ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Οι επίσημες σημερινές χριστιανικὲς ύβρεις κατά του Μ. Αλεξάνδρου καί τῶν άλλων βασιλέων

- «Ὁ τράγος τῶν Αἰγῶν βασιλεὺς Ἑλλήνων» (Δανιήλ η΄21). [Ἀναφέρετα στὸν Μ.Ἀλέξανδρο]

- « τὸ πατάξαι Ἀλέξανδρον τὸν Φιλίππου τὸν Μακεδόνα ὃς ἐξῆλθεν ἐκ τῆς γῆς Χεττειίμ καὶ ἐπάταξε τὸν Δαρεῖον βασιλέα Περσῶν καὶ Μήδων καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’αὐτοῦ πρότερος ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα … καὶ ἐβασίλευσεν Ἀλέξανδρος ἔτη δώδεκα καὶ ἀπέθανεν. Καὶ ἐπεκράτησαν οἱ παῖδες αὐτοῦ ἕκαστος ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ .Καὶ ἐπέθεντο πάντες διαδήματα μετὰ τὸ ἀποθανεῖν αὐτὸν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ὀπίσω αὐτῶν ἔτη πολλὰ καὶ ἐπλήθυναν κακὰ ἐν τῇ γῇ καὶ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτῶν ρίζα ἁμαρτωλὸς Ἀντίοχος Ἐπιφανής υἱὸς Ἀντιόχου βασιλέως.» («Μακκαβαίων Α΄», α΄ 1-10.)