Άρθρο-παρέμβαση από τον Ι. Μάζη – Ακυρώνεται η Συμφωνία των Πρεσπών μετά την κύρωσή της; – Tι αναφέρουν οι Συνθήκες

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιοΑναφορικώς με την Συνθήκη του Λονδίνου, να σημειωθεί ότι συμφώνως προς τη Συνθήκην αυτήν παρεχωρείτο εις τα νικηφόρα βαλκανικά κράτη το σύνολο των εδαφών των ευρισκομένων δυτικώς του ορίου Αίνος-Μηδεία, εκτός της Αλβανίας (άρθρον 2). Οι Σύμμαχοι και η Τουρκία, όπως προβλέπει εις το άρθρον 3, ανέθεταν εις τις έξι Μεγάλες Δυνάμεις (υπό την Πρεσβευτικήν Συνδιάσκεψη την συνεχίζουσα τις συνομιλίες), την χάραξη των συνόρων και τον διακανονισμόν των ζητημάτων των αφορώντων εις την Αλβανία, καθώς τους παρείχαν την δυνατότητα, την προβλεπομένην εις το άρθρον 5, να αποφανθούν περί του καθεστώτος των νήσων του Αιγαίου, πλήν Κρήτης (άρθρο 4) τα οποία επαραχωρούντο εις την Ελλάδα. Του Ι. Μάζη για το slpress.gr Με την ευκαιρία αυτή, καλόν θα είναι να θυμηθούμε τα δύο ανωτέρω αναφερθέντα, και άκρως σημαντικά διπλωματικά κείμενα, εκ των οποίων τα απορρέοντα εδαφικά και πληθυσμιακά αποτελέσματα ελήφθησαν απολύτως υπόψιν από την εν λόγω Συνθήκη. Το κείμενον της τελευταίας, όμως, (προς μεγίστην απορίαν όλων των Ελλήνων που έγιναν κοινωνοί και ακροατές των προφερθέντων κατηγορηματικών αναφορών του Ν. Κοτζιά, εντός και εκτός Κοινοβουλίου), ουδαμόθεν αναφέρει τον όρον «Μακεδονία». Συνεπώς, οφείλω να αναρωτηθώ σχετικώς με την σκοπιμότητα της πολλαπλής αναφοράς του, εφόσον εις ουδεμίαν περίπτωσιν δεν δύναμαι να αποδώσω δόλον. Προφανώς, οι σύμβουλοί του τον πληροφόρησαν πλημμελώς ή απλώς εντελώς εσφαλμένα. Είναι σημαντικότατον, επίσης, το γεγονός ότι εις την «Απογραφή του πληθυσμού του Βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας της 31ης Ιανουαρίου του 1921» ουδείς δηλώνει «Μακεδόνας» και ουδαμόθεν υπάρχει μνεία δήθεν «μακεδονικής γλώσσης». Και αυτό, οκτώ συναπτά έτη μετά από την υπογραφήν της Συνθήκης του Βουκουρεστίου του 1913! Συνεπώς, οι όποιες αναφορές, όπου και εάν αυτές εντοπίζονται, ότι εις την συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913, η δήθεν προσδιορισθείσα ως «γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας» κατενεμήθη με το 51% του εδάφους της εις την Ελλάδα, το 39% εις την Σερβία (την κληθείσα σήμερα ΠΓΔΜ), το 9,5% εις την Βουλγαρία και το 0,5% του εδάφους εις την Αλβανία είναι παντελώς ανακριβής και απολύτως απατηλή! Κυρίως μάλιστα, εάν τούτο χρησιμοποιείται ως μέγιστον επιχείρημα περί δήθεν «αναγκαστικής φύσεως» των διαπραγματευτικών χειρισμών κατά την διαδικασία συντάξεως του κειμένου της «Συμφωνίας των Πρεσπών». Και μάλιστα, να συγκρίνεται η θέση των διαφωνούντων με την κακίστη αυτή Συμφωνία των Πρεσπών με την αδοκήτως προκύπτουσα δήθεν άρνηση της Συνθήκης της Λωζάννης! Αλλίμονον!


 Χάρτης 3. Υπάρχει όμως ο Χάρτης (βλ. Χάρτη 3) ο οποίος παρουσιάζει σχεδόν όλη την βαλκανική οριζόντια ζώνη ως βουλγαρική: είναι ο σχεδιασθείς από τον αυστριακό γεωγράφο και χαρτογράφο Η. Κiepert (1876), ο οποίος, μισθοδοτούμενος από την ρωσική και βουλγαρική διπλωματία, ήταν εκείνος, ο οποίος παρουσίαζε προπαγανδιστικώς, ως βουλγαρικό το μέγιστο μέρος των εδαφών της σημερινής Μακεδονίας και της Θράκης. Δεν προκαλεί έκπληξιν, λοιπόν, το ότι επί της εν λόγω χαρτογραφικής αποτυπώσεως εβασίσθη η ρωσική διπλωματική εκπροσώπηση κατά την Διάσκεψη της Κωνσταντινουπόλεως εν έτει 1877. Επ’ αυτής της χαρτογραφικής βάσεως εσχεδιάσθη και η Μεγάλη Βουλγαρία με την Συνθήκην του Αγίου Στεφάνου (1878). Ο ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ως Πρόεδρος του «Συλλόγου προς διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων», αντέδρασε προσφέροντας σωρείαν στοιχείων εις τον Αυστριακόν γεωγράφο-χαρτογράφο, ώστε να επανασχεδιάσει τον Χάρτη του. Αυτός, όμως, ηρνήθη την συμβολήν του Έλληνος ιστορικού. Τότε, ο Παπαρηγόπουλος απηυθύνθη προς τον Βρετανό γεωγράφο Edward Stanford και του εζήτησε την άδεια να καταθέσει εις το Συνέδριον του Βερολίνου τον υπ’ αυτού σχεδιασθέντα, εν έτει 1877, εθνογραφικόν Χάρτη (Βλ. Χάρτη 3), πράγμα το οποίον και έγινε. Η κατάθεσις του συγκεκριμένου Χάρτου του Ε. Stanford απετέλεσε και τον κύριον μοχλόν ανατροπής της προγενεστέρας Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, συμφώνως προς την οποίαν σχεδόν ολόκληρη η περιοχή των κεντρικών και ανατολικών Βαλκανίων παρεδίδετο εις την Βουλγαρία. Αυτό συνέβη διότι, εις τον Χάρτη του Βρετανού γεωγράφου-χαρτογράφου, η ελληνική παρουσία ήτο κυρίαρχος εις όλην την ανωτέρω περιοχήν (Βλ. Χάρτη 4).


 Χάρτης 4. Επανερχόμενοι όμως εις το Πρωτόκολλον των Αθηνών, διευκρινίζομεν ότι δι’ αυτού απεφασίσθη η σύναψη της Συνθήκης Φιλίας και Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος (Ελευθέριος Βενιζέλος) και Σερβίας (Νικόλα Πάσιτς), υπογραφείσα την 1η Ιουνίου 1913 και προβλέπουσα κοινά ελληνοσερβικά σύνορα, άνευ παρεμβολής ετέρου κράτους, αλλά και κοινήν αμυντικήν αντίδραση εις περίπτωσιν επιθέσεως εκ μέρους τρίτων κρατών (π.χ. Βουλγαρίας). Εκ των ανωτέρω εκτεθέντων, και κυρίως εκ της Συνθήκης του Βουκουρεστίου του 1913, ουδαμώς προκύπτει η ύπαρξη κρατικής οντότητος μεταξύ των ελληνοσερβικών συνόρων υπό την επωνυμίαν «Μακεδονία». Η σταλινοτιτοϊκή πολιτική ήτο εκείνη η οποία την εδημιούργησε. Ενισχυτικώς, αναφέρομε ότι η Βουλγαρία, θέλουσα να προκαταλάβει την τακτοποίηση των συνόρων και των σχέσεών της με την FYROM, έσπευσε να υπογράψει Συνθήκην Φιλίας μετά του κράτους αυτού, επιλύουσα, συμφώνως προς τα εθνικά της συμφέροντα, τα εκρεμμούντα διμερή ζητήματα μεταξύ των δύο πλευρών. Η Βουλγαρία δηλαδή, αναγνωρίζουσα ακριβώς αυτήν την ανάγκην, το έπραξε. Πώς όμως; Οπωσδήποτε όχι όπως η Ελλάς εις τις «Πρέσπες». Το έπραξε μεριμνώσα: Πρώτον: Να απαλλαγεί από κάθε είδους διεκδίκησιν της «Δημοκρατίας της Μακεδονίας» επί των εδαφών της βουλγαρικής επαρχίας της «Μακεδονίας του Πιρίν». Δεύτερον: Να αποφύγει την αναγνώριση ιδιαιτέρας «μακεδονικής εθνότητος» και επιβάλλουσα τον ορισμόν της «μακεδονικής γλώσσης ως συνταγματικής γλώσσης» της «Δημοκρατίας της Μακεδονίας» και όχι ως ιδιαιτέρας «εθνικής γλώσσης». Και αυτό, διότι είναι γνωστή η άποψη των βαλκανιολόγων διεθνώς -η συνοψιζομένη από τον Goran Sekulovski- ο οποίος γράφει: «Κατά την γέννεσιν των βαλκανικών εθνικών κρατών, η θρησκευτική ταυτότητα (αυτή του Rum–Millet ή millet orthodoxe) αντικατεστάθη από την γλωσσική ταυτότητα, η οποία σε τελευταία ανάλυση μετατρέπεται σε σύνορο εθνικής διαφοροποιήσεως. Ή, όπως ακριβώς αναφέρει ο Εmmanuel de Martonne (1920, σ. 82) «η γλώσσα έγινε το σύμβολο της εθνικότητος/nationalité». Αποτελεί δε πλάνην, μεταφερθείσα και εις το ελληνικόν Κοινοβούλιον η ρήτρα, καταγραφείσα μάλιστα και εις το κείμενον των «Πρεσπών» όπου αναφέρεται, λανθασμένως ότι: (άρθρο 1 παράγραφος 3:[…]) «Γ) Η επίσημη γλώσσα του δεύτερου μέρους θα είναι «Μακεδονική Γλώσσα» όπως αναγνωρίστηκε από την 3η Συνδιάσκεψη των Η.Ε. για την τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων που διεξήχθη στην Αθήνα το 1977 και περιγράφεται στο άρθρο 7 (3) και (4) της παρούσας συμφωνίας. Λέγομε «λανθασμένως» διότι καμμία τέτοια αναγνώρισις δεν υπάρχει εις το εν λόγω κείμενον! Τόσο που εις ουδέτερος κριτής, θα ηδύνατο να το θεωρήσει και ως εξαπάτησιν του Κοινοβουλίου, πράγμα το οποίον παραβιάζει το Άρθρο 49 της Συμβάσεως της Βιέννης περί Δικαίου των Συνθηκών. Και αυτό διότι, εις την σελίδα iii του εν λόγω κειμένου της Συνδιασκέψεως αναφέρεται ρητώς ως «Προοίμιον» το εξής: «Οι χρησιμοποιούμενοι ορισμοί/ονομασίες και η παρουσίαση του υλικού σε αυτήν την δημοσίευση δεν υποδηλούν την έκφραση οιασδήποτε απόψεως από πλευράς της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών αφορώσα εις το νομικόν καθεστώς οιασδήποτε χώρας, περιφερείας, πόλεως ή περιοχής ή περί των διοικητικών Αρχών αυτών, ή αφορώσα τον καθορισμόν των ορίων ή των συνόρων αυτών». Τρίτον: Να μην επιτρέψει εις τα Σκόπια να προσφέρουν το έδαφός των εις οργανώσεις και ομάδες, οι οποίες θα στοχεύουν εις «την διεξαγωγήν ανατρεπτικών, αποσχιστικών ενεργειών και πράξεων που απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια» της Βουλγαρίας. Συνεπώς, είναι ευνόητον, ότι οιαδήποτε υποχώρησις σε θέματα «μακεδονικής γλώσσης» σημαίνει και υποχώρησιν σε θέματα «nationalité», δηλαδή εθνότητος. Επιβάλλεται, όμως, να αναφερθούμε και εις την λατινικήν γραφήν της προσωρινής ονομασίας της ΠΓΔΜ, όπως και εις τις συνοδές διαστροφικές ερμηνείες της από τους υποστηρικτές της «Συμφωνίας των Πρεσπών». Εδώ, πρέπει να υπογραμμίσομε ότι με δεδομένη την δημιουργία της FYROM και της αναγνωρίσεώς της από τον ΟΗΕ ως «Ex-République yougoslave de Macédoine», στις 8 Απριλίου του 1993, η θέση της παύλας (-) ευρίσκεται μεταξύ του χρονικού προσδιορισμού (ex/πρώην) και της ονομασίας «République yougoslave de Macédoine» εις τον επίσημο κατάλογο των κρατών Μελών του ΟΗΕ. Η σημείωση αυτή καταρρίπτει και την εγχώριο μυθολογία των υποστηρικτών της συνθέτου ονομασίας για το «τι», δήθεν, προσδιορίζει ο όρος «πρώην»! Είναι, λοιπόν, σαφές πλέον ότι το «πρώην» αναφέρεται εις την ονομασίαν καθ’ ολοκληρίαν, η οποία ήτο και προσωρινή, άρα ανεφέρετο, καθ’ ολοκληρίαν, εις την «γιουγκοσλαβικήν» ομόσπονδον οντότητα και όχι εις κάποιο «κράτος υπό την επωνυμίαν «Μακεδονία». Βάσει των ανωτέρω, και αυστηρώς διεθνοδικαϊκώς ομιλούντες, Αθήνα και Βελιγράδι, μαζί με την FYROM, θα έπρεπε να συσκεφθούν ούτως ώστε: Να επισημοποιηθούν τα σύνορα αυτού του νέου κράτους που προήλθε από το ομόσπονδον κρατίδιον της «Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας» και τα οποία, συμφώνως προς τα ανωτέρω κείμενα, αποτελούν διεθνοδικαϊκόν κεκτημένον των στρατιωτικών αποτελεσμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος και Σερβίας. Να ορισθεί με κοινήν συμφωνία των τριών η οριστική ονομασία του κράτους. Η nationality (δηλ.: «εθνικότητα» αν υπάρχει κοινή τοιαύτη μεταξύ των υπηκόων του) και όχι όπως μετεφράσθη λανθασμένως(;) ως «ιθαγένεια» (της οποίας η ορθή μεταφορά είναι «citizenship») εις το κείμενον της προσφάτως υπογραφείσης Συμφωνίας. Η ονομασία όλων των παραγώγων των ανωτέρω: γλώσσα, εμπορικές ονομασίες κ.τ.λ. Η διευθέτησις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών των 300.000 Ελλήνων οι οποίοι διαβιούν εις τα εδάφη της FYROM και τα οποία έχουν καταστεί ανύπαρκτα υπό το κράτος των «αφομοιωτικών πολιτικών» των σοβινιστικών κυβερνήσεων της FYROM. Ουδέν εκ των ανωτέρω ετέθη υπό διαπραγμάτευση κατά την σύνταξη του κειμένου της υπογραφείσης, και κακίστης δια τα εθνικά συμφέροντα Συμφωνίας, με αποτέλεσμα να απολεσθούν ευκαιρίες και δυνατότητες διπλωματικών πιέσεων προς την altera pars και, συνεπώς, την απώλειαν άκρως καλυτέρων αποτελεσμάτων για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και για την πραγματική εξάλειψιν του αβασίμου αλυτρωτισμού των σκοπιανών κύκλων (πράγμα που καθίσταται διαυγές και σαφές από τις μέχρι σήμερον δηλώσεις του κου Ζάεφ). Οι κύκλοι αυτοί δεν θα παύσουν να δημιουργούν και εις το μέλλον πολύ μεγαλυτέρας σημασίας προβλήματα και να διενεργούν αποσταθεροποιητικές προσπάθειες εις το εσωτερικόν της ελληνικής επικρατείας δια μέσου διαφόρων δήθεν «Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων», «Μακεδονικών Εταιρειών» κλπ., οι οποίες όλως περιέργως δεν θα αυτοαποκαλούνται «βορειομακεδονικές», ως θα ώφειλαν κατά τα απαιτούμενα από την Συμφωνίαν, αλλά «Μακεδονικές». Θα επικαλούνται τον εθνοτικόν και γλωσσικόν όρον («nationality», άρα ως «national definition / εθνικό προσδιορισμό», όπως και τον ανάλογο «linguistic definition / γλωσσικόν προσδιορισμόν, ενισχυτικόν του εθνικού προσδιορισμού»). Ορθή χρήση ακόμη και αυτών των μη αποδεκτών όρων θα προϋπέθετε την χρήση των ως «βορειομακεδονική εθνικότητα» ή -κατά την αμφιλεγομένη ελληνικήν ερμηνευτικήν απόδοση- «βορειομακεδονική ιθαγένεια» όπως και «βορειομακεδονική γλώσσα».

πηγή

Άν είσαι πολιτική πουτάνα κάνεις ότι και ο Παπαχριστόπουλος !

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Παπαχριστόπουλος: Αν είσαι μάγκας παραδίδεις την έδρα σου
Είσαι μεγάλη πουτάνα ... βάλε το στριγκάκι και βουρ για την Φυλής ...   κοπριά !

Ένα μνημόσυνο, αποκαλύπτει όσα ελάχιστοι γνωρίζουν για τον πολιτικό βόθρο της μεταπολίτευσης και την άμεση σχέση της με την ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΟΙΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΕΒΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;;;.

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιοΑν προσεκτικά παρατηρήσουμε τη σχέση των Καραμανλή και Παπανδρέου, τα γεγονότα θα μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα της κρυφής αλλά ισχυρής συνεργασίας η οποία από κοινού εφηρμοσμένη , έφτασε την πατρίδα μας στην εξαθλίωση και στην απώλεια της Εθνικής κυριαρχίας.

Προώθησαν ο ένας τον άλλον και εδραιώθηκαν ως ηγέτες στις παρατάξεις τους. 

Από κοινού έδωσαν καίρια πλήγματα στην γλώσσα , που είναι η ταυτότητα μας . 


Παρέλαβαν την Εθνική οικονομία από το στρατιωτικό καθεστώς με χρέος 700 εκατομμύρια δολάρια και την έφτασαν στα 320 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Έσβησαν την βαριά βιομηχανία των Ωνάση , Ανδρεάδη, ΧΡΩΠΕΙ, Πειραϊκή Πατραϊκή, Σκαλιστήρη και ατελείωτο αριθμό άλλων από τον κατάλογο των βιομηχάνων. 
Ολιγώρησαν στην οργανωμένη πυρπόληση των πολυκαταστημάτων , πρωταγωνίστησαν στην απώλεια της Εθνικής κυριαρχίας για εκατό χρόνια και έγιναν οι κύριοι υπεύθυνοι για τις χιλιάδες αυτοκτονίες Ελλήνων πολιτών. 


Τον αείμνηστο εισαγγελέα ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΕΒΑ, είχα την τύχη να τον γνωρίζω από τα πρώτα παιδικά μου χρόνια...

Η ζωή θέλετε, η μοίρα θέλετε, τον έφερε να γίνει δεύτερος πατέρας για μένα και να ενστερνιστώ τις Αξίες και τις Αρχές του, οι οποίες ταυτίζονταν απόλυτα με αυτές του πατέρα μου του οποίου ήταν στενός φίλος ο αείμνηστος εισαγγελέας.

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΒΑΣ, συνήθιζε να λέει πως "ότι είμαι, το οφείλω στον πνευματικό μου πατέρα, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΦΛΗ".

Η ζωή μας, κάνει κύκλους και φέρνει στο δρόμο μας με τον τρόπο της, ανθρώπους που ενώνουν πρόσωπα και γεγονότα...

Το κείμενο που ακολουθεί, είναι όντως σεισμός...  και με την σειρά μου, το αφιερώνω στη μνήμη του δεύτερου πατέρα μου... του ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΤΕΓΚΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΕΒΑ.

Οι πληροφορίες μου λένε, πως κάποια σημεία μένουν ακόμα στο σκοτάδι...  

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΕΒΑ, ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΟΤΕ.

ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕ;;;

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΥΤΟ ΣΗΜΕΡΑ;;;

ΜΗΠΩΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ "ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ" ΠΡΟΣΩΠΑ;;;

Ποιός είναι ο ρόλος του  Πάνου Καμμένου στην δολοφονία του εισαγγελέα Δ. Τσεβά, που ερευνούσε τρομοκρατικές ομάδες;


Λένε πως "οι γερανοί του Ιβύκου"*, θα έρθει η ώρα που θα ξαναπετάξουν... γιατί κανένα ΕΓΚΛΗΜΑ, δεν μένει για πάντα κρυφό...

Εύχομαι να πετάξουν σύντομα... για να πέσουν κι άλλων οι μάσκες... για να μάθει αυτός ο λαός, ποιός είναι ο ρόλος κάποιων "μπατριωτών", αλλά και για να βρουν δικαίωση κι ανάπαυση, οι ψυχές κάποιων ΕΛΛΗΝΩΝ...Καλλιόπη Σουφλή
ΕΝΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΣΕΒΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΕΙΣΜΟ...

 Ποιός θυμᾶται τόν ἀείμνηστο εἰσαγγελέα Δημήτριο Τσεβᾶ ;

 Ἓνα ταπεινό μνημόσυνο ἀπό δικό του ἂνθρωπο ὁ ὁποῖος ἒζησε μαζί του καί ἀποκαλύπτει πράγματα που γκρεμίζουν εἲδωλα τα ὁποῖα πίστεψε ὁ βουτηγμένος στή ἂγνοια λαός καί τα ὁποῖα εἳδωλα τόν ἒφεραν στά σημερινά του δεσμά  !

 ( Ἡ τεκμηρίωσις τῆς ἀλήθειας, ἀνήκει στον ἂνθρωπο πού ἒκανε τό μνημόσυνο καί οἱ κρίσεις σ' ἐμᾶς τούς ἀποδέκτες... )ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΕΡΕΥΝΑ: Δ. ΤΣΕΒΑ – Ι. ΔΕΡΜΑΤΑ


Με σεβασμό, αγάπη και απόλυτη αφοσίωση , βρίσκομαι και σήμερα ενώπιον σου Δημήτρη Τσεβα, μεγάλε Έλληνα πατριώτη για να γίνω ο σύνδεσμος σου με το λαό και να μεταδώσω το μήνυμα για την Επανάσταση Ήθους που υπέδειξες με την 16σέλιδη επιστολή σου , που δημοσιεύθηκε στα Πολιτικά Θέματα.

Από το διαδίκτυο θα μεταδοθεί αυτή η κατάθεση μου και θα αποτελέσει το πόρισμα της ερεύνης σου για την τρομοκρατία , αυτό που εξαφανίστηκε την ημέρα του θανάτου σου από το επίσημο κράτος, το οποίο χρησιμοποίησε παράγοντες του στενού επαγγελματικού σου περιβάλλοντος ως υποχείρια του και έτσι συγκάλυψε το διαπραχθέν έγκλημα εις βάρος σου και εις βάρος της πατρίδας .

Με την είδηση βρέθηκα στην κατοικία σου – Β. Σοφίας 110 – όπου επί τετραετία με την παρουσία μου από ώρα 5 έως 7 και 50 πρωινή επέβλεπα με εντολή σου το χώρο , μέχρι την επιβίβαση σου στο όχημα της ασφαλείας που σε μετέφερε στην υπηρεσία σου.


Ο αρχιφύλακας που φρουρούσε το κτίριο της διαμονής σου , με βεβαίωσε ότι ο θάνατος σου προήλθε από φυσικό αίτιο και όχι από παρέμβαση οργάνου δολιοφθοράς , δηλαδή τρομοκρατίας .

Το μοιραίο επήλθε την ημέρα που επρόκειτο να βάλεις σε εφαρμογή το σχέδιο της συλλήψεως της τρομοκράτισσας Λιβανέζας μουσουλμάνας ιατρού. 

Εγώ σε έφερα σε επαφή με τον συνεργάτη μας , σχετικά με αυτή την υπόθεση . 

Χρεώνομαι εκ των υστέρων το λάθος μου, ότι αυτόν τον σοβαρότατο παράγοντα της συλλήψεως έφερα σε επαφή πριν από εσένα , με τον πολιτικό Πάνο Καμμένο.
Αυτός συνεννοήθηκε με ξένο παράγοντα με τον οποίο συνεργάζεται.
Την παραμονή του θανάτου σου συναντηθήκαμε στο γραφείο σου στον Άρειο Πάγο, εσύ ο Πάνος Καμμένος και εγώ. 

Μαζί βγήκαμε από το γραφείο σου όταν σχόλασες εκείνο το μεσημέρι και μπροστά μας κλείδωσες το πόρισμά σου, που ήταν σε ένα πλαστικό ντοσιέ χρώματος πρασινολαχανί στο ντουλάπι της βιβλιοθήκης σου. 

 Επάνω στο γραφείο άφησες τον φάκελο με τα στοιχεία της Λιβανέζας τρομοκράτισσας με το φωτογραφικό σκίτσο της καρφιτσωμένο απ’ έξω.

Κράτησα την ψυχραιμία μου και ανέλαβα την διεκπεραίωση της σοβαρής υποθέσεως που είχε προκύψει για την σύλληψη τη τρομοκράτισσας .

Τηλεφώνησα από το σπίτι σου στον Πάνο Καμμένο και αυτός μου θύμισε το πόρισμά σου. 

Έπρεπε να συναντήσω τον αντικαταστάτη σου εισαγγελέα και μάλιστα εντός της ημέρας και να τον ενημερώσω για το γεγονός της συλλήψεως που μόνο εγώ και ο Καμμένος γνωρίζαμε .

Βρήκα αμέσως τον σωματοφύλακα σου , αστυνομικό της κρατικής ασφαλείας, τον Νικήτα . 
Αυτός με αντιμετώπισε σαφέστατα με αρνητική διάθεση λέγοντας μου « Τώρα ; Το πόρισμα βρίσκεται σε καλά χέρια.» 

Δεν μου είπε όμως ποιος το παρέλαβε και εγώ δεν μπορούσα να του πω το μυστικό. 

Πήγα στο διπλανό γραφείο του αντιεισαγγελέα Δωρή , ο οποίος με γνώριζε αρκετά χρόνια γιατί και ως αντιεισαγγελέας εφετών πάλι δίπλα ήταν τα γραφεία σας και με έβλεπε καθημερινά. 

Εκεί συναντήθηκα με τον οδηγό του αυτοκινήτου της κρατικής ασφάλειας , τον Χάρη Μαυράκη. 

Όταν του είπα ότι πάω στον εισαγγελέα Δωρή μήπως αυτός παρέλαβε το πόρισμά σου αλλά με βεβαίωσε ότι άλλος εισαγγελέας το έχει παραλάβει. 

Πιθανολόγησα ότι θα ήταν ο εισαγγελέας Κουβέλης , τον οποίο είχες διορίσει και εξιχνίασε το σκάνδαλο Κοσκωττά . 

Τον συνάντησα στο Εφετείο Αθηνών , αλλά και αυτός δεν είχε ιδέα . 

Με συμβούλεψε να δω τον εισαγγελέα εφετών ο οποίος ήταν ο μόνος αρμόδιος σχετικά με την υπόθεση.

Πήγα αμέσως στο γραφείο του εισαγγελέως Νικολοδήμου που ήταν ο αρμόδιος, αλλά αυτός αμέσως με το θάνατό σου , πήρε άδεια από την υπηρεσία διαρκείας 7 ημερών ! 

Ερώτησα την γραμματέα του «πώς έρχεται σε επαφή μαζί του σε περίπτωση εκτάκτου γεγονότος ;» και μου απάντησε ότι «Ενημερώνεται κάθε μεσημέρι από τον περιπτερά του στη Λαμία , από τον οποίο παίρνει την εφημερίδα του και τότε μου τηλεφωνεί» .


Κατάλαβα ότι είχα να κάνω με συμμορία σαφώς οργανωμένη η οποία εκτελούσε άνωθεν εντολή.

Ταυτόχρονα δύο πράκτορες της ξένης υπηρεσίας με την οποία συνεργάζεται ο Πάνος Καμμένος , προσέγγισαν τον πληροφοριοδότη και του ζήτησαν συνεργασία, χωρίς την δική μας συμμετοχή. Αμέσως χάλασε το σχέδιο και ματαιώθηκε η περεταίρω εξέλιξη για την σύλληψη.

Ενώ συνέβαιναν αυτά , στον Ναό της Μητροπόλεως τοποθετήθηκε η σορός σου για λαϊκό προσκύνημα και για την εξόδιο ακολουθία . 

Βαθύτατα συγκινημένος , με δάκρυα στα μάτια προσήλθα στην Μητρόπολη.


Με την εμφάνισή μου ο σωματοφύλακας σου Νικήτας , ο οποίος καθόταν προσοχή εμπρός μου όταν εσύ ήσουν στη ζωή, διέταξε την άμεση αποπομπή μου και την απομάκρυνσή μου από την Μητρόπολη. 

Δυο αστυφύλακες με πήραν και με οδήγησαν στο Σύνταγμα και αφού με έβαλαν σε ένα ταξί μου είπαν να μην τολμήσω να επιστρέψω στον Ναό.

Όλα ήταν πλέον ξεκάθαρα εμπρός μου. 

Από τότε μέχρι και σήμερα δεν φεύγει από το μυαλό μου η συμβουλή του αξιωματικού της κρατικής ασφαλείας την οποία σου μετέφερα ανελλιπώς και που έλεγε « Να πεις του μπάρμπα Μήτσου να προσέχει και να φυλάγεται.» και με αγωνία διαρκώς εντονότερη καθώς περνούσε ο καιρός με ρωτούσε: « Του το είπες ; Και τι σου είπε ;» 

Εγώ του μετέφερα το σπαστό χαμόγελο σου και ότι έκανες αναφορά στον συνάδελφό σου εισαγγελέα της Ιταλίας τον σχετικό με τα καθαρά χέρια Ντι Πιέτρο που είχατε το ίδιο τέλος δυστυχώς. 

Ο Πάνος Καμμένος δεν προσήλθε στην Μητρόπολη στο προσκύνημα της σορού σου και στην εξόδιο ακολουθία , ούτε στα σαράντα και στα επακολουθήσαντα μνημόσυνα που εγώ ανελλιπώς παραβρίσκομαι και θα εξακολουθήσω μέχρι να σε συναντήσω στον ουρανό.

Συνάντησα τον εισαγγελέα Νικολοδήμο στο γραφείο του όταν επέστρεψε από την 7ήμερη άδεια. 

Του εξήγησα τη σχέση μας , η οποία για να συνεχιστεί και μαζί του , έπρεπε να έχει παραλάβει το πόρισμά σου το οποίο ήσουνα έτοιμος να καταθέσεις ολοκληρωμένο. 

Λογικό θα ήταν , αφού εγώ καμία αρμοδιότητα δεν είχα επισήμως να ασχοληθώ με αυτή την υπόθεση, έπρεπε να με παρακάμψει και να έχει επαφή μαζί μου στο μέλλον όταν θα το έκρινε σκόπιμο. 

Αυτός όμως μου έδωσε ραντεβού για την 12κάτη ώρα της επομένης στο γραφείο σου στον Άρειο Πάγο. 

Προσήλθα στις 11 και έξω από το γραφείο σου, συνάντησα πάλι τον οδηγό σου αστυφύλακα Χάρη Μαυράκη. 

Μου είπε ότι ο εισαγγελέας Νικολοδήμος ευρίσκεται εντός με τη γραμματέα σου.


Άνοιξα χωρίς να κτυπήσω την πόρτα και εισήλθα αμέσως . 

Επάνω στο γραφείο δεν υπήρχε ούτε καρφίτσα, 
Έλειπαν τα πάντα. 
Πήγα αμέσως στο ντουλάπι της βιβλιοθήκης που είχες κλειδώσει μπροστά μου το πόρισμα , το βρήκα ξεκλείδωτο και άδειο περιεχομένου. 
Είπα στον εισαγγελέα ότι εκεί ήταν το πόρισμα σου. 
Με αποπήρε λέγοντας μου « Να μην τον απασχολώ με μυθοπλασίες». 
 Αντέδρασα έντονα και έβαλα τις φωνές με σκοπό να δημιουργήσω αδίκημα αυτοφώρου διαδικασίας, προκειμένου να αναφερθώ και να καταγραφούν επισήμως τα γεγονότα. 


Εισήλθε στο γραφείο ο Μαυράκης. Του είπα «Χάρη εσύ και ο Νικήτας δεν μου είπατε ότι το πόρισμα Τσεβά ήταν σε καλά χέρια ;» 
Ο Μαυράκης αναιδέστατα με διέψευσε .

Αντέδρασα εντονότατα με ύβρις κατά των οικογενειών των και των επαγγελματικών ιδιοτήτων του εισαγγελέως και του αστυνομικού και αποπειράθηκα να χειροδικήσω. 

Αντιλήφθηκαν και οι δυο το σκοπό μου και γεμάτοι ενοχές έτρεξαν. Ο μεν αστυφύλακας κατέβηκε τη σκάλα τρέχοντας , ο δε εισαγγελέας την ανέβηκε προς τον επάνω όροφο. 

Άκουγε τη φωνή μου που του έλεγα ότι «είμαι τρομοκράτης και ήρθα να παραδοθώ».


Στη συνέχεια θα αναφερθώ στις δικές μου ενέργειες που είναι προέκταση της δικής σου ερεύνης . 

Με πρωτοβουλία μου επισκεύτηκα την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και τους υποχρέωσα να λάβουν κατάθεση μου, κατά την οποία έδωσα στοιχεία αξιολογότατα, αλλά κατέθεσα και την βάσιμη υπόνοια μου , ότι ο θάνατος σου οφείλετο σε δολοφονία, δια παροχής κουραρίου που δημιουργεί έμφραγμα και δεν εξιχνιάζεται εις την νεκροψία η οποία δυστυχώς δεν έγινε ποτέ.

Βρισκόταν στη ζωή τότε ο Στάθης Βασιλείου ο οποίος σε βοήθησε όσο λίγοι και που μπροστά μου σου μίλησε αυστηρά , διότι υπήρχαν διαρροές μέσα από το γραφείο σου …
Αυτός μου είχε μιλήσει τότε για το αίτιο του θανάτου σου , που επιβεβαίωσε την αγωνιώδη προτροπή του Αξιωματικού της Κρατικής Ασφάλειας να φυλάγεσαι γιατί κινδύνευες.

Αγνοήθηκα από τις αστυνομικές αρχές , λοιδορήθηκα από τον προσωρινό διάδοχό σου εισαγγελέα Νικολοδήμο, ο οποίος σε τηλεοπτική εκπομπή του δημοσιογράφου Νίκου Ευαγγελάτου στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΛΤΕΡ παραδέχθηκε ότι με συνάντησε , αλλά ήμουνα « ένας ασήμαντος πληροφοριοδότης» και δεν με προσκάλεσε ο εισαγγελέας Διώτης ο οποίος παρέλαβε την έρευνά σου από τον Νικολοδημο ένα μήνα μετά επειδή ο Νικολοδήμος συνταξιοδοτήθηκε, σαν να μην υπήρξα. 

Τον Πάνο Καμμένο που είναι ανιψιός μου και που εγώ στον γνώρισα 6 μήνες πριν αποβιώσεις τον κάλεσε και συνεργάστηκαν στενά …

Σου θυμίζω ότι ο Π. Καμένος γνώριζε πολύ καλά και από εσένα και από εμένα ότι η έρευνα μας για την τρομοκρατία, είχε φτάσει  στο σημείο της βεβαιότητας για την συμμετοχή σ’ αυτήν του Καραμανλή ,αλλά ερευνούσαμε το ρόλο του σε βάθος. Δεν παρευρισκόμουν στις συναντήσεις σας και  δεν γνωρίζω τι ακριβώς ειπώθηκε μεταξύ σας. 

Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι, ελάχιστους μήνες μετά το θάνατο σου, χρειάστηκε εγώ και ο Δημοσιογράφος της Αυριανής Τέλης Γιαννακουδάκης, ο οποίος είχε την ευθύνη για το ψευδές δημοσίευμα της εφημερίδας στις εκλογές του 1985, να επισκευθούμε στο γραφείο του τον Μητσοτάκη προκειμένου να του δώσουμε επιστολή αποκαταστάσεως της αληθείας, ότι δηλαδή ουδεμία σχέση είχε με τους Γερμανούς στην κατοχή. 


Η αποκατάσταση αυτή της αληθείας θα περιελαμβάνετο σε βιβλίο απομνημονευμάτων του, που θα κυκλοφορούσε μετά από δύο μήνες , αλλά  αυτό ουδέποτε κυκλοφόρησε. 

Στην επιστολή αυτή αναφέρεται και ο λόγος που οδήγησε τον Τέλη Γιαννακουδάκη να προβεί στην συκοφαντική αναφορά του περί σχέσεων Μητσοτάκη με τους Γερμανούς. 

Φυσικά θα εμφανιστεί και η επιστολή αυτή στο διαδίκτυο για να τεκμηριώσω τα προηγούμενα και για να μη δέχονται αμφισβήτηση .

Η επιστολή φέρει ημερομηνία συντάξεως 25-5-1994. 

Γίνεται σαφεστάτη αναφορά στον ενδεχόμενο ρόλο και συμμετοχή στην τρομοκρατία και μάλιστα πρωταγωνιστικό του Κ Καραμανλή .

Εξηγήσεις διευκρινιστικές έδωσα εγώ προσωπικά του Κ. Μητσοτάκη, γι’ αυτό και  αναφέρομε ονομαστικά στο υστερόγραφο που επιβεβαιώνω το γνήσιο του κειμένου.


Η επιστολή αυτή γράφτηκε από το χειρόγραφο του Τέλη Γιαννακουδάκη στο κομπιούτερ της γραμματέως του Πάνου Καμένου  οποίος την διάβασε προηγουμένως και συνεφώνησε πλήρως. 

Μας υπέδειξε να την θέσουμε υπ΄ όψιν του Στρατηγού Γρυλάκη, πριν την  παραδώσουμε στην οδό Αραβαντινού στον Μητσοτάκη. 

Ο Γρυλάκης αφού την διάβασε προσεκτικά, με αγανάκτηση χτύπησε το χέρι του στο γραφείο  και μας είπε περίπου « ξεσκίστε τον παλιοκερατά»… υπονοώντας  τον Καραμανλή. Ο λόγος που προσήλθα κοντά σου φίλε μου ήταν οι επιλεκτικές δολοφονίες των Αγγελοπούλου, Μποδοσάκη Αθανασιάδη και του από Πατέρα και Μητέρα Ελληνοαμερικανού πλοιάρχου Γεωργίου Τζάνες (Ζωρτς Τσάντες). Αυτοί οι τρείς ανήκαν μαζί με τον Ιωάννη Πασά και τον Κωνσταντίνο Χασάπη στην ομάδα ΠΑ.Κ.Ε.Α.Δ (Παγκόσμιο Κέντρο Ερευνών Ανθελληνικών Δραστηριοτήτων) που είχε χρηματοδοτήσει 
ο Ωνάσης και είχε διαχειριστή τον Ιωάννη Πασά, η δε δράση τους ήταν απολύτως μυστική.
Συνοπτικά θα αναφερθώ στην έρευνα μας. 

Τις λεπτομέρειες τις έχω κρατήσει προφυλαγμένες για ώρα ανάγκης και θα μαθευτούν όταν κλείσει ο κύκλος της ζωής μου…

Η πρώτη εντυπωσιακή εμφάνιση της τρομοκρατίας της 17 Ν έγινε με την δολοφονία του Γουέλς. Ήταν (κατώτερος) υπάλληλος της Αμερικανικής Πρεσβείας και είχε προσληφθεί ως μεταφορέας δεμάτων.

Ούτε η Πρεσβεία γνώριζε ότι ο Γουέλς ήταν ο μυστικός σταθμάρχης της CIA oχι μόνο της Ελλάδας αλλά ολοκλήρου της Ευρώπης. Γι’ αυτό και ενταφιάστει εις το Νεκροταφείο του Άρλινγκτον κοντά στους Κένεντυ.
Ποιός  έδωσε αυτήν την τόσο μυστική πληροφορία στην 17Ν που αμέσως αξιολογήθηκε ως κορυφαία στην παγκόσμια τρομοκρατία; 

Η επιλογή της εφημερίδας Λιμπερασιόν στη Γαλλία για την δημοσίευση της προκηρύξεως, έγινε από τον πασίγνωστο αναρχοκομουνιστή  Νομπελίστα φιλόσοφο Ζαν Πωλ Σαρτρ και έτσι ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την δημοσιότητα παγκοσμίως. 

Ο στόχος λοιπόν επελέγει από υπερδύναμη η οποία στόχευσε και έπληξε σοβαρά την Ελλάδα. 


Η Αμερικανική αντίδραση σχεδόν μηδενική και τότε που συνέβη το γεγονός, αλλά και χρόνια μετά όταν συνελήφθη μέρος των εκτελεστών της 17Ν.

Τονίζω ότι ο Ζαν Πωλ Σαρτρ υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργανώσεως ΟΑΣ της Αλγερίας. 

Υπέρ της ΟΑΣ ήταν και ο Έλληνας τροτσκιστής φιλόσοφος Μιχάλης Ράπτης ο λεγόμενος και Πάμπλο. 

Στην κηδεία του Πάμπλο παρευρέθησαν όλοι οι δολοφόνοι της 17Ν από τον Κουφοντίνα, αδελφοί Ξυροί κλπ γνωστοί και άγνωστοι στο ευρύ κοινό τρομοκράτες ,όλοι τους τροτσκιστές. 

Ο δημοσιογράφος Χρήστος Χαλαζιάς που εργάζεται στο κανάλι AΡσε ομιλία του δήλωσε ότι ήταν το πνευματικό παιδί του Πάμπλο . 

Και Πολιτικά καθάρματα τίμησαν με την παρουσία τους τον (Δάσκαλο) Μιχάλη Ράπτη. 

Σας θυμίζω ότι και ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε συνωμότης Τροτσκιστής προπολεμικά και αυτός ήταν ο λόγος της συλλήψεως και του εκτοπισμού του από το καθεστώς Μεταξά.

Ο Πάμπλο έδωσε μία και μόνη τηλεοπτική συνέντευξη εις τον Γρηγόρη Μιχαλόπουλο στην σταθμό ΤΗΛΕΤΩΡΑ. 

Η σχέσις τους έδεσε  καλά στο Παρίσι ,όπου ο Γρηγόρης Μιχαλόπουλος ήταν συγκάτοικος με τον Κόκα, εκδότη της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. 

Η συνεργασία Μιχαλοπούλου - Κόκα χρονολογείται από πολύ παλαιά, από τον καιρό που συστεγάζονταν εις την οδό Ζαν Μωρέα στο Κουκάκι.  

Μαζί έφυγαν για το Παρίσι το 1967. 

Η Εφημερίδα Ελευθερία απηχούσε πολιτικές θέσεις του Κ. Μητσοτάκη που και αυτός βρέθηκε με την οικογένεια του στο Παρίσι.  

Για το σπίτι του Κόκα και του περιβάλλοντος του θα αναφερθώ παρακάτω, γιατί εκεί εγγράφει σημαντικότατο μέρος της νεώτερης Ιστορίας μας.

Ο Μιχάλης Ράπτης (Πάμπλο) λοιπόν είχε κατηγορηθεί από τους δημοσιογράφους Μπότσαρη και Βούλτεψη ως αρχηγός της 17Ν. 

Αλληλομηνύθησαν και ενεπλάκησαν σε δικαστήρια , αλλά δεν προέκυψε ξεκάθαρο αποτέλεσμα. 

Ο λόγος τη συνεντεύξεως του Πάμπλο εις την ΤΗΛΕΤΩΡΑ του Γρηγόρη Μιχαλόπουλου , ήταν να δηλώσει ότι « τα τελευταία χρόνια , ησχολείτο με την Αγίαν Γραφήν αποκλειστικά». 

Ο δημοσιογράφος και πολιτικός Δήμος Μπότσαρης ήταν συνεργάτης του Γρηγόρη Μιχαλόπουλου εις την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. 

Ο Μιχαλόπουλος βρέθηκε «από σύμπτωση» μάρτυρας δυο δολοφονιών της 17Ν. 

Μηνύθηκε από την οικογένεια Αγγελοπούλου και καταδικάστηκε για εκβιασμό , προκειμένου να εισπράττει χρήματα και να πληροφορεί για κινδύνους της ζωής των μελών της οικογενείας Αγγελοπούλου . 

Η ενασχόληση του Πάμπλο με την μελέτης της Αγίας Γραφής, η έρευνα Τσεβά και η σύλληψη τμήματος του εκτελεστικού τομέως της 17Ν , αποκαλύπτει τα πάρα κάτω και το συμπέρασμα είναι δικό σας. 

ΑΣΤΡΟ ΛΑΜΠΡΟ τους οδηγεί : ΛΑΜΠΡΟΣ = Γιωτόπουλος 
  ΑΝΝΑ : Της δολοφονίας Γουέλς : Όνομα της μητέρας της Παναγίας 
  ΜΑΡΙΑ : της Ριανακούρ : Όνομα της Παναγίας
  ΠΑΥΛΟΣ : Ο απόστολος των Εθνών : ΠΑΜΠΛΟ : ο τροτσκιστής-
  διεθνιστής μέλος της ηγεσίας των Τροτσκιστών .
  ΛΟΥΚΑΣ : Ο μαθητής του Παύλου και Ευαγγελιστής. Κωδικό όνομα
  του Κουφοντίνα
  ΕΜΑΝΟΥΗΛ :Το όνομα του Χριστού. ΜΑΝΩΛΗΣ = Χριστόδουλος
  Ξηρός
  ΜΙΧΑΗΛ: Ο Αρχάγγελος με την πύρινη ρομφαία : ΜΙΧΑΛΗΣ ο
  Σάββας Ξηρός. 
  ΦΩΤΗΣ : Ο πεφωτισμένος συντάκτης των προκηρύξεων. 
  ΦΩΤΗΣ : κωδικός του Ψαραδέλλη 
  ΜΑΡΚΟΣ : Ο Ευαγγελιστής : κωδικό όνομα του δασκάλου από την
  Θεσσαλονίκη ΤΟΛΙΟΥ
  ΝΙΚΗΤΑΣ : Περισσότεροι από τριάντα Άγιοι της Ορθοδοξίας.
  Όλοι ένοπλοι – στρατιωτικοί. 

Παππάς ήταν ο πατέρας του Μπαλάφα, εξαδέλφου του Τσουτσουβή, ο πατέρας των Ξηρών και αρχιμανδρίτης ο θείος των Ξηρών ο Τσακαλίας και μάλιστα καθηγητής στην Πατμιάδα Σχολή. 

Ήταν πολιτευτής με το ΠΑΣΟΚ.

 Παππάς ήταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στην Γαύδο , που φιλοξενούσε οικογενειακώς τους Κουφοντίνα και Σάββα Ξηρό. 

Το όνομά του είναι Μπικογιαννάκης. 

Τον εκκλησιαστικό χώρο λοιπόν επέλεξαν για προκάλυψη.


Το Άγιον Όρος ο Σάββας Ξηρός για να διδαχθεί την αγιογραφία, τους Λειψούς ο Γιωτόπουλος για παραθερισμό, την Πάτμο ο Τσακαλίας, την Γαύδο οι Κουφοντίνας και Σάββας Ξηρός.

Οι ΤΟΠΟΙ αυτοί είναι εκτός εποπτείας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών . 

Η Αθήνα ήταν ο χώρος της τρομοκρατικής δράσεως των.

Ένα χρόνο μετά την δολοφονία Γουέλς και συγκεκριμένα την 14 /12 /1976 δολοφόνησαν τον αστυνόμο Μάλλιο στο Παλαιό Φάληρο. 

Ο δολοφόνος πλησίασε το θύμα του το οποίο συνόδευε μια γυναίκα και σχεδόν εξ επαφής τον πυροβόλησε. 

 Φεύγοντας πήδηξε ένα οικοδομικό γιαπί και εξαφανίστηκε. 

Εκεί όμως του έπεσε το τσαντάκι του το οποίο περιείχε τα στοιχεία του. Σε μισή ώρα συνελήφθει στην γιάφκα του στο Παγκράτι, όπου βρέθηκε και η σχετική προκήρυξη. 

Τότε παρενέβη ο «Εθνάρχης» ο οποίος συνέστησε «ήπιον κλίμα. 

Εξάλλου ένας χουντικός σκοτώθηκε». 

Η υπόθεση αυτή δεν είχε καμίαν εξέλιξην. 

Πνίγηκε από τους δολοφόνους...

Ο Μάλλιος όμως , ο οποίος εθεωρείτο ηλεκτρονικός εγκέφαλος πνευματικά, γνώριζε για την συνάντηση Ετσεβίτ- Καραμανλή και όχι μόνον, στο σπίτι του Κόκα στο Παρίσι καθώς και για την συμφωνία τους για το Κυπριακό. 

Την συνάντηση αυτή την κατέγραψε και ο Βρετανικός τύπος. 

Όταν μετά την μεταπολίτευση ο Καραμανλής δήλωσε δημόσια προς τον Ετσεβίτ: «Καλά τον Αττίλα 1 είχατε δικαιολογία να τον πραγματοποιήσετε, αφού σας κάλεσε ως εγγυήτρια δύναμη ο Μακάριος. Αλλά τον Αττίλα 2 γιατί τον πραγματοποιήσατε;» Τότε πήρε την απάντηση από τον Ετσεβίτ μέσω της εφημερίδας Χουριέτ. « Αυτά τα συμφωνήσαμε οι δυο μας στο Παρίσι».Στο ίδιο σπίτι του Κόκα έγινε μυστική συνάντηση Καραμανλή- Μακαρίου. Αυτή την είδηση την έμαθε ως δημοσιογράφος ο Νικόλαος Σαμψών από τον οδηγό του Μακαρίου και υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο στο διαδίκτυο.Στις 13/ 1/ 1979 δολοφονήθηκε από την οργάνωση Ιούνης78 ο στενός συνεργάτης του Μάλλιου , αστυνόμος Μπάμπαλης, στην περιοχή του Αγίου Σώστη η οποία αστυνομεύεται από το ΙΓ’ τμήμα του Νέου Κόσμου.

Διοικητής ασφαλείας ήταν ο αστυνόμος Νίκας, ο οποίος ήταν κουμπάρος του δολοφονημένου Μπάμπαλη.

Αυθημερόν ο Νίκας μετετέθει για να μην κάνει την προανάκριση. 

Σε 15 μέρες μετετέθη και ο αντικαταστάτης του. 

Τρίτος διοικητής ανέλαβε ο αστυνόμος Λαμπαδιάρης ό οποίος έκανε την προανάκριση. 

Η εξέλιξη του Λαμπαδιάρη ήταν ραγδαία. 

Έφθασε τον βαθμό του Στρατηγού και έγινε Αρχηγός της Αστυνομίας . Την φράση « ήπιον κλίμα» τη επανέλαβε ο Καραμανλής προκειμένου να μην προφυλακιστούν οι αδελφές Τσαγκαράκη και ο συνεργάτης τους Βαγγέλης Λάμπρου, όταν συνελήφθησαν επ’ αυτοφόρω να βάζουν φωτιά στα πολυκαταστήματα. 

Τους ανέκρινε ο δικαστής Μιχάλης Μαργαρίτης, ο οποίος βρέθηκε ως πρόεδρος του δικαστηρίου που δίκασε την 17Ν. 
Ο Βαγγέλης Λάμπρου ήταν στενά συνδεδεμένος με τον τρομοκράτη Τσουτσουβή καθώς και με τον Κουφοντίνα.. 
Παντρεύτηκε την Ευαγγελία Τσαγκαράκη . 
Ουδέποτε πλήρωσαν για τα ολοκαυτώματα των Ελληνικών πολυκαταστημάτων,  γιατί αυτό ήθελε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής που τους είχε στρατευμένους στο έργο του. 


Ο βιογράφος του Κ. Καραμανλή αμερικανός συγγραφέας Γουντχάουζ στο σχετικό βιβλίο του , παρουσιάζει επιστολή που έστειλε στον φίλο του τον Γιάννη στο Παρίσι ο νεαρός τότε δικηγόρος Κ. Καραμανλής .

 Του γράφει «φίλε μου εκτιμώ ότι στον κομουνιστικό χώρο που είμαι στρατευμένος , δεν βλέπω εξέλιξη , γι αυτό θα μεταπηδήσω στο Λαϊκό κόμμα που οι συνθήκες είναι πλέον ευνοϊκές». 

Εξάλλου μόλις επέστρεψε το 1974 από το Παρίσι στις 24/7/1974 έκανε δήλωση η οποία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο σε σχετικό ντοκιμαντέρ ότι : «Από τα νεανικά μου χρόνια έως σήμερα παραμένω σοσιαλιστής» ! 
Σοσιαλιστής ο Αρχηγός της Δεξιάς !!! Είναι να τρελαίνεται άνθρωπος !Από το σημείο αυτό ξετυλίγεται το κουβάρι για την λύση του μυστηρίου και την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την τρομοκρατία στην Ελλάδα. 

Η ιδεολογική της ταυτότητα είναι ξεκάθαρα ο Τροτσκισμός. Μια από τις μορφές της Οκτωβριανής Επανάστασης του 1917 είναι ο Τρότσκι.

Με την επικράτηση των μπολσεβίκων ο Τρότσκι απέκτησε την θερμή συμπάθεια πολλών Ελλήνων μεταξύ δε αυτών του Δημητρίου Γιωτόπουλου, πατέρα του Αλέξανδρου του αρχηγού της 17Ν . 

Τόσο γρήγορα προχώρησε αυτή η σχέση που κατέληξε να λάβει ο Δ. Γιωτόπουλος τη θέση του αντιπροέδρου του παγκοσμίου Τροτσκιστικού κινήματος και τον τίτλο του αρχειομαρξιστού κατά τα έτη 1925 -1935. 

Με πρωτοβουλία του Τρότσκι έγινε πρόεδρος κινήματος στην Ελλάδα με τον τίτλο Διεθνής Αριστερή Αντιπολίτευση και έλαβε το κωδικό όνομα White

Την ιδεολογία του Τρότσκι ασπάστηκαν τόσο ο Κωνσταντίνος Καραμανλής όσο και ο Μιχάλης Ράπτης ο λεγόμενος και Πάμπλο.

Ο Δημήτρης Γιωτόπουλος κάποτε ήρθε σε ρήξη με τον Τρότσκι , γιατί προς τιμήν του δεν δέχθηκε την άποψη του μέντορά του περί ανεξάρτητης Μακεδονίας με πρωτεύουσα την Θεσσαλονίκη. Κατήγγειλε το Τρότσκι και ισχυρίστηκε ότι αυτός είναι πλέον ο επί κεφαλής του παγκοσμίου κινήματος.

Τη διαφορά αυτή μεταξύ των δυο πρώην συντρόφων την γεφύρωσε με την μεσολάβησή του ο Μιχάλης Ράπτης ο οποίος για πολλά χρόνια έγινε άτυπος αρχηγός .

Στο μεταξύ ο γεννημένος το 1944 στο Παρίσι Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, από μικρή ηλικία έντονα πολιτικοποιημένος στην ΕΔΑ , εκπαιδεύτηκε στην Κούβα στο αντάρτικο των πόλεων και έδρασε τρομοκρατικά αρκετές φορές , πριν αναλάβει το ρόλο τους αρχηγού της 17Ν. 

Κυκλοφορούσε με πλαστό διαβατήριο με το επίθετο Οικονόμου.

Στην Ελλάδα ήρθε με το αληθινό του επίθετο, δηλαδή Γιωτόπουλος και ήταν ο συνοδός του Κωνσταντίνου Καραμανλή κατά την επάνοδό του από το Παρίσι τον Ιούλιο του 1974. 

Το γεγονός αυτό θα το δείτε με σχόλιο και φωτογραφίες , αν πατήσετε στο κομπιούτερ το « Καραμανλής επάνοδος 1974- Γιωτόπουλος».


Από την επομένη ημέρα της αφίξεως του ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εξαφανίστηκε μέχρι την ώρα της συλλήψεως του στους Λειψούς με το επίθετο Οικονόμου.


Με τον Καραμανλή είχε οικογενειακή φιλία από τον πατέρα του ο οποίος πέθανε στο Παρίσι το 1965 από φυματίωση.


Στο Παρίσι συγκατοικούσε με τον Θεόδωρο Πάγκαλο και οι συχνότεροι επισκέπτες του ήταν η Αμαλία Φλέμιγκ , η Μελίνα Μερκούρη , ο Μίκης Θεοδωράκης κλπ

Ο Τροτσκιστής Ανδρέας Παπανδρέου, στέγασε στο ΠΑΣΟΚ τρομοκράτες πρωταγωνιστές τη 17Ν. 

Ονόματα όπως του Τσουτσουβή , του Κουφοντίνα , των αδελφών Ξηρών κλπ ήταν στελεχωμένα στο ΠΑΣΟΚ.

Αν προσεκτικά παρατηρήσουμε τη σχέση των Καραμανλή και Παπανδρέου, τα γεγονότα θα μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα της κρυφής αλλά ισχυρής συνεργασίας η οποία από κοινού εφηρμοσμένη , έφτασε την πατρίδα μας στην εξαθλίωση και στην απώλεια της Εθνικής κυριαρχίας.
Προώθησαν ο ένας τον άλλον και εδραιώθηκαν ως ηγέτες στις παρατάξεις τους. 
Από κοινού έδωσαν καίρια πλήγματα στην γλώσσα , που είναι η ταυτότητα μας . 


Παρέλαβαν την Εθνική οικονομία από το στρατιωτικό καθεστώς με χρέος 700 εκατομμύρια δολάρια και την έφτασαν στα 320 δισεκατομμύρια ευρώ. Έσβησαν την βαριά βιομηχανία των Ωνάση , Ανδρεάδη, ΧΡΩΠΕΙ, Πειραϊκή Πατραϊκή, Σκαλιστήρη και ατελείωτο αριθμό άλλων από τον κατάλογο των βιομηχάνων. 
Ολιγώρησαν στην οργανωμένη πυρπόληση των πολυκαταστημάτων , πρωταγωνίστησαν στην απώλεια της Εθνικής κυριαρχίας για εκατό χρόνια και έγιναν οι κύριοι υπεύθυνοι για τις χιλιάδες αυτοκτονίες Ελλήνων πολιτών. 
Υποχρέωσαν την αθρόα μετανάστευση του παραγωγικού και επιστημονικού ιστού της χώρας. 

Ευνόησαν την δράση της τρομοκρατίας για να μην υπάρξουν επενδύσεις στη χώρα μας και διέλυσαν με τις δολοφονίες των Αγγελόπουλου, Αθανασιάδη , Μποδοσάκη και του Ελληνοαμερικανού πλοιάρχου Γεωργίου Τζάνες την οργάνωση του Ωνάση , που είχε προοπτική την παγκόσμια προβολή της Ελλάδος διά της ερεύνης και των ανακαλύψεων προηγμένης τεχνολογίας κατασκευών , χρησίμων διά την βελτίωση της ζωής των πολιτών καθώς και την ενίσχυση της πολεμικής βιομηχανίας , με σκοπό την απεξάρτηση της Ελλάδος από ξένες χώρες. 

Το αντιαεροπορικό ΑΡΤΕΜΙΣ θεωρήθηκε το καλύτερο στον κόσμο. Μόλις πήραμε τις πρώτες παραγγελίες για 30 αντιαεροπορικά στοιχεία από τον Καντάφι της Λιβύης , δια μαγείας σταμάτησε η κατασκευή του και μέσω Μάλτας βρέθηκε στο Ισραήλ όπου κατασκευάζεται αποκλειστικά. Το ίδιο συνέβει με το αεροπλάνο μη επανδρωμένο, τύπου «Πήγασος». 

Ο Ιωάννης Πασσάς ήταν αυτός που προσέφερε στην Ελλάδα το οικόπεδο επί του οποίου κτίστηκε το Μουσείο Ανατολικής Τέχνης με πλούσια εκθέματα μεγάλης ιστορικής αξίας , αλλά γκρεμίστηκε με εντολή του Κ. Καραμανλή, γιατί αποτελούσε το « σκάνδαλο της επταετίας». 

Η ενόχληση του Κ. Καραμανλή ήταν γιατί ο Ιωάννης Πασσάς προώθησε τον Μαρκεζίνη και ανέλαβε την πρωθυπουργία προκειμένου να οδηγηθεί η Ελλάδα στην ομαλότητα . 
Δεν ήθελε να έχει πολιτικό αντίπαλο ο ψευτοεθνάρχης. 

Κλείνοντας την έρευνα μου δηλώνω κατηγορηματικά ότι: 

Όλοι ανεξαιρέτως οι προαναφερθέντες τροτσκιστές ήτοι : Πατέρας και υιός Γιωτόπουλοι, Μιχάλης Ράπτης, Κωνσταντίνος Καραμανλής , Ανδρέας Παπανδρέου της πρώτης γραμμής καθώς και οι δευτερεύοντες Κουφοντίνας , αδελφοί Ξηροί, ο τρομοκράτης Κάρλος και τα υπόλοιπα μέλη του τροτσκιστικού θεάτρου , ήταν μαριονέττες και υποχείρια του Ιταλοεβραίου ΑΝΡΙ ΚΟΥΡΙΕΛ. (για τον Ανρί Κουριέλ, διαβάστε εδώ)


Αυτός δολοφονήθηκε το 1978 στο Παρίσι.
 Ήταν ΠΕΝΤΑΠΛΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ υπεύθυνος καθοδηγητής όλων των απελευθερωτικών κινημάτων παγκοσμίως και οργανωτής όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων . 
Ο πραγματικός ΑΡΧΗΓΟΣ δηλαδή !!! ( δείτε το βιογραφικό του στο διαδίκτυο)
Τώρα καταλαβαίνουμε ΠΟΙΟΣ έδωσε την πληροφορία για να δολοφονηθεί ο Γουέλς .

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΔΡΑΣΗ .

Υ.Γ. Τις σελίδες αυτές αφιερώνω στους Σάββα Καλεντερίδη, Χρήστο Χαλαζιά και Πάνο Καμμένο που είναι στενός φίλος των δυο προαναφερομένων…


ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΑΤΑΣ
6976627632

Ακολουθεί η επιστολή πρός Μητσοτάκη στήν επομενη σελίδα.


Πηγή


«Γερανοί τοῦ Ἰβύκου» λέγεται για απροσδόκητους μάρτυρες σε μια υπόθεση, που βοηθούν αποτελεσματικά στην ανεύρεση των ενόχων. 


Η φράση αυτή προήλθε από την ιστορία του λυρικού ποιητή Ίβυκου (6ος αι. π.Χ.) που τον σκότωσαν ληστές, την στιγμή ακριβώς που έτυχε να πετάει από πάνω τους ένα κοπάδι γερανών. 
Αργότερα οι ληστές αυτοί, όταν βρέθηκαν στο στάδιο και είδαν γερανούς να πετούν στον ουρανό, φώναξαν ανυποψίαστοι «να, οι γερανοί του Ιβύκου». 
Αυτή η δήλωση υποψίασε τους άλλους παρευρισκόμενους και έτσι αποκαλύφτηκε το έγκλημα που είχαν διαπράξει οι ληστές.