«Αὐτό πού κερδήθηκε μέ αἷμα δέν μπορεῖ νά ξεπουληθεῖ μέ τό μελάνι μιᾶς ὑπογραφῆς»

Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

«Αὐτό πού κερδήθηκε μέ αἷμα δέν μπορεῖ νά ξεπουληθεῖ μέ τό μελάνι μιᾶς ὑπογραφῆς»

Μπαίνω ἀπευθείας στό θέμα, ἄνευ περιστροφῶν καί προλόγων. Ἄν βρεθεῖ, ἄν τολμήσει «ἑλληνική» κυβέρνηση, κυβέρνηση Γραικύλων, νά ὑπογράψει τήν προδοσία, τήν μεγαλύτερη ἀπό καταβολῆς νεοελληνικοῦ κράτους, πού λέγεται «βόρεια ἤ ἄνω ἤ νέα «Μακεδονία», θά πρέπει νά γνωρίζει ὅτι:
Πρώτον: τό πλέον εὐτελές καί ἀνάξιο λόγου. Δέν πρόκειται νά ξαναδεῖ ἐξουσία. Ὅπως στήν περίπτωση τοῦ ἱστορικοῦ κουρελουργήματος τῆς Ρεπούση, θά ὑπάρξει τέτοια κινητοποίηση ἀπό τόν πατριωτικό χῶρο, πού οἱ κυβερνῶντες – ὅποιοι κι ἄν εἶναι- θά τρίβουν κυριολεκτικά τά μάτια τους. Ἰδίως οἱ βουλευτές τῆς Μακεδονίας, ἅς ἑτοιμάζονται γιά ἰσόβια, ἄτιμη καί ὄχι τιμητική, ἰδιώτευση. Ἅς γνωρίζουν ὅτι θά ἀντιμετωπίσουν, σέ περίπτωση ὑπογραφῆς τῆς προδοσίας, ὅ,τι ἀντιμετώπισαν οἱ παπόδουλοι ἐπίσκοποι, ὅταν γύρισαν στήν Κωνσταντινούπολη τό 1438, μετά τήν ψευτοσύνοδο Φερράρας – Φλωρεντίας. Ὑπέγραψαν ἕνωση – ὑποταγή τῆς Ὀρθοδοξίας – τῶν Ἐκκλησιῶν καί φτάνοντας στήν Πόλη τούς ἀνέμενε ὁ λαός… Ὅταν μαθεύτηκε ὅτι λατινοφρόνησαν καί ὑπέκυψαν στά «φλωρία» τοῦ Πάπα, ὁ εὐσεβής λαός τούς προπηλάκισε καί τούς έφτυσε. Ταραγμένοι καί μετανιωμένοι ψέλλιζαν οἱ μητραλοίες: «Πεπράκαμεν (πουλήσαμε) τήν πίστην ἡμῶν, ἀντηλλάξαμεν τή ἀσεβεία τήν εὐσέβειαν, προδόντες τήν καθαράν θυσίαν (τήν Ὀρθοδοξία), ἀζυμῖται (παπικοί) γεγόναμεν. Κόψατε τήν δεξιάν ἡμῶν τήν ὑπογράψασαν (κόψτε τό χέρι πού ὑπέγραψε), ἐκριζώσατε τήν γλώσσαν ἡμῶν τήν τοιαῦτα ὁμολογήσασαν». (Δ. Παναγόπουλου, «Εἰς ἔναντι μυρίων»). Χέρι πού θά ὑπογράψει καί γλώσσα πού θά ὁμολογήσει «Βόρεια ἤ Ἄνω ἤ Νέα Μακεδονία» θέλουν κόψιμο ἤ ξερίζωμα. Τελεία καί παύλα. Σέ θέματα Πατρίδος καί Πίστεως δέν χωρεῖ συγκατάβασις.
Δεύτερον: ἡ στάση μας στό θέμα τῆς Μακεδονίας εἶναι ἡ λυδία λίθος γιά τό σύνολο τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς. Ἄν ὑποκύψουμε στούς ὠμούς ἐκβιασμούς καί παραδώσουμε ἀμαχητί τό ὄνομα ἀνοίγει ὁ ἀσκός τοῦ Αἰόλου. Πέραν τῆς διεθνοῦς ἀνυποληψίας καί περιφρόνησης-πού ήδη…ἀπολαμβάνουμε- δημιουργεῖται κακό προηγούμενο. Ὅλοι-Αλβανοί, Βούλγαροι καί οἱ πάτρωνές τους Τοῦρκοι- θά ἀπαιτοῦν, θά ὁρμοῦν καλύτερα, καί ἐμεῖς θά ἐπαιτοῦμε τήν σύμπραξη ἀνύπαρκτων συμμάχων. Ὡς γνωστόν οἱ λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις συναγάγουν συμπεράσματα γιά τήν πολιτική τους, ὄχι μέ κριτήριο τήν «ἑτοιμότητα ὑποκλίσεων», ἀλλά μέ κριτήριο τήν ἰσχύ τῶν κρατῶν στίς περιφέρειες, τήν ἱκανότητα – ἀποφασιστικότητα τῶν κυβερνήσεών τους νά ὑπερασπίσουν τά ἐθνικά τους συμφέροντα καί τό εἰδικό γεωπολιτικό βάρος πού ἀναπτύσσουν στούς περιφερειακούς συσχετισμούς ἰσχύος.
Τρίτον: Ἄν συμβεῖ τό ἀπευκταῖο, ἡ προδοσία, εἶναι σίγουρο πώς οἱ Σκοπιανοί εὐθύς θά καταπατήσουν τίς ὑπογραφές τους καί θά θέσουν, ἀπό θέσεως ἰσχύος πλέον, ὅλα τά συμπαρομαρτούντα μέ τό Σκοπιανό ζητήματα: ἀλυτρωτισμός, περιουσίες, ὀνοματοδοσία προϊόντων, τοπονυμίων, ἀεροδρομίων, «μακεδονική» ἐκκλησία, ἱστορική κληρονομιά. Μᾶς ἀναμένει, δέν ἔχει σημασία ἄν εἶναι εἰς τό ἐγγύς ἤ τό ἀπώτερο μέλλον, τό μακεδονικό Κόσοβο. Καί τότε θά ἐρωτηθοῦμε ἐμεῖς οἱ Μακεδόνες, οἱ γηγενεῖς. «Εἶστε Ἕλληνες ἤ Μακεδόνες; ὅσοι Ἕλληνες κάτω ἀπό τόν Ὄλυμπο… ἡ Μακεδονία ἀνήκει στούς Μακεδόνες».
Τέταρτον: «Τήν δέ πόλιν σοί δοῦναι οὐτ’ ἐμόν ἐστί οὐτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ…». Ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος, ὁ ἡρωικός αὐτοκράτορας, διδάσκει ἐς ἀεί. Κανείς δέν ἔχει τό δικαίωμα νά πουλήσει πατρίδα. Στήν πατρίδα ἀνήκουμε καί δέν μᾶς ἀνήκει. Αὐτό πού κερδήθηκε μέ αἷμα δέν μπορεῖ κανείς νά τό περιφέρει σέ συνέδρια παρανόμων, νά τό διαγράψει μέ τό μελάνι μιᾶς ὑπογραφῆς. Κάποιοι θέλουν νά «ρευστοποιήσουν» κόκαλα ἱερά σέ σταδιοδρομίες, ἀξιώματα ἔδρανα πρωθυπουργικά. «Παίζουνε πασιέντζες τό ἔθνος ὁλάκερο γιά νά ἱκανοποιήσουν τίς μωροφιλοδοξίες τους», ὅπως ἔλεγε ὁ Πάν. Κολοκοτρώνης. Ματαιοπονοῦν. Πολλές φορές σταυρώθηκε ὁ Ἑλληνισμός ἀπό ξένους καί βαρβάρους, πολιτισμένους καί ἀπολίτιστους, πολλές φορές καί ἀπό τούς δικούς μας, τούς ἐφιάλτες καί μηδίζοντες, παλαιούς καί νέους, ἀλλά, «ἰδού ζῶμεν». «Τρῶνε ἀπό μας καί μένει καί μαγιά». Καί ἄλλη φορᾶ ἡ Μακεδονία χάθηκε μέ τό μελάνι τῆς ὑπογραφῆς. Τό 1878 ἡ συνθήκη τοῦ Ἁγίου Στεφάνου τήν παραχωροῦσε σχεδόν ἐξ ὁλοκλήρου στή Βουλγαρία. Εἰς μάτην. Κατέπεσε μέσα σέ λίγους μῆνες τό ψεῦδος καί ἡ ἀδικία. Ἡ συνθήκη τοῦ Βερολίνου ἀποκατέστησε τήν τότε τάξη τῶν πραγμάτων. Σ’ αὐτά τά ζητήματα λειτουργοῦν καί πνευματικοί νόμοι. «Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί τό πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καί πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ». (Ψαλμός, ΚΔ΄).

Πέμπτον: Τυχόν ὑπογραφή σέ κείμενο καταισχύνης καί διασυρμοῦ πού θά ἀναγνωρίζει κράτος Μακεδονίας, θά τινάξει στόν ἀέρα τήν ἑλληνική ἐκπαίδευση. Θά παρουσιαστοῦμε ἐνώπιον τῶν μαθητῶν μας ψεῦτες, ὑποκριτές, μέ ἔλλειψη φιλοπατρίας, ἀφοῦ τόσα χρόνια διδάσκουμε μία καί μοναδική Μακεδονία, ἀναπόσπαστο τμῆμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἐλεγχόμαστε ἔτσι γιά τήν πνευματική μας ἀνεντιμότητα, γιά τήν παιδαγωγική μας εἰλικρίνεια. Ὅταν ἀντικρίσουν οἱ μαθητές μας στίς ὀθόνες τούς Σκοπιανούς νά πανηγυρίζουν γιά τήν ὑποκλοπή, καί τούς χάρτες νά ἐμφανίζουν «Νέα Μακεδονία», τί θά τούς ποῦμε τό ἄλλο πρωί; Πῶς ὁ φιλότιμος καί εὐαίσθητος Ἕλληνας δάσκαλος θά ἀτενίσει τό βλέμμα τῶν μαθητῶν του; Θά μᾶς τοξεύει ἀλύπητα ἡ ἀπορία ἡ εἰρωνεία, ἡ ἀγωνία τῶν παιδιῶν γιά τήν ἐπερχόμενη θύελλα.
Ντροπή νά ντροπιαστοῦμε ωρέ!! 8500 νεκροί πολεμιστές στό Κιλκίς, τό 1913, ἔπεσαν γιά τήν Μακεδονία μας. Θά καταδεχτοῦμε να μαγαρίσουμε τό χῶμα πού φιλοξενεῖ τά κόκκαλά τους τά ιερά;
Τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας οἱ γυναῖκες ἔδιναν στό παιδί πού βαφτίζανε μία εὐχή: «Μή χάσεις τό ὄνομά σου», ὑπονοώντας τόν κίνδυνο ἀλλαξοπιστίας. Καί σήμερα στήν ἀλαλιασμένη ἐποχή μας μιά πρέπει νά εἶναι ἡ εὐχή καί ἡ προσευχή μας: νά μήν χάσουμε τό ὄνομά μας, τό ὄνομά μας πού εἶναι Μακεδονία.
Νατσιός Δημήτρης
δάσκαλος-Κιλκίς

Δεν υπάρχει βρισιά που να μπορεί να αποδώσει το μέγεθος της αγανάκτησης ... Αλήτες. Εύχομαι να έχετε τον χειρότερο θάνατο ...

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Φωτογραφία της Μαιρη Καραμητρου.

16 μέρες πριν τα Χριστούγεννα... Πέθανε πριν τρεις μέρες. Δεν το ανέφερε κανένα ΜΜΕ, διότι σχεδιάζουν να βγάλουν άλλα 100.000 άτομα στο δρόμο.
16 μέρες πριν τα Χριστούγεννα...
Οδός Σόλωνος. Περπατώντας την βλέπεις. Αποστρέφεις , νοιώθοντας ντροπή, το βλέμμα σου. Βιαστικά στρίβεις στον πρώτο δρόμο που συναντάς.Βηματίζεις πανω- κάτω , ασυναίσθητα. Η εικόνα σε έχει στοιχειώσει, απειλεί το μυαλό σου και θέλεις να την διώξεις. Περπατάς και ψάχνεις απεγνωσμένα κάτι να τραβήξει την προσοχή σου , να σε αποσπάσει από τις σκέψεις σου. 
Κάτι που θα βοηθήσει την καθησυχαστική επιφάνεια των πραγμάτων ... Μάταια...
Οδός Σόλωνος. 
Πέθανε πριν τρεις μέρες. 
Δεν το ανέφερε κανένα ΜΜΕ, διότι σχεδιάζουν να βγάλουν άλλα 100.000 άτομα στο δρόμο. 

Δεν της δώθηκε ούτε hot spot, ούτε δωρεάν διαμέρισμα, ούτε δωρεάν ρεύμα, θέρμανση, νερό, ούτε χρήματα ούτε τρόφιμα. 
Μόνον πρόστιμο 10.000 ευρώ, για παράνομη κατάληψη εγκαταλελειμμένου ακινήτου.
Επειδή ήταν Ελληνίδα. 
Πέθανε στον βωμό του πολυεθνισμού, 
Διότι σχεδιάζουν να φέρουν άλλα έθνη εδώ
και δεν υπάρχει πλέον η χώρα της για να την προστατεύσει.


Αλκαίος Ιωάννης

Αφύπνιση τώρα. Παραδίνουν την Μακεδονία μας στα Σκόπια . Εφιστούμε την προσοχή ιδιαίτερα στους Μακεδόνες βουλευτές .

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


«Νέα Μακεδονία» είναι η πρόταση του Μάθιου Νίμιτς παρουσία του Σκοπιανού και του Έλληνα εκπροσώπου στις Βρυξέλλες.
Η Αθήνα το έχει ήδη εγκρίνει ενώ και ο εκπρόσωπος της ΠΓΔΜ  θα δεχτεί αυτήν την ονομασία, προκειμένου το θέμα να κλείσει τους πρώτους μήνες του 2018.
Τη γεωγραφική ονομασία, όπως είναι η «Βόρεια Μακεδονία»,  δεν την ενέκρινε  η ελληνική πλευρά, εκτιμώντας ότι δεν διακόπτει τον αλυτρωτισμό των Σκοπιανών, καθώς παραπέμπει στην ύπαρξη και «Νότιας Mακεδονίας» ενώ δεν τη θέλουν ούτε οι Βούλγαροι.
Έτσι καταλήξαμε  στο “Nέα Μακεδονία” και τώρα,  αν κάτι δεν αλλάξει στην πορεία, στόχος είναι η λύση να βρεθεί έως την άνοιξη του 2018.
Άλλωστε και ο πρωθυπουργός  Αλέξης Τσίπρας, προχθές, μετά την τετραμερή συνάντηση που έγινε στο Βελιγράδι, φάνηκε εξαιρετικά θετικός στο να υπάρξει λύση εντός του 2018.

Το πρόβλημα όμως με την προηγούμενη δήλωση του Π. Καμένου ότι το κόμμα του που στηρίζει τον κυβερνητικό συνασπισμό δεν θα εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση  που θα εμπεριέχει το όνομα « Μακεδονία», από ότι φαίνεται…..αλλάζει και θα αποδεχτεί και ο ίδιος την πρόταση του απεσταλμένου του ΟΗΕ.
Το καίριο πρόβλημα  για την  κυβέρνηση είναι «πώς θα το περάσει στη Βουλή, ειδικά όσον αφορά την Νέα Δημοκρατία . Ο πρωθυπουργός Α.Τσίπρας εκτιμά ότι και η ΝΔ θα έχει πρόβλημα στο εσωτερικό της, οπότε θα περάσει με διακομματικές ψήφους από όσες παρατάξεις ή  μεμονωμένους βουλευτές ακολουθήσουν.
Ο ελληνικός λαός όμως και ειδικά οι Έλληνες Μακεδόνες που είναι περήφανοι για την καταγωγή τους , προφανώς και δεν θα ρωτήθηκαν,  και ούτε πρόκειται να ερωτηθούν …εάν αποδέχονται αυτή την ονομασία από ένα κρατίδιο που μας δημιουργεί προβλήματα από τότε που δημιουργήθηκε το 1991,  με την αλυτρωτική πολιτική του , η οποία και τώρα δεν πρόκειται να σταματήσει.
Το θέμα όμως είναι ότι οι ΗΠΑ έδωσαν εντολή να εισέλθουν στο ΝΑΤΟ όλες οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων για να αποφύγουν την ρωσική επιρροή , οι οποίες λόγω  κοινής καταγωγής, γλώσσας και θρησκείας  είναι πιο κοντά με την Μόσχα.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ θα «υπακούσει» και άρον άρον χωρίς δημοψήφισμα θα αποδεχθεί «αμάσητη» την νέα ονομασία η οποία θα εμπεριέχει τον όρο «Μακεδονία» , αφήνοντας στο μέλλον να υλοποιηθούν οποιασδήποτε αλυτρωτικές διεκδικήσεις των Σκοπιανών.  
Το «λάθος» όμως αυτό που θα γίνει τώρα ,  θα πέσει πάνω  σε όλο τον ελληνικό λαό και στις μελλοντικές γενιές  που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν  ίσως και με δυσμενέστερες συνθήκες.

Η google, οι παιδόφιλοι και τα αναγνωριστικά σύμβολα τους ... Νο4 (Όσες φορές και να το διαγράψετε , θα το αναρτώ εκ νέου)

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Για τρίτη φορά η Google διέγραψε την ανάρτηση για τους παιδόφιλους . Αυτή είναι η τέταρτη φορά που την αναρτώ . Προφανώς ενοχλούνται κάποια  καθάρματα ... 

Το προκάτ μήνυμά τους : 5 Δεκεμβρίου 2017 - 4:35 μ.μ.
Γεια σας,

Η Google έχει ειδοποιηθεί ότι το ιστολόγιό σας φέρεται να έχει περιεχόμενο το οποίο ενδέχεται να παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων, καθώς και να παραβαίνει τους νόμους της χώρας τους. Στο τέλος αυτού του μηνύματος, μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο παραβίασης που δεν είναι πλέον διαθέσιμο στο ιστολόγιο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την κατάργηση και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει το ιστολόγιό σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://support.google.com/blogger/bin/answer.py?l=en&answer=2402711.

Η ειδοποίηση που λάβαμε θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο χωρίς προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης, από μια υπηρεσία που ονομάζεται Lumen, στη διεύθυνση https://www.lumendatabase.org. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για την ειδοποίηση που σχετίζεται με την κατάργηση του περιεχόμενου σας από τη σελίδα της Lumen και να εισαγάγετε το URL της ανάρτησης ιστολογίου που καταργήθηκε. Εάν έχετε ερωτήσεις νομικής φύσης σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον νομικό σας σύμβουλο.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών: https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
Πολιτική περιεχομένου: https://www.blogger.com/content.g

Η ομάδα του Google

Επηρεαζόμενα URL:
http://originalmakedon.blogspot.gr/2016/09/google-3.html

Επηρεαζόμενες χώρες:
Ελλάδα
=============================================================

Η google, οι παιδόφιλοι και τα αναγνωριστικά σύμβολα  τους ... Νο3

Η συμμορία της google και των παιδόφιλων-παιδεραστών ξαναχτύπησε  και διέγραψε πάλι την  ανάρτηση μου στις 19/02/2016 με τίτλο:
Η google, οι παιδόφιλοι και τα αναγνωριστικά σύμβολα  τους ... Νο2 η οποία ήταν σχετική με το κύκλωμα παιδόφιλων-παιδεραστών. Αυτό είναι το προκατ μήνυμά τους:


support@blogger.com

7:30 μ.μ. (Πριν από 13 ώρες)
προς Εμένα
Γεια σας,

Η Google έχει ειδοποιηθεί ότι το περιεχόμενο του ιστολογίου σας φέρεται να παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων, καθώς και τους νόμους της χώρας τους. Στο τέλος αυτού του μηνύματος, μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο παραβίασης που δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την κατάργηση και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει το ιστολόγιό σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνσηhttps://support.google.com/blogger/bin/answer.py?l=el&answer=2402711.

Η ειδοποίηση που λάβαμε, θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο χωρίς προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης, από μια υπηρεσία που ονομάζεται Lumen, στη διεύθυνσηhttps://www.lumendatabase.org. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για την ειδοποίηση που σχετίζεται με την κατάργηση του περιεχόμενου σας από τη σελίδα της Lumen και να εισαγάγετε το URL της ανάρτησης ιστολογίου που καταργήθηκε. Εάν έχετε ερωτήσεις νομικής φύσης σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον νομικό σας σύμβουλο.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών: https://www.google.com/intl/el/policies/terms/
Πολιτική περιεχομένου: https://www.blogger.com/content.g

Η ομάδα Google

http://originalmakedon.blogspot.gr/2016/02/google.html

Σε σχετική ερώτησή μου ποιο κράτος επιτρέπει την παιδεραστία η google φυσικά δεν απάντησε. Το μήνυμα που τους έστειλα :

 

 petalotispetalotis@gmail.com

5 Απρ
προς support
Καλημέρα.
Σημειώστε παρακαλώ πως το μήνυμά σας αυτό το στέλνετε για δεύτερη φορά . 
Επίσης θα ήθελα να μου πείτε ποιο δικαίωμα ανθρώπου και ποιανού κράτους παραβίασα. 
Υπάρχει κράτος που επιτρέπει την παιδοφιλία ; Υπάρχει νοήμων άνθρωπος που επιζητεί την 
παιδοφιλία ; 
Παρακαλώ να μου υποδείξετε τον σχετικό νόμο , διαφορετικά αναρτήστε εκ νέου την δημοσίευσή 
μου ή αποδεχτείτε πως κι εσείς είστε παιδόφιλοι - παιδεραστές ανώμαλοι.

Ακολουθεί η διαγραφείσα ανάρτηση: 

====================================

Άνοιξα τα μηνύματά μου σήμερα και σοκαρίστηκα ! Αυτό είναι το μήνυμα : 


Δεν ξέρω αν υπάρχει χώρα που επιτρέπει την παιδεραστία αλλά σε κάθε περίπτωση αν υπάρχει τους έχω γραμμένους στα παλιά μου τα παπούτσια.    

Η google λοιπόν , προφανώς από ιδιοτέλεια, διέγραψε μία ανάρτησή μου σχετικά με τους παιδόφιλους  και την παιδεραστία και κάποιους συμβολισμούς αναγνωρισημότητας που έχουν μεταξύ τους αυτά τα καθάρματα . 
Η ανάρτηση ήταν εδώ και τώρα υπάρχει αυτό : 
Αυτονόητο βέβαια είναι πως η ανάρτηση θα επανέλθει  και ας με διαγράψουν απ΄τον blogger . 

Ακολουθεί η ανάρτηση που διεγράφη και παρακαλώ να την  διαδώσετε :

  Την παρακάτω είδηση μου την έστειλε ο καλός μου φίλος  Διονύσης Σπιλιωτόπουλος
«Είχαμε χθες μια συνάντηση με την παιδοψυχολόγο στον παιδικό σταθμό με θέμα την κακοποίηση των παιδιών και μας είπε φοβερά πράγματα, που μας άφησαν όλους άφωνους. Ένα από αυτά είναι ότι οι παιδόφιλοι έχουν σύμβολα για να αναγνωρίζονται μεταξύ τους, τα οποία έχουν κυκλοφορήσει και σε κοσμήματα και tatoo.

ΜΕΙΝΑΜΕ ΚΑΓΚΕΛΟ!!! Ήμασταν 15 γονείς και κανένας μας δεν ήξερε ούτε είχε ακούσει κάτι για το θέμα.

Σήμερα λοιπόν μπήκα σε ένα site για κακοποιημένα παιδιά και τα βρήκα για να σας τα στείλω. Δώστε προσοχή και στείλτε το σε όλους τους γνωστούς σας, έχουν δεν έχουν παιδιά οι ίδιοι. Εκείνοι μπορεί να τα προωθήσουν σε άλλους και η αλυσίδα να σώσει ένα παιδί, και.....
μόνο για αυτό αξίζει λίγα λεπτά από το χρόνο σας. Πρέπει να παρατηρούμε τα πάντα, σκεφτείτε ότι κάποιο από τα σύμβολα μπορεί να το έχουμε σαν κόσμημα και εμείς (εν αγνοία μας) γιατί μας έκανε "κλικ" και μας άρεσε. Δίνουμε άθελά μας στόχο. Προσοχή και πάλι προσοχή»


Τα σύμβολα πιο συγκεκριμένα είναι:Το BLogo, «boylover» που συμβολίζεται από δύο μπλε τρίγωνα, το ένα μέσα στο άλλο, σε σπειροειδή μορφή, και υποδηλώνει την προτίμηση στα αγόρια.

Το LBLogo, «littleboylover», που συμβολίζεται από ένα παρόμοιο σχέδιο του Blogo, χωρίς γωνίες, και υποδηλώνει την προτίμηση στα μικρά αγόρια.

Το Glogo, «Girllover», που συμβολίζεται από δύο καρδιές η μία μέσα στην άλλη και υποδηλώνει την προτίμηση στα κορίτσια.

Το Clogo, «Childlover», που συμβολίζεται από μια πεταλούδα που τα φτερά της έχουν σχήμα καρδιάς και υποδηλώνει την προτίμηση και στα δύο φύλα.

Κοσμήματα: βραχιόλια, καδένες, 
δαχτυλίδια, καθώς και τατουάζ
για να αναγνωρίζονται μεταξύ τους

AYTA EINAI TA ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 21 ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΟΦΙΛΙΑ....

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ελένη Ράικου έδωσε εντολή να ενεργοποιηθεί η διάταξη νόμου που προβλέπει τη δημοσιοποίηση ονομάτων κατηγορουμένων για εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων. Ετσι δόθηκαν στη δημοσιότητα μερικά από τα ονόματα των συλληφθέντων.

1) Βασταρδής Αναστάσιος (38) άνεργος
2) Μπελιζενίτης Βαγγέλης (38) φωτογράφος,
3) Ζώης Λεωνίδας (42) ιδ.υπάλληλος
4) Καραχάλιος Γιάννης (38) Επιχειρηματίας,
5) Χιωτάκης Αντώνης (49) ιδ. υπάλληλος
6) Ζήσιμος Αντώνης- ιδ.υπάλληλος
7) Κυριακίδης Δημήτρης Γιατρός (Βέροια),
8) Κατσαβός Δημήτρης, στρατιωτικός (Λάρισα),
9) Ρώρρας Θανάσης (45) Μουσικός
10) Κουγιουμτζής Κώστας (31) τεχνικός Η/Υ,
11) Νικολουδάκης Σπύρος (29) τεχνικός Mega,
12) Γεωργιάδης Βασίλης (44) ηλεκτρολόγος,
13) Oldfield Derek, Ιδ.υπάλληλος,
14).Θυμωδέας Φώτης, Εκπαιδευτικός,
15).Σουκαλόπουλος Δημήτρης (40)
16) Γεωργιάδης Δημήτρης (37) ιδ.υπάλληλος,
17) Καραμουσαδάκης Παναγιώτης,
18) Παπαευαγγέλου Αλέξανδρος (31) οικονομολόγος
19) Πατίκας Δημήτρης (27) διατροφολόγος,
20) Καρανικόλας Λεωνίδας (41) εισοδηματίας.
21) Πανταζής Νίκος (51) ηλεκτρολόγος- μηχανικός

Από τους συλληφθέντες, ο αρχιμανδρίτης ονομάζεται Φώτης Μακρυστάθης.
Λειτουργεί στην εκκλησία Αγίου Δημητρίου Σπάρτης και διαμένει στον Πειραιά.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, στην κατοχή του βρέθηκε το σκληρότερο υλικό...

Συνελήφθησαν ακόμη οι μηχανικοί Γιώργος Ηλιόπουλος και ο Σπύρος Συμεωνίδης, ο γιατρός-νευροχειρουργός Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης του Κωσταντίνου, ο επιχειρηματίας Φαίδων Χασιώτης, ο Άρης Μπαχαριάν (dj στην Μύκονο), ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Καρέζης και ο αξιωματικός του Στρατού Γιώργος Παπαδημητρίου.
Η επιχείρηση εντοπισμού των υπόπτων είχε την κωδική ονομασία Μyοsis και κράτησε 3 μήνες.

Ξεκίνησε από σήμα της Ιντερπόλ, αφού είχαν εντοπιστεί από την Αστυνομία του Λονδίνου περισσότερες από 200 ιστοσελίδες που διακινούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ορισμένοι από τους παρόχους και χρήστες του υλικού ήταν οι Ελληνες που συνελήφθησαν μετά από ενέργειες της Υπηρεσίας για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υλικό ήταν ιδιαίτερα σκληρό, όπως πχ. βίντεο με βρέφη ηλικίας από 6 μηνών, που είναι δεμένα στους αγκώνες και κακοποιούνται σεξουαλικά από ενήλικες. Κόστιζε περίπου 80$ και οι κατηγορούμενοι το αγόραζαν με πιστωτικές κάρτες. Εχουν μέχρι στιγμής εκδοθεί 25 εντάλματα σύλληψης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε όλη την Ελλάδα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ Ο ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ!!!

πηγή

ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΔΩΣΑΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 προγραμματισμένη επίσκεψη εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων (ΠΟΠΣΜ) με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλο. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο έργο της ΠΟΠΣΜ και ιδιαίτερα στις ανησυχίες που δημιουργούνται από την καθοδηγούμενη αλλοίωση της αυθεντικής Μακεδονικής Παράδοσης, με αιχμή του δόρατος την αντικατάσταση των κατά τόπους γλωσσικών ιδιωμάτων με τη λόγια Σκοπιανή Γλώσσα, με σαφή στόχο την απόδειξη ύπαρξης δήθεν «Μακεδονικής» γλώσσας και μειονότητας εντός Ελλάδος. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας άκουσε με μεγάλο ενδιαφέρον τον έντονο προβληματισμό των εκπροσώπων της ΠΟΠΣΜ σε ότι αφορά τις ολέθριες επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην περίπτωση ύπαρξης του όρου «Μακεδονία» (σε σύνθετη ονομασία ή με παράγωγα αυτού) στην οριστική ονομασία του κράτους των Σκοπίων. Τονίσθηκε ιδιαίτερα ότι ο πολύπαθος λαός της Μακεδονίας, παρόλα τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, παρακολουθεί με μεγάλη αγωνία τις εξελίξεις στο θέμα της ονομασίας του γειτονικού κρατιδίου και προσμένει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να προασπίσει το εθνικό συμφέρον και να επιδιώξει τη μακροχρόνια σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μη αποδεχόμενη οποιαδήποτε ονομασία φέρει τον όρο «Μακεδονία» ή παράγωγα αυτού. Αναφέρθηκε ότι την ίδια άποψη εξέφρασαν ομόφωνα με αντίστοιχο ψήφισμα οι Μακεδόνες ανά τω κόσμω στο 12ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Παμμακεδονικών Ενώσεων που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο του 2017. Αυτό αποτελεί ηχηρό μήνυμα προς αυτούς που υποστηρίζουν ότι η άποψη για ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» αποτελεί ακραία θέση, καθώς η καθολική αποδοχή της από το ΣΥΝΟΛΟ των Μακεδόνων, εντός κι εκτός Ελλάδος, δείχνει την πραγματική βούληση του  λαού της Μακεδονίας, η οποία είναι ανεξάρτητη από πολιτικά και κομματικά συμφέροντα.
Με την επίσκεψη στον Πρώτο Πολίτη της χώρας πραγματοποιήθηκε η έναρξη της καμπάνιας με τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ», την οποία συνδιοργανώνουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων (ΠΟΠΣΜ) με τις Παμμακεδονικές Ενώσεις του Εξωτερικού και την υποστήριξη πολλών οργανώσεων εντός Ελλάδος. Συγκινητική είναι η διάθεση ομογενών Ελλήνων να συνδράμουν οικονομικά και ηθικά σε αυτήν την προσπάθεια. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία που δίνεται σε όλους τους Έλληνες να στηρίξουν τα δίκαια του Μακεδονικού Ελληνισμού, παίρνοντας σαφή θέση ενάντια στη χρήση του όρου «Μακεδονία» στην οριστική ονομασία του κράτους των Σκοπίων, υπογράφοντας σχετικό ψήφισμα με αποδέκτη τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης κ.Αλέξη Τσίπρα. Σε επόμενη ανακοίνωση θα γίνει γνωστός ο τρόπος με τον οποίον θα πραγματοποιηθεί η συλλογή υπογραφών για το εν λόγω ψήφισμα.
Οι εκπρόσωποι της ΠΟΠΣΜ έδωσαν δύο συμβολικά δώρα στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας: ένα χειροποίητο ρολόι τοίχου με το λογότυπο της ΠΟΠΣΜ και το σύγγραμμα MACEDONIA EVIDENCE. Πρόκειται για μια έκδοση του Μακεδονικού Κέντρου Μελετών των ΗΠΑ (2011), η οποία αφορά σε επιστολή που υπέγραψαν 372 ακαδημαϊκοί από όλον τον πλανήτη, αναφέρεται στην Ελληνικότητα της Μακεδονίας, είναι μεταφρασμένη σε 4 (τέσσερις) γλώσσες και απεστάλη στον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ κ.Barack Obama.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος συνεχάρη την ΠΟΠΣΜ για τις άοκνες και ανιδιοτελείς προσπάθειες που καταβάλουν τα μέλη της και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην προαναφερθείσα καμπάνια, καθώς αποτελεί ύψιστο δημοκρατικό δικαίωμα και υποχρέωση του πολίτη να συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις για τα μείζονα κρατικά θέματα (εθνικά).  Ζήτησε από τους εκπροσώπους της ΠΟΠΣΜ να τον κρατούν ενήμερο για όλες τις εξελίξεις που αφορούν στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Η επίσκεψη τελείωσε με την επίδοση του σχετικού ψηφίσματος που ακολουθεί εκ μέρους τον Συλλόγων/Μελών και συνεργαζόμενων Σωματείων της ΠΟΠΣΜ:

     

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
        
          Δημάρχου Στάμκου 1,  Γιαννιτσά 58100,
Κιν. 6983498377  -   info@popsm.gr   -   www.popsm.gr      


Προς Εξοχότατατον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
Κύριον Προκόπη Παυλόπουλο

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
28 Νοεμβρίου 2017
  Στις 13 Απριλίου 1992 πραγματοποιήθηκε για τελευταία φορά σύσκεψη των τότε πολιτικών αρχηγών υπό την προεδρία του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή με θέμα την ονομασία του κρατιδίου των Σκοπίων, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοίνωσε ο τότε Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας κ. Πέτρος Μολυβιάτης: «Σχετικά με το θέμα των Σκοπίων, η πολιτική ηγεσία της χώρας, με εξαίρεση το ΚΚΕ, συμφώνησε ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει ανεξάρτητο κράτος των Σκοπίων μόνον αν τηρηθούν και οι τρεις όροι που έθεσε η ΕΟΚ, στις 16 Δεκεμβρίου 1991, με την αυτονόητη διευκρίνιση ότι στο όνομα του κράτους αυτού δεν θα υπάρχει η λέξη “Μακεδονία”».
Ακολούθησε η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή«Ελπίζω ότι οι σύμμαχοι και συνεταίροι μας θα καταλάβουν επιτέλους ότι δεν υπάρχει παρά μόνο μία Μακεδονία και η Μακεδονία αυτή είναι Ελληνική. Αυτά τούς τα είπα και τους τα έχω γράψει».
Όμως δεδομένου ότι μετέπειτα και χωρίς νεώτερη απόφαση της πολιτικής ηγεσίας της χώρας μας, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) αναφορικά με την ονομασία της ΠΓΔΜ αναγράφεται: «η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι σαφής: σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό πριν από τη λέξη “Μακεδονία” που θα ισχύει έναντι όλων (erga omnes), για κάθε χρήση, εσωτερική και διεθνή», δημιουργούνται στους Έλληνες και ιδιαίτερα στους Μακεδόνες ιδιαίτερα έντονες ανησυχίες και αντιδράσεις για το ότι η επερχόμενη λύση θα είναι σχετική με την παραπάνω θέση του ΥΠΕΞ και όχι με την απόφαση των πολιτικών αρχηγών του 1992, η οποία είναι σύμφωνη με εκείνη του συνόλου των Ελλήνων.
Επειδή κάθε άλλη θέση της όποιας Ελληνικής Κυβέρνησης, από εκείνη της παραπάνω απόφασης των πολιτικών αρχηγών σε συνδυασμό με την επακόλουθη δήλωση του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή, είναι αντίθετη της θέλησης του συνόλου του Ελληνικού Λαού και ιδιαίτερα των Μακεδόνων,
Επειδή είναι δεδομένο ότι η ονομασία της ΠΓΔΜ είναι κορυφαίο κρίσιμο εθνικό θέμα,
Τα συμπαρατασσόμενα στη συνέχεια του παρόντος Νομικά Πρόσωπα, με την απόλυτη βεβαιότητα ότι εκφράζουμε την εθνική και πατριωτική αμετακίνητη θέση του συνόλου των Ελλήνων
Ζ Η Τ Α Μ Ε
ο όρος «Μακεδονία» να μη συμπεριλαμβάνεται στην Ελληνική πρόταση για την ονομασία του κρατιδίου των Σκοπίων, σύμφωνα με την απόφαση των πολιτικών αρχηγών του 1992. Στην περίπτωση που οποιαδήποτε Κυβέρνηση εκτραπεί από αυτήν, παρακαλείσθε να επιδιώξετε με όλο το καταξιωμένο κύρος σας την προκήρυξη δημοψηφίσματος με το ερώτημα της αποδοχής ή όχι της εκτροπής από την απόφαση του 1992 αποκλεισμού το ονόματος «Μακεδονία».

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

1.     ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ «ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ» 
2.     ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ  «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
3.     ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»
4.     ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
5.     ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ –ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΠΕΛΛΑΣ «ΟΙ ΠΡΟΜΑΧΟΙ»
6.     ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
7.     ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΒΟΛΩ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
8.     ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΑΡΤΣΟΒΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ»
9.     ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΙ ΕΔΕΣΣΑΣ
10.    ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
11.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΗΓΕΝΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ «ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ»
12.    ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
13.   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ. Δ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
14.   ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΑΣ ΠΕΛΛΑΣ «ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ»
15.   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
16.   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ «ΤΟ ΠΟΖΑΡ»
17.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
18.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
19.    ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ «Η ΠΕΛΛΑ»
20.    ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ»
21.    ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΚΑΓΚΕΛΕΥΤΟΣ»
22.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
23.    ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
24.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ «ΤΟ ΤΣΙΝΑΦΟΡΟ»
25.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΙΛΚΙΣ «ΠΑΙΟΝΕΣ»
26.    ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
27.    ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
28.    ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»
29.    ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ «ΕΛΠΙΔΑ»
30.    ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΤΟ ΠΡΑΒΙ»
31.    ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
32.    ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ «Ο ΑΡΑΠΗΣ»
33.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
34.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ «ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ»
35.    ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΟΝΕΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
36.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
37.    ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ «Η ΓΕΡΑΚΙΝΑ»
38.    ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΒΕΣΤΑΡΙΩΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ «ΓΚΟΝΟΣ ΓΙΩΤΑΣ»
39.    ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ «ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΕΦΗΣ»
40.    ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ «ΝΟΣΤΑΛΓΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ»
41.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΡΩΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
42.    ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
«ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ»
43.    ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ «ΟΙ ΡΕΣΙΝΙΩΤΕΣ»
44.    ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
45.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
46.    ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ & ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΡΜΟΝΙΑ»
47.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
48.    ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
49.    ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
50.    ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ «ΒΑΚΧΟΣ»
51.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΓΓΑΔΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ «ΣΑΪΤΑΣ»
52.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΟΠΙΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
53.    ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΜΙΚΡΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ»
54.    ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΘΕΡΜΗΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
55.    ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΘΕΡΜΗΣ
56.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
57.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ ΚΙΛΚΙΣ "ΤΟ ΠΑΙΚΟ"
58.    ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΚΟΠΑΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ''Η ΜΙΕΖΑ''
59.    ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ''ΚΑΜΠΟΣ'' ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
60.    ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΥΚΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
61.    ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
62.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ''ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΙ''
63.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΩΜΝΙΩΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ''ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ''
64.    ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ"
65.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΤΟΠΙΩΝ Ν.ΕΦΕΣΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΤΟ ΣΤΟΥΠΙ"
66.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
67.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΑΙΑΣ
68.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΣΗΣ"
69.    ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
70.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
71.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΑΝΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
72.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ''ΝΕΣΤΩΡ''
73.    ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
74.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ​ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ"
75.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΥΑΝΙΣΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "Η ΔΡΥΑΝΙΣΤΑ"
76.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
77.    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑ ΒΟΤΣΗ
78.    ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ "ΤΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ"
79.   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
  1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ "ΠΙΕΡΕΣ"
  2. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ  "Ο ΑΜΥΝΤΑΣ"