Το πρώτο βιβλίο αστρονομίας που γράφτηκε είναι από τον Έλληνα Πτολεμαίο .(β΄ μέρος)

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

ΚΛΑΥΔΙΟΥ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ
ΤΩ Ν ΠΡΟΣ
ΣΥΡΟΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ
Κ ΩΝΒΙΒΛΙΟΝ Γ
Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ γ βιβλίῳ
προοίμιον.
περὶ σπορᾶς καὶ ἐκτροπῆς.
περὶ μοίρας ὡροσκοπούσης.
διαίρεσις γενεθλιαλογίας.
περὶ γονέων.
περὶ ἀδελφῶν.
περὶ ἀρρενικῶν καὶ θηλυκῶν γενέσεων.
περὶ διδυμογόνων.
περὶ τεράτων.
περὶ ἀτρόφων.
περὶ χρόνων ζωῆς.
περὶ μορφῆς καὶ κράσεως σωματικῆς.
περὶ σινῶν καὶ παθῶν σωματικῶν.
περὶ ποιότητος ψυχῆς.
περὶ παθῶν ψυχικῶν.
Προοίμιον
Ἐφωδευμένης ἡμῖν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν τῆς περὶ τὰ καθόλου
συμπτώματα θεωρίας, ὡς προηγουμένης καὶ τὰ πολλὰ
κατακρατεῖν δυναμένης τῶν περὶ ἕνα ἕκαστον τῶν ἀνθρώπων
κατὰ τὸ ἴδιον τῆς φύσεως ἀποτελουμένων, ὧν τὸ προγνωστικὸν
μέρος γενεθλιαλογίαν καλοῦμεν, δύναμιν μὲν μίαν καὶ τὴν

Το πρώτο βιβλίο αστρονομίας που γράφτηκε είναι από τον Έλληνα Πτολεμαίο .(α΄ μέρος)

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

ΚΛΑΥΔΙΟΥ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ
ΤΩ Ν ΠΡΟΣ
ΣΥΡΟΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ
Κ ΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΝ Α


Προοίμιον
Τῶν τὸ δι' ἀστρονομίας προγνωστικὸν τέλος
παρασκευαζόντων, ὦ Σύρε, δύο τῶν μεγίστων καὶ κυριωτάτων
ὑπαρχόντων, ἑνὸς μὲν τοῦ πρώτου καὶ τάξει καὶ δυνάμει, καθ' ὃ
τοὺς γινομένους ἑκάστοτε σχηματισμοὺς τῶν κινήσεων ἡλίου
τε καὶ σελήνης καὶ ἀστέρων πρὸς ἀλλήλους τε καὶ τὴν γῆν
καταλαμβανόμεθα, δευτέρου δέ, καθ' ὃ διὰ τῆς φυσικῆς τῶν
σχηματισμῶν αὐτῶν ἰδιοτροπίας τὰς ἀποτελουμένας μεταβολὰς
τῶν ἐμπεριεχομένων ἐπισκεπτόμεθα, τὸ μὲν °πρῶτον ἰδίαν ἔχον

καὶ δι' ἑαυτὴν αἱρετὴν θεωρίαν, κἂν μὴ τὸ ἐκ τῆς ἐπιζεύξεως
τοῦ δευτέρου τέλος συμπεραίνηται, κατ' ἰδίαν σύνταξιν ὡς
μάλιστα ἐνῆν ἀποδεικτικῶς σοι περιώδευται.
περὶ δὲ τοῦ δευτέρου καὶ μὴ ὡσαύτως αὐτοτελοῦς ἡμεῖς ἐν τῷ
παρόντι ποιησόμεθα λόγον κατὰ τὸν ἁρμόζοντα φιλοσοφίᾳ