Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους κυβερνήτες αυτού του τόπου !

Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010 | 3 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Από τον όρκο των Φιλικών :

ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΕΙΣ ΣΕ, Ω ΙΕΡΑ ΠΛΗΝ ΤΡΙΣΑΘΛΙΑ ΠΑΤΡΙΣ, ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ εις τους πολυχρονίους βασάνους Σου, ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου, ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε. Εις το εξής Συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά Σου ο οδηγός των πράξεών μου και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου. Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήση επάνω εις τη κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υπικείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη μολύνω την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου.

Έτσι ορκίζονται οι Έλληνες ηγέτες , κι όχι "εις το όνομα της αγίας και ομοούσιας ..." και τρίχες κατσαρές ,
  και όταν ορκίζονται έτσι κάνουν πράξη τον όρκο τους , γιατί έχουν τιμή , υπόληψη , ανδρισμό , γενναιότητα και όχι κομπορρημοσύνη και δουλικότητα. Αλλά αυτοί είχαν και κάτι άλλο που εσείς δεν έχετε ... ήταν Ελληνες και όχι Εβραιογέννες .