ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009

star
Οι επίσημες σημερινές χριστιανικὲς ύβρεις κατά του Μ. Αλεξάνδρου καί τῶν άλλων βασιλέων

- «Ὁ τράγος τῶν Αἰγῶν βασιλεὺς Ἑλλήνων» (Δανιήλ η΄21). [Ἀναφέρετα στὸν Μ.Ἀλέξανδρο]

- « τὸ πατάξαι Ἀλέξανδρον τὸν Φιλίππου τὸν Μακεδόνα ὃς ἐξῆλθεν ἐκ τῆς γῆς Χεττειίμ καὶ ἐπάταξε τὸν Δαρεῖον βασιλέα Περσῶν καὶ Μήδων καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’αὐτοῦ πρότερος ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα … καὶ ἐβασίλευσεν Ἀλέξανδρος ἔτη δώδεκα καὶ ἀπέθανεν. Καὶ ἐπεκράτησαν οἱ παῖδες αὐτοῦ ἕκαστος ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ .Καὶ ἐπέθεντο πάντες διαδήματα μετὰ τὸ ἀποθανεῖν αὐτὸν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ὀπίσω αὐτῶν ἔτη πολλὰ καὶ ἐπλήθυναν κακὰ ἐν τῇ γῇ καὶ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτῶν ρίζα ἁμαρτωλὸς Ἀντίοχος Ἐπιφανής υἱὸς Ἀντιόχου βασιλέως.» («Μακκαβαίων Α΄», α΄ 1-10.)

- «Ἦν δ’ οὕτως ἀκμή τις Ἑλληνισμοῦ καὶ πρόβασις ἀλλοφυλισμοῦ διὰ τὴν τοῦ ἀσεβοῦς καὶ οὐκ ἀρχιερέως Ἰάσονος ὑπερβάλλουσαν ἀναγνείαν ... ὁ δὲ τρισαλιτήριος Νικάτωρ (σ.σ. Ἕλληνας στρατηγὸς τοῦ Ἀντιόχου Δ΄τοῦ Ἐπιφανοῦς), ὁτοὺς χιλίους ἐμπόρους ἐπὶ τὴν πρᾶσιν (δουλεμπόριο ) τῶν Ἰουδαίων ἀγαγών ταπεινωθεὶς ὑπὸ τῶν κατ’αὐτὸν νομιζομένων ἐλαχίστων εἶναι τῇ τοῦ Κυρίου βοηθείᾳ τὴν δοξικὴν ἀποθέμενος ἐσθῆτα διὰ τῆς μεσογείου δραπέτου τρόπον ἔρημον ἑαυτὸν ποιήσας ἦκενεἰς. Ἀντιόχειαν ὑπεράγαν δυσημερήσας ἐπὶ τῇ τοῦ στρατοῦ διαφθορᾷ … Ὁ μὲν οὖν ἀνδροφόνος καὶ βλάσφημος τὰ χείριστα παθὼν ὡς ἑτέρους διέθηκεν ἐπὶξένης ἐν τοῖς ὄρεσιν, οἰκτίστῳ μόρῳ κατέστρεψε τὸν βίον» («ΜακκαβαίωνΒ΄» η΄34 - θ΄28.)

- «Ὦ πικρᾶς τῆς τότε ἡμέρας καὶ οὐ πικρᾶς ὅτε ὁ πικρὸς Ἑλλήνων τύραννος (σ.σ. Ἀντίοχος Δ΄ ὁ Ἐπιφανής) πῦρ φλέξας λέβησιν ὠμοῖς καὶ ζέουσι θυμοῖς ἀγαγὼν ἐπὶ τὸν καταπέλτην καὶ πάσας τὰς βασάνους αὐτοῦ τοὺς ἑπτὰ παῖδας τῆς Ἀβρααμίτιδος καὶ τὰς τῶν ὀμμάτων κόρας ἐπύρωσε καὶ γλώσσας ἐξέτεμε καὶ βασάνοις ποικίλαις ἀπέκτεινεν .Ὑπὲρ ὧν ἡ θεία δίκη μετῆλθε καὶ μετελεύσεται τὸν ἀλάστορα τύραννον. Οἱ δὲ Ἀβρααμιαῖοι παῖδες σὺν τῇ ἀθλοφόρῳ μητρὶ χορὸν συναγελάζονται ψυχὰς ἁγνὰς καὶ ἀθανάτους ἀπειληφότες παρὰ τοῦ Θεοῦ ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων Ἀμήν» («Μακκαβαίων Δ΄» ιη΄20-24.)

- «(Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἦταν) μειράκιον μανιακόν». [Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Πρὸς Ἕλληνας»(παρ 2) τοῦ χριστιανοῦ ἀπολογητῆ Τατιανοῦ (β΄αι. μΧ.]

- Ὁ Ὠριγένης παρουσιάζει τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο νὰ προσκυνάῃ –δῆθεν– τὸν

ἀρχιραββῖνο τῶν Ἑβραίων «Τὸν Ἰουδαίων ἀρχιερέα ἐνδύντα τὴν ἱερατικὴν στολὴν προσκεκυνῆσθαι ὑπὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου» («Κατὰ Κέλσου» βιβλ 5,

τμ 50, γρ 15.)


Αρχική σελίδα
star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: