Χαρείτε διαφάνεια - δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα ! Αυτοί μας αξίζουν ...

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017 | 2 αναγνώστες άφησαν σχόλιο
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα
στις 10-8-2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
47 παρ. 1 του Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χαρίτων:
ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
Το υπόλοιπο της ποινής του ΣΑΜΑΡΑ ΣΑΡΑΝΤΗ του ΦΩ-
ΤΕΙΝΟΥ που του επεβλήθη με τη με αριθμ.141/19.10.2015
απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δυτι-
κής Μακεδονίας (ποινή φυλάκισης δύο {2} ετών με τριετή
αναστολή) για κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών
και ΑΙΡΟΝΤΑΙ οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν
από την ανωτέρω καταδίκη του προκειμένου να μην απο-
τελεί κώλυμα για τον διορισμό του στη ΔΕΗ Α.Ε. με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
ΑΙΡΟΝΤΑΙ
1. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την
καταδίκη του BIRACI (ΜΠΙΡΑΤΣΗ) JORGO ( ΓΙΩΡΓΟΥ) του
DHAMIANO (ΔΑΜΙΑΝΟΥ) με τη με αριθμ. 1945/20.9.2005
απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων,
σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών, μετατραπείσα σε
χρηματική, για το αδίκημα της παράβασης του άρθρου
54 παρ. 7 του ν. 2910/2001 (νόθευση διαβατηρίου), προ-
κειμένου να μην αποτελεί κώλυμα για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση.
2. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από
την καταδίκη της GJIKA MAGILIANA του JANI με τη με
αριθμ.175/1.2.2011 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου
Πειραιώς, σε ποινή φυλάκισης τριάντα (30) ημερών με
τριετή αναστολή, για το αδίκημα της κλοπής κατ' εξα-
κολούθηση, προκειμένου να μην αποτελεί κώλυμα για
την άσκηση του επαγγέλματος της νοσηλεύτριας στο
δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.
3. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την
καταδίκη του KOLA (ΚΟΛΑ) NAQE (ΝΑΚΙΕ) του JORGO
(ΓΙΩΡΓΟΥ) με τη με αριθμ. 859/29.7.2002 απόφαση του
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου, σε ποινή φυλά-
κισης δύο (2) ετών μετατραπείσα σε χρηματική, για το
αδίκημα της κλοπής κατά συναυτουργία, προκειμένου
να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση
καθώς και ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ).
4. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την
καταδίκη του ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΑΓΓΕΛΟΥ
με τη με αριθμ. 27850/2.4.1999 απόφαση του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης είκοσι
δύο (22) μηνών με τριετή αναστολή, για τα αδικήματα
της κλοπής, της τετελεσμένης απάτης και σε απόπειρα
και της πλαστογραφίας με χρήση, προκειμένου να ανα-
νεώσει την ειδική άδεια οδήγησης επιβατηγού δημοσίας
χρήσης αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ).
Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα
στις 14.8.2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
47 παρ. 1 του Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χαρίτων:
ΑΙΡΟΝΤΑΙ
Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την κα-
ταδίκη της MIHAILOVIC- ΒΑΣΙΛΑ KSENIJA του MIROSLAB,
με τη με αριθμ. 43771/28.5.2009 απόφαση του Τριμε-
λούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, σε ποινή φυλάκισης
οκτώ (8) μηνών με τριετή αναστολή για το αδίκημα της
κλοπής προκειμένου να μην αποτελούν κώλυμα για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και για την άσκηση
του ιατρικού επαγγέλματος.
Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα
στις 14.8.2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
47 παρ. 1 του Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χαρίτων:
ΑΙΡΟΝΤΑΙ
1. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την κα-
ταδίκη της ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
με τη με αριθμ. 835/7.6.2013 απόφαση του Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Ηγουμενίτσας σε ποινή φυλάκισης
τριών (3) μηνών με τριετή αναστολή για απόπειρα κλοπής
Τεύχος Γ’ 883/08.09.2017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6375
κατά συναυτουργία προκειμένου να μην αποτελεί κώλυμα
διορισμού της ως μονίμου υπαλλήλου στο Δήμο Ιωαννιτών.
2. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την κατα-
δίκη του CHYGARCHUK DENYS του VLADIMIR με τη με αριθμ.
1193/27.2.2009 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουρ-
γημάτων Αθηνών σε ποινή φυλάκισης επτά (7) μηνών με τρι-
ετή αναστολή για την πράξη της κλοπής κατά συναυτουργία
προκειμένου να μην αποτελεί κώλυμα για την ανανέωση της
ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου (ταξί).

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ