Ο Ελληνικός λαός δεν ξέρει να τιμωρεί τους προδότες . Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια . Σ΄ όλη την περίοδο της Τουρκοκρατίας η ιεραρχεία της εκκλησίας , έπινε το αίμα του Ελληνικού λαού και σήμερα χαίρει ασυλίας και σεβασμού . Το ίδιο θα συμβεί και με τους "νάνους" πολιτικούς μας σε λίγα χρόνια .

Κυριακή, 17 Απριλίου 2011 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, ποὺ ἐπισκέπτονταν τὴν πολυσκλαβωμένη χώρα μας κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, ἦσαν οἱ φιλέλληνες περιηγητές, ποὺ εἶχαν σκοπὸ νὰ ἐξερευνήσουν τὸν ἀρχαῖο χῶρο μας καὶ νὰ καταγράψουν τὰ συμβάντα τῆς ἐποχῆς καὶ οἱ ἀρχαιοκάπηλοι, ποὺ σκοπός τους ἦταν ὁ πλουτισμὸς καὶ ἡ «λαθροθηρία» ἀρχαιοτήτων. Οἱ τελευταῖοι εἶχαν ὀργανώσει ἐκείνη τὴν περίοδο, μὲ τὴν ἀγαστὴ συνεργασία τῶν κληρικῶν, συστηματικὴ λαφυραγώγηση καὶ λεηλασία τῶν ἀρχαιολογικῶν χώρων, καθὼς καὶ ἀγορὲς χειρογράφων καὶ παπύρων ἀπ’ τὰ μοναστήρια, διαθέτοντας πακτωλὸ χρημάτων στοὺς κληρικοὺς γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό.

Πολλὰ ἔχουν εἰπωθῆ καὶ γραφῆ γιὰ τὸν Ἔλγιν καὶ τὰ «Ἐλγίνεια» μάρμαρα. Ἀξίζει
ἐδῶ ὅμως νὰ δοῦμε τὸν ρόλο-κλειδί, ποὺ ἔπαιξε ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Γρηγόριος στὴν κλοπὴ καὶ μεταφορὰ τῶν μαρμάρων τοῦ Παρθενῶνος στὴν Ἀγγλία. Τὸ «ἀλισβερίσι» τοῦ ἀρχιεπισκόπου ξεκίνησε μὲ τὴν πώληση στὸν λόρδο Ἔλγιν τοῦ μεγαλοπρεποῦς μαρμάρινου θρόνου «γυμνασίαρχου», ποὺ ἔφερε τὶς μορφὲς τοῦ Ἁρμοδίου καὶ τοῦ Ἀριστογείτονος νὰ θανατώνουν μία λέαινα μὲ μαχαίρια καὶ βρισκόταν στὴν Ἀρχιεπισκοπή. Τὸ μνημεῖο κοσμεῖ σήμερα μουσεῖο τῆς Σκωτίας. Ἐν συνεχείᾳ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Ἔλγιν, μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν Τούρκων καὶ τὴν βοήθεια τῶν κληρικῶν, ἀπέσπασαν ἑκατοντάδες σπάνια βιβλία καὶ χειρόγραφα. Καὶ ἄλλα μὲν ἔκλεψαν, ἄλλα ἀγόρασαν ἀνοιχτὰ καὶ ἄλλα πῆραν μὲ δωροδοκίες καὶ πλάγιες ἐνέργειες, ἐκμεταλλευόμενοι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀπληστία καὶ τὴν ἀγραμματοσύνη τῶν μοναχῶν, τὴν ἀμάθεια καὶ τὸ μίσος τῆς μεγάλης πλειονότητος τῶν ρασοφόρων κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ.