Το αποκορύφωμα της δεισιδαιμονίας

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010 | 1 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Ο ἄλογος φόβος τῶν μυστηριωδῶν ὑπερφυσικῶν δυνάμεων τῆς φύσεως (σεισμοί, ἡφαίστεια, παλιρροϊκὰ κύματα ,κεραυνοὶ κ.ἄ.),καθὼς καὶ τὰ περιέργως συμβαίνοντα στὸν ἴδιο τὸν ὀργανισμὸ τοῦ ἀνθρώπου (ἀσθένειες, ὄνειρα, θάνατος κ.ἄ.) γέννησαν στὴν ψυχὴ τοῦ πρωτόγονου ἀνθρώπου τὸν μεταφυσικὸ φόβο, τὴν πίστη δηλαδὴ ὅτι οἱ δυνάμεις αὐτὲς θεϊκὲς ἢ φυσικὲς ἐνεργοῦνἐναντίον του. Ἡ δεισιδαιμονία χρησιμοποιήθηκε ἀπ’τὶς ἐξουσιαστικὲς ἀρχὲς τῶν περισσοτέρων ἐθνῶν τοῦ ἀρχαίου κόσμου (τῆς Ἀσίας κυρίως), γιὰ νὰ ὑποτάξῃ τὶς ἀνθρώπινες μᾶζες μέσῳ τοῦ φόβου, ἐπίγειου καὶ μεταφυσικοῦ. Ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς σταθηκε ἀντίθετος στὴν δεισιδαιμονία. Πολλὲς φιλοσοφικὲς πραγματεῖες γράφτηκαν ἀπὸ Ἕλληνες συγγραφεῖς (Ἱπποκράτης, Πλάτων, Ἐπίκουρος, Πλούταρχος, Γαληνός, Πλωτῖνος κ.ἄ.), γιὰ νὰ βοηθήσουν τοὺς ἀνθρώπους ν’ἀπαλλαγοῦν ἀπ’τὴν μάστιγα αὐτή. Κατὰ τὴν μεταχριστιανικὴ περίοδο ἡ Δεισιδαιμονία ἐξετράπη σὲ ἔσχατα ἐπίπεδα, ἀφοῦ ἡ νέα ἐξ’ἀνατολῶν θρησκεία τοῦ Χριστιανισμοῦ, γιὰ νὰ ἐπικρατήσῃ στὰ πλήθη, ἐκτὸς ἀπ’τὶς σφαγὲς καὶ τὶς καταστροφές, βασίσθηκε στὴν δεισιδαιμονία. Ἡ πλύση ἐγκεφάλου ποὺ ὑπέστη ἡ ἀνθρωπότητα περιελάμβανε τιμωρίες (καθημερινὲς καὶ μεταθανάτιες), προπατορικὰ ἁμαρτήματα, μεταφυσικὲς ἀπειλές, κολάσεις, αἰώνιες φωτιές, τρομακτικὰ φανταστικὰ ὄντα, κατάρες καὶ διάφορα ἄλλα. Ἡ φύση καὶ οἱ θεότητές της δαιμονοποιήθηκαν,τὰ ἀθλήματα, οἱ ἐπιστῆμες καὶ οἱ τέχνες ἀντικαταστάθηκαν ἀπὸ τὴν ὑποταγή, τὴν συντριβὴ καὶ τὶς μετάνοιες. Ὅλα αὐτὰ θὰ ἐπιφέρουν τὶς ἀμέτρητες ψυχικὲς φοβίες, τὴν λύπη,τὴν στενοχώρια, τὴν ἄρνηση γιὰ τὴν ζωή ,τὴν αὐτοτιμωρία,τὴν ἀπομόνωση.

Ακόμη σκλάβοι θα ΄μασταν αν τους άκουγαν οι αγωνιστές

| 5 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Συνοδικὴ ἐγκύκλιος τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχη Εὐγενίου Β΄ 
πρὸς τοὺς κατοίκους τῆςΚρήτης, Πελοποννήσου καὶ νησιῶν 
τοῦ Αἰγαίου Πελάγους, καταδικαστικὴ τῶν ἐπαναστα-
τικῶν ἀπελευθερωτικῶν κινημάτων καὶ προτρεπτικὴ 

σὲ δουλικὴ ὑποταγὴ στοὺς κρατοῦντες. 
[Ἰανουάριος 1822. Ἀρχεῖο Οἰκονόμων (φάκ. ΧΧΧΙΙΙ).]

Ενῷ μαινόταν ἡ ἐπανάσταση στὴν Κρήτη, οἱ ἱεράρχες γύριζαν στὰ χωριά, λέγοντας πὼς οἱ ἐπαναστάτες εἶναι ἀφωρισμένοι, καὶ πὼς πρέπει νὰ παρατήσουν τὰ ὅπλα καὶ νὰ ζητήσουν συγχώρεση ἀπὸ τὴν «κραταιάν, ἔνδοξη καὶ φιλάνθρωπον βασιλείαν».
Στὸ τέλος τοῦ 1823 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης ἔγραφε στὸ ποίμνιό του:

«Χριστιανοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ ! Γνωστὸν ἔστω ὑμῖν ὅτι ὁ ἐνδοξώτερος ἀρχιστράτηγος Χασὰν Πασᾶς ἀπὸ φιλανθρωπίαν κινηθεὶς ἀπεφυλάκισε πολλοὺς ἄλλους ἀδελφοὺς ἡμῶν καὶ ἐμὲ τὸν ἴδιον. Εὑρισκόμενος ἐγὼ τώρα ὑπὸ τὴν εὐνοϊκὴν προστασίαν του ,ὡς περὶ τούτου θέλει σᾶς πληροφορήσει καὶ ὁ διάκονός μου, δὲν δύναμαι ἀπὸ εὐγνωμοσύνην να κρύψω τὴν προαίρεσιν καὶ τὴν δικαιοσύνην του. Ἔρχομαι ὅμως να παρακαλέσω ὑμᾶς, χριστιανοί ,νὰ ἔλθητε πλέον εἰς συναίσθησιν καὶ νὰ γνωρίσητε μὲ ποίαν ἰσχυρὰν δύναμιν τοῦ Ἀντιβασιλέως τῆς Αἰγύπτου ἔχετε νὰ κάμετε. Ὅθεν σᾶς συμβουλεύω νὰ ῥίψητε τὰ ὅπλα καὶ νὰ προσπέσητε εἰς τοιοῦτον φιλάνθρωπον ἀρχιστράτηγον, τὸν ὁποῖον ἐπίτηδες ὁ ἐνδοξώτατος Μεχμὲτ Ἀλῆς ἔστειλεν τοιοῦτον, διὰ νὰ εἰρηνεύσῃ τὸν τόπον μας... Οὕτω πράξητε χριστιανοί μου προτιμῶντες τὸν εἰρηνικὸν βίον παρὰ τὰς τόσας ζημίας ,τὰς ὁποίας καθ’ἑκάστην λαμβάνητε ὑμεῖς αὐτοί, τὰ τέκνα σας καὶ τὰ κτήματά σας» (βλ.Κριτοβουλίδη,40).

Όσο μελετώ την Ελληνική ιστορία τόσο μου έρχεται να κλαίω .

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010 | 9 αναγνώστες άφησαν σχόλιοΗ κ.Τζουνγιὰν Χὶ εἶναι Κινέζα νομικός,ποὺ ὁλοκληρώνει τὸ διδακτορικό της στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Λουβὲν στὸ Βέλγιο στὶς σχέσεις κινεζικοῦ κι εὐρωπαϊκοῦ νομικοῦ συστήματος καὶ στὴν ἐπίδραση τῶν πολιτισμῶν καὶ τῶν θρησκειῶν στὰ νομικὰ συστήματα τῶν χωρῶν παγκοσμίως.Τὸ ταξίδι της στὴν Ἑλλάδα τὸ καλοκαίρι τοῦ 2003 τὴν ἄλλαξε ὁλοκληρωτικά. Ἐδῶ «δέχτηκε μὲ χαρὰ τὶς συχνὲς ἐπισκέψεις τῶν Μουσῶν», ἐνῷ μέρα μὲ τὴ μέρα σχεδὸν «ρούφηξε τὴν Κασταλία», ὅπως ἡ ἴδια περιγράφει. Τὸ ἐπακόλουθο ἦταν νὰ ξαναβρῇ τὸν ἑαυτό της, ὡς μιὰ ἀληθινὴ ποιήτρια, ποὺ δὲν κάνει τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ ἐξυμνῇ τὸν ἔρωτα, τὸ κάλλος, τὴν κατὰ φύση ζωή. Τι κι ἂν εἶναι τὰ νομικὰ τὸ ἀντικείμενό της• ἡ ποίηση εἶναι ἡ κλίση της, ἡ ἐσώτερη ἀκατάλυτη φλόγα τῆς ψυχῆς της. «Ἡ Μεγάλη Σύζευξη μεταξὺ Ἑλλάδας κι Ἐμένα: Τὰ Κρίνα τῆς Σαντορίνης» εἶναι ἡ πρώτη της ποιητικὴ ἀνθολογία μὲ Θέμα τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμό. Στὴ συζήτηση, ποὺ εἴχαμε μὲ τὴν κ. Τζουνγιὰν Χί, μᾶς ἐντυπωσίασαν οἱ γνώσεις της γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία, ἀλλὰ καὶ ἡ ὀξυδερκὴς ματιὰ μὲ τὴν ὁποία βλέπει τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμό. Παρὰ τὸ ὅτι εἶναι Κινέζα, διαθέτει ἱστορικὴ καὶ πολιτικὴ κρίση γιὰ τὴ χώρα μας, τὴν ὁποία στεροῦνται πλεῖστοι ἐκ τῶν σημερινῶν κατοίκων τῆς Ἑλλάδας.

Το πλήρες κείμενο τής συνέντευξης

Έπιασαν τόπο οι εκπομπές του Χαρδαβέλλα για τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας

Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010 | 2 αναγνώστες άφησαν σχόλιο«Οι ενδείξεις που έχουμε στα εθνικά χωρικά ύδατα είναι αρκετά ισχυρές, ώστε να μας πείθουν ότι πρέπει ταχύτατα να δημιουργήσουμε έναν Δημόσιο φορέα, ο οποίος με αξιοκρατία και με πλήρη διαφάνεια θα προκηρύξει διαγωνισμούς, προκειμένου να έρθουν σοβαροί επενδυτές να ψάξουν για πετρέλαιο στον τόπο μας» έιπε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γ. Μανιάτης

Σε ερώτηση για το ποιες περιοχές είναι υποψήφιες για έρευνα, ο υφυπουργός δήλωσε ότι: «Υπάρχουν περιοχές που δεν έχουμε αποκλείσει ότι υπάρχει πετρέλαιο. Στην περιοχή των Ιωαννίνων, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου» και πρόσθεσε: «Μιλώ για έρευνες που ξεκίνησαν και για διαφόρους λόγους σταμάτησαν, χωρίς να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάτι. Αλλά, έχουμε εκεί σοβαρές ενδείξεις ύπαρξης κοιτασμάτων. Και αλλού, που δεν θεωρώ ότι είναι σκόπιμο και χρήσιμο να αναφερθώ »

Ο Γ. Μανιάτης τόνισε ακόμη ότι: «οι σχέσεις στις έρευνες υδρογονανθράκων διέπονται από το Διεθνές Δίκαιο» και ότι : «η χώρα μας δεν έχει διάθεση ούτε να καταπατήσει δικαιώματα της Τουρκίας, ούτε ασφαλώς και να εκχωρήσει σε οποιονδήποτε γείτονα δικαιώματα που είναι δικά μας». Ανέφερε ακόμη ότι είναι θέμα λίγων εβδομάδων να παρθεί η νομοθετική πρωτοβουλία για τη δημιουργία Ανώνυμης εταιρείας με μία μετοχή, που θα ανήκει στο Δημόσιο, η οποία θα προσδιορίσει τις περιοχές (τα λεγόμενα «οικόπεδα») και θα προκηρύξει τους διαγωνισμούς για την προσέλκυση επενδυτών που θα αναλάβουν την έρευνα «και μετά να προχωρήσουμε, σε διάστημα ενός έτους το αργότερο, σε ανάθεση ερευνών»

Να λοιπόν που ο Πάγκαλος και η παρέα του πήραν τα "κλειδιά" από τον Χαρδαβέλλα ... αναγκαστικά θα ΄λεγα , διότι τα άπλυτά τους βγήκαν στην φόρα χάριν του Χαρδαβέλλα , του Βελόπουλου και πολλών άλλων που τιμούν τα παντελόνια που φορούν .

Εν αναμονή λοιπόν των εξελίξεων ...

Μια φωτογραφία ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας! Εκπληκτικό !

| 1 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Τα "θαύματα" της τεχνολογίας αρχίζουν από την στιγμή που θα κάνετε "κλικ εδώ " . Στο νέο παράθυρο που θα ανοίξει σύρετε το "ποντίκι" σας ξεκινώντας από πάνω αριστερά και κατεβαίνοντας προς τα κάτω δεξιά. Ξαφνικά θα δείτε την φωτογραφία να "ζωντανεύει" μπροστά στα μάτια σας καθώς θα ξημερώνει και θα νυχτώνει στο Hong Kong, ανάλογα με την δική σας κίνηση!Το θέμα είναι παρμένο από εδώ

Η αλήθεια για τον θάνατο του πατριάρχη Γρηγόριου Ε΄

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιοΟ πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ ἀκολούθησε τὴν ἴδια φιλοτουρκικὴ κι ἀνθελληνικὴ πολιτική, ποὺ ἀκολούθησαν ὅλοι οἱ πρὶν καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὸν πατριάρχες. Ἡ πλέον ἐπονείδιστη πράξη του ἦταν ὁ ἀφορισμὸς τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, ὁ ὁποῖος προκάλεσε μεγάλη σύγχυση καὶ κλονισμὸ κι ἐξαἰτίας του παρ’ὀλίγο νὰ σβήσῃ ἡ ἐπαναστατικὴ φλόγα. Ὁ θάνατος τοῦ Γρηγορίου δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴ δῆθεν συμμετοχή του στὴν Ἐπανάσταση ἢ ἔστω ἔγκριση τῆς ἐθνεγερσίας – ὅπως ψευδῶς προπαγανδίζεται ἀπὸ τὴν ἑλληνοχριστιανικὴ ἱστοριογραφία, ποὺ παραποιῶντας τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια ἐκθειάζει τὸν δῆθεν ἐθνικὸ ρόλο τοῦ Κλήρου στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας – ἀλλὰ ὀφείλεται σὲ ἄλλα ἄσχετα γεγονότα, ὅπως θὰ δειχθῇ παρακάτω.


Ξέσπασμα τρομοκρατίας

Τὰ πρῶτα νέα , ποὺ ἔφτασαν στὸ σουλτάνο τὸ Μάρτιο τοῦ 1821, ἦταν,πὼς ὁ Ὑψηλάντης σήκωσε τὴ σημαία τῆς Ἐπανάστασης στὴ Μολδαβία. Ἀργότερα, στὶς 3 Ἀπριλίου, ἔφτασε στὴν Κωνσταντινούπολη ἡ εἴδηση τῆς κήρυξης τῆς Ἐπανάστασης στὴν Πελοπόννησο μαζὶ μὲ πληροφορίες γιὰ τοὺς πρώτους Τούρκους νεκρούς. Ὁ σουλτάνος ἐξαπέλυσε τότε αἱματηρὴ τρομοκρατία κατὰ τῶν ρωμιῶν τῆς Κωνσταντινούπολης. Φανατικοὶ μουσουλμάνοι ἄρχισαν τὶς λεηλασίες, γκρέμισαν ἐκκλησίες ,ἔκαψαν σπίτια, σκότωσαν χριστιανούς. Ὁ θρησκευτικὸς φανατισμὸς δημιούργησε μεγάλη ἔξαψη κι ἡ κατάσταση ἦταν ἐκρηκτική. Ἡ κυβέρνηση ἔδωσε τὴν ἐντολὴ τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ τοῦ μεγάλου δραγουμάνου Κ.Μουρούζη καὶ τῶν στενῶν συγγενῶν του, γιατὶ ἔφθασε στὰ χέρια της ἐπιστολή,ποὺ τοῦ εἶχε στείλει ὁ Ὑψηλάντης .Ἡ ὀθωμανικὴ πρωτεύουσα στρατοκρατεῖτο ,κι ἡ ὀχλοκρατία ἁπλωνόταν σὲ ὅλες τὶς χριστιανικὲς συνοικίες. Λίγο ἔλειψε νὰ ἀρχίσῃ γενικὴ σφαγὴ τῶν χριστιανῶν. Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ κλῖμα βρῆκε εὐκαιρία ὁ μητροπολίτης Πισιδίας Εὐγένιος, ποὺ ἀπὸ καιρὸ φιλοδοξοῦσε – χωρὶς ἐπιτυχία – νὰ γίνῃ πατριάρχης, νὰ κατηγορήσῃ στὸ σουλτάνο τὸν Γρηγόριο Ε΄, πὼς ἦταν δῆθεν γνώστης τῆς προετοιμασίας τῆς Ἐπανάστασης καὶ δῆθεν μέλος τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας .

Καλογεροφαναριώτικες ἀλληλομηχανορραφίες,
ἀλλαξοπατριαρχίες

Οἱ ἀλληλοσυκοφαντίες μεταξὺ τῶν ἱεραρχῶν ἦταν πολὺ σύνηθες φαινόμενο τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, ἐνῷ τὰ ἱερατικὰ ἀξιώματα εἶχαν γίνει ἀντικείμενο ἐμπορίας. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀποτελεῖτο ἀπὸ μιὰ φατρία καλογήρων, ποὺ μετέβαλαν τὸ πατριαρχικὸ ἀξίωμα σὲ χρηματιστήριο ἀξιωμάτων. Οἱ «ἀλλαξοπατριαρχίες» ἔγιναν συνηθισμένο φαινόμενο, κι ὁ πατριαρχικὸς θρόνος συχνὰ ἔβγαινε σὲ δημοπρασία. Σὲ διάστημα 77 ἐτῶν (1623-1700) γιὰ παράδειγμα ἔγιναν 50 περίπου ἀλλαξοπατριαρχίες.
Ὁ πατριάρχης ἐκλεγόταν ἀπὸ τὸ σουλτάνο. Βεζύρηδες καὶ σουλτάνοι ἔβαζαν ὡς ὅρο ἀπαράβατο τὸ «ὅποιος δώσῃ τὰ περισσότερα, ἐκεῖνος θὰ γίνῃ πατριάρχης κι ὅ,τι θέλει ἂς εἶναι». Ἐξαγοραζόταν ὄχι μόνο τὸ ἀξίωμα τοῦ πατριάρχη ἀλλὰ καὶ τοῦ μητροπολίτη. Οἱ δωροδοκίες, οἱ διαβολὲς ἀκόμη καὶ τὰ ἐγκλήματα ἦταν συνήθη φαινόμενα, ὅπως κι οἱ ἀφορισμοὶ καὶ τὰ συγχωροχάρτια (βλ. «Δ»,τ.289), γιατὶ οἱ ἐκλεγέντες ἔπρεπε νὰ πάρουν πίσω τὰ χρήματα, ποὺ εἶχαν δώσει. Ἔχουν καταγραφῆ διάφορα ἐπεισόδια σχετικὰ μὲ περιπτώσεις ἐκλογῆς πατριαρχῶν. Στὰ 1486 ἔγινε πατριάρχης ἕνας καλόγερος ὀνόματι Ραφαήλ, γνωστὸς γιὰ τὶς παραλυσίες του καὶ ξακουστὸς μέθυσος. «Τοσοῦτον δὲ προσέκε ιτοταῖς οἰνοφλογίαις, ὥστε μὴ δύνασθαι στῆναι ἐνταῖς ἐκκλησιαστικαῖς ἀκολουθίαις, ἀλλ’ οὔτε ἐν αὐτῇ τῇ πανσέπτῳτῶν Παθῶν ἑβδομάδι. Οὔτε ἠ δύνατο κατέχειν τῇ χειρὶ τὴν ποιμαντικὴν ράβδον, ἥτις ἐκπεσοῦσα τῆς χειρὸς αὐτοῦ τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτη συνετρίβη.» (Ὑψηλάντη,26.)__

Τὸ 1476, ἡ Μαρία, ἑλληνικῆς καταγωγῆς παλλακίδα τοῦ σουλτάνου Μουράτ, ἔβαλε σὲ ἀργυρὸ δίσκο 2.000 φλουριά, τὰ ὁποῖα ἔδωσε στὸ σουλτάνο, προκειμένου νὰ ἀνακηρύξῃ πατριάρχη τὸν γνώριμό της Διονύσιο Φιλιππουπόλεως. Οἱ ἐχθροὶ τοῦ Διονύσιου ἄρχισαν ἀμέσως νὰ τὸν διαβάλλουν, λέγοντας στὸ σουλτάνο, πὼς εἶναι «ἐρωμένος τῆς Μαρίας ,περιτετμημένος καὶ συνουσιάζεται εἰς τὰ σουλτανικὰ αρέμια...Ὅθεν ὁ Διονύσιος ἐν μέσῳ τῆς Συνόδου διεγερθεὶς καὶ τὰ κράσπεδα τῶν ἱματίων ἀνελκύσας τὴν τῆς σαρκὸς ἀκροβυστίαν πασίδηλον τοῖς παροῦσι ἐποίησεν» (Ὑψηλάντη,20-22). Ὁ Γρηγόριος, συμμετέχων κανονικὰ σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ παρασκηνιακὸ ἀλλαξοπατριαρχικὸ κύκλωμα εἶχε ἀνακηρυχθῆ πατριάρχης κι εἶχε ἐπίσης καθαιρεθῆ ἄλλες δύο φορὲς στὸ παρελθόν. Στὰ διαλείμματα μεταξὺ τῶν πατριαρχιῶν του κατέφευγε στὴ μονὴ Ἰβήρων στὸ Ἅγιο Ὄρος. Τὰ γεγονότα αὐτὰ ὅμως ἀποσιωπῶνται σκόπιμα.

Ὁ Εὐγένιος διαβάλλει τὸ Γρηγόριο στὸ σουλτάνο

Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ σύνηθες κλῖμα τῶν συκοφαντιῶν, χρηματισμῶν καὶ συχνῶν ἀλλαξοπατριαρχιῶν μὲ ἐξαγριωμένο ἐπὶπλέον τὸ σουλτάνο μὲ τοὺς ρωμιοὺς γιὰ τὴν κήρυξη τῆς Ἐπανάστασης βρῆκε τὴν εὐκαιρία ὁ Εὐγένιος, συνεπικουρούμενος ἀπὸ Φαναριῶτες ἀντίθετους πρὸς τὸν Γρηγόριο κι ἄσπονδους ἐχθροὺς τῶν Μουρούζηδων, νὰ διαβάλῃ τὸν Γρηγόριο στὸ σουλτάνο, ὁ ὁποῖος στὶς 9 Ἀπριλίου πῆρε τὴν ἀπόφαση ὄχι μόνο νὰ καθαιρέσῃ τὸν Γρηγόριο, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν ἐκτελέσῃ. Ἔτσι τὴν ἄλλη ἡμέρα, 10 Ἀπριλίου - Κυριακὴ τοῦ Πάσχα, ὁ νέος δραγουμάνος Ἀριστάρχης πῆγε στὸ Πατριαρχεῖο καὶ παρουσίᾳ ὅλων τῶν ἀρχιερέων καὶ προϊσταμένων τῶν συντεχνιῶν, ποὺ εἶχαν ἐν τῷ μεταξὺ εἰδοποιηθῆ, διάβασε τὸ φιρμάνι, ποὺ καθαιροῦσετ ὸν Γρηγόριο : «Ἐπειδὴ ὁ πατριάρχης Γρηγόριος ἐφάνη ἀνάξιος τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου καὶ ἄπιστος πρὸς τὴν Πύλην καὶ ραδιοῦργος, γίνεται ἔκπτωτος τῆς θέσεώς του...» Διάβασε ὕστερα ἄλλο φιρμάνι, ποὺ πρόσταζε νὰ ἐκλεγῇ ἄμεσα νέος πατριάρχης, ὁπότε φυσικὰ ἐκλέχτηκε αὐτὸς ποὺ ὑπέδειξε ὁ Ἀριστάρχης, κι αὐτὸς ἦταν ὁ Εὐγένιος, ὁ ὁποῖος δὲν φημιζόταν γιὰ τὸ ἦθος του, καθ’ὅτι ἂν καὶ πατριάρχης συζοῦσε μὲ γυναῖκα κι εἶχε ἀποκτήσει μαζί της καὶ παιδιά. Μία ἀπὸ τὶς πρῶτες του δουλειὲς μετὰ τὴν ἐνθρόνισή του ἦταν ἡ ἔκδοση νέων ἀφορισμῶν κατὰ τῆς Ἐπανάστασης, ὅπως ἀκριβῶς εἶχε πράξει κι ὁ προκάτοχός του.

Ὁ Γρηγόριος ἐν τῷ μεταξὺ φυλακίστηκε καὶ τὸ μεσημέρι τῆς ἴδιας ἡμέρας κρεμάστηκε στὴ μεσαία πύλη τοῦ Πατριαρχείου σὰν συνωμότης , ὅπως διαλάμβανε ὁ «γιαφτᾶς», δηλαδὴ ἡ καταδικαστικὴ ἀπόφαση. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα οἱ ἱστορικοὶ δὲν συμφωνοῦν μεταξύ τους στὴν περιγραφὴ τῶν γεγονότων, ποὺ ἀκολούθησαν τὸ κρέμασμα τοῦ Πατριάρχη. Κάνοντας συγκερασμὸ τῶν διάφορων θρύλων, κάποιοι ὑποστηρίζουν, ὅτι τὸ πτῶμα ἔμεινε κρεμασμένο ἐπὶ τρεῖς ἡμέρες σύμφωνα μὲ τὸν τουρκικὸ νόμο. Ὕστερα ὁ τουρκικὸς ὄχλος τὸ διαπόμπευσε στοὺς δρόμους, συνεπικουρούμενος - κατὰ μία παράδοση – κι ἀπὸ Ἑβραίους, καὶ τελικὰ ρίχτηκε στὴ θάλασσα. Τὸ πτῶμα ὅμως βγῆκε στὴν ἐπιφάνεια, τὸ ἀναγνώρισε ἕνας Κεφαλλονίτης ναυτικὸς καὶ τὸ μετέφερε στὴν Ὀδησσό. Οἱ ἀρχὲς τῆς Ὀδησσοῦ ἔγραψαν στὴν Πετρούπολη καὶ τέλος μὲ ἐπέμβαση τοῦ ὀνομαστοῦ θεολόγου Κωνσταντίνου Οἰκονόμου ἐξ Οἰκονόμων τὸ πτῶμα τάφηκε μὲ τιμές. Σήμερα βρίσκεται θαμμένο ἐντὸς τῆς Μητρόπολης τῶν Ἀθηνῶν.

Έχουν ἐκφρασθῆ σοβαρὲς ἀμφιβολίες, γιὰ τὸ ἂν τὸ πτῶμα ποὺ τάφηκε στὴν Ὀδησσὸ ἦταν τοῦ Γρηγορίου κι αὐτό, γιατὶ σύμφωνα μὲ τὸν Κεφαλλονίτη ναυτικὸ χρειάσθηκε 33 ἡμέρες μέχρι νὰ φθάσῃ στὴν Ὀδησσό. Ἂν συνυπολογισθοῦν καὶ οἱ τρεῖς ἡμέρες, ποὺ τὸ πτῶμα ἦταν κρεμασμένο, τότε στὴν Ὀδησσὸ πρέπει νὰ ἔφτασε ἕνα τελείως μὴ ἀναγνωρίσιμο πτῶμα σὲ πλήρη ἀποσύνθεση, τὸ ὁποῖο ἐπὶπλέον εἶχε διαπομπευθῆ κι εἶχε μείνει ἀρκετὰ καὶ στὸ νερό. Τὸ κίνητρο τοῦ ναυτικοῦ ἦταν τὰ χρήματα, ποὺ ζήτησε, ὅταν παρέδωσε τὸ πτῶμα, γι’αὐτὸ ἐπέμενε γιὰ τὴν ταυτότητά του. Λίγη σημασία ἔχει βέβαια, ἐὰν αὐτὸς ποὺ βρίσκεται σήμερα θαμμένος στὴ Μητρόπολη εἶναι πράγματι ὁ Γρηγόριος ἢ ὄχι. Αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τῆς σχετικῆς μὲ τὸ ρόλο τοῦ Γρηγορίου στὴν Ἐπανάσταση ἱστορικῆς ἀλήθειας.

«Νὰφυλάττωμεν τὸ πιστὸν ἡμῶν τοῦ ραγιαλικίου»

Όταν ἱδρύθηκε τὸ Νεοελληνικὸ Κράτος, καὶ ἡ Ἐπανάσταση θεωρήθηκε σὰν ὁ μεγαλύτερος σταθμὸς τῆς Νεοελληνικῆς Ἱστορίας, ὁ ἀνώτερος Κλῆρος προσπάθησε νὰ διεκδικήσῃ ἕνα μέρος ἀπὸ τὴ δόξα καὶ τὶς Δάφνες τῶν ἀγωνιστῶν καὶ παρουσίασε τὸ Γρηγόριο ὡς ἀρχηγέτη τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας καὶ μάρτυρα τῆς ἐθνικῆς ἰδέας.

Ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια εἶναι ὅμως ἐντελῶς διαφορετική. Ὁ Γρηγόριος οὐδεμία σχέση εἶχε μὲ τὴν «ἑλληνικὴ φιλοπατρία» καὶ τὴν «ἑλληνοπρέπεια», ποὺ τοῦ ἀποδίδουν ὡρισμένοι ἱστορικοί. Εἶχε ἀντιδράσει καὶ πολὺ πρὶν τὴν Ἐπανάσταση, ὅπως μαρτυρεῖ πατριαρχικὸ γράμμα (ἐγκύκλιος διαταγή), ποὺ ἔστειλε στοὺς νησιῶτες, νὰ μὴν στασιάσουν καὶ νὰ μὴν δεχθοῦν τὶς προτάσεις τῆς Ρωσσίας πρὸς ἐπανάσταση: «Καὶ ἄλλοτε διὰ πολλῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡμῶν ἐγκυκλίων γραμμάτων ἐδηλώσαμεν πρὸς πάντας τοὺς ὁμογενεῖς ἡμῶν εὐσεβεῖς...τῆς κραταιᾶς καὶ ἀηττήτου Βασιλείας τὸ χρέος ὅπου ἔχομεν νὰ φυλάττωμεν τὸ πιστὸν ἡμῶν τοῦ ραγιαλικίου καὶ νὰ δεικνύωμεν πάντοτε λόγοις καὶ ἔργοις καὶ κατ’ἐξοχὴν ἐν τοῖς παροῦσι καιροῖς...νὰ διατηρήσητε ἑαυτοὺς ἀνωτέρους πάσης διαβολῆς καὶ ἐνέδρας τῶν ὑπεναντίων καὶ ἐχθρῶν τῆς κραταιᾶς βασιλείας...δίκην σάλπιγγος ἐπηχήσαμεν εἰς ὅλων τὰς ἀκοάς...νὰ μὴν τολμήσητε καθ’οἱονδήποτε τρόπον νὰ δεχθῆτε ποτὲ τοὺς ὑπεναντίους καὶ ἐχθροὺς κατὰ τῆς κραταιᾶς βασιλείας...». Τὸ πατριαρχικὸ αὐτὸ γράμμα, ποὺ γράφτηκε τὸν Μάιο τοῦ 1807, ὑπάρχει δημοσιευμένο στὸ «Ἀρχεῖο τῆς Κοινότητας Ὕδρας» (τόμος 3ος, σελ.41-45). Ὁ σύγχρονος τῆς Ἐπανάστασης ἱστορικὸς Σπυρ.Τρικούπης γράφει σχετικὰ μὲ τὸ Γρηγόριο: «Ὁ Πατριάρχης ἑταῖρος ,ὃ ἐστὶ συνωμότης κατὰ τῆς τουρκικῆς ἐξουσίας ,δὲν ἦτο και ,ὄχι μόνον οὐδόλως ἐνεθάρρυνε τὴν ἑλληνικὴν ἐθνεγερσίαν, ἀλλὰ καὶ πάντοτε ἀπέτρεπε τοὺς πρὸς οὗς διελέγετο φιλεπαναστάτας, θεωρῶν ἐθνοφθόρον τὸ τοιοῦτον τόλμημα
Οἱ ἐγκύκλιοι κι οἱ ἀφορισμοί, ποὺ ἐξαπέλυσε ὁ Γρηγόριος, μαρτυροῦν ὅτι δὲν εἶχε ἀπολύτως καμμία σχέση μὲ τὴν Ἐπανάσταση, οὔτε ἄμεση οὔτε ἔμμεση. Μόλις πληροφορήθηκε τοὺς σκοποὺς καὶ τὶς ἐνέργειες τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, ἔσπευσε νὰ ἀποδοκιμάσῃ μὲ ὅλα τὰ μέσα ποὺ διέθετε τὸ ἐπαναστατικὸ κίνημα. Δὲν εὐσταθεῖ ὁ ἰσχυρισμός, ὅτι πιέστηκε ἀπὸ τὸν σουλτάνο, γιὰ νὰ ἐκδώσῃ τοὺς ἀφορισμούς. Ἡ μία ἀπὸ τὶς τρεῖς ἀφοριστικὲς ἐγκυκλίους του ἦταν ἐμπιστευτικὴ καὶ ἀπευθυνόταν πρὸς τοὺς μητροπολίτες μόνο (ὄχι τὸν κατώτερο Κλῆρο) καὶ ἐκδόθηκε χωρὶς κἂν νὰ τὴν γνωρίζῃ ὁ σουλτάνος.

Ἀπαγόρευσε τὰ ἑλληνικὰ ὀνόματα

Ο τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἔβλεπε τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὴν ἑλληνικότητα ὁ Γρηγόριος Ε΄ καταφαίνεται εὔλογα ἀπὸ τὴν θέση του ἔναντι τῶν ἑλληνικῶν ὀνομάτων. Τὸ 1819 ἐξέδωσε ἐγκύκλιο,μὲ τὴν ὁποία ἀπαγόρευε στοὺς κληρικοὺς τοῦ Πατριαρχείου τὴν ὀνοματοθεσία τῶν βαπτιζομένων μὲ ἑλληνικὰ ὀνόματα κι ἐπέβαλε τὴ χρήση ἀποκλειστικῶς ἰουδαϊκῶν καὶ χριστιανικῶν ὀνομάτων στὰ βαπτιζόμενα νήπια.

Ἡ ἐγκύκλιος τοῦ Γρηγορίου τοῦ Ε΄: «Καὶ ἡ κατὰ καινοτομίαν παρὰ ταῦτα εἰσαχθεῖσα τῶν παλαιῶν ἑλληνικῶν ὀνομάτων ἐπιφώνησις εἰς τὰ βαπτιζόμενα βρέφη τῶν πιστῶν, ὡς ἠκούσαμεν ,λαμβανομένη ὡς μία καταφρόνησις τῆς χριστιανικῆς ὀνοματοθεσίας, εἶναι διόλου ἀπροσφυὴς καὶ ἀνάρμοστος· ὅθεν ἀνάγκη ἡ Ἀρχιερωσύνη σας νὰ διαδώσητε παραγγελίας ἐντόνους εἰς τοὺς Ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν σας, καὶ  νουθεσίας πνευματικὰς εἰς τοὺς εὐλογημένους ἐπαρχιώτας σας, διὰ νὰ λείψῃ τοὐντεῦθεν καὶ ἡ κατάχρησις αὕτη, καὶ ἀφεθέντες τῆς ἀκαίρου καὶ μηδὲν ἐχούσης τὸ χρήσιμον φιλοτιμίας καὶ ἐπιδείξεως οἱ γονεῖς καὶ ἀνάδοχοι νὰ ὀνοματοθετῶσιν εἰς τὸ ἑξῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς θείας καὶ μυστικῆς ἀναγεννήσεως τὰ εἰθισμένα ταῖς εὐσεβέσιν ἀκοαῖς πατροπαράδοτα χριστιανικὰ ὀνόματα τῶν ἐγνωσμένων τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ τῶν ἐνδόξως ὑπ’αὐτῆς ἑορταζομένων Ἁγίων, διὰ νὰ εἶναι ἔφοροι καὶ φύλακες τῶν βαπτιζομένων νηπίων καὶ ταχεῖς καὶ ἀδιάλειπτοι χορηγοὶ τῆς χάριτος αὐτῶν εἰς τοὺς μετὰ πίστεως

Ἀντιδράσεις ἀκόμη καὶ κληρικῶν στὴν ἁγιοποίησή του

Πολλοὶ ἀνώτεροι κληρικοί, ἀλλὰ καὶ ἱστορικοὶ καὶ λόγιοι, γνωρίζοντας τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Γρηγορίου εἶχαν τὸ θάρρος νὰ ἐπικρίνουν τοὺς Σπ.Λάμπρο καὶ Ἀριστ. Βαλαωρίτη κυρίως, ποὺ τοῦ ἔπλεκαν ἐγκώμια. Χαρακτηριστικὰ παρατίθεται ἐπιστολὴ τοῦ Λασκαράτου (27.2.1872), μὲ τὴν ὁποία εἰρωνεύεται τὸν Ἀριστ.Βαλαωρίτη, ποὺ ἀνέλαβε νὰ συντάξῃ καὶ νὰ ἀπαγγείλῃ Ὕμνο στὸ Γρηγόριο: «Σὲ συγχαίρω γιὰ τὴν Πανεπιστημονικὴ πρόσκληση ποὺ ἔλαβες νὰ προσαγορέψῃς τὸν ἀνδριάντα τοῦ Γρηγοράκη. Δώστου κι ἀπὸ μέρους μου τὰ γκαρδιακὰ χαιρετίσματά μου καὶ πές του, πὼς τοῦ εὔχομαι νὰ ξακολουθάῃ νὰ φανατίζῃ τοὺς ὄχλους, ὅσο νὰ τοὺς ἀποχτηνώσῃ ἐξὁλοκλήρου καὶ νὰ τοὺς κάμῃ ἀκόμη περισσότερο ἀπ’ὅτι εἶναι δίποδους γαϊδάρους.» (Ἀρ.Βαλαωρίτη ,«Βίος καὶ Ἔργα», τ.Α΄,539.)

Ὁ Μ.Γεδεών, ἄνθρωπος τοῦ Πατριαρχείου καὶ πολὺ συντηρητικὸς στὶς πολιτικὲς καὶ κοινωνικές του ἰδέες, ἔγραψε, τι τοῦ εἶπε ὁ μητροπολίτης Ζακύνθου Κατραμῆς: «Τόσα εἶναι τὰ ἐπίμεμπτα διὰ τὴν ζωὴν τοῦ Γρηγορίου, ὥστε νὰ συνομολογήσωσι πάντες ,ὅτι ἔπρεπεν ὁ Γρηγόριος Ε΄ ἔξω νὰ μείνῃ τοῦ χοροῦ τῶν ἁγίων.» [Γεδεών,«Ἐφημερίδες»,Ἀθ.1936-1938, σελ.446· καὶ Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου: «Προσπάθεια ἁγιοποιήσεως Γρηγορίου Ε΄»,περ. «ἙλληνικὴΔημιουργία», ἔτος Ζ΄(1954),τ.13ος,σελ.356-360.] Ὁ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ἄλλοτε ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, ἔγραψε: «Ὁ πατριάρχης δὲν ἦτο μέλος τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας ,ἑπομένως ἦτο ὅλως ἀθῷος τῆς ἀποδοθείσης (ἀπὸ τὸν σουλτάνο) αὐτῷ κατηγορίας καὶ ἄδικον ὑπέστη θάνατον.» [ «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἡ μεγάλη Ἐπανάστασις τοῦ 1821», περ. «Θεολογία», τ. ΚΑ΄(1950),σελ.491.]

Πριν 2000 χρόνια η Ελληνική επιστήμη είχε φτάσει στα πρόθυρα τεχνολογικής επανάστασης

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Ο πολιτισμὸς τοὺς τελευταίους πρὶν τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ αἰῶνες δὲν ἦταν σὲ παρακμή, ὅπως προπαγανδίζεται, ἀλλὰ ἀντιθέτως βρισκόταν σὲ τεράστια ἀκμή .Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ ὁ μηχανισμὸς τῶν Ἀντικυθήρων ,ποὺ ἐκτελοῦσε ἀκριβέστατους ἀστρονομικοὺς ὑπολογισμοὺς καὶ τοῦ ὁποίου ἡ τεχνολογία μὲτὰ περισσότερα ἀπὸ 30 γρανάζια σὲ ἐμπλοκὴ δὲν ὑστερεῖ σὲ τίποτε τῆς σύγχρονης Μηχανολογίας . Εδώ θὰ παρουσιάσουμε ἕνα ἀκόμη τεχνολογικὸ ἐπίτευγμα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ἕνα θαῦμα τῆς Ναυπηγικῆς ,τὴ Συρακοσία.

Ἕνα ὑπερπολυτελὲς πλωτὸ «νησί»

Συρακοσία ἦταν τεράστιο σιτοφόρο πλοῖο, πολυτελέστατη θαλαμηγὸς καὶ τὸ ἰσχυρότερο πολεμικὸ πλοῖο, ποὺ κατασκευάστηκε κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ·περιγραφή της σώζεται ἀπὸ τὸν Ἀθήναιο («Δειπνοσοφισταί»,γ΄αἰ.μ.Χ.).Ἡ ξυλεία, ποὺ κόπηκε γιὰ τὴν κατασκευή της ἀπὸ τὸ δάσος τῆς Αἴτνας, ἦταν ἀρκετή, γιὰ νὰ κατασκευασθοῦν ἑξῆντα πολεμικὰ πλοῖα. Τὰ σκοινιὰ τὰ μὲν λεπτότερα τὰ ἔφεραν ἀπὸ τὴν Ἱσπανία ,τὰ δὲ καννάβινα καὶ τὴν πίσσα ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ Ροδανοῦ ποταμοῦ. Καρφιὰ ἔφεραν ἀπὸ τὴ Σικελία καὶ ἄλλα χρειώδη ἀπὸ διάφορα ἄλλα μέρη.

Οἱ τεχνῖτες, ποὺ ἐργάστηκαν γιὰ τὴν κατασκευὴ τῆς Συρακοσίας ,ἀνέρχονταν σὲ τριακόσιους, χωρὶς τοὺς ὑπηρέτες. Ὅταν ἐντὸς ἕξι μηνῶν ἡ Συρακοσία ἦταν ἡμιέτοιμη, διατάχθηκε ἡ πρὸς τὴ θάλασσα καθέλκυσή της, προκειμένου νὰ γίνῃ ἐκεῖ ἡ ὑπόλοιπη κατασκευή. Ὁ Ἀρχιμήδης, μόνος του–κατὰ τὸν Ἀθήναιο–καθείλκυσε τὸ πλοῖο στὴ θάλασσα διὰ συστήματος τροχαλιῶν (τρίσπαστον) κινῶντας μόνο τὸ ἀριστερό του χέρι («τῇ τρισπάστῳ μηχανῇ χειρὶ λαιᾷ (= ἀριστερὸ χέρι) καὶ μόνῃ»). Σύμφωνα μὲ περιγραφὴ τοῦ Πρόκλου, ἀφοῦ δοκίμασαν ὅλοι οἱ Συρακούσιοι μαζὶ νὰ καθελκύσουν τὸ πλοῖο καὶ δὲν τὰ κατάφεραν, τὸ καθείλκυσε μόνος του ὁ ἴδιος ὁ τύραννος τῶν Συρακουσῶν Ἱέρων κάνοντας χρήση τῶν μηχανῶν τοῦ Ἀρχιμήδη.

Τὸ πλοῖο εἶχε τρία πατώματα, ἀπὸ τα ὁποῖα τὸ κατώτατο ἦταν γιὰ τὰ φορτία, τὸ μεσαῖο χρησιμοποιεῖτο ὡς χῶρος διαμονῆς, ἐνῷ τὸ ἀνώτατο ἦταν γιὰ τὴν φρουρά. Σὲ κάθε του πλευρὰ στὸ μεσαῖο πάτωμα ὑπῆρχαν τριάντα τετράκλινοι θάλαμοι, ξεχωριστοὶ θάλαμοι γιὰ τὸ πλήρωμα, καθὼς καὶ μαγειρεῖο. Ὅλα τὰ πατώματα εἶχαν δάπεδα ἀποτελούμενα ἀπὸ τετράγωνες πλάκες ἀπὸ διάφορους λίθους, στὶς ὁποῖες εἶχαν θαυμάσια παρασταθῆ εἰκόνες ἀπὸ τὴν Ἰλιάδα. Στὸ κατάστρωμα ὑπῆρχε γυμναστήριο, χῶροι περιπάτου, κῆποι μὲ ὡραῖα φυτά, ἀκόμα καὶ σκηνὲς (πέργκολες) ἀπὸ λευκὸ κισσὸ καὶ ἀμπέλους ,τῶν ὁποίων οἱ ρίζες τρέφονταν ἀπὸ πίθους γεμάτους χῶμα. Οἱ σκηνὲς αὐτὲς ἔκαναν σκιὰ στοὺς χώρους τῶν περιπάτων. Ὑπῆρχε ἱερὸ τῆς Ἀφροδίτης, πεντάκλινος θάλαμος ψυχαγωγίας μὲ βιβλιοθήκη, μὲ ἡλιακὸ ρολόι στὴν ὀροφή, καθὼς καὶ βαλανεῖο (λουτρό) μὲ πισίνα καὶ ἀτμόλουτρα. Ὑπῆρχαν δέκα σταῦλοι σὲ κάθε πλευρὰ γιὰ τοὺς ἵππους, ἐνῷ στὴν πρῷρα ὑπῆρχε ὑδαταποθήκη πόσιμου νεροῦ καὶ ἰχθυοτροφεῖο μὲ θαλασσινὸ νερό, ὅπου ἐκτρέφονταν πολλὰ ψάρια.

Ἀπόρθητο φρούριο

Στὸ πλοῖο εἶχαν κατασκευασθῆ ὀκτὼ πύργοι σύμμετροι, σὲ κάθε ἕναν ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὑπῆρχαν κεραῖες μὲ φατνώματα, ἀπ’ ὅπου ρίπτονταν λίθοι πρὸς τοὺς προσεγγίζοντες ἐχθρούς. Ὅλος ὁ ἐντὸς τῶν πύργων χῶρος ἦταν πλήρης λίθων καὶ βελῶν. Καθ’ ὅλο τὸ μῆκος τοῦ πλοίου εἶχε κατασκευασθῆ τεῖχος μὲ ἐπάλξεις καὶ καταστρώματα ἐπὶ τριπόδων στηριγμάτων. Ἐκεῖ εἶχε τοποθετηθῆ βλητικὸ μηχάνημα λίθων, ποὺ εἶχε κατασκευάσει ὁ Ἀρχιμήδης. Ὑπῆρχαν τρεῖς ἱστοί, ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶχε ἐξαρτημένες δύο λιθοβόλους κεραῖες, ἀπ’ὅπου ἀφήνονταν πρὸς τοὺς ἐπιτιθέμενους ἁρπακτικὰ ἄγκιστρα καὶ μολύβδινα τοῦβλα. Γύρω-γύρω τοῦ πλοίου ὑπῆρχε σιδηρὸκιγκλίδωμα καὶ σιδηρὲς ἁρπάγες ,οἱ ὁποῖες ριπτόμενες μὲ μηχανήματα ἐμπόδιζαν τὰ σκάφη τῶν ἐχθρῶν καὶ τὰ κατέστρεφαν. Τὴν κάθε πλευρὰ τοῦ πλοίου φρουροῦσαν ἑξῆντα πάνοπλοι ναῦτες, ἐνῷ ἄλλοι τόσοι ἦταν στοὺς ἱστοὺς καὶ στὶς λιθοβόλες κεραῖες.

Τὸ πλοῖο διέθετε τέσσερις ξύλινες καὶ ὀκτὼ σιδερένιες ἄγκυρες. Τὸ φορτίο ποὺ μποροῦσε νὰ μεταφέρῃ ἦταν 2.160 τόννοι σίτου, 360 τόννοι ἁλίπαστα σὲ κεραμικὰ δοχεῖα, 720τόννοι μάλλινα εἴδη κι ἄλλοι 720 τόννοι διάφορα φορτία. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ μετέφερε βέβαια τὰ ἐφόδια γιὰ τὴν φρουρά, τὸ πλήρωμα καὶ τοὺς ἄλλους συμπλέοντες.

Γιὰ τὰ ἀδικήματα, τὰ ὁποῖα ἐλάμβαναν χώρα στὸ πλοῖο, ὁ κυβερνήτης καὶ ὁ ὑποκυβερνήτης δίκαζαν κατὰ τοὺς νόμους τῶν Συρακοσίων. Ἡ Συρακοσία ἀπεστάλη ἀργότερα ὡς δῶρο ἀπὸ τὸν βασιλιᾶ τῶν Συρακουσῶν Ἱέρωνα στὸν βασιλιᾶ Πτολεμαῖο καὶ μετωνομάστηκε σὲ Ἀλεξάνδρεια.

Η μεθοδευμένη δολοφονία τοῦ Πολιτισμοῦ ἀπὸ τὸν Χριστιανισμὸ ἐπέφερε τὸν χιλιόχρονο Μεσαίωνα. Ἐπιστημονικὰ συγγράμματα κάηκαν, βιβλιοθῆκες πυρπολήθηκαν, ἐπιστήμονες διώχθηκαν καὶ δολοφονήθηκαν. Μαθηματικά, Ἀστρονομία, Μηχανολογία, Φυσική, Χημεία, Ἰατρικὴ κ.λπ. θεωρήθηκαν διαβολικές .Ἡ Ναυπηγικὴ ἀκολούθησε τὴν φθίνουσα πορεία ὅλων τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εὐάγγελου Σταμάτη,«Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπιστήμη»,Ἀθήνα1968.

Ο Άγνωστος Ναός της Αφροδίτης στην Θεσσαλονίκη

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010 | 1 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Ο αρχαιοελληνικός ναός της Αφροδίτης βρίσκεται θαμμένος 
κάτω από το ελεύθερο μέχρι σήμερα οικόπεδο της πλατείας 
Αντιγονιδών,που βρίσκεται δίπλα από την πλατεία.

Ένα παράξενο μυστικό, ένα μοναδικό ντοκουμέντο κρύβεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αντιγονιδών. Πολλοί από τους κατοίκους της περιοχής και τα μέλη του Σωματείου Φίλοι του Πρασίνου Θεσσαλονίκης έβαλαν στόχο να αναβαθμίσουν την περιοχή τους και το πέτυχαν δημιουργώντας με την υποστήριξη και τη βοήθεια της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης μια όμορφη καταπράσινη πλατεία. Τώρα όμως αναζητούν τρόπο να απεγκλωβίσουν από τις λαμαρίνες ένα οικόπεδο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην πλατεία και κρύβει μέσα του έναν μοναδικό θησαυρό! Το μοναδικό Ναό της Αφροδίτης που είχε στηθεί στην πλατεία των Ιερών, δηλαδή πριν από αιώνες στη θέση που βρίσκεται σήμερα η πλατεία.
Πριν από ένα χρόνο περίπου, οι κάτοικοι όχι μόνο της περιοχής αλλά ολόκληρης της Θεσσαλονίκης κινητοποιήθηκαν για να απαλλοτριωθεί το οικόπεδο και να προχωρήσει η ανάδειξη του μνημείου. Ένα σχεδόν χρόνο μετά ενώ έχει λυθεί η απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου δεν έχει ακόμη αποζημιωθεί. Μάλιστα προσφεύγει τώρα στο ΣτΕ διεκδικώντας να αξιοποιήσει την περιουσία του, η οποία παραμένει σε εκκρεμότητα για πολλά χρόνια λόγω του μνημείου που έχει εντοπιστεί στο συγκεκριμένο σημείο.

ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΚΡΟΥΕΦΣΚΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ «ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΕΡ ΑΛΓΚΕΜΑΪΝΕ ΤΣΑΪΤΟΥΝΓΚ» Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΖΗΤΑ ΠΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΘΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ(Φωτογραφία συνάντησης Γκρούεφσκι – Γιώργου στις Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2010)

ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ «ΕΘΝΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΓΛΩΣΣΑ» ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΜΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΑ ΝΑ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΘΝΙΚΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ» ΜΕ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ» ΓΛΩΣΣΑ, ΑΠΟ ΧΩΡΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑΔΕ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΟΙΚΕΙ Η ΔΗΘΕΝ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ» ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ Η «ΕΘΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” ΚΑΙ ΤΩΝ “ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ”»,

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο «ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΜΑΚΕΝΤΟΣΚΙ»…«ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ…»

Σε πλήρη επιβεβαίωση των πληροφοριών του ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ, για την από καιρού ελληνική εγκατάλειψη κάθε συζήτησης για τον επακριβή καθορισμό της ζωτικής «Εθνικής Ταυτότητας», δηλαδή της Εθνότητας και της Γλώσσας των Σκοπίων, προβαίνει άθελά του ίσως ο Πρωθυπουργός του τιτοϊκού μορφώματος, σε πρόσφατη συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα «Φραγκφούρτερ Αλγκεμάινε Τσάιτουνγκ» (17-6-2010).

Η εγκατάλειψη αυτή έγινε μετά από παρέμβαση του Μάθιου Νίμιτς, ύστερα από σχετικές οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που είχε δει ότι εκεί κολλά ουσιαστικά η διαδικασία… Στο πως θα λέγονται Εθνικά και όχι Κρατικά, οι Σκοπιανοί, η Γλώσσα και η Ιστορία τους!

Η ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΚΡΟΥΕΦΣΚΙ

1. ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ»

Στη συνέντευξή του ο Νίκολα Γκρούεφσκι υποστηρίζει ανάμεσα σε άλλα πως οι Έλληνες «διακηρύσσουν ήδη ότι πρόβλημα συνιστά και η εθνική μας ταυτότητα, ειδικά η γλώσσα και η εθνικότητά μας. Εάν δηλαδή ονομασθεί μελλοντικά η χώρα μας π.χ. Βόρεια Μακεδονία ή Νέα Μακεδονία, πρέπει σύμφωνα με τις ελληνικές αξιώσεις να μετονομασθεί η γλώσσα μας βορειομακεδονική ή νεομακεδονική, αλλά και εμείς ως έθνος αντιστοίχως. Είναι όμως πολύ δύσκολο για κάποιον που γεννήθηκε σε αυτή τη χώρα και ήδη ο παππούς του ονομαζόταν “Μακεδόνας” να του εξηγήσεις ότι στο εξής δεν είναι πια “Μακεδόνας”, αλλά θα πρέπει να αισθάνεται κάπως αλλιώς»…

ΣΗΜΑΣΙΑ

Ο Γκρούεφσκι δείχνει ότι δεν είναι μείζον το Όνομα του Κράτους, αλλά το Όνομα του Έθνους! Η δημιουργία «Έθνους “Μακεδόνων” και εθνικής “Μακεδονικής” ιδεολογίας» από τον Τίτο, αποτέλεσε τη βάση της επίσημης διεκδίκησης του εδάφους της Βόρειας Ελλάδας από το 1944 και μετά. Η δήθεν ύπαρξη «Μακεδονικής Εθνότητας» ήταν η προαπαιτούμενη δικαιολογία για τη δημιουργία-ονοματοδοσία της λεγόμενης Ομόσπονδης Γιουγκοσλαβικής «Δημοκρατίας της “Μακεδονίας”»… Επομένως εδώ, στην «εθνική ταυτότητα» ή στην «επιδιωκόμενη εθνική ταυτότητα» που διδάσκεται και προπαγανδίζεται μέσα στα Σκοπιανικά Σχολεία, στον ψευτο«Μακεδονισμό», βρίσκεται η επικίνδυνη εστία της διεκδίκησης του ελληνικού εδάφους και ο πυρήνας των ελληνικών αντιρρήσεων!
 

Ιδού ο χάρτης της εκσλαβισμένης – εκσποπιανισμένης Βόρειας Ελλάδας, που περιμένουν το 2012-2013 να τους κατοχυρωθεί με νέα Συνθήκη των Βαλκανίων, όπου όλα τα Βαλκανικά Κράτη θα πρέπει «να έχουν διέξοδο σε θάλασσα» και «να ενσωματώνουν γειτονικές μειονότητές τους», για το καλό της …Ειρήνης…

Το όνομα «Μακεδονία» δεν υπάρχει τυχαία στο γειτονικό κρατίδιο! Είναι η κεραμοσκεπή του αδίστακτου και επικίνδυνου «Μακεδονισμού»! Της καλλιέργειας δηλαδή της δήθεν «Μακεδονικής» Εθνικής Ταυτότητας, που αρχίζει από τον Φίλιππο, τον Αλέξανδρο και τη «Σολούν» (Θεσσαλονίκη)…

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

  Ο ψευτο«Μακεδονισμός» εξουδετερώνεται μονάχα με την απάλειψη του ονόματος «Μακεδονία» από το Όνομα, το Σύνταγμα, τα Σύμβολα και τα Βιβλία της Ιστορίας των Σκοπίων. Κάθε άλλη δήθεν «λύση» αποτελεί εξαπάτηση του Ελληνισμού! Η μόνη λύση για την ριζική εξουδετέρωση και απασφάλιση του «Μακεδονισμού», είναι η απαίτηση της Ελλάδας να μην υπάρχει το Ελληνικό Όνομα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» με καμμία μορφή μέσα στο Όνομα του Κρατιδίου των Σκοπίων, ώστε να μην έχει το ψευδοΕθνικό Όνομα, αντίκρισμα στο Κρατικό Όνομα! Να μην αποτελέσει το Κρατικό Όνομα στήριγμα και δικαίωση του ανύπαρκτου, τεχνικά κατασκευασμένου και τόσο επικίνδυνου δήθεν «Εθνικού Ονόματος “Μακεδόνας”»!

2. Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΑΥΣΕ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΘΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

Στην παρατήρηση της γερμανικής εφημερίδας - όπως παραθέτει το σχετικό κείμενο η DW - ότι οι Έλληνες διπλωμάτες υποστηρίζουν πως η Αθήνα απαιτεί μόνον την αλλαγή της ονομασίας, ο Γκρουέφσκι απάντησε: «Τον τελευταίο καιρό έπαψε η ελληνική κυβέρνηση να προβάλλει τέτοιες αξιώσεις, αλλά επιμένουμε πως η λύση στο ζήτημα της ονομασίας πρέπει να περιλαμβάνει και εγγυήσεις»!

ΣΗΜΑΣΙΑ

Όπως έχουμε αποκαλύψει στο παρελθόν, το Εναλλακτικό Αμερικανικό Σχέδιο Eπίλυσης, προέβλεπε απεμπλοκή των διαπραγματεύσεων από τα πεδία ταυτότητας/εθνότητας και γλώσσας και εστίαση σε Συμφωνία μόνο για το Κρατικό Όνομα των Σκοπίων, βάση και της Ενδιάμεσης Συμφωνίας…

Ο κύριος λόγος ήταν πως παρ΄ όλες τις υποχωρήσεις, δεν θα μπορούσε καμμιά Ελληνική Κυβέρνηση να περάσει «μακεδονική εθνότητα και γλώσσα» από την ελληνική κοινή γνώμη, άρα θα έπρεπε να παρακαμφθεί το σημείο αυτό. Έτσι γεννήθηκε η αμερικανική ιδέα της μη αναφοράς στην τελική λύση της Εθνότητας/Ταυτότητας και Γλώσσας των Σκοπιανών, που σημαίνει πως ό,τι δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται… Δηλαδή και η Αθήνα θα βοηθηθεί να «περάσει» τη Συμφωνία και τα Σκόπια θα μπορούν μεθαύριο, χωρίς φόβο, να ισχυρίζονται ότι κρατικά είναι μεν πολίτες της «Δημοκρατίας της π.χ. Βόρειας Μακεδονίας ή Μακεδονίας του Βαρδάρη», αλλά εθνικά είναι «ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ» και μιλούν τη «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ» γλώσσα!!! Ανεμπόδιστα, ενώ θα έχουν γίνει αυτόματα πλέον μέλη του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.!!! Πρόκειται δηλαδή για ένα Αμερικανικό Σχέδιο Εξαπάτησης!

Για να πέσει δε στάχτη στα μάτια, έχει προβλεφθεί στα Σκοπιανικά Διαβατήρια, στα πεδία Εθνότητα και Γλώσσα, να μην αναγράφεται τίποτα άλλο, παρά στεγνά το νέο Κρατικό Όνομα των Σκοπίων! Για να μπορεί να το παρουσιάσει η Ελλάδα σαν «εθνική επιτυχία»… και να το «περάσει» δήθεν, ενώ ταυτόχρονα μέσα στα Σκοπιανικά Σχολεία και Πανεπιστήμια, δεν θα πάψει ούτε στιγμή η επίσημη κρατική καλλιέργεια του «Μακεδονικού Έθνους και Γλώσσας»! Του επικίνδυνου ψευτο«Μακεδονισμού»!!! Εξαπάτηση δεύτερη!

Τα παραπάνω επιβεβαιώνει ο ίδιος ο Γκρούεφσκι, τονίζοντας πως «τον τελευταίο καιρό έπαψε η ελληνική κυβέρνηση να προβάλλει τέτοιες αξιώσεις…»! Δηλαδή η Ελλάδα τελευταία, δεν θέτει καν θέμα Εθνότητας και Γλώσσας, σύμφωνα με το Αμερικανικό Σχέδιο, επειδή έχει προαποφασιστεί να μην καταγράφονται στη Συμφωνία, ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι Σκοπιανοί στη συνέχεια, πράγμα που θα βαρύνει αποφασιστικά για το Σκοπιανικό «ναι»!

Όμως παρόλα αυτά, ο Γκρούεφσκι διστάζει! Γιατί; Επειδή φοβάται να μην τον μπλοκάρουμε στη συνέχεια τη χρήση του «Μακεδονικός-Μακεδονική»! Γι΄ αυτό είναι χρήσιμες οι προσωπικές επαφές και διαβεβαιώσεις… ώστε να διασκεδασθούν οι φόβοι του Πρωθυπουργού των Σκοπίων… Γι΄ αυτό υπογραμμίζει στη συνέχεια: «…αλλά επιμένουμε πως η λύση στο ζήτημα της ονομασίας πρέπει να περιλαμβάνει και εγγυήσεις»…

Από αυτές τις εγγυήσεις, που δεν μπορεί να είναι παρά Αμερικανικές και Ευρωπαϊκές, εξαρτάται το τελικό «ναι» Γκρούεφσκι και από τίποτε άλλο! Βεβαίως τη λύση θα την πάει σε Δημοψήφισμα όπως λέει παρακάτω, για να μπορεί να εξασφαλίζει όσο το δυνατόν περισσότερα, ώστε να …«περάσει» η λύση από το λαό!

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η αντιμετώπιση της Συμφωνίας Εθνικής Εξαπάτησης, δεν μπορεί να είναι άλλη, από την άρνηση με κάθε τρόπο υπογραφής και αναγνώρισης της Συμφωνίας, η οποία είναι αντίθετη με την εκπεφρασμένη Δημοκρατική θέληση του Ελληνισμού, που κατοχυρώνει το Σύνταγμα της Ελλάδος! Κάθε περιφρόνηση της πλειοψηφίας είναι στην ουσία Εκτροπή του Πολιτεύματος!

  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. 3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα. Ακροτελεύτια διάταξη Άρθρο 120 2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. 3. Ο σφετερισμός με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει η παραγραφή του εγκλήματος. 4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Συλλαλητήρια, διαδηλώσεις στη Βουλή, καταγγελία της Συμφωνίας ως Αντιδημοκρατικής και Αντεθνικής, ακόμη και η δημιουργία «Μακεδονικού Κόμματος» για την προάσπιση της Ελληνικότητας και Μοναδικότητας της Μακεδονίας, καθώς και η πραγματοποίηση Πανεθνικού Ακυρωτικού Δημοψηφίσματος, είναι μερικά μόνο από τα πρώτα «κλασικά» μέτρα αντίδρασης… που θα οδηγήσουν σε βέβαιη και άμεση πτώση μια τέτοια πιθανή Κυβέρνηση «εθνικής μειοδοσίας»…

Η Ιστορία βέβαια έχει πάμπολλα παραδείγματα και δυναμικότερων αντιδράσεων, όπως η δημιουργία της Κυβέρνησης Εθνικής Άμυνας υπό τον Βενιζέλο στη Θεσσαλονίκη, όταν η Αθήνα άρχισε να παραχωρεί αφελώς σε Γερμανο-Βουλγάρους Οχυρά και πόλεις της Μακεδονίας μας! Την ίδια δηλαδή τη Μακεδονία!

Οι Αμερικανοί πάραυτα θεωρούν ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή, εν μέσω θέρους και καθώς ο λαός είναι εξουθενωμένος οικονομικά και κοινωνικά, για την επιβολή της Συμφωνίας «Νίμιτς»! Βεβαίως λογαριάζουν «αμερικάνικα» και τους έχει διαφύγει ότι με αφορμή τη Μακεδονία μας, θα ξεσπάσει συνολικά ο κόσμος μια και καλή, από τα τόσα που του έχουν φορτώσει και θα έχουν τελικά μπροστά τους το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκουν!

3. Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ» - «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ/Η» ΥΠΕΡΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

«Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι αφού δεχθούμε άλλο όνομα για τη χώρας μας οι Έλληνες δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα και για την εθνικότητά μας. Αλλιώς ενδέχεται να μας επιτρέψουν την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με ένα νέο όνομα, αλλά να μπλοκάρουν το άνοιγμα νέων κεφαλαίων στις διαπραγματεύσεις με την αξίωση ότι πρέπει να αλλάξουμε τη γλώσσα και την εθνικότητά μας», υπογραμμίζει στην ίδια συνέντευξη, για άλλη μια φορά ο Γκρούεφσκι.

ΣΗΜΑΣΙΑ

Εδώ ο Γκρούεφσκι δείχνει καθαρά ότι δεν έχει πρόβλημα να αλλάξει το Κρατικό Όνομα, αλλά είναι αμετακίνητος όσον αφορά το Εθνικό Όνομα! Την Εθνικότητα! Την οποία θέλει να εξασφαλίζει σαν «Μακεδονική»! Δεν συζητά πια για Κρατική Ονομασία! Θεωρεί δεδομένο ότι θα αλλάξει! Αλλά δεν θέλει να αλλάξει η Εθνική Ονομασία!

Ο Γκρούεφσκι, όπως και πολλοί Σκοπιανοί, θεωρούν την Κρατική Ονομασία που θα προκύψει «προσωρινή», όπως και η Σημαία, με την έννοια ότι μετά την …ένωση όλων των «Μακεδονιών» και την …έξοδο στο Αιγαίο, η Κρατική Ονομασία θα αλλάξει και πάλι. Γι΄ αυτό δεν θέλει να πειραχτεί η Εθνική Ονομασία, που θα καθορίσει το μέλλον, τα σύνορα και το τελικό Κρατικό Όνομα, όπως και την δεκαεξάκτινη Σημαία που θα κυματίζει τότε στον … «Λευκό Πύργο»…

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Αφαίρεση πάση θυσία του Ονόματος «Μακεδονία» από το Κρατικό Όνομα των Σκοπίων και συστηματική καταπολέμηση και περιορισμός του ψευτο«Μακεδονισμού», με παράλληλη αξιοποίηση των τουλάχιστον 240.000 Ελλήνων των Σκοπίων, απόκτηση Σκοπιανικών ΜΜΕ, δημιουργία φιλελληνικού ρεύματος και προώθηση φιλελληνικών δυνάμεων στη γείτονα! Κάθε άλλη λύση αποτελεί Εθνική Εξαπάτηση!

4. ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ ΤΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Ο Γκρούεφσκι τονίζει τέλος, ότι προτιμά «μια λύση-πακέτο που θα περιλαμβάνει όλα τα προβληματικά σημεία. Διότι το πρόβλημα πηγάζει μάλλον από την εθνική μας ταυτότητα παρά από την ονομασία. Όταν οι Έλληνες λένε ότι δεν πρόκειται για την εθνική μας ταυτότητα, αλλά για την ονομασία, ψεύδονται. Γι’ αυτό πρέπει να βρούμε μια λύση που θα αφήνει άθικτη την ταυτότητά μας, θα είναι αποδεκτή από τις δύο χώρες και επιπλέον θα πρέπει να γίνει αποδεκτή με δημοψήφισμα στη “Μακεδονία”»!

ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Εκτός από τα γνωστά ΝΑΤΟΪΚΑ συμφέροντα και τη σημασία των Σκοπίων με τη βάση του Κρίβολακ στα σύνορα με το Κόσσοβο, αλλά και στον έλεγχο των αγωγών των Βαλκανίων, υπάρχουν και τεράστια οικονομικά συμφέροντα εντός και εκτός Ελλάδος, που περιμένουν με αγωνία την ένταξη των Σκοπίων στην Ε.Ε., για να μεταφέρουν εκεί μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες, εκμεταλλευόμενοι το πάρα πολύ χαμηλό κόστος, την κοντινή απόσταση από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, την Εγνατία Οδό και το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο, σε συνδυασμό με το «made in EU» που θα εξασφαλίζει η ένταξη στην Ε.Ε. Τα Σκόπια θέλουν κάποιοι να γίνουν η «Ελβετία» των Βαλκανίων και η «Ταϊβάν» της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων υπογραμμίζει και πάλι πόση σημασία δίνει στην Εθνικότητα και όχι στην Κρατική Ονομασία και περιγράφει μια λύση που ναι μεν θα τροποποιεί μερικώς την Κρατική Ονομασία, αλλά θα αφήνει άθικτη την Εθνική!

Ποια θα είναι μια τέτοια λύση, διπλά απαράδεκτη για την Ελλάδα; Μια λύση- έγκλημα με Κρατική Ονομασία που να περιέχει τον όρο «Μακεδονία» όπως «Μακεδονία του Βαρδάρη ή Μακεδονία-Σκόπια ή Βόρεια ή Νέα Μακεδονία», αλλά θα αφήνει ανέγγιχτη την Εθνική Ονομασία/εθνικότητα/ταυτότητα, όπως προβλέπει το Εναλλακτικό Αμερικανικό Σχέδιο (μη αναφορά Εθνικότητας/Γλώσσας).

Τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι σε αυτό ακριβώς το σημείο: υπάρχει συμφωνία για την Κρατική Ονομασία, αλλά ο Γκρούεφσκι θέλει να κατοχυρώνεται και η Εθνική Ονομασία με ρητή αναφορά της Εθνικότητας και Γλώσσας σαν «Μακεδονικής», ενώ οι Αμερικανοί του λένε πως δεν θα περάσει τέτοιος χοντρός κόμπος από την Ελλάδα, γι΄ αυτό προτείνουν να μην αναφέρεται καθόλου στη Συμφωνία η Εθνότητα και Γλώσσα, άρα θα είναι ελεύθερος να τα χρησιμοποιεί μετά, αφού και η Αθήνα υποχώρησε και δεν τα θέτει, με την προϋπόθεση στα Κρατικά Διαβατήρια, στα πεδία Εθνότητα και Γλώσσα να αναγράφεται απλά και ξερά η νέα Κρατική Ονομασία!

Όποια και να είναι πάντως η εξέλιξη, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα είναι αρνητική και απαράδεκτη για την Ελλάδα, υποθηκεύοντας το ιερό και ένδοξο έδαφός της και οφείλουμε να τη σταματήσουμε!

Εκτός και εάν η ελληνική φλέβα του Νικολάου Γκρούγιου (Γκρούεφσκι) τον κάνει και πάλι να αρνηθεί μια τέτοια Συμφωνία, διασώζοντας την …τιμή της Ελλάδος…

www.NOIAZOMAI.net

«Ἡ μάχη τοῦ Κιλκίς»

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Ἡ σπουδαιότητα τῆς μάχης Κιλκίς-Λαχανᾶ (19-21 Ἰουνίου 1913), ἡ ὁποία ἔκλεισε τὸν Β΄ Βαλκανικὸ πόλεμο, εἶναι πολὺ μεγάλη. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα γεγονότα τοῦ προηγούμενου αἰῶνα, καθὼς ἐπαναπροσδιόρισε τὰ Β καὶ Α ὅρια τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ποῦ ἕως τότε περιορίζονταν μέχρι τὴν Θεσσαλία καὶ ἐπέτρεψε τὴν ἐνσωμάτωση στὸν ἐθνικὸ κορμό, τῶν Ἑλλήνων τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θράκης, ἔπειτα ἀπὸ πέντε σχεδὸν αἰῶνες τουρκικῆς κατοχῆς. Παράλληλα, καθιέρωσε τὴν Ἑλλάδα ὡς ἕναν ἀπὸ τοὺς κυριότερους ῥυθμιστικοὺς παράγοντες τῶν βαλκανικῶν πραγμάτων καὶ ἀναίρεσε τὴν βουλγαρικὴ προπαγάνδα,

Τι είναι το HAARP και ποιός ο λόγος της κατασκευής του

Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010 | 2 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Το HAARP είναι ένας ισχυρός πομπός μικροκυμάτων στην Αλάσκα, ο οποίος μπορεί να κατευθύνει την ακτινοβολία του σε διάφορες περιοχές της Γης με ελεγχόμενη ανάκλαση των μικροκυμάτων του στην ιονόσφαιρα. Η τελευταία είναι μια ηλεκτρικά φορτισμένη σφαίρα που περιβάλλει την εξώσφαιρα (ανώτερη ατμόσφαιρα) της Γης, και την προστατεύει από το συνεχή βομβαρδισμό της από τα φορτισμένα σωματίδια της ηλιακής και της κοσμικής ακτινοβολίας. Το πάχος της ποικίλει ανάμεσα στα 70 και τα 1.000 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης.
Το όνομα του HAARP αποτελεί το ακρωνύμιο των Αγγλικών λέξεων Highfrequency Active Auroral Research Program (= Ενεργητικό Πρόγραμμα Υψηλής Συχνότητας για την Έρευνα του Auroral, δηλαδή του Ηλεκτρικού Ρεύματος Γύρω από τη Γη).

Προμήθεια 2010 - 18, 19 , 20 Ιουνίου

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Εκδηλώσεις τιμής προβολής και 
ανάδειξης της ελληνικής θέασης του κόσμουnymphes2

Τα Προμήθεια, ως πανελλήνιος θεσμός που σκοπό έχει να μας φέρει σ’ επαφή με τον πολιτισμό, το πνεύμα και τις αξίες των προγόνων μας, διανύουν ήδη το δέκατο πέμπτο έτος συνεχούς παρουσίας τους. Με εμπνευστή και πρωτεργάτη τον καθηγητή του πανεπιστημίου της Στοκχόλμης Τρύφωνα Ολύμπιο, λαμβάνουν χώρα στο υπέροχο φυσικό περιβάλλον του Άλσους Προμηθέως, στους πρόποδες του Ολύμπου, όπου χιλιάδες επισκέπτες απ’ όλη την Ελλάδα κι από το εξωτερικό συγκεντρώνονται κάθε χρόνο για να ανταμώσουν κάτω από τον καταγάλανο ουρανό του Όρους των Θεών. Να γνωρίσουν το ελληνικό πνεύμα και έθος, να τιμήσουν τους αρχαίους φιλοσόφους και τις φιλοσοφικές σχολές με δημόσιες συζητήσεις και εκδηλώσεις, να παρακολουθήσουν καλλιτεχνικά, πολιτισμικά και τελεστικά δρώμενα, να μετάσχουν σ’ αυτά ως αναζωογονητική μύηση στις αρχέγονες πηγές που μας γέννησαν, να νιώσουν με κατάνυξη την πατρώα ψυχή, να έρθουν σ’ επαφή με την κοσμοθέαση των προγόνων μας. 

"Εισήλθε" ή δεν "εισήλθε"ο άγγελος Γαβριήλ στην Μαριάμ ?

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010 | 2 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Ὁ Γαβριήλ, ἐνῶ ἑτοιμάζεται νὰ εἰσέλθῃ στὴ Μαριὰμ

Ἂς δοῦμε τι συμβαίνει μὲ τὴν περικοπὴ ἀπὸ τὸ «Κατὰ Λουκᾶν» Εὐαγγέλιο,ποὺ ἀναφέρεται στὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου (κεφ. α,στίχ.26-35),καὶ κατὰ πόσον τὸ κείμενο αὐτὸ «παριστάνει τὸ νοούμενον»: «Ἐν δὲ τῷ μηνὶ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας ,ᾗ ὄνομα Ναζαρέτ,πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρί ,ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ ,ἐξ οἴκου Δαυίδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ .καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε ,“χαῖρε ,κεχαριτωμένη” ὁ Κύριος μετά σου “εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν .ἡδὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ,ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ “μὴ φοβοῦ Μαριάμ ”εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ .καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται ,καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ,καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας ,καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. εἶπε δὲ ἡ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον “πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;” καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ “Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί σε καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι ”διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ.»

Τὸ πρῶτο ἐπίμαχο σημεῖο τῆς περικοπῆς εἶναι ὁ στίχος 28 «καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε...». Ἡ λέξη «εἰσελθών» εἶναι μετοχὴ ἀορίστου τοῦ ρήματος εἰσέρχομαι, τὸ ὁποῖο σημαίνει : μπαίνω μέσα, τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο.

Η άνανδρη δολοφονια του Οδυσσέα Ανδρούτσου . Μετὰ ἀπὸ ὧρες κακοποίησης, κι ἐνῷ οἱ ἄλλοι τὸν ἀκινητοποίησαν, ὁ ἀνελέητος παπᾶς ἐφάρμοσε τὴν μέθοδο τοῦ στριψίματος τῶν ὄρχεων

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο
Ὁ Μπάμπης Ἄννινος στὸ βιβλίο του («Ἱστορικὰ Σημειώματα», σελ. 5, Ἀθήνα 1925) μᾶς
περιγράφει τὴν πραγματικὴ εἰκόνα τοῦ Ὀδυσσέα Ἀνδρούτσου, ποὺ τὸν δείχνει ὡς εὔσωμο,
ξανθό, μὲ μακρυὰ πυκνὰ ξανθὰ μαλλιὰ καὶ λεπτὸ μουστάκι. Τὸ βλέμμα του, μελαγχολικό,
σκυθρωπὸ καὶ εὐγενικὸ καὶ μὲ ἥσυχη μορφή, ἔδειχνε ἄνθρωπο μὲ ἀποφασιστικὸ χαρακτῆ-
ρα, τολμηρὸ καὶ ἔξυπνο: «Ἡ παροῦσα εἰκὼν (σ.σ. ἀριστερά), ληφθεῖσα ἐκ διασῳζομένης
ἰχνογραφίας, ἥτις ἐσχεδιάσθη ἀπ’ εὐθείας παρ’ Ἄγγλου φιλέλληνος κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ
Ἀγῶνος, ἀποδίδει πιστῶς τὴν φυσιογνωμίαν τοῦ Ὀδυσσέως. Ἡ ἄλλη δέ, ἡ συνήθης, ἥτις
ἀναπαριστᾷ αὐτὸν μὲ παχὺν καὶ εὐθὺν μύστακα καὶ βλέμμα ἀγριωπόν, εἶναι φανταστικὴ
(σ.σ. δεξιά)». Παρομοίως συμφωνεῖ καὶ ὁ Τ. Λάππας στὸ ἔργο του («Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσος»,
σελ. 42). Ἡ ψεύτικη κι ἀγριωπὴ αὐτὴ εἰκόνα, στὴν ὁποία ὁ Ὀδυσσέας ὁμοιάζει μὲ θηρίο,
ἐμφανίστηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1873, μὲ σκοπὸ νὰ παρουσιάσῃ τὸν ἥρωα ὡς ἀγροῖκο


Ὁ Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσος ἦταν γυιὸς τοῦ Ἀνδρέα Βερούση,τοῦ κλέφτη-θρύλου τῆς Ρούμελης, ποὺ ἀφιέρωσε τὴν ζωή του στὸν πόλεμο ἐναντίον τῶν Τούρκων ἀλλὰ καὶ τῶν πλουσίων κοτζαμπάσηδων.Ὑπῆρξε καρδιακὸς φίλος τοῦ Ἀλῆ πασᾶ .Γεννήθηκε στὴν Ἰθάκη περὶ τὸ 1790. Ἡ μητέρα του Ἀκριβῆ Τσαρλαμπᾶ ἦρθεμὲ τὸν γυιό της στὰ Γιάννενα, μὲ σκοπὸ νὰ τοῦ δώσῃ τὴν ἀνάλογη μόρφωση.Ἐκεῖ τὸν ἔγραψε στὸ τάγμα τῶν μπεκτασήδων δερβίσηδων. Οἱ μπεκτασῆδες ἀποτελοῦσαν ἕνα ἀνεξίθρησκο τάγμα, ὅπου ὁ καθεὶς μποροῦσε νὰ μαθητεύσῃ μαζί τους,χωρὶς νὰ εἶναι ἀναγκασμένος νὰ προσηλυτιστῇ στὸν Μωαμεθανισμό.Αὐτὸ ὑπῆρξε μία ἀφορμὴ γιὰ τοὺς μετέπειτα ἱστορικοὺς τῆς Ρωμιοσύνης νὰ κατηγορήσουν τὸν Ὀδυσσέα γιὰ τουρκισμό. Τὸ 1803 βρέθηκε στὴν αὐλὴ τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ.Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ τὸ σαράι του ἀποτελοῦσε τὸ κέντρο τῆς ζωῆς στὰ Γιάννενα. Ἀπὸ ἐκεῖ βγαίνανε οἱ εὐνοούμενοί του καὶ οἱ μεγάλοι καπεταναῖοι ,ἀφοῦ ἀποτελοῦσε σχολὴ πολιτικῆς καὶ στρατιωτικῆς παιδείας. Ὁ Ὀδυσσέας καλλιέργησε τὰ Ἑλληνικά του καὶ ἔμαθε ἀκόμα πολὺ καλὰ τὰ Ἀρβανίτικα καὶ τὰ Ἰταλικά. Διδάσκαλός του ὑπῆρξε ὁ διάσημος Ψαλλίδας, ποὺ τὸν ἔκανεν’ ἀποκτήσῃ φωτισμένη συνείδηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Δίκες και καταδίκες ζώων και ανθρώπων στον μεσαίωνα

Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Το νομικό πλαίσιο για τη δικαστική δίωξη των ζώων διαμορφώθηκε το 13ο αιώνα από τον Ιταλό θεολόγο και λόγιο Θωμά τον Ακινάτη. Αυτός υποστήριζε ότι παρότι τα ζώα ήταν δημιουργήματα του Θεού, η εγκληματική τους δράση πήγαζε από μια ανίερη συμμαχία, αφού οι τετράποδοι εγκληματίες δρούσαν κατ' εντολή του Διαβόλου. Ήταν τα όργανά του πάνω στη Γη, οι πιστοί του υπηρέτες, κατά συνέπεια μέσα από την τιμωρία τους οι πιστοί τιμωρούσαν τον ίδιο το Διάβολο.

Ποινές διαμελισμού ανθρώπων εν ζωή στο Βυζάντιο

| 2 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

 Οι αποτρόπαιες μέθοδοι επιβολής του Χριστιανισμού άνθισαν στο Βυζάντιο, και είναι γνωστό, ότι ὁ Ιουστινιανός πρώτος καθιέρωσε τον θεσμό της Ιεράς Εξέτασης και το αξίωμα του Ἐξεταστού στα 539 μΧ. Εκείνο που είναι λιγότερα γνωστό , είναι ότι αρκετές φορές παρεδίδοντο «αιρετικοί» κρατούμενοι σε κομπογιαννίτες, για να γίνουν ζωντανά πειραματόζωα σε θανατηφόρες χειρουργικές επεμβάσεις.

Τιμή και δόξα στον Μέγιστο των Ελλήνων Αλέξανδρο

Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Έλαβα το παρακάτω μήνυμα με την παράκληση να το αναδημοσιεύσωΠραγματοποιήθηκε και φέτος η καθιερωμένη εκδήλωση «Αλεξάνδρου Μνήμη» που διοργανώνει ο σύλλογος «Ίων Δραγούμης» Έδεσσας. Το απόγευμα της Πέμπτης 10 Ιουνίου, μπροστά στο άγαλμα του Μακεδόνα Βασιλιά Αλέξανδρου, στην Έδεσσα, μέλη και φίλοι του συλλόγου αλλά και ευαισθητοποιημένοι πολίτες κατέθεσαν συμβολικά 33 τριαντάφυλλα στον χλοοτάπητα του αγάλματος, ως ελάχιστο δείγμα της αναγνώρισης της προσφοράς του στον Ελληνισμό.

Επέτειος της σφαγής του Διστόμου

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

"...Στις 10 Ιουνίου 1944 ο τόπος μας γνώρισε μία από τις αγριότερες σφαγές που έγιναν ποτέ στον κοσμο. Διακόσιοι δεκαοκτώ συμπολίτες μας θανατώθηκαν απο τους Ναζί του Χίτλερ χωρίς να μάθουν ποτέ το γιατί.
 Ανάμεσα σ'αυτούς ανήμποροι γέροι, έγκυες γυναίκες, αβάπτιστα μωρά πρόσφεραν το αίμα τους για τη λευτεριά της πατρίδας μας, την ειρήνη, τον πολιτισμό. "
Σάββατο 10 Ιουνίου 1944Τα νέα από το μέτωπο ήταν καλά.
Ξημέρωνε μια ακόμα μέρα εργασίας και ελπίδας. Η μέρα της λευτεριάς και της ειρήνης κοντοζύγωνε. Τέσσερις μέρες πρίν, στις 6 Ιουνίου, οι σύμμαχοι είχαν αποβιβαστεί στη Νορμανδία. Οι Γερμανοί κατακτητές βλέπονιας να φτάνει το τέλος της αυτοκρατορίας τους καταλαμβάνονται από αμόκ καταστροφής. Βγάζουν διαταγές γενοκτονίας.

Η απόλυτη ξεφτίλα του ιερατείου !!! Πήραν Τουρκική υπηκοότητα !!!

Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010 | 4 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Όταν είδαμε το θέμα στην εφημερίδα «Πατρίς» της Κρήτης (το θέμα ανέδειξαν και κάποια ιστολόγια), ότι με ομόφωνη (!) απόφαση της Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, οι ιεράρχες του νησιού έγιναν... Τούρκοι υπήκοοι, οργιστήκαμε! Μάλιστα, οι αξιοθρήνητοι παπάδες αυτοί, πήγαν και μια βόλτα ως το Φανάρι, τον ιερό τόπο των απανταχού οικουμενιστών, ώστε να υπογράψουν τα απαραίτητα έγγραφα για την απόκτηση της τουρκικής υπηκοότητας. Ποιοι είναι αυτοί, για να ξέρετε σε ποιους να δείξετε την περιφρόνησή σας; Είναι οι μητροπολίτες Ιεραπύτνης και Σητείας Ευγένιος, Πέτρας και Χερσονήσου Νεκτάριος, Κίσσαμου και Σέλινου Αμφιλόχιος και Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου Ανδρέας. Φυσικά, η στόχευση είναι να μπορούν οι παραπάνω να διεκδικήσουν τη διαδοχή στο Φανάρι.

ΑΙΣΧΥΛΟΥ : ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιοΕΤΕΟΚΛΗΣ
Καδμείοι, εκείνος πόχει την αρχή στα χέρια
και στην πρύμνα της πολιτείας γυρνάει το δοιάκι
χωρίς να κλή τα βλέφαρά του ο ύπνος--- πρέπει
σύμφωνα να μετρά με τους καιρούς τα λόγια.
Γιατί αν μας έρθουν βολικά, ο θεός η αιτία,
μ’ αν πάλιν, ο μη γένοιτο, κακό μας λάχη
ένας ο Ετεοκλής πολλά στην πόλη απ’ όλους
μυριόστομα θα ’χη ν’ ακούη μοιρολόγια
και θρήνους, π’ άμποτε ο διαφεντευτής ο Δίας
την Καδμεία ’π ’ αυτά στ’ αλήθεια ας διαφεντεύη.
Μα τώρα πρέπει εσείς--- κι όποιος του λείπει ακόμη
της ώρας του η ακμή κι οπού έχει πια περάση---
μεγάλη αξαίνοντας τη ζώρη του κορμιού του,
καθένας με τα χρόνια του, καθώς ταιριάζει,
να βοηθάη την πατρίδα του και των θεών της
τους βωμούς, για να μη χάσουν τις τιμές τους,
τα τέκνα του, τη μάννα γης, γλυκειά θροφό μας∙
γιατί μικρούς, που στο καλόγνωμό της χώμα
σερνόσαστε, αναδέχτη της ανατροφής σας
όλο το βάρος και σας τράνεψε κατοίκους
ασπιδοφόρους, για να γίνετε μια μέρα
τέτοιοι πιστοί σ’ αυτή της την ανάγκη.

Η βίαιη επιβολή της χριστιανικής βάπτισης και ο ρουφιάνος "νονός" .

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010 | 9 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ τῆς κορυφώσεως τοῦ μεγάλου ἐμφυλίου ἰουδαϊκοῦ πολέμου μεταξὺ τῶν Ἐσσαίων καὶ τῶν Ζηλωτῶν, ἐναντίον τοῦ ἰουδαϊκοῦ ἱερατείου καὶ τῶνΡωμαίων ,ἡ βάπτιση ἦταν ἕνα μυστήριο τῶν Ἐσσαίων. Γινόταν σὲ ὑπαίθριους χώρους καὶ κυρίως σὲ ποτάμια καὶ λίμνες μεταξὺ ἐνηλίκων Ἑβραίων καὶ πάντοτε μὲ τὴν συγκατάθεση τοῦ νεοεισερχομένου στὴν κοινότητα τῶν Ἐσσαίων. Μετὰ τὴν παραποίηση τοῦ κινήματος τῶν Ζηλωτῶν καὶ τῶν Ἐσσαίων ποὺ ἐπέβαλε ὁ ἀπόστολος Σαούλ-Παῦλος καὶ τὸ ἱερατεῖο τῶν Φαρισαίων μὲ τὴν μετατροπὴ τοῦ ἐπαναστατικοῦ κινήματος σὲ θρησκεία τοῦ Γιαχβέ, τὸ βάπτισμα μεταλλάχθηκε.Οἱ ἱερεῖς τῆς νέας θρησκείας, τοῦ νέουΧριστιανισμοῦ τοῦ Σαούλ-Παύλου, μετέφεραν τὸ βάπτισμα σὲ εἰδικὰ διαμορφωμένους ἐσωτερικοὺς χώρους ,τὰ βαπτιστήρια. Ἀρχικῶς τελοῦνταν μέσα στὶς κατακόμβες καὶ τὶς σαρκοφάγους ,ἡ δὲ πράξη τῆς βαπτίσεως ἦταν ἕνα εἶδος προσηλυτισμοῦ τῶν Ζηλωτῶν καὶ τῶν ὑπολοίπων αἱρέσεών τους στὰ νέα «οὐράνια» δόγματα τοῦ Σαούλ- Παύλου καὶ γι’αὐτὸ ὠνομαζόταν καὶ «κατήχησις». Κατὰ τὸν ΚύριλλοἈλεξανδρείας, τὸν Κλήμεντα τὸν Ἀλεξανδρέα καὶ τὸν Γρηγόριο Νύσσης ἡ βάπτιση «ἀποβάλλει τὴν ἁμαρτία τοῦ προπάτορος καὶ πᾶσαν ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ταύτης ρυεῖσαν τῆς φύσεως φθοράν», δηλαδὴ ἀποβάλλει τὴν ἁμαρτία τοῦ προπάτορος καὶ ὁτιδήποτε ἄλλο ἀπ’ τὴν ἁμαρτία αὐτὴ καὶ μεταβάλλει τῆν φθορὰ τῆς φύσεως.


Η Αρχαία Ελληνική ονοματοδοσία

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Τὰ Ἀμφιδρόμια ἦταν πανάρχαια,παραδοσιακὴ καὶ οἰκογενειακὴ ἑορτή,ποὺ τελοῦνταν σὲ ὅλο τὸν Ἑλληνικὸ Κόσμο κατὰ τὴν Πέμπτη ,ἕβδομη ἢ δέκατη ἡμέρα ἀπ’ τὴν Γέννηση τοῦ βρέφους. «Μὲ εἶχαν καλέσει τὴν δέκατη ἡμέρα, τότε ποὺ δινόταν τὸὄνομα στὸ βρέφος» (Ἀριστοφάνης,«Ὄρνιθες»922). Καθ’ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Ἱστορίας καὶ μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνος οἱ γυναῖκες γεννοῦσαν τὰ παιδιά τους στὶς οἰκίες τους καὶ ὄχι σὲ μαιευτήρια-νοσοκομεῖα, ὅπως γίνεται στὴν ἐποχή μας.

Τι είναι τα "πρωτόκολλα των σοφών της Σιών" και γιατί τα ανάφερα τώρα .

Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010 | 1 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Πρόκειται για κείμενα των Εβραίων τα οποία αποκαλύφθησαν το 1902 από τον Ρώσο Σέργιο Νείλο. Αμέσως μετά την αποκάλυψή τους οι Εβραίοι φρόντισαν να εξαφανίσουν  όλα τα αντίτυπα αγοράζοντάς τα , και αφού είδαν ότι δεν πετύχαιναν στο σκοπό τους, άλλαξαν τροπάριο ... άρχισαν να λένε - μέχρι  σήμερα - ότι αυτά είναι ψέμματα οτι δήθεν προέρχονται από τους εχθρούς τους και άλλα τέτοια ευτράπελα .

Ιδιάιτερη προσοχή δώστε στο κεφάλαιο Κ΄ όπου απεικονίζει επ΄ακριβώς την οικονομική κρίση και τον ανατριχιαστικά σατανικό τρόπο με τον οποίο αυτή επεβλήθη στους λαούς όλου του κόσμου και φυσικά και της Ελλάδας . 

Τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών . Η απόλυτη εφαρμογή τους . Κεφ. Κ΄,ΚΙ΄,ΚΒ΄,ΚΓ΄,ΚΔ΄

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Οι μόνοι που τα θεωρούν πλαστά είναι οι σιωνιστές ... οι Εβραίοι!Τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών . Η απόλυτη εφαρμογή τους . Κεφ.ΙΕ΄,ΙΣΤ΄,ΙΖ΄,ΙΗ΄,ΙΘ΄

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Οι μόνοι που τα θεωρούν πλαστά είναι οι σιωνιστές ... οι Εβραίοι!


Τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών . Η απόλυτη εφαρμογή τους . Κεφ.I΄,ΙΑ΄,ΙΒ΄,ΙΓ΄

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Οι μόνοι που τα θεωρούν πλαστά είναι οι σιωνιστές ... οι Εβραίοι!

Τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών . Η απόλυτη εφαρμογή τους . Κεφ.Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄,Ζ΄, Η΄,Θ΄

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Οι μόνοι που τα θεωρούν πλαστά είναι οι σιωνιστές ...  οι Εβραίοι!

Τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών . Η απόλυτη εφαρμογή τους . Κεφ. Β΄,Γ΄,Δ΄

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Οι μόνοι που τα θεωρούν πλαστά είναι οι σιωνιστές ... οι Εβραίοι!

Τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών . Η απόλυτη εφαρμογή τους . Κεφ.Α΄

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Οι μόνοι που τα θεωρούν πλαστά είναι οι σιωνιστές ...  οι Εβραίοι!

Η αληθινή ιστορία ενός ατυχήματος

Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Χωρίς λόγια


Αν δεν σας κάνει κόπο διαδώστε το ... μπορεί να σώσετε κάποιες ανθρώπινες ζωές.

Το θέατρο συνεχίζεται : Κατέλαβαν το Rachel Corrie

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Το ιρλανδικό πλοίο MV Rachel Corrie, το οποίο μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, κατελήφθη από ισραηλινούς στρατιώτες.

Όπως μεταδίδει στον δικτυακό της τόπο η οργάνωση Free Gaza, οι στρατιώτες έκαναν χρήση πυρών και κατέλαβαν το σκάφος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Εκπρόσωπος των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων υποστήριξε, μιλώντας στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ότι «υπήρξε πλήρης συμμόρφωση του πληρώματος και των επιβαινόντων στο πλοίο» προς τις ενέργειες του στρατού. Στο MV Rachel Corrie επιβαίνουν Ιρλανδοί και Μαλαίσιοι ακτιβιστές, μεταξύ αυτών και η κάτοχος του βραβείου Νομπέλ Ειρήνης του 1976, Μαϊρίντ Μαγκουάιρ και ο Ντένις Χάλιντεϊ, πρώην αξιωματούχος του Ο.Η.Ε.

Νωρίτερα, οι Ισραηλινοί είχαν καλέσει τον καπετάνιο του πλοίου να κατευθυνθεί στο λιμάνι Ασντότ, ωστόσο, το πλήρωμα του Rachel Corrie ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει την πορεία του προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Έκκληση στους ακτιβιστές να κατευθυνθούν στο ισραηλινό λιμάνι Ασντότ είχαν απευθύνει και οι Η.Π.Α.

Το φορτηγό πλοίο Rachel Corrie, που έχει ναυλωθεί από μια ιρλανδική οργάνωση για να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, συνοδευόταν επί ώρες από ισραηλινά πλοία.

Η παλαιστινιακή επιτροπή υποδοχής που περιμένει το πλοίο στη Γάζα, ανέφερε ότι το Rachel Corrie αναχαιτίσθηκε χωρίς βία περίπου 35 μίλια (65 χλμ) ανοιχτά της Γάζας.

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος πρωθυπουργός, Ταγίπ Ερντογάν, συνεχίζει τον «πόλεμο» δηλώσεων κατά του Ισραήλ.

Εφημερίδα του Λιβάνου αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός της Τουρκίας σχεδιάζει να συμμετάσχει ο ίδιος σε επόμενη αποστολή βοήθειας στη Γάζα, συνοδεία πολεμικού σκάφους.
πηγή

Αυτό μας έλειπε !!

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο


Τις αποσκευές του για την Ελλάδα, όπου θα ιδρύσει κόμμα αλβανοφώνων, ετοιμάζει ο Οδυσσέας Τσενάι. Ο Αλβανός που πριν από μερικά χρόνια ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων ως σημαιοφόρος στην μαθητική παρέλαση, σπουδάζει Πολιτικές Επιστήμες στη Βοστόνη και θα πρωταγωνιστήσει στο εγχείρημα της δημιουργίας του "Δημοκρατικού Κόμματος των Αλβανοφώνων" στην Ελλάδα.
Μηδενός εξαιρουμένου, όλα τα πολιτικά κόμματα της Αλβανίας συμφωνούν απόλυτα με τη δημιουργία κόμματος Αλβανοφώνων στην Ελλάδα. Για πολλoύς και διάφορους λόγους. Κυρίως, όμως, διότι αυτό το κόμμα θα χρησιμοποιηθεί για να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο ο ρόλος της Αλβανίας στα Βαλκάνια. Πέρα από τις επιφανειακές διαφορές τους, τα αλβανικά κόμματα συμφωνούν στις θέσεις τους για τα εθνικά θέματα αλλά και για τα θέματα της αλβανικής οικονομίας.....

Δηλαδή, να λειτουργούν από κοινού και με όλα τα μέσα που διαθέτουν ώστε η Αλβανία να προσδεθεί ακόμα πιο σφιχτά στο άρμα των ΗΠΑ, προκειμένου η χώρα τους να ελέγχει τη δραστηριότητα των πολιτικών και στρατιωτικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, από τη μία και για να προστατευτεί έτσι ο ζωτικός της χώρος και τα εθνικά της συμφέροντα από την άλλη.
Όσο για την αλβανική οικονομία, όλα τα αλβανικά κόμματα έχουν συμφωνήσει ότι ο κύριος μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας τους είναι τα τραπεζικά εμβάσματα των Αλβανών μεταναστών προς την πατρίδα τους, αφού η Αλβανία δεν έχει τα περιθώρια να στηριχτεί στην παραγωγή ή στις υπηρεσίες.
Γι αυτό, άλλωστε, τα ίδια τα αλβανικά κόμματα χρηματοδοτούν ολόκληρες οικογένειες Αλβανών πολιτών με τα πρώτα έξοδα εγκατάστασής τους σε ξένες χώρες, ενθαρρύνοντας έτσι τη μετανάστευση. Εξ' άλλου, όπως συζητείται εντός της αλβανικής κοινότητας στην Αθήνα, τα Ελληνικά πολιτικά κόμματα έχουν διαψεύσει επανειλημμένα τις ελπίδες των Αλβανών για τα θέματα που τους απασχολούν στη χώρα μας και δεν τους εκπροσωπούν πλέον. Μέχρι στιγμής οι δεσμεύσεις των κυβερνήσεων δεν έχουν γίνει πράξη και το μαρτύριο των μεταναστών στην Ελλάδα συνεχίζεται αναφέρουν μεταξύ άλλων.
Όλα αυτά όμως δεν μπορούν να γίνουν χωρίς χρήμα. Έτσι, πρωταγωνιστικό ρόλο στο συντονισμό του αλβανόφωνου στοιχείου πάντα στον κόσμο ειδικότερα όμως όσον αφορά στα Βαλκάνια, με την επίσημη γενική πολιτική του κράτους της Αλβανίας, έχει αναλάβει η Αλβανο-Αμερικανική Τράπεζα, η οποία λειτουργεί με τρία καταστήματα στην Ελλάδα.
Να σημειωθεί ότι η American Bank of Albania ανήκει κατά 100% στο αλβανοαμερικανικό λόμπι και ιδρύθηκε στην πολιτεία Delaware των ΗΠΑ, το 1989, με πράξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τηνυποστήριξη της δημοκρατίας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Επίσης, η ίδια τράπεζα είναι ο κύριος χρηματοδότης των μεγαλύτερων εκδόσεων (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία κ.λ.π.) στην αλβανική γλώσσα για τα Βαλκάνια. Και τα στελέχη της Αλβανο-Αμερικανικής Τράπεζαςαλλά και τα μέλη του συμβουλίου του αλβανο-αμερικανικού λόμπι μπαινοβγαίνουν στον Λευκό Οίκο σαν να πρόκειται για το σαλόνι τους.
Πολύ χαρακτηριστικά, ο επικεφαλής του αλβανο-αμερικανικού λόμπι είναι πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ.
Επίσης, το λόμπι των Αλβανών στις ΗΠΑ έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την υπόθεση Τσενάι. Είναι γεγονός ότι συγχρηματοδοτούν τις σπουδές του Οδυσσέα Τσενάι στις Πολιτικές Επιστήμες. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τσενάι φοιτά στη Σχολή Ηγετών του Harvard, αφού έκανε ένα "πέρασμα" - για τα μάτια του κόσμου - από το τμήμα Φυσικής του Boston College.
Υποστηρικτές στην Ελλάδα
Τη δημιουργία κόμματος Ανβανοφώνων στην Ελλάδα ενθαρρύνουν επίσης εγχώριοι πολιτικοί αλλά και οικονομικοί κύκλοι. Δημοσιογραφικά συγκροτήματα, εκδοτικοί οίκοι,μεγαλομέτοχοι Ελληνικών ιδιωτικών καναλιών, κατασκευαστές δημόσιων έργων, εμπορικά επιμελητήρια, πολιτικές οργανώσεις, μη-κυβερνητικές οργανώσεις κ.α.
Το "Δημοκρατικό Κόμμα των Αλβανοφώνων" υποστηρίζεται επίσης από εξωκοινοβουλευτικές συσπειρώσεις της Αριστεράς στην Ελλάδα, από Έλληνες αλβανικής καταγωγής που έχουν διακριθεί μέσα από τα Ελληνικά media, αλλά και Αλβανούς επιχειρηματίες που ζούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.
Ο πατέρας Τσενάι
Ο πατέρας Τσενάι τώρα, εκτός από Λοχαγός των Αλβανικών Μυστικών Υπηρεσιών εκείνη την εποχή, ήταν και ένας από τους πρωταγωνιστές του μεγαλύτερου οικονομικού σκανδάλου που γνώρισε ποτέ η Αλβανία, εκείνου με τις Πυραμίδες. Στην Ελλάδα ήρθε όχι ως φτωχός πλην τίμιος λαθρομετανάστης, αλλά για να αποφύγει τις απειλές για τη ζωή του και τη φυλακή από τις απάτες, σύμφωνα με τον αλβανικό Τύπο, που είχε διαπράξει εκεί. Και για τη διακίνηση των χρημάτων προς την Ελλάδα έκανε χρήση των Ελληνικών τραπεζικών υπηρεσιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικοιγένεια Τσενάι είναι γνωστή οικογένεια Τσάμηδων από το Φίερε, περιοχή στην οποία κατέφυγαν υπό διωγμό πολλοί Τσάμηδες για τη συνεργασία που προσέφεραν κατάτην διάρκεια της Κατοχής στους Γερμανούς.
Ταχίρ Μήτσι
Πρωταγωνιστικό ρόλο, επίσης, στη δημιουργία του Κόμματος των Αλβανοφώνων στην Ελλάδα θα έχει φυσικά και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αλβανών Μεταναστών Ταχίρ Μήτσι, αναγνωρίσιμος ιδιαίτερα μέσα από τις εκπομπές του ...Μάκη Τριανταφυλλόπουλου αλλά και του ΝίκουΕυαγγελάτου, αλλά και πολύ γνωστός για τις κατά καιρούς εμπρηστικές του δηλώσεις σε βάρος των Ελλήνων.
Πολύ πρόσφατα, μάλιστα, στις 13 Σεπτεμβρίου2007, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το μαρτύριο των μεταναστών στην Ελλάδα συνεχίζεται και ότι "οι Αλβανοί στην Ελλάδα είναι σκλάβοι".
Ο άνθρωπος, βέβαια, στον οποίο θα στηριχτεί η πολιτική αυτή επιχείρηση για λογαριασμό των αλβανοφώνων στην Ελλάδα δεν είναι άλλος από τον Οδυσσέα Τσενάι, ο οποίος θα εμφανιστεί στην Ελληνική πολιτική σκηνή την κατάλληλη ψυχολογική στιγμή, όντας και προικισμένος με όλα τα μυστικά της Πολιτικής Τέχνης από τα μεγαλύτερα σχολεία των ΗΠΑ.

πηγή

Πως ο ηλεκτρισμός κινείται μέσα στα κύτταρα

| 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Αυτή η απεικόνιση δείχνει τις μοριακές λεπτομέρειες μιας 
πολύ-πρωτεϊνικής μπαταρίας και σύρματος που παράγει 
και άγει βιολογικό ηλεκτρικό ρεύμα.
(Credit: Image courtesy of University of Minnesota).

Η ανακάλυψη έχει εφαρμογές στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Ερευνητές στο University of Minnesota δημιούργησαν μια μοριακή εικόνα ενός συστήματος που κινεί ηλεκτρόνια ανάμεσα στις πρωτεΐνες των κυττάρων. Αυτό το κατόρθωμα αποτελεί καινοτομία για τη βιολογία και μπορεί να δώσει νέους τρόπους ελαχιστοποίησης των ενεργειακών απωλειών σε άλλα συστήματα, από συσκευές νανοκλίμακας έως και την παροχή ρεύματος σε ολόκληρη χώρα.

Η έρευνα, που επιβλέπεται από τον Carrie Wilmot, αναπληρωτή καθηγητή στο College of Biological Sciences, δημοσιεύθηκε στις 12 Μαρτίου στο Science.

«Η εξέλιξη είχε ρυθμίσει και χρησιμοποιήσει τον ηλεκτρισμό στους οργανισμούς πολύ πριν τον χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι», λέει ο Wilmot. «Μπορούμε να μάθουμε πολλά από τη φύση για το πώς να τον χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά. Αυτή η νέα εικόνα σχετικά με το πώς το σώμα χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό θα μπορούσε να οδηγήσει τη νανοτεχνολογία σε ακόμα μεγαλύτερη σμίκρυνση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ή σε ένα πιο αποδοτικό δίκτυο παροχής σε σπίτια ή επιχειρήσεις».

Η ενέργεια που παράγεται από την περιστροφή των ηλεκτρονίων είναι η θεμελιώδης πηγή δύναμης που επιτρέπει την ύπαρξη ανθρώπινης ζωής. Καθώς τα ηλεκτρόνια κινούνται μέσα στα κύτταρα, η ενέργεια διοχετεύεται ώστε να δημιουργήσει πιο σύνθετα μόρια, όπως η πρωτεΐνες και το DNA. Αυτά είναι τα βασικότερα συστατικά που επιτρέπουν στους οργανισμούς να αναπτύσσονται, να συντηρούνται και να αποθηκεύουν ενέργεια. Οι εικόνες του Wilmot, που ελήφθησαν χρησιμοποιώντας κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ, θα ενισχύσουν την προσπάθεια στην κατανόηση των συγκεκριμένων διεργασιών.

«Η λήψη της κρυσταλλικής δομής ενός σύνθετου μοριακού συστήματος αλληλεπίδρασης ηλεκτρονίων είναι σα να βρίσκεσαι στα παρασκήνια μιας παράστασης μαγείας», λέει ο Vernon Anderson που επιβλέπει τα grants βιοχημείας στο Health's National Institute of General Medical Sciences. «Πάντα γνωρίζαμε πως υπήρχε ένα τρικ, αλλά τώρα η ομάδα του Wilmot παρέχει μια μοναδική όψη της εκπληκτικής αυτής χημικής διαδικασίας και πώς συντελείται».

Ο Wilmot είναι γνωστός στην επιστημονική κοινότητα για την πρωτοποριακή του τεχνική να παγώνει βιολογικούς καταλύτες (ένζυμα) όταν επιταχύνουν και συντονίζουν χημικές αντιδράσεις. Αυτό δίνει εικόνες σε διαφορετικά σημεία κατά τη διάρκεια των χημικών αντιδράσεων και μπορούν έτσι να είναι τα καρέ μιας ταινίας που αφορά τις μοριακές και δομικές αλλαγές που συμβαίνουν. ScienceDaily (Mar. 12, 2010)

Από την σχάση στην σύντηξη .

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Εξωτερική άποψη του αντιδραστήρα πυρηνικής σύντηξης Ignitor,
του οποίου η βασική μονάδα θα κατασκευαστεί στην Ιταλία, ενώ το 
εξωτερικό περίβλημα έξω από τη Μόσχα, όπου και θα εγκατασταθεί

Νέο εγχείρημα στοχεύει στην ανάφλεξη της σύντηξης

Η Ρωσία και η Ιταλία έχουν συνάψει συμφωνία για την κατασκευή ενός νέου αντιδραστήρα σύντηξης, έξω από τη Μόσχα, που θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος τέτοιος αντιδραστήρα για την επίτευξη ανάφλεξης, το σημείο όπου μια αντίδραση σύντηξης αρχίζει να γίνεται αυτοτροφοδοτούμενη αντί να απαιτεί μια συνεχή εισροή ενέργειας. Ο σχεδιασμός για τον αντιδραστήρα, που ονομάζεται Ignitor, προέρχεται από καθηγητή φυσικής του MIT Bruno Coppi, που θα είναι ο κύριος ερευνητής του έργου.

Η ιδέα για το νέο αντιδραστήρα βασίζεται σε εμπειρίας δεκαετιών στο ερευνητικό πρόγραμμα σύντηξης Alcator του ΜΙΤ, που το ξεκίνησε ο Bruno Coppi, το οποίο στη σημερινή μορφή του (που ονομάζεται Alcator C-Mod) έχει το υψηλότερη μαγνητικό πεδίο και την υψηλότερη δυνατή πίεση στο πλάσμα (δύο από τα πιο σημαντικά μέτρα της απόδοσης στον τομέα της μαγνητικής σύντηξης) του κάθε αντιδραστήρα σύντηξης. Ενώ είναι ο μεγαλύτερος αντιδραστήρας σύντηξης σε πανεπιστήμιο στον κόσμο.

Το βασικό συστατικό σε όλα τα πειράματα σύντηξης είναι το πλάσμα, ένα είδος θερμού αερίου που αποτελείται από φορτισμένα σωματίδια, όπως πυρήνες και ηλεκτρόνια. Στους αντιδραστήρες σύντηξης, οι ατομικοί πυρήνες - συνήθως των ισότοπων δευτέριου και τρίτιου του υδρογόνου - εξαναγκάζονται να ‘αντιδράσουν’ κάτω από την υψηλή θερμότητα και πίεση, ώστε να αντιμετωπίσουν την ηλεκτροστατική απώθηση τους. Όταν τελικά οι πυρήνες ενώνονται, απελευθερώνουν τεράστια ποσά ενέργειας.

Η συσκευή Ignitor θα έχει περίπου διπλάσιο μέγεθος από τη συσκευή Alcator C-Mod (στο ΜΙΤ), με ένα κύριο θάλαμο διαμέτρου 1,3 μέτρων σε σχήμα ντόνατ, καθώς και με ένα πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Θα είναι πολύ μικρότερα και λιγότερο δαπανηρό από ό,τι το ITER - ένα διεθνές πρότζεκτ σύντηξης που έχει ένα θάλαμο πλάτους 6,2 μ.), που είναι υπό κατασκευή στη Γαλλία. Αν και αρχικά είχε σχεδιαστεί για την επίτευξη ανάφλεξης, ο αντιδραστήρας ITER τροποποιήθηκε και δυστυχώς δεν αναμένεται να φθάσει σε αυτό το ορόσημο.

Ο αντιδραστήρας Ignitor, εξηγεί ο Coppi, θα είναι "ένα πολύ συμπαγές, όχι ακριβό είδος και σε αντίθεση με το μεγαλύτερο ITER θα μπορούσε να είναι έτοιμος να αρχίσει τις εργασίες του μέσα σε λίγα χρόνια. Ο σχεδιασμός του βασίζεται σε ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό συνδυασμό παραγόντων, που οι ερευνητές ανακάλυψαν απροσδόκητα κατά τη διάρκεια των πολλών χρόνων λειτουργίας του προγράμματος Alcator, και που αργότερα επιβεβαιώθηκαν σε πειράματα σε άλλους αντιδραστήρες.

Μαζί, αυτοί οι παράγοντες συγκρατούν πολύ καλά το πλάσμα, αλλά και αυτό έχει μία καθαρότητα υψηλού βαθμού (οι προσμείξεις στα θερμά αέρια μπορεί να είναι μια σημαντική πηγή μη καλής λειτουργίας). Το νέο σχέδιο έχει ως στόχο να διατηρήσει αυτά τα χαρακτηριστικά για να παράγει πλάσμα με τη μεγαλύτερη πυκνότητα ρεύματος – το ποσό του ηλεκτρικού ρεύματος σε συγκεκριμένη περιοχή του πλάσματος. Ο σχεδιασμός έχει επίσης πρόσθετες δομές που απαιτούνται για την παραγωγή και τον περιορισμό του πλάσματος σύντηξης, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ανάφλεξη, λέει ο Coppi.

Αν και η μέθοδος αυτή θεωρείται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην ενέργεια που χρειάζεται ο κόσμος στο μέλλον, γιατί είναι απαλλαγμένη από εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η παραγωγή ενέργειας από τη σύντηξη απέχει τουλάχιστον δύο δεκαετίες από τώρα, συμφωνούν οι περισσότεροι επιστήμονες. Αλλά η αρχική ώθηση για τη δημιουργία του αντιδραστήρα Alcator στη δεκαετία του 1970 είχε περισσότερο να κάνει με την καθαρή επιστήμη: "Ο αντιδραστήρας αυτός συστάθηκε για την προσομοίωση των άστρων που εκπέμπουν ακτίνες-Χ που γνωρίζαμε την εποχή εκείνη," λέει ο Coppi, του οποίου η έρευνα έχει να κάνει πιο πολύ με την αστροφυσική, παρά με την ενέργεια. Τα ίδια τα άστρα είναι φτιαγμένα από πλάσμα και τροφοδοτούνται από τη σύντηξη, έτσι ο μόνος τρόπος για να μελετηθούν σε ατομικό επίπεδο λεπτομερώς είναι μέσα από πειράματα σε αντιδραστήρες σύντηξης.

"Μόλις ο αντιδραστήρας άρχισε να λειτουργεί”, λέει, "βρήκα ότι φτιάξαμε πλάσμα με ασυνήθιστες ιδιότητες και έτσι συνειδητοποίησα ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια διαδρομή προς τον μεγάλο στόχο: της ανάφλεξης της σύντηξης".
πηγή

Χαράλαμπος Ταϊγανίδης : "Είμαστε όλοι άτομα με ειδικές ανάγκες"

Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010 | 2 αναγνώστες άφησαν σχόλιοΠότε ασχοληθήκατε πρώτη φορά με την κολύμβηση ;

Γεννήθηκα το 1981 και ασχολήθηκα πρώτη φορά με την κολύμβηση το 1985 σε ηλικία 4 ετών.

Σαν παιδάκι δηλαδή . Είχατε δηλώσει σε προηγούμενη συνέντευξη σας ότι ασχοληθήκατε με την κολύμβηση επειδή είχατε μια φοβία με το νερό και γι’αυτό αποφασίσατε να κολυμπήσετε…

Έτσι είναι… Είχα μια φοβία με το νερό και δεν έμπαινα στην θάλασσα μαζί με τα υπόλοιπα παιδάκια και οι γονείς μου το είχαν παράπονο .

Πότε ξεκινήσατε το άθλημα της κολύμβησης ;

Έκανα τα πρώτα μου βήματα στον Εθνικό Κοζάνης με στόχο να αποκτήσω οικειότητα με το νερό και να ακολουθήσω και τα υπόλοιπα παιδάκια. Είχα όμως πάρα πολύ καλούς δασκάλους οι οποίοι δεν με πίεσαν ποτέ να κολυμπήσω και σιγά-σιγά άρχισε να μου αρέσει. Μπήκε λοιπόν το νερό στο αυλάκι …

Και γίνατε τελικά πιο γρήγορος από τα υπόλοιπα παιδάκια …

Ε… έγινα λίγο πιο γρήγορος…( γέλια )

Παρατηρώ στο βιογραφικό σας ότι το 2002 κερδίζετε το πανελλήνιο πρωτάθλημα στα 50 μέτρα ύπτιο σημειώνοντας παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία των αρτιμελών αθλητών και μόλις 2 χρόνια μετά είστε δυο φορές χρυσός Παραολυμπιονίκης στους Αγώνες της Αθήνας .Δύσκολη η μετάβαση ;Ήταν μια δύσκολη μετάβαση . Δεν είχα βέβαια κανένα πρόβλημα με τα παιδιά με αναπηρία καθώς το τελευταίο διάστημα κολυμπούσα και με άτομα με αναπηρία. Μου ανέβαζαν μάλιστα το ηθικό γιατί σκεφτόμουν ότι τα παιδιά αυτά προσπαθούν συνέχεια για κάτι περισσότερο κόντρα στις δυσκολίες . Αυτό με βοήθησε να δω διαφορετικά τον κόσμο και η μετάβαση μου μετά σε αυτά τα παιδιά ήταν πολύ γρήγορη. Διαπίστωσα εξάλλου ότι η Ολυμπιάδα και η Παραολυμπιάδα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα . Η μόνη διαφορά ήταν η αναπηρία του κάθε ατόμου αλλά αυτό δεν με εμπόδισε να γίνω και εγώ ένας δυναμικός αθλητής στην κατηγορία των αθλητών με προβλήματα όρασης.

Δεν σκεφθήκατε ποτέ να τα παρατήσετε ;

Δεν σκόπευα να τα παρατήσω καθώς η κολύμβηση είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ και ασχολούμαι σχεδόν 20 χρόνια με αυτόν τον χώρο και είναι λίγο δύσκολο να πεις ότι «σταματάω» ή «τελείωσαν όλα για μένα» από τότε που εμφανίστηκε το πρόβλημα.

Είναι δηλαδή ένας τρόπος ζωής ;

Αυτό ακριβώς.

Και όταν μάθατε ότι θα μπορούσατε να συνεχίσετε κανονικά να αθλείστε και να συμμετάσχετε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες υπήρχαν οι εγκαταστάσεις στην περιοχή σας ή γενικότερα στην χώρα μας ώστε να μην αναγκαστείτε να σταματήσετε;
Υπάρχουν αυτές οι υποδομές στην Ελλάδα ή έχουμε μείνει λίγο πίσω ;

Για να είμαι ειλικρινής , με το δικό μου το πρόβλημα που είναι οπτικό , είναι το πιο απλό από την άποψη των εγκαταστάσεων που απαιτούνται.

Σωστά ! Δηλαδή εσείς μια πισίνα χρειάζεστε ουσιαστικά…

Αυτό ακριβώς . Μια πισίνα χρειαζόμουν . Εξάλλου δεν έχω κάποιο πρόβλημα κινητικό ούτε είμαι ολικά τυφλός . Σκεφθείτε απλά έναν άνθρωπο με μεγάλη μυωπία που φοράει γυαλιά και όταν τα βάζει μπορεί και βλέπει κανονικά .
Σε κάποια άλλα άτομα όμως που είχαν διαφορετικές μορφές αναπηρίας , υπήρχαν δυσκολίες. Στο Εθνικό κολυμβητήριο που αγωνιζόμουν εγώ αλλά και στο Ποσειδώνιο υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που ανεβοκατεβάζουν τα αμαξίδια καθώς και ξεχωριστές τουαλέτες και ντους για άτομα με αναπηρία . Τα προβλήματα εντοπίζονται σε άλλα στάδια και στον έξω κόσμο.

Έχετε πέσει ποτέ θύμα επικριτικών ή «ρατσιστικών» σχολίων ; Βέβαια το δικό σας πρόβλημα δεν είναι τόσο εμφανές αλλά αναφέρομαι και σε άλλα άτομα με αναπηρία . Μήπως η κοινωνία μας έχει μείνει λίγο πίσω σε αυτόν τον τομέα ;

Όχι , δεν συμφωνώ . Δεν αναφέρομαι στο κράτος που μας κυβερνά κτλ αλλά στους Έλληνες πολίτες οι οποίοι μας έχουν αγκαλιάσει και κάνουν ό,τι μπορούν για να «προλάβουμε» σαν κοινωνία τους Ευρωπαίους γιατί κακά τα ψέματα η Ευρώπη στα θέματα αναπηρίας είναι αρκετά χρόνια μπροστά.
Εμείς ξυπνήσαμε σαν Πολιτεία όταν διεξήχθησαν στην Αθήνα οι Παραολυμπιακοί Αγώνες του 2004. Τότε άρχισε περισσότερο και ο ελληνικός λαός να καταλαβαίνει ότι υπάρχουν και τα άτομα με αναπηρία τα οποία διαθέτουν ειδικές ικανότητες και ψυχικά χαρίσματα…


Που έχουν δικαίωμα στην ζωή όπως όλοι μας…

Ακριβώς . Άτομα με ειδικές ανάγκες είμαστε όλοι μας . Κι εγώ και εσείς και όλοι μας . Οποιοδήποτε άτομο πατάει στην Γη είναι άτομο με ανάγκη . Η δική μου ανάγκη λέγετε «ειδική» γιατί είναι διαφορετική από την δική σου και εσύ έχεις μια ανάγκη διαφορετική από κάποιον άλλο. Όταν όμως βρίσκεται ο κατάλληλος άνθρωπος ή η κατάλληλη εργασία , εμένα μου καλύπτει αυτή την ανάγκη .
Το 2004 φάγαμε ένα γερό χαστούκι .
Τι πάθαμε ; Μάθαμε ότι αυτά τα άτομα δεν έχουν ειδικές ανάγκες , απλά έχουν μια αναπηρία . Αργήσαμε λίγο να το καταλάβουμε σαν Ελλάδα αυτό . Σκεφτόμασταν ότι ήρθαν «τα ανάπηρα παιδιά» να πάρουν τα πριμ , τις θέσεις του Δημοσίου κτλ και μας άσκησαν έντονη κριτική . Εμείς τους αποδείξαμε όμως ότι ήμαστε εδώ για πολλά χρόνια αλλά εσείς δεν θέλατε να μας δείτε…
Κι αυτό το αποδείξαμε το 2008 φέρνοντας περισσότερα μετάλλια και περισσότερες διακρίσεις και κυρίως τιμήσαμε την ελληνική Πολιτεία , τους Έλληνες πολίτες , την ελληνική σημαία και τον εθνικό μας ύμνο…
Εγώ τα λέω χοντρά . Πήγαμε , δοξάσαμε την Ελλάδα μας και γυρίσαμε με το κεφάλι ψηλά .


Επειδή κάνατε αυτή τη σύγκριση μεταξύ Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων , θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής : Φέτος είδαμε μια βασική αντίθεση . Από την μια οι «κανονικοί» Ολυμπιακοί Αγώνες με όλα αυτά τα κρούσματα του ντόπινγκ , γκρεμίστηκαν κάποια είδωλα και γενικότερα υπήρξε μια μεγάλη απογοήτευση.Ο κόσμος έμεινε με την εντύπωση ότι όλα οφείλονται στα αναβολικά και ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πας μπροστά . Από την άλλη όμως είδαμε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες αληθινούς αθλητές με μεγαλείο ψυχής που έφεραν στην χώρα μας 24 μετάλλια . Δεν σας εξέθεσε λίγο όλο αυτό με τα αναβολικά ; Δεν υπήρξε μια ισοπέδωση του στυλ «όλοι παίρνουν χάπια , όλοι είναι το ίδιο» ;

Για να είμαστε ειλικρινείς : Δεν υπάρχει όμορφο δάσος μέσα στο οποίο να μην υπάρχουν και σπασμένα κλαδιά και πεσμένα δέντρα . Αλλά να βλέπουμε τη συνολική εικόνα . Και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες είχαμε κρούσματα ντόπινγκ αλλά ποτέ από Έλληνα αθλητή . Είχαμε κρούσματα κυρίως από ανατολικές χώρες ( Πακιστάν , Συρία κτλ ) . Σε μια μεγάλη διοργάνωση όπως οι Παραολυμπιακοί αγώνες που πάνε να γίνουν ισάξιοι με τους Ολυμπιακούς , δεχόμαστε συχνά ελέγχους αντι-ντόπινγκ κοντρόλ από την WADA , το ΕΣΚΑΝ και άλλους φορείς . Θέλω να καταλήξω στο ότι κι εμείς ελεγχόμαστε ανά πάσα στιγμή .

Εσάς , σαν αθλητή , σαν παγκόσμιο πρωταθλητή , σας πλησίασαν ποτέ κυκλώματα αναβολικών , σας πρότειναν ποτέ να σας «βοηθήσουν» ;

Εγώ έχω μια συγκεκριμένη αντίληψη . Αν δεν ψαχτώ εγώ για αναβολικά , δεν θα έρθει κανείς να μου πει «έλα να σου δώσω , να πας πιο γρήγορα» . Και αυτό γιατί δεν με γνωρίζει , δεν ξέρει πως θα αντιδράσω και γενικά δεν μπορεί ο καθένας να πάει σε έναν αθλητή – αναγνωρίσιμο ή μη – και να του πει «έλα να σου δώσω κάτι»
Κι εξάλλου εγώ τι να το κάνω ; Αφού είμαι ήδη πρώτος…

Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο . Μου είπατε πριν ότι η στήριξη από την Πολιτεία βελτιώθηκε αισθητά από το 2004 και μετά…

Έτσι είναι . Βέβαια εγώ είμαι στον χώρο των αναπήρων μόνο 5 χρόνια και δεν μπορώ να σας πω και πολλά πράγματα .

Γενικά , είστε ικανοποιημένος από τη στήριξη ;

Όπως θα γνωρίζετε και από τις διακρίσεις μου , είμαι ένα άτομο που δεν ικανοποιείται εύκολα . Θέλω πάντα το κάτι παραπάνω , θέλω περισσότερα . Θέλω ακόμα και ο κάθε τετραπληγικός με αμαξίδιο να έχει πρόσβαση σε όλες τις καφετέριες , τα καταστήματα κτλ . Αυτό δυστυχώς δεν το βλέπω και με στεναχωρεί . Γι’αυτό προσπαθώ και εγώ με τις δικές μου δυνάμεις και με όποια προβολή έχω , να τα κάνω γνωστά και να προσπαθώ να τα βελτιώσω .

Απλά στην Ελλάδα υπάρχει μια αρνητική νοοτροπία που προσπαθούμε και εμείς μέσω των blogs να καταπολεμήσουμε . Δηλαδή τα ΜΜΕ και η Πολιτεία σας θυμούνται μόνο στις διακρίσεις , το 2004 , το 2008 , για μια φωτογραφία , για ένα πρωτοσέλιδο . Και μετά σας αφήνουν λίγο στην «μοίρα» σας μέχρι και την επόμενη φωτογραφία…

Αυτό είναι το κακό που γίνεται στα άτομα με αναπηρία . Οι περισσότεροι προσπαθούν να κερδίσουν πράγματα από εμάς και αυτό είναι λάθος τους . Εμείς είμαστε πάντα εδώ και αγωνιζόμαστε σε κάθε ευκαιρία για την πατρίδα μας . Απλά τα κανάλια και οι εφημερίδες ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με τον επαγγελματικό αθλητισμό και ασχολούνται περισσότερο μέχρι και με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό αρτιμελών παρά με εμάς . Δεν ρίχνουν ποτέ ιδιαίτερο βάρος στα άτομα με αναπηρία . Εμείς αντίθετα προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα με αναπηρία αλλά και χωρίς να βγουν από τα σπίτια τους και να αθληθούν . Γιατί αυτό για εμάς είναι το μεγαλύτερο «ζήτω» που μπορούμε να λάβουμε…
Και αυτό το έχουμε πετύχει χωρίς καμία ιδιαίτερη προβολή από τα ΜΜΕ . Φανταστείτε να την είχαμε κιόλας…Πέρα από αθλητής είστε και γονιός . Πρωταθλητισμός και οικογένεια πάνε μαζί ;

Αυτό είναι συνήθεια ζωής . Στην επαγγελματική μου καριέρα έδωσα τα πάντα και έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα σαν αθλητής . Η ζωή όμως δεν είναι μόνο κολύμπι . Υπάρχει πλέον και η οικογένεια . Δόξα τω Θεώ είμαι γονιός και έχω ένα παιδάκι 19 μηνών και τώρα πάω και για το δεύτερο .
Νομίζω ότι ανταποκρίνομαι αρκετά καλά και στον ρόλο του πατέρα . Βέβαια θέλω να τονίσω ότι έχω μια γυναίκα η οποία είναι βράχος και δεν μου αφήνει τα περιθώρια να κάνω εγώ πράγματα για το σπίτι περισσότερα από όσα κάνει η ίδια . Όσο υπάρχει αλληλοϋποστήριξη και συνεννόηση , μπορώ να συνδυάζω και την καριέρα μου αλλά και τον ρόλο του πατέρα .

Ξέρετε ότι με αυτόν τον τρόπο περνάτε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα . Δημιουργήσατε οικογένεια σαν άτομο με αναπηρία . Και πέρα από το να μπορέσουν τα άτομα αυτά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό , περνάτε και ένα ισχυρό μήνυμα ότι «δεν τελειώνει η ζωή εδώ»…

Χωρίς καμία διάθεση να το περηφανευτώ , θα σας πω μια μικρή ιστορία . Ήμουν σε ένα νοσοκομείο για να επισκεφθώ μια φίλη μου και στο διπλανό δωμάτιο ήταν ένα παιδί που είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά και πιθανότατα θα έμενε ανάπηρο . Το παιδί αυτό είχε πολλά όνειρα και άκουσα την μητέρα του να του φωνάζει «Μην απογοητεύεσαι , η ζωή συνεχίζεται , θα τα καταφέρεις όλα , παραδειγματίσου από τον Χαράλαμπο Ταϊγανίδη» . Εγώ ήμουν ακριβώς απέξω και εκείνη δεν το γνώριζε ! Και συνέχιζε να του λέει ότι θα αγωνιστεί στους Παραολυμπιακούς , θα γίνει γνωστός και ότι δεν τελειώνει η ζωή κι άρχισε να του αφηγείται την δική μου ιστορία . Εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα λες και ήμουν πρωθυπουργός ! Το να με φέρνει μια μάνα παράδειγμα εμένα στο παιδί της , είναι ό,τι πιο σημαντικό…

Το μεγαλύτερο μετάλλιο…

Τι να σας πω ! Ό,τι πιο σημαντικό…

Και είναι πραγματικά σημαντικό γιατί οι περισσότεροι δεν σας γνώριζαν καν . Και όταν ήρθαν τα 6 μετάλλια στους αγώνες του Πεκίνου , αν και είχαν προηγηθεί τα 3 μετάλλια της Αθήνα , οι περισσότεροι έπεσαν από τα σύννεφα . Και έψαχναν να βρουν ποιος είναι ο Ταϊγανίδης…
Αντίθετα για τα ξένα ΜΜΕ δεν αποτελούσαν έκπληξη οι διακρίσεις σας…

Όσο παράξενο κι αν ακούγεται , οι ξένοι δημοσιογράφοι μας γνωρίζουν καλύτερα από τους Έλληνες . Μας ξέρουν καλά . Ξέρετε τι είναι κάθε φορά που τερματίζεις να ακούς ρυθμικά το όνομα σου από 15.000 Κινέζους στους Αγώνες του Πεκίνου ; Στην Ελλάδα όμως στρέφουμε τις κάμερες και τα φώτα της δημοσιότητας προς την μια πλευρά και δεν κοιτάμε την άλλη… Αλλά η άλλη πλευρά είναι αυτή που φέρνει τελικά τις χαρές αλλά και καμιά φορά και τις λύπες…

Ίσως πάντως να είναι μια χρήσιμη συγκυρία η φετινή με την ταυτόχρονη πικρία της κοινής γνώμης από τους Αγώνες των αρτιμελών αθλητών και την παράλληλη κατακόρυφη αύξηση των επιτυχιών στους Παραολυμπιακούς Αγώνες . Η κοινή γνώμη κατανόησε ότι και οι δυο μορφές των Αγώνων είναι ισάξιες , είστε όλοι Ολυμπιονίκες , είστε όλοι καταξιωμένοι αθλητές . είστε όλοι άξιοι συγχαρητήριων. Και ίσως η αποτυχία της Ολυμπιακής Ομάδας των αρτιμελών αθλητών να βοήθησε τον κόσμο να στραφεί και προς εσάς…

Για μένα δεν υπάρχει καμια αποτυχία . Πιστεύω ότι κάθε πράγμα συμβαίνει στη ζωή για κάποιο συγκεκριμένο λόγο . Υπήρξαν κάποιοι Ολυμπιονίκες οι οποίο αμαύρωσαν την Ελλάδα και έδωσαν τροφή για σχόλια από τα ξένα ΜΜΕ . Υπήρξαν όμως και αθλητές που αγωνίστηκαν σκληρά , στερήθηκαν πράγματα , στερήθηκαν χρόνο από την οικογένεια τους , από τα αγαπημένα τους πρόσωπα και έφεραν στην Ελλάδα μετάλλια τα οποία δεν χειροκροτήθηκαν όσο θα έπρεπε καθώς υπήρχε αυτό το μαύρο σύννεφο .

Ίσως πάντως και οι Αγώνες του Πεκίνου κι όσα διαδραματίστηκαν να είναι μια ευκαιρία να καθαρίσει λίγο ο αθλητισμός από νοσηρά φαινόμενα…

Ο αθλητισμός πρέπει να είναι καθαρός και να καθαρίσει . Φταίει όμως και η Πολιτεία . Και δεν φταίει η Πολιτεία που δίνει στους Ολυμπιονίκες χρήματα , θέσεις στο Δημόσιο , αξιώματα κτλ . Κατά την γνώμη μου , λίγα δίνει για έναν αθλητή , έναν Ολυμπιονίκη που αναγκάζει την υφήλιο έστω και για 2-3 λεπτά να ακούσει τον εθνικό μας ύμνο . Η αίσθηση είναι μοναδική . Δεν μπορώ να σας την περιγράψω . Για τα παιδιά αυτά , η Πολιτεία πρέπει να δώσει τα πάντα.
Με τον ίδιο τρόπο όμως που μας τα δίνει όλα αυτά , θα πρέπει να μας τα πάρει και πίσω . Όταν ένας Ολυμπιονίκης αμαυρώνει την Ελλάδα και την Πολιτεία που τον τίμησε , τότε θα πρέπει να του τα πάρουν όλα αυτά πίσω . Δεν έχει νόημα να τον τιμωρούν για 1-2 χρόνια και μετά να επιστρέφει να πετυχαίνει μια διάκριση και να τον χαρακτηρίζουμε πάλι «Ολυμπιονίκη» . Δίνουμε λάθος πρότυπα στα παιδιά μας .

Υπάρχει όμως και η άποψη ότι η ίδια η Πολιτεία ενθαρρύνει κάποιες φορές την χρήση αναβολικών με στόχο να υπάρξουν μετάλλια και επιτυχίες και η κοινή γνώμη να απασχοληθεί με αυτά και να ξεχάσει λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό . Δεν νομίζω ότι συμβαίνει . Μην ξεχνάτε όμως ότι ένας αθλητής που θέτει ως στόχο ζωής το να γίνει Ολυμπιονίκης , θυσιάζει πάρα πολλά πράγματα , την προσωπική του ζωή , τον ελεύθερο χρόνο του . Το πιο εύκολο πράγμα είναι να ψάξει να βρει αναβολικά για να βγει πρώτος . Συμβαίνει κι αυτό . Δεν νομίζω όμως ότι η Πολιτεία του το προτείνει . Η Πολιτεία του παρέχει απλά κάποια προνόμια όταν καταφέρει να βγει πρώτος ή να διακριθεί . Δηλαδή οι Αμερικάνοι που λαμβάνουν τις 3πλασιες αμοιβές από εμάς ; Πιστεύετε ότι η αμερικανική Πολιτεία τους προτείνει να ντοπαριστούν ;
Γιατί όταν έπιασαν την Μάριον Τζόουνς ντοπαρισμένη , της τα πήραν όλα . Την έδιωξαν από το αμερικάνικο στράτευμα , καταδικάστηκε σε 7 μήνες φυλάκιση και εδώ και 3 χρόνια περιοδεύει στα σχολεία των ΗΠΑ και μιλάει κατά του ντόπινγκ . Ζει πλέον με την μητέρα της , σε ένα μικρό σπίτι με 2.000 δολάρια τον μήνα .
Αυτά όμως στην Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ !

Ξεχνάμε εύκολα δηλαδή…

Δεν ξεχνάμε εύκολα . Πιστεύω όμως ότι δεν είμαστε αυστηροί εκεί που θα έπρεπε . Όποιος πιαστεί ντοπαρισμένος και αμαυρώσει την Ελλάδα , να διωχθεί από τους αθλητικούς χώρους είτε λέγεται Ταϊγάνιδης , είτε Πύρρος Δήμας είτε όπως αλλιώς λέγεται .Όταν η Πολιτεία μας τα παρέχει όλα αυτά απλόχερα , αν εμείς φανούμε ανάξιοι , να μας τα παίρνει όλα πίσω…

Με τη πολιτική ασχολείστε γενικά; Μιας και η Παραπολιτική ασχολείται κυρίως με τα θέματα της επικαιρότητας…

Σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι παρακολουθώ τις πολιτικές εξελίξεις . Βλέπω κι ακούω ορισμένα πράγματα . Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι κάποια στιγμή η πολιτική να ρίξει το βάρος της και στα άτομα με αναπηρία και στο αναπηρικό κίνημα . Η Ελλάδα έχει αναπήρους…

Αν δηλαδή μετά το τέλος της αθλητικής σας σταδιοδρομίας σας προτείνει κάποιο κόμμα να ασχοληθείτε ενεργά με την πολιτική είτε με την είσοδο σας στο Κοινοβούλιο είτε από κάποιον άλλο τομέα , θα το κάνατε ; Σαν ακτιβιστής δηλαδή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία , ενός χώρους που σας προσέφερε τόσες χαρές…

Φυσικά ! Θα ήθελα να μοιραστώ και με άλλους όλα αυτά που έχω ζήσει . Θα ήθελα να κάνω κάθε οικογένεια να είναι περήφανη για το παιδί ή ακόμα και για τον ίδιο της τον εαυτό , ασχέτως αν υπάρχει κάποιο «πρόβλημα». Το να έχω ένα πρόβλημα , δεν σημαίνει ότι σταματάει η ζωή μου.

Ποια είναι η γνώμη σας για τους πολιτικούς ;

Δεν νομίζω ότι μπορώ εγώ να εκφέρω τόσο εύκολα άποψη για τους πολιτικούς οι οποίοι είναι κυρίως καταξιωμένοι άνθρωποι . Θέλω απλά να πιστεύω ότι και οι 300 θέλουν το καλό της Ελλάδας . Αν κάποιος βέβαια βλάπτει τα συμφέροντα του τόπου και έχει μια διαφορετική συμπεριφορά , υπάρχουν και τα Δικαστήρια και η Δικαιοσύνη για να τους κρίνει . Υπάρχουν και οι διαδικασίες που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό στην Βουλή . Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο . Ένας απλός πολίτης είμαι…

Όπως όλοι μας... Απλά τον τελευταίο καιρό έχει χαθεί και η εμπιστοσύνη του κόσμου απέναντι στην Δικαιοσύνη καθώς τα περισσότερα σκάνδαλα «εξαφανίζονται»…

Κοιτάξτε…Παλαιότερα λέγαμε «που πήγαν τα λεφτά, ποιοι τα πήραν , ποιοι τα έκλεψαν» και εμφανιζόταν το έλλειμμα και λέγαμε όλοι «μα πώς γίνεται;» Και τότε φωνάζαμε και βρίζαμε…
Μετά οι πολιτικοί αλλάζουν στάση και αρχίσουν να τα βγάζουν όλα στην φορά , για να υπάρξει κάθαρση και να γνωρίζει ο κόσμος που πάει το χρήμα . Αλλά και αυτά που γίνονται σήμερα πάλι μας νευριάζουν γιατί δεν βγαίνει άκρη.
Πρέπει να αποφασίσουμε και εμείς λίγο τι θέλουμε . Γιατί ζητάμε μεν την αλήθεια αλλά η αλήθεια δεν είναι πάντα εύκολη…
Δεν υπάρχει πάντως καπνός χωρίς φωτιά. Δεν λέει κανείς ότι όλοι οι πολιτικοί είναι τέλειοι.
Το θέμα είναι γίνονται έργα για την Ελλάδα και για τα παιδιά μας . Εμείς σαν γονείς θα τους προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και κάνουμε τα αδύνατα δυνατά ώστε να έχουν μια καλύτερη ζωή από εμάς .

Εσείς πάντως ασκείτε κανονικά τα εκλογικά σας δικαιώματα , ψηφίζετε κανονικά σε κάθε αναμέτρηση…

Ψηφίζω κανονικά . Πιστεύω και εγώ σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θεωρώ ότι μπορούν να προσφέρουν πράγματα στην κοινωνία ανεξάρτητα από το πολιτικό τους χρώμα .

Έχετε δηλαδή περισσότερη εμπιστοσύνη στις διάφορες προσωπικότητες παρά στο πολιτικό τους χρώμα ;

Αν αύριο θα ήθελα εγώ να εμπλακώ στην πολιτική , θα πρέπει αναγκαστικά να ενταχθώ σε κάποια παράταξη . Είτε είναι το ΠΑΣΟΚ είτε η Νέα Δημοκρατία είτε η Αριστερά . Σαν Χαράλαμπος Ταϊγανίδης όμως που με αγαπάει ο κόσμος και με εκτιμά . Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι θα πω είσαι «μπλε» ή «πράσινος» και εγώ είμαι «κόκκινος» και δεν σε βοηθάω . Το θέμα είναι να βοηθήσεις κάποια άτομα που έχουν ανάγκη και δεν μπορούν τα ίδια να ασχοληθούν με την πολιτική . Έτσι το βλέπω εγώ…Το βλέπετε πάντως πιο αγνά από τους περισσότερους πολιτικούς μας…

Όντως . Το βλέπω λίγο πιο αγνά κι αληθινά . Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία . Ο Καίσαρας ήταν ο βασιλιάς όλων , πανίσχυρος μονάρχης . Και ο Καίσαρας όμως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα μόνος του χωρίς την έγκριση της Συγκλήτου η οποία ήταν κάτι σαν τη σημερινή Βουλή . Αν διαβάσουμε λίγο την ιστορία , θα διαπιστώσουμε ότι τα μέλη της Συγκλήτου στην καθημερινότητα τους ασχολούνταν με τις δικές του εργασίες αλλά για το καλό της Ρώμης μαζεύονταν και έπαιρναν τις σωστές αποφάσεις. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν Έλληνες βουλευτές που δεν θέλουν το καλό της Ελλάδας . Νομίζω ότι το ίδιο θέλουν όλοι αλλά μιλάνε διαφορετική γλώσσα .

Μάλιστα. Ποια είναι η επόμενη οργάνωση που θα μας κάνετε περήφανους ;

Είναι πρώτα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στο τέλος Οκτωβρίου στην Ισλανδία και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει την επόμενη χρονιά.

Η προετοιμασία σας πάει καλά ;

Η προετοιμασία πάει καλά . Βέβαια και εγώ σαν αθλητής μετά από μεγάλους αγώνες , υπάρχει μια κόπωση και κάποιοι μικροτραυματισμοί που βγαίνουν τώρα ώστε να μπορέσουμε να είμαστε δυνατοί στη συνέχεια στους μεγάλους αγώνες .

Κορεσμός υπάρχει ; Έχετε ήδη στη συλλογή σας 9 Ολυμπιακά μετάλλια , 6 παγκόσμια ρεκόρ ! Υπάρχει ακόμα κίνητρο ;

Πάντα υπάρχει κίνητρο . Δεν μπορώ να ζήσω αλλιώς . Πάντα θέλω περισσότερα .
Αυτό που μου λέτε είναι πολύ υγιές και νομίζω ότι είναι αυτό ακριβώς που σας δίνει ζωή…
Θέλω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ ώστε να δώσουμε στα παιδιά μας πρότυπα . Πήγα σε ένα σχολείο και ρώτησα τα παιδάκια για το επάγγελμα που θα ήθελαν να ακολουθήσουν στο μέλλον . Μου απάντησαν «στρατιωτικός» , «δικαστής» , «γιατρός» κτλ . Ρώτησα λοιπόν τα παιδιά που ήθελαν να γίνουν γιατροί . να μου αναφέρουν το όνομα ενός γιατρού που έχουν σαν πρότυπο . Και δεν γνώριζαν κανέναν . Δυστυχώς έχουν χαθεί λίγο τα πρότυπα .
Εγώ σαν Χαράλαμπος Ταϊγανίδης ήθελα να γίνω Μαρκ Σπιτς .

Και σε ένα βαθμό τα καταφέρατε…

Αυτός ήταν το πρότυπο μου . Γνώριζα τον τρόπο που κολυμπούσε και ήθελα να του μοιάσω . Από τη στιγμή λοιπόν που αποτελώ παράδειγμα για κάποιους ανθρώπους , δεν θέλω να χαθώ . Θέλω να μείνω στην επιφάνεια και να αγωνίζομαι ώστε να δίνω ώθηση στα παιδιά που βγαίνουν τώρα να συνεχίσουν την προσπάθεια τους .

Και μετά το τέλος της καριέρας , κάτι μου λέει ότι θα συνεχίσετε να αγωνίζεστε για τον συγκεκριμένο χώρο…

Δεν πρόκειται να προδώσω ποτέ αυτόν τον χώρο . Ήταν ο χώρος που μου έδωσε ψωμί να φάω , με καταξίωσε , με βοήθησε να δημιουργήσω οικογένεια . Γιατί να τον εγκαταλείψω ; Δεν φτύνεις στο πηγάδι που πίνεις νερό…

Θα θέλατε δηλαδή να ασχοληθείτε με τα κοινά ;

Μακάρι να με αξιώσει ο Θεός να πολιτευτώ ή να αναλάβω κάποιο ρόλο που θα με βοηθήσει να προσφέρω στον χώρο αυτό και στα άτομα με αναπηρία .

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση . Νομίζω ότι υπήρξατε ιδιαίτερα ειλικρινής .

Και εγώ σας ευχαριστώ . Καλό είναι να ακουγόμαστε και εμείς . Κι όχι μόνο εγώ . Και τα υπόλοιπα παιδιά έχουν να πουν την δική τους ιστορία και την δική τους σκέψη η οποία είναι χρήσιμη προς τα έξω . Μακάρι και τα ΜΜΕ να ασχοληθούν έστω και λίγο μαζί μας . Δεν ζητάμε να ασχοληθούν ώρες ατελείωτες . Έστω και λίγο .

Γι’αυτό και εμείς επιλέξαμε να μιλήσουμε μαζί σας τώρα… Που δεν είστε «της μόδας» , που δεν έχει προηγηθεί κάποια πρόσφατη επιτυχία σας . Καλό θα ήταν ο κόσμος να μαθαίνει για εσάς και τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου . Όχι μόνο την μέρα της διάκρισης ή του μεταλλίου. Αυτή είναι και η διαφορά των blogs σε σχέση με τα παραδοσιακά ΜΜΕ. Αυτή την διαφορά θέλουμε να αναδείξουμε .

Εύχομαι ειλικρινά η Πολιτεία να ξυπνήσει περισσότερο . Καλώς υπάρχουν οι 300 βουλευτές αλλά καλό θα ήταν τα κόμματα κάποια στιγμή να στραφούν και στα άτομα με αναπηρία . Γιατί να μην υπάρξει και κάποιος βουλευτής με αναπηρία ;
Ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια . Έχει κουράστει . Με τον παππού , τον πατέρα , τον γιο , τον θειο , τον ανιψιό…
Γιατί όχι κάτι διαφορετικό ; Ένας ανάπηρος μπορεί να δώσει μια άλλη ώθηση . Μια άλλη ενέργεια…
Και πιστέψτε με… Οι πολιτικοί μας μπορεί να κουράζονται εύκολα . Ένας ανάπηρος σε αμαξίδιο δεν θα πάψει ποτέ να αγωνίζεται για τα κοινά…

Αποκλειστική συνέντευξη στην Παραπολιτική