Τί σημαίνει τελικά αυτό τό «Α»;

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Πρόσφατα παρευρέθην σέ ορκωμοσία φίλου μου στήν κεντρική αίθουσα τελετών τού Α.Π.Θ. Τό «Π» καί τό «Θ», συμφωνούμε όλοι, ότι σημαίνει Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η απορία μου είναι, τί μπορεί νά σημαίνη τό «Α», καί θά σάς εξηγήσω γιατί: όσο ο πρόεδρος τού τμήματος εκφωνούσε έναν ανιαρό καί άκρως χριστιανικό λόγο, εγώ παρατηρούσα τό φόντο τής αίθουσας. Έψαχνα στή μεγάλη αυτή εικόνα, πού υπάρχει ώς φόντο, νά βρώ τόν Αριστοτέλη κάπου. Μάταια. Μπορείς νά διακρίνης ναούς, μοναχούς, παπάδες, τόν Άγιο Δημήτριο, τό Νέστορα, αλλά πουθενά δέ θά βρής τόν Αριστοτέλη. Αναζήτησα τότε νά δώ φιλόσοφο σέ κάποιο άλλο σημείο τής αίθουσας.