"Γιατροί χωρίς σύνορα" ... μία περιβόητη ΜΚΟ με περίεργες συμπεριφορές !

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Έγκριση αιτήματος των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» για προσωρινή εγκατάσταση καταυλισμού λαθρομεταναστατών (δήθεν προσφύγων) στον παρακείμενο χώρο του Ρωμαϊκού Ωδείου της Κω.


 ΑΔΑ: 72Ι94653Π4-Ψ0Δ

Ηµ/νία: 30/12/2015

Αριθ. Πρωτ
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ48/
375314/221477/18451
Αθήνα, 30. 12. 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ
& ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΧΩΡΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ
& ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Υπουργού
ΘΕΜA: Έγκριση αιτήματος των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» για προσωρινή εγκατάσταση καταυλισμού προσφύγων στον αρχαιολογικό χώρο του Ρωμαϊκού Ωδείου της Κω. 

ΑΠΟΦΑΣH
Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:
1.Του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
2.Του Π. . 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/22.9.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
3.Του Π. . 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α/23.9.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4.Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/ 23405/6.10.2015 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αθλητισμού και Πολιτισμού (Φ.Ε.Κ. 706/Υ.Ο. . ./6.10.2015)
5.Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
6.Τις διατάξεις του Ν. 3378/2005 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/19-08-2005) «Kύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς, αναθεωρημένη».
7.Το Π. . 104/2014 (Φ.Ε.Κ. 171/Α/18-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 31 και 39 του Ν. 4305/2014 (Φ.Ε.Κ. 237/Α/31.10.2014).
8.Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.90 (Φ.Ε.Κ. 743/Β/29.11.90) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών».
9.Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51641/3084/5-10-2001 Υ.Α. (ΦΕΚ1387/Β/22-10-2001), με την οποία κηρύχθηκαν οι αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής Δήμου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
10.Την υπ’ αριθ. ΥΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ22/101423/27242/5778/4834 Υ.Α. (ΦΕΚ 360/Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και ΠολεοδομικώνΘεμάτων/23-11-2012) με την οποία εγκρίθηκε ο καθορισμός Ζωνών Α’ Απολύτου Προστασίας αρχαιολογικών Χώρων πόλης Κω, νήσου Κω Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου),
11.Το υπ’ αριθ. 13292/09.11.2015 έγγραφο της Εφ.Α. Δωδεκανήσου.
12.Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ’ αρ. 31/10.11.2015 Συνεδρία του.
Απ ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εγκρίνεται το αίτημα των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» για προσωρινή εγκατάσταση καταυλισμού προσφύγων στον παρακείμενο χώρο του Ρωμαϊκού Ωδείου της Κω, κατ’ εξαίρεση και για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους, με τους ακόλουθους όρους:
1.Οι κατασκευές θα είναι αναστρέψιμες χωρίς να προηγηθούν εκσκαφές και θα μεταφερθούν στο κέντρο καταγραφής και ταυτοποίησης προσφύγων (hotspot) αμέσως μόλις αυτό τεθεί σε λειτουργία.
2.Σε περίπτωση εγκατάστασης Η/Μ δικτύων (σωλήνες ύδρευσης, αποχέτευσης, καλώδια φωτισμού), αυτά να διέρχονται επιφανειακά ή στο ελάχιστο βάθος.
3.Κατά την τοποθέτηση των κατασκευών και την εγκατάσταση των δικτύων όπως και για οποιασδήποτε άλλη συμπληρωματική εργασία και ιδιαίτερα χωματουργικού χαρακτήρα (π.χ. κατασκευή φρεατίου αποχέτευσης),
θα παρίσταται εκπρόσωπος της ΕΦΑ Δωδεκανήσου κατόπιν έγκαιρης συνεννόησης.
Η παρούσα έγκριση δίδεται από πλευράς αρχαιολογικού νόμου, δεδομένου ότι δεν προκαλείται άμεση ή έμμεση βλάβη στις υφιστάμενες αρχαιότητες της περιοχής, και δεν υποκαθιστά άλλη άδεια συναρμόδιας αρχής.
Εσωτ. Διανομή: Τμήμα Α1, Γραμματεία Κ.Α.Σ.

Ο Υπουργός Αριστείδης Μπαλτάς

πηγή
#######################################

Η θέση των Γιατρών χωρίς σύνορα:

Διαβάζοντας άρθρα που είδαν το φως της δημοσιότητας σε διάφορα τοπικά site της Κω σχετικά με την πρόταση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για τη δημιουργία προσφυγικού καταυλισμού μέσα στον αρχαιολογικό χώρο του Ρωμαϊκού Ωδείου Κω, σημειώνουμε ότι η οργάνωση αιτήθηκε και τελικά έλαβε την άδεια από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Πολιτισμού για την παραχώρηση όχι του αρχαιολογικού χώρου του Ρωμαϊκού Ωδείου όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα, αλλά του χώρου που βρίσκεται εντός της αδόμητης αρχαιολογικής ζώνης του Ρωμαϊκού Ωδείου, που χρησιμοποιείται από το Δήμο Κω ως χώρος στάθμευσης κυρίως κατά τους θερινούς μήνες.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ήδη από τον Μάρτιο δραστηριοποιούμαστε στο νησί της Κω προκειμένου να παράσχουμε ανθρωπιστική βοήθεια στο κύμα προσφύγων που συρρέουν καθημερινά στο νησί λόγω των πολεμικών συγκρούσεων που επικρατούν στις χώρες τους.
Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας αυτής και λαμβάνοντας υπόψη την χειροτέρευση των καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες και ταυτόχρονα την αδιάκοπη εισροή των προσφύγων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την άμεση και κατεπείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος στέγασης που ήδη έχει δημιουργηθεί στο νησί, ζητήσαμε επίσημα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού να χορηγήσει στην οργάνωση έγκριση για την παραχώρηση του χώρου που βρίσκεται στα νότια της οδού Γρηγορίου Ε’ και ανατολικά της οδού Αναπαύσεως, εντός της αδόμητης αρχαιολογικής ζώνης του Ρωμαϊκού Ωδείου, με σκοπό την κατασκευή προσωρινού χώρου φιλοξενίας προσφύγων.
Ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται από το Δήμο Κω ως χώρος στάθμευσης κυρίως κατά τους θερινούς μήνες για να εξυπηρετηθούν οι εισερχόμενοι τουρίστες της περιοχής και θεωρούμε ότι είναι κατάλληλος για την τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων σκηνών με εσωτερική θέρμανση η οποία θα γίνει εξολοκλήρου με δική μας φροντίδα, μέχρι την εύρεση μόνιμης επίλυσης του προβλήματος στέγασης των προσφύγων. Για τις εργασίες αυτές, δεν απαιτείται καμία εκσκαφή ή άλλου είδους μόνιμη παρέμβαση στο χώρο. Επιπλέον θα αναλάβουμε την προστατευτική περίφραξη του χώρου αυτού, τον καθημερινό καθαρισμό καθώς επίσης θα εξασφαλίσουμε ώστε οι παρακείμενοι αρχαιολογικοί χώροι να μην υποστούν καμία βλάβη.
Τονίζουμε ότι η παραχώρηση του παραπάνω χώρου, ζητείται αποκλειστικά για την προσωρινή στέγαση των προσφύγων, προκειμένου αυτοί να προφυλαχθούν από τις χειμερινές καιρικές συνθήκες, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την επιβίωση τους στο ύπαιθρο και μόνο μέχρι την εύρεση βιώσιμης λύσης για την στέγαση του πληθυσμού αυτού.