Ανθελληνικοί νόμοι στο Βυζάντιο

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Στὰ τέλη τοῦ θ΄ αἰῶνα ὁ αὐτοκράτορας Λέων ΣΤ΄ ὁ Σοφὸς ἔδωσε ἐντολὴ σὲ νομομαθεῖς νὰ συγκεντρώσουν τὴν ἕως τότε ἰσχύουσα νομοθεσία, νὰ ἀφαιρέσουν ὅσους νόμους δὲν ἴσχυαν πλέον καὶ νὰ θεσπίσουν ὅσους νέους χρειάζονταν. Ἀπὸ τὴν ἐργασία αὐτὴ προέκυψεμία συλλογὴ ἑξῆντα βιβλίων, ἡ ὁποία ἔμεινε γνωστὴ ὡς «Βασιλικά» καὶ ἴσχυσε μέχρι τέλους τοῦ Βυζαντίου
Παραθέτουμε δειγματoληπτικὰ παραγράφους ἄρθρων καὶ διατάξεις ἀπὸ τὴν ἀνθελληνικὴ νομοθεσία τοῦ πρώτου βιβλίου.

Η Αμερική θα μιλούσε Ελληνικά !

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Το 1970 άφίχθη στην Ελλάδα σαν πρεσβευτής της Α-
μερικής ο Τάσκα. Σέ λόγο που εκφώνησε περιέγραψε τον
τρόπο, με τον όποιον δεν καθιερώθηκε στην Αμερική σαν
επίσημη γλώσσα η Ελληνική. Εξ αίτιας της αντιδρά-
σεως των σιωνιστών και έξ αίτιας μιας και μόνης ψήφου
του εβραίου Δανιήλ Ουέμπστερ δεν έγινε η Ελληνική
γλώσσα η επίσημη γλώσσα της Αμερικής.
Αν δεν αντι-
δρούσαν οι σιωνιστές αναλογίζεστε τα οφέλη που θάχε η
πατρίδα μας, από την έπικράτησι της Ελληνικής γλώσ-
σης; Ο Τάσκα είπε (έφημερίς «Εστία» 17.8.1970):
«Αναλογιζόμενος την σημασίαν της συναντήσεως
σας, ανεθυμήθην κάποιον, ο όποιος μού είπεν, ότι αι
Ήνωμ. Πολιτείαι, κατά τάς πρώτας των ημέρας (Σ.Σ.
ως έθνους), τόσον εθαύμαζαν την σοφίαν και τάς
γνώσεις της αρχαίας Ελλάδος, ώστε όταν οι ίδρυ-
ταί της χώρας μας, συνήλθον, διά να αποφασίσουν
ποία θα ήτο η εθνική γλώσσα των Η.Π.Α., η ύπόθε-
σις ετέθη ως «κορώνα-γράμματα», μεταξύ της Αγ-
γλικής και της Ελληνικής. Και η Ελληνική απώλε-
σε με διαφοράν μιας ψήφου. Αν δεν ήτο η ψήφος ε-
κείνη, του Δανιήλ Ουέμπστερ, γεγονός είναι, ότι δεν
θα εύρισκόμην, ενώπιον υμών, ομιλών είς την Αγ-
γλικήν».


ΥΓ. Αν και πόσο αληθεύει δεν το γνωρίζω.

Εβραίοι ρουφιάνοι και προδότες , φίδια στον κόρφο του Ελληνισμού

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Θα παραθέσουμε μερικά από τα μεγάλα κατορθώματα των φορέων της λέπρας ,των ύαινων του πλανήτη, των Εβραίων. 

«Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Πυρσός»
(εκδ. 1931, τόμος ΙΣΤ, σελ. 786 λ. «Μαυρογόνατος»)

: «Μαυρογόνατος Δαυίδ Ηλίας. Εβραίος έμπορος
διαμένων έν Ρεθύμνη της Κρήτης κατά τα μέσα του ΙΕ
αιώνος. Τω 1453 εμήνυσεν εις τάς ενετικάς αρχάς τον
πρόκριτον Ρεθύμνης Σήφην Βλαστόν, ως μελετώντα επα-
νάστασιν κατά των Ενετών. Ο Βλαστός και η σύζυγος
του μετά των τέκνων των συλληφθέντες υπό των Ενετών,
εθανατώθησαν οικτρώς έν τη φυλακή, ο δέ Μαυρογόνατος
αμειφθείς γενναίως υπό των Ενετών μετηνάστευσεν εις
Ενετίαν μέχρι του 1462, ότε, επανελθών εις Ρεθύμνην έ-
μύνησε τους προκρίτους Ίωάννην και Γεώργιον Γαβαλά-
δες ως συνωμοτούντες κατά των Ενετών και επέτυχε και
τούτων την έξόντωσιν.

Η κότα έκανε το αυγό, ή το αυγό την κότα;

| 1 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Απασχολεί τον ανθρώπινο νου αιώνες τώρα... Το ερώτημα πολυσυζητημένο... Μην βασανίζεστε άλλο... Έφθασε η στιγμή που οι επιστήμονες θα μας οδηγήσουν στο δρόμο της αλήθειας... ακόμα και αν αυτός αποτελείται από παράδρομους που εσύ πρέπει να αποφασίσεις ποιον θα ακολουθήσεις!
  Ο καθηγητής Τζον Μπρούκφιλντ, ειδικός στην Εξελικτική Γενετική στο Πανεπιστημίο του Νότιγχαμ υποστηρίζει οτι τέτοιου είδους διλλήματα δεν υφίστανται πλέον! Σύμφωνα με τη θεωρία που ανέπτυξε ο ίδιος, το ποιος προηγείται είναι ξεκάθαρο: