Συνέντευξη του εκφωνητή του πολυτεχνείου Δημήτρη Παπαχρήστου

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

star


Ὁ κ. Δημ. Παπαχρῆστος εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἐπέλεξαν νὰ μὴν ἐξαργυρώσουν τὴ συμμετοχή τους στὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου μὲ μεταπολιτευτικὰ -βουλευτικὰ ἢ ἄλλα ἀξιώματα.

Συνέντευξη :
«Δ»: Τί ἔχετε νὰ πῆτε γιὰ τὰ ὄνειρα τῆς γενιᾶς τοῦ Πολυτεχνείου; Δικαιώθηκαν ἢ προδόθηκαν;

- Σὲ κάθε προδοσία, πάντα οἱ προδομένοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι καὶ ὄχι τὰ ὄνειρα. Οἱ νέοι ἐκείνης τῆς γενιᾶς προδόθηκαν μὲ τὸν πιὸ στυγνὸ τρόπο καὶ μάλιστα ἀπὸ ὅλες τὶς μεταχουντικὲς «δημοκρατικές» κυβερνήσεις. Ἀλλὰ τὰ ὄνειρα δὲν μποροῦν νὰ προδοθοῦν, παραμένουν γιὰ τοὺς ἑπόμενους, γιὰ νὰ συνεχίσουν καὶ νὰ φθάσουν μέχρι ἐκεῖ ποὺ δὲν φθάσαμε ἐμεῖς. Οἱ σημερινοὶ φοιτητὲς ἀγωνίζονται ἀνάμεσα στὶς συμπληγάδες τοῦ ἀφόρητου κομματικοῦ ἐλέγχου, τῶν ἀνάξιων καθηγητῶν καὶ τὴν ἐμπορευματοποίηση τῆς Ἀνώτατης Παιδείας.

«Δ»: Τὴν ἐποχὴ τῆς χούντας κατασκόπευαν τὰ πανεπιστήμια οἱ στρατιωτικοί. Σήμερα ὅμως κατασκοπεύονται ἀπὸ τοὺς κομματικοὺς φοιτητο-πατέρες.

- Πράγματι τὰ πανεπιστήμια ἐκείνης τῆς ἐ ποχῆς θύμιζαν κάτεργα. Εἶχαν στρατιωτικὸ διοικητή, εἶχαν κυβερνητικὸ ἐκπρόσωπο, τὰ φοιτητικὰ συμβούλια ἦταν γεμᾶτα ἀπὸ διωρισμένα ὄργανα τῶν στρατιωτικῶν, καὶ οἱ διάδρομοι ἔσφυζαν ἀπὸ χουντικοὺς ἀσφαλίτες, ποὺ ὑποδύονταν τοὺς φοιτητές.
Σήμερα τὰ πανεπιστήμια πάσχουν ἀπὸ ἄλλη ἀσθένεια• ἀπὸ καθηγητὲς ποὺ δὲν εἶναι καθηγητές, ποὺ προωθήθηκαν ἀπὸ τὸν νόμο 1268/82 στὶς πανεπιστημιακὲς ἕδρες μὲ κλεμμένες διατριβὲς καὶ ἐξελίχθηκαν σὲ ἐμπόρους, διότι λαμβάνουν τεράστια ποσὰ ἀπὸ τὴν Ε.Ε γιὰ προγράμματα, ποὺ ποτέ τους δὲν ἔκαναν, καὶ πουλᾶνε ἔναντι ἁδρᾶς ἀμοιβῆς μεταπτυχιακὰ καὶ «Μάστερς» σὲ φοιτητές, γιατὶ ὁ νόμος αὐτὸς ἰσχύει ἀκόμη, ἂν καὶ γίνωνται κάποιες δειλὲς προσπάθειες νὰ τὸν ἀλλάξουν. Ἡ πλειοψηφία τῶν καθηγητῶν εἶναι ἔτσι σήμερα, καὶ ἐὰν κάποιος συνάδελφός τους τολμήσῃ νὰ τοὺς ἀντισταθῇ τὸν «ἀποκεφαλίζουν» ἐν ψυχρῷ, ὅπως συνέβη μὲ τὸν καθηγητὴ Στέλιο Ἀλεξανδρόπουλο, ποὺ ὑπηρετοῦσε στὸ Ρέθυμνο καὶ ἀνῆκε στὴν δική μας γενιά, ἀλλά, ὅταν ἀρνήθηκε νὰ ἀκολουθήσῃ τὴν τακτική τους, καταδιώχθηκε καὶ προπηλακίσθηκε τόσο, μέχρι ποὺ τὸ ἄγχος καὶ ἡ πίεση, ποὺ δέχτηκε, κλόνισαν ἄσχημα τὴν ὑγεία του, ἐπιφέροντας τὸν ἄδικο θάνατό του καί, ὅπως λέει ὁ λαός, τὸν «ἔσκασαν» ἀπὸ τὴ στεναχώρια του. Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο εἶχε συμβῆ καὶ παλαιότερα στὸν ἄτυχο καθηγητὴ Σάκη Καράγιωργα, πού, ὅταν ἀντιλήφθηκε τὸ μέγεθος τῆς καταστροφῆς, ποὺ θὰ προκαλοῦσε ὁ νόμος αὐτὸς στὰ πανεπιστήμια, ἦταν τόση ἡ πικρία καὶ ἡ θλίψη του, ποὺ τελικὰ ὡδηγήθηκε ὁ ἴδιος στὸν θάνατο.

«Δ»: Ποιό εἶναι τὸ διακύβευμα τελικὰ ;

- Τὸ μόνον διακύβευμα εἶναι ἡ ἀναπαραγωγὴ τῆς ἐξουσίας ἐντὸς τῶν πανεπιστημίων, τὸ πῶς θὰ προωθηθοῦν στὶς ἀνώτατες θέσεις οἱ κομματικοὶ παρατρεχάμενοι καὶ οἱ φοιτητοπατέρες, καὶ τὸ πῶς θὰ τυφλώσουν ἐπιστημονικὰ τοὺς ἀνύποπτους φοιτητές, ἀφοῦ καταδιώκουν τὴ Γνώση. Ἐλάχιστα λοιπὸν διαφέρουν αὐτοὶ οἱ κομματικοὶ εὐνοούμενοι ἀπὸ τοὺς χουντικοὺς πεζικάριους, ποὺ μᾶς κατασκόπευαν κάποτε. Σήμερα τὰ πανεπιστή μια εἶναι ἁπλῶς τὸ στάδιο προπαρασκευῆς γιὰ τὸν πολιτικὸ στίβο πολλῶν παρατρεχάμενων καὶ φοιτητο-πατέρων, ποὺ ἀναδεικνύονται χωρὶς κόπο στὴν κορυφὴ τῆς ἱεραρχίας, ζῶντας εἰς βάρος ὅλων μας.

«Δ»: Σήμερα τί εἴδους πολίτευμα ἔχουμε;

- Ἐφ’ ὅ σον ὑπάρχει ἡ βουλευτικὴ ἀσυλία, ποὺ καλύπτει τὶς μίζες, τὶς παραβάσεις καὶ τὰ χιλιάδες προνόμια τῶν ὑπουργῶν, ἐφ’ ὅσον ἰσχύει ἡ κληρονομικὴ καὶ διὰ βίου ἀπαράδεκτη διαδοχὴ τῶν κληρονόμων τοῦ ἑκάστοτε ἀρχηγοῦ κόμματος, τότε ἔχουμε μεσαιωνικὴ καὶ κληρονομικὴ φεουδαρχία, ὄχι δημοκρατία. Βάσει ποίου νόμου καὶ μέχρι πότε θὰ ἀνακηρύσσων ται ἀρχηγοὶ καὶ διὰ βίου μάλιστα οἱ γυιοὶ καὶ οἱ ἀνιψιοὶ τοῦ ἑκάστοτε ἀρχηγοῦ καὶ μὲ ποιό δικαίωμα θὰ καταδυναστεύουν τὸν τόπο μέχρι τὸν θάνατό τους; Τί τὰ θέλουμε τόσα ὑπουργεῖα; Τὸ πολὺ ἑπτὰ ὑπουργεῖα φθάνουν γιὰ τὴν χώρα μας. Εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ πληρώνουμε τόσους ὑπουργούς, ποὺ τὸ παραμικρὸ δὲν προσφέρουν, νὰ πληρώνουμε μητροπολίτες καὶ δε σποτᾶδες, ἀντὶ νὰ χορηγηθοῦν αὐτὰ τὰ δισεκατομμύρια στὴν Παιδεία καὶ στὴν Ἔρευνα. Ἐπιτέλους, ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, πρέπει νὰ καθήσουμε κάτω καὶ νὰ συ να ποφασίσουμε ὅλοι μαζὶ μὲ ὅ λους τοὺς ἐμπλεκόμενους φορεῖς, τί εἴδους πολίτευμα θέλουμε, ὥστε νὰ προκύψῃ ἕνα πολίτευμα μέσα ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους, τὸ ὁποῖο θὰ καλύπτῃ τὶς πραγματικὲς ἀνάγκες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Εἶναι ἀδιανόητο νὰ διοικῇ τὴν Ἑλλάδα ἕνας μόνον ἄνθρωπος, ποὺ ἀποφασίζει μαζὶ μὲ τοὺς χρηματοδότες του τὸ πῶς θὰ διαλύσουν τὴν χώρα, τὴν Παιδεία, τὸν Πολιτισμὸ καὶ τὴν Ἱστορία μας, ἐνῷ οἱ 300 βουλευτὲς δὲν τολμοῦν νὰ τοῦ ἀντισταθοῦν στὸ παραμικρό. Τέτοια Βουλὴ τί τὴν χρειαζόμαστε;

«Δ»: Μιὰ φωτογραφια, ποὺ κυκλοφορεῖ στὸ Διαδίκτυο καὶ ἔχει τὰ στοιχεῖ α σας, εἶναι δική σας;
- Ὄχι, εἶναι πλαστή. Εἶναι γελοῖο νὰ πιστεύῃ ὁ κόσμος, ὅτι τὴν στιγμὴ ποὺ κινδυνεύαμε ἀπὸ Ἀστυνομία, Στρατὸ καὶ ΕΣΑτζῆδες, ἐμεῖς ἐπιτρέπαμε τὴν εἴσοδο δημοσιογράφων στὸν ραδιοσταθμὸ καὶ ποζάραμε γιὰ φωτογραφίες! Πρωτάκουστα πράγματα, ποὺ ἔγιναν χάριν τῆς εἰκόνας, τοῦ θεάματος καὶ τῶν Μ.Μ.Ε., γιὰ νὰ «πουλήσουν» οἱ δημοσιογράφοι θέμα.

Ἀγγελικὴ Ρέτουλα


-Κάποιοι ἐπώνυμοι πολιτικοί, ἐνῷ ὑποσχέθηκαν νὰ μεταβοῦν στὴν Νομική, γιὰ νὰ συμπαρασταθοῦν στοὺς φοιτητές, τελικὰ λούφαξαν καὶ τοὺς ἐγκατέλειψαν
-Τὸ φοιτητικὸ κίνημα τῆς ἐποχῆς ἦταν αὐτοφυές, αὐτοδύναμο καὶ φούντωσε, ὅταν πλέον στὴν Ἑλλάδα εἶχαν γονατίσει καὶ ἐξαρθρωθῆ ὅλοι οἱ πυρῆνες ἀντίστασης.
-Οἱ φοιτητὲς ὠρθώθηκαν μόνοι τους, περιφρονῶντας τὰ κόμματα καὶ τοὺς παρηκμασμένους πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι τὸ εἶχαν ἤδη πρὸ πολλοῦ σκάσει τροχάδην.
-Οἱ περισσότεροι πολιτικοὶ τράπηκαν σὲ ἄτακτη φυγή, ζῶντας ἡγεμονικὰ στὴν Εὐρώπη.

Αρχική σελίδα
star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: