40 και πλέον δις δολλάρια μας χρωστά η Γερμανία !

Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Ι. Η Δημιουργία του Κατοχικού Δανείου
Η εισβολή του Γερμανικού Στρατού στην
Ελλάδα σημαίνει και την «εισβολή στην Ελ-
ληνική Οικονομία». Η κάλυψη των αναγκών
συντήρησης των γερμανικών στρατευμάτων
και των πολεμικών επιχειρήσεων επιχειρεί-
ται, σε μια πρώτη φάση, να καλυφθούν με
την έκδοση χαρτονομίσματος των ιταλικών
και γερμανικών Αρχών Κατοχής, που ανταλ-
λάσσονται με ελληνικές δραχμές. Η πρακτι-
κή αυτή θα ισχύσει ως τις 18 Ιουλίου 1941,
οπότε θα επέλθει συμφωνία μεταξύ των
δυνάμεων κατοχής και της κατοχικής ελλη-
νικής κυβέρνησης. Με τη συμφωνία αυτή η
κάλυψη των αναγκών των Αρχών Κατοχής
θα αντιμετωπίζεται με προκαταβολές σε
δραχμές, που θα εκδίδονται από την Τρά-
πεζα της Ελλάδος, το δε ποσόν εξαγοράς
θα θεωρείται ως επιστροφή και μείωση του
χρέους από τις Αρχές Κατοχής.

Συμφωνία της Πλάκας

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Την συμφωνία αυτή υπέγραψαν στη Γέφυρα της
Πλάκας, στην Ήπειρο, στις 29 Φεβρουαρίου 1944, οι
αντάρτες και η ΣΣΑ, για να τερματίσουν την κατάσταση
εμφυλίου πολέμου μεταξύ ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ
ΠΛΑΚΑΣ
Δια την ολοκληρωτικήν και απερίσπαστον διεξαγωγήν
του Εθνικού Αγώνος εναντίον των κατακτητών και των
οργάνων των, την συμβολήν εις την επιτυχίαν του
Συμμαχικού αγώνος, την απελευθέρωσιν της Ελλάδος
και την κατοχύρωσιν των λαϊκών ελευθεριών, τέλος, δια
την δημιουργίαν όρων διευκολυνόντων την προσπάθειαν
ενοποιήσεως του ανταρτικού στρατού της Ελλάδος, οι
κάτωθι εντεταλμένοι αντιπρόσωποι εις τας
διαπραγματεύσεις δια την Ελληνικήν ενότητα
αποφασίζουν:

Συμφωνία της Καζέρτας

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Οι όροι που ακολουθούν υπογράφτηκαν στην έδρα του
Στρατηγείου Συμμαχικών )υνάμεων, στην Καζέρτα της
Ιταλίας, στις 26 Σεπτεμβρίου 1944.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Πρακτικά αποφάσεων ληφθεισών κατά σύσκεψιν
λαβούσαν χώραν εις A.F.H.Q κατά την 26ην
Σεπτεμβρίου 1944. Κατά σύσκεψιν προεδρευθείσαν
παρά του Ανωτάτου Συμμαχικού Αρχιστρατήγου του
Θεάτρου Μεσογείου, εις A.F.H.Q., καθ' ην
παρευρέθησαν ο Έλλην Πρωθυπουργός μετ' άλλων
μελών της Ελληνικής Κυβερνήσεως καθώς και οι
αρχηγοί των Ελλήνων Ανταρτών Στρατηγοί Σαράφης και
Ζέρβας. Αι κάτωθι απoφάσεις κατεχωρήθησαν εις τα
Πρακτικά, ως γενόμεναι παρά πάντων αποδεκταί.
1) Όλαι αι ανταρτικαί ομάδες αι δρώσαι εν Ελλάδι τ
ίθενται υπό τας διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως
Εθνικής Ενότητος.

Η συμφωνία της Βάρκιζας

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφ' ενός οι κ.κ. Ιωάννης
Σοφιανόπουλος υπουργός επί των Εξωτερικών, Περικλής
Θ. Ράλλης υπουργός επί των Εσωτερικών και Ιωάννης
Μακρόπουλος υπουργός επί της Γεωργίας, αποτελούντες
την υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως εξουσιοδοτημένη
Αντιπροσωπεία, και αφ' ετέρου οι κ.κ. Γεώργιος Σιάντος
Γραμματεύς της Κεντρικής Επιτροπής του
Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, )ημήτριος
Παρτσαλίδης Γραμματεύς της Κεντρικής Επιτροπής του
Ε.Α.Μ. και Ηλίας Τσιριμώκος Γενικός Γραμματεύς της
Ενώσεως Λαϊκής )ημοκρατίας (Ε.Λ.).), αποτελούντες
την υπό της Κεντρικής Επιτροπής του Ε.Α.Μ.
προσηκόντως εξουσιοδοτημένην Αντιπροσωπείαν,
συνήλθαμεν εις διάσκεψιν εις Βάρκιζαν και από κοινού
εξητάσαμεν τα μέσα και τον τρόπον της καταπαύσεως
του εμφυλίου πολέμου και της συμφιλιώσεως του
Ελληνικού Λαού και κατελήξαμεν εις την κατωτέρω
συνομολογηθείσαν συμφωνίαν.

Χάρτες του Πτολεμαίου

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Πατήστε πάνω στις εικόνες για να τις δείτε σε μεγένθυση
Ο όρκος του Ιπποκράτη

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιοΠατήστε πάνω στον όρκο για μεγένθυση