Οι τράπεζες νομοθετούν , όχι οι κυβερνήσεις ! Από 1-7-2011 όλες οι πληρωμές μισθών και στον ιιδιωτικό τομέα θα γίνονται μέσω τραπεζων !

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010 | 0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3863/15.07.2010

Άρθρο 40
Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος

1. Από 1.1.2011 η καταβολή των συντάξεων, του συνόλου των παροχών, των αποδοχών των υπαλλήλων, των λοιπών πληρωμών των Ασφαλιστικών Φορέων καθώς και η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, διενεργείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος και ΕΛΤΑ με δικαίωμα επιλογής από τον δικαιούχο.

2. Από 1.7.2011 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά με τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών σε τράπεζα και μεταφέρονται και αποδίδονται από αυτή στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το $ημόσιο, αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτό κάθε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύμβαση με τράπεζα που επιλέγει. Οι συμβαλλόμενες τράπεζες δεν θεωρούνται δημόσιοιυπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
Η όλη διαδικασία, τα χρονικά πλαίσια καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.