Χάιζενμπεργκ (βραβεῖο Νόμπελ Φυσικῆς 1932) : Από τον Πλάτωνα εμπνεύστηκα την "αρχή της απροσδιοριστίας"

Κυριακή, 4 Ιουλίου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιοἩ ἀρχὴ τῆς ἀβεβαιότητας τοῦ Χάιζενμπεργκ

Τὸ γινόμενο τῆς ἀβεβαιότητας Δx τῆς θέσης ἐνὸς σωματιδίου ἐπὶ τὴν ἀβε-
βαιότητα τῆς ὁρμῆς τοῦ σωματιδίου Δp δὲν δύναται νὰ γίνῃ μικρότερο
μιᾶς παγκόσμιας σταθερᾶς, τῆς σταθερᾶς τοῦ Planck, ποὺ εἶναι ἡ ἴδια
γιὰ ὅλα τὰ συστήματα ἀναφορᾶς, ἀδρανειακὰ καὶ μή: Δx • Δp ≥ h.

[Δηλαδὴ ὅσο μεγαλύτερη ἀκρίβεια ἐπιτυγχάνουμε στὸν προσδιορισμὸ τῆς
θέσης τοῦ σωματιδίου τόσο μεγαλύτερο σφάλμα ὑπεισέρχεται στὸν προσδι-
ορισμὸ τῆς ὁρμῆς (ταχύτητας)· καὶ ἀντίστροφα.]

Ἡ ἀρχὴ τῆς ἀβεβαιότητας στὸν Πλάτωνα