Η NASA επαληθεύει τον Πυθαγόρειο αστρονόμο Φιλόλαο .

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

Ο Νεοανακαλυφθεὶς πλανήτης ἦταν γνωστὸς στοὺς Ἕλληνες.Στὶς 30 Ἰουλίου 2005 ἡ Ν.Α.Σ.Α. ἀνακοίνωσε ὅτι ὁ ἀστρονόμος Μ. Μπράουν
ἀνακάλυψε ἕνα νέο πλανήτη (ἐφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», 1 Αὐγούστου), ὁ ὁποῖος
εὑρίσκεται σὲ ἀπόσταση 97 φορὲς μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν ἀπόσταση Γῆς–Ἡλίου,
δηλαδὴ (χονδρικά) 97 ἀστρονομικῶν μονάδων ἀπὸ τὸν Ἥλιο, στὸν ὁποῖον
ἔδωσαν κωδικὸ ἀριθμὸ 2003UB 313 καὶ πρόχειρο ὄνομα « ΖΗΝΑ». Τόσον ἡ
ὕπαρξη τοῦ νέου πλανήτη ὅσο καὶ ἡ θέση του εἶχαν προ-εντοπισθῆ καί προγνωστοποιηθῆ στὴν Ν.Α.Σ.Α. μὲ τὴν ἀπὸ 25 Ὀκτωβρίου 1991 ἐπιστολή μου ὡς πόρισμα τοῦ ἀνακαλυφθέντος μαθηματικοῦ νόμου τῶν ἀποστάσεων τῶν πλανητῶν τοῦ Φιλολάου (5ος π.Χ. αἰ.), τὸν ὁποῖο μαθηματικὸ νόμο διετύπωσα στὰ Ἀγγλικὰ καὶ τὸν ἔστειλα στὴν Ν.Α.Σ.Α. μὲ συστημένη ἐπιστολή μου τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2002, γιὰ τὴν διευκόλυνση τῆς ἀστρονομικῆς ἀνακαλύψεως νέων ἀγνώστων πλανητῶν.