Μὲ ἄδεια τῆς Μητρόπολης Πιερίας εξαφάνισαν Μυκηναϊκό νεκροταφείο στον Όλυμπο !

Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

star
Ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο νεκροταφεῖο: τμῆμα τοῦ «Τάφου 3», μερικὰ ὀστᾶ

Σὰν κεραυνὸς ἔπεσε ἡ πληροφορία ὅτι στοὺς πρόποδες τοῦ Ὀλύμπου, στὴν κατοικία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων θεῶν, ἔλαβε χώρα μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες καὶ πιὸ προκλητικὲς συνάμα ἐξαφανίσεις ἀρχαιοτήτων στὰ ἑλληνικὰ χρονικά.
Οἱ μαρτυρίες κατοίκων τῶν γύρω περιοχῶν κινητοποίησαν τὶς Ἀρχές, ποὺ βρέθηκαν μπροστὰ σὲ ἕνα τραγικὸ θέαμα, καθὼς ἕνας  σημαντικὸς ἀρχαιολογικὸς χῶρος στὴν κυριολεξία ἐξαφανίστηκε.
Τὰ ὀγκώδη φορτωτικὰ ὀχήματα ἐξαφάνισαν τοὺς τάφους ἑνὸς ἀρχαίου νεκροταφείου, καὶ ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ τὸν βανδαλισμὸ εἶναι σπασμένα μέλη τῶν σαρκοφάγων καὶ μερικὰ ὀστᾶ, ποὺ ἔδωσαν καὶ τὶς πρῶτες ἐκτιμήσεις γιὰ τὴν χρονικὴ τοποθέτηση τοῦ μνημείου ,ποὺ σύμφωνα μὲ τοὺς ἀρχαιολόγους ἀνήκει στὴ Μυκηναϊκὴ Περίοδο, περὶτὸ 1300π.Χ. Ἄλλωστε στὴν ἴδια περιοχὴ ὑπάρχει καὶ ἄλλο νεκροταφεῖο αὐτῆς τῆς ἐποχῆς.
Τὸ σημεῖο, ὅπου ἔγινε ἡ μυστηριώδης ἐξαφάνιση, βρίσκεται στὴν τοποθεσία Τζέτζανα, μεταξὺ τῶν Παλαιῶν καὶ Νέων Πόρων ,στὸ Νομὸ Πιερίας. Ἐκεῖνοι, ποὺ προκάλεσαν τὴν ἀλόγιστη καταστροφή, σαφῶς γνώριζαν, ὅτι ἡ περιοχὴ ἐμφανίζει μεγάλο ἀρχαιολογικὸ ἐνδιαφέρον ,καὶ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχουν συγκεντρωθῆ μέχρι σήμερα ἀφήνουν πολλὰ ἐρωτηματικὰ ὡς πρὸς τὴν ταυτότητα καὶ τὶς προθέσεις τῶν δραστῶν .Ὡστόσο μία πινακίδα, ποὺ βρέθηκε στὸ σημεῖο τῶν ἀνασκαφῶν καὶ ποὺ ἀναγράφει Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀθανασίου, ἀφήνει ἕνα στίγμα, γύρω ἀπὸ τὸ ὁποῖο στρέφονται οἱ ἔρευνες.
Ἂς δοῦμε ὅμω ςτὴν ἱστορία ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἀφοῦ ὁ φάκελλος τῆς ὑπόθεσης εἶχε ἀνοίξει ἀπὸ χρόνια πρίν ,ἀλλὰ ἔκλεισε σχεδὸν ἀμέσως λόγῳ ἑνὸς αἰφνίδιου θανάτου, ποὺ τροποποίησε τὰ δεδομένα. Πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια πράγματι ὑπῆρχε πρόθεση ἀπὸ ἕναν καθηγητὴ Ἀγγλικῶν ἀπὸ τοὺς Νέους Πόρους Πιερίας ἀνέγερσης χριστιανικῆς ἐκκλησίας στὴν συγκεκριμένη περιοχή. Τὸ αἴτημάτου ἐνέκρινε τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο καὶ ἡ Μητρόπολη. Ὁ καθηγητὴς ὅμως δὲν πρόλαβε νὰ προχωρήσῃ καὶ στὶς ὑπόλοιπες διαδικασίες ποὺ ἀπαιτοῦνταν, ἀφοῦ ἀπεβίωσε. Ἔτσι τὸ μυστήριο στὴν ὅλη ὑπόθεση εἶναι, ποιοί προχώρησαν στὶς ἀνασκαφικὲς ἐργασίες ἔχοντας μόνο τὴν ἔγκριση ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο ἀλλὰ ὄχι τὶς ἀπαραίτητες ἄδειεςἀπὸ τὸ Δασαρχεῖο καὶ τὴν Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία. Οἱ δρᾶστες μὲ τὴν συγκατάθεση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου ὡλοκλήρωσαν τὸ ἔργο τους. Φυσικὰ κατὰ τὴ διάρκεια τῶν «ἐργασιῶν» ἐξαφάνισαν ὅλα τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα. Καθὼς ἔδειξε ἡ συνέχεια, δὲν ἀπέμεινε σχεδὸν τίποτα ἀπὸ τοὺς πλινθοπερίβλητους τάφους ,καὶ τὸ μέγεθος τῆς καταστροφῆς ἦταν τέτοιο, ποὺ ἄφησε ἔκπληκτους τοὺς ἀρχαιολόγους τῆς ΚΖ΄ Ἐφορείας Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων ,ποὺ ἔφθασαν στὴν περιοχή. Ὅ,τι ὑπῆρχε στὸ ἐσωτερικὸ τῶν μνημείων, ἀγγεῖα, πολύτιμα ἀφιερώματα στοὺς νεκροὺς καὶ ἄλλα κτερίσματα ἐξαφανίστηκαν μέσα σὲ λίγες ὧρες. «Κάποιοι θέλουν νὰ ἀφανίσουν τὴν Ἱστορία μας»
Εν τῷ μεταξὺ ἡ ἔκταση ποὺ ἀνασκάφηκε φθάνει τὰ 500 τετραγωνικὰ μέτρα καὶ σὲ βάθος τὰ 4 μέτρα, γεγονὸς ποὺ φανερώνει τὸ μέγεθος τῆς ἀπάτης ἀλλὰ καὶ τὸ πόσο ὠργανωμένοι ἦταν οἱ δρᾶστες. Ἡ Εἰσαγγελία Κατερίνης καὶ οἱ Ἀστυνομικὲς Ἀρχὲς διεξάγουν ἐντατικὲς ἔρευνες, γιὰ νὰ λυθῇ τὸ μυστήριο, ἀνταποκρινόμενοι καὶ στὴν ἔκκληση τῆς ΚΖ΄ Ἐφορείας Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων, ποὺ ἐπισημαίνει ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια ὑπάρχει μεγάλη ἔξαρση στὴ δραστηριότητα λαθρανασκαφέων στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Ὀλύμπου.
Ὅπως εἶπε ὁ δήμαρχος Ἀνατολικοῦ Ὀλύμπου Ἀστέριος Χονδρόπουλος τὸ μυστήριο ἐμφανίζει μεγαλύτερες διαστάσεις ἀπὸ ὅσο φανταζόμαστε .«Δὲν ὑπάρχουν σαφεῖς ἀποδείξεις γύρω ἀπὸ τὴν ὑπόθεση, ὅλα αἰωροῦνται. Κάποιοι θέλουν νὰ ἀφανίσουν τὴν Ἱστορίαμας, ὁ Ὄλυμπος εἶναι ἕνα τεράστιο ἀρχαιολογικὸ πάρκο ,καὶ μὲ πειράζει το γεγονός ,ὅτι δροῦν ἀνεξέλεγκτα, χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν τὴν σπουδαιότητα τῆς περιοχῆς», ἀναφέρει χαρακτηριστικά. Δὲν εἶναι τυχαῖοτὸ γεγονός ,ὅτι ἡ λεηλασία τοῦ χώρου ἔγινε τὴν ἑβδομάδα πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς ἔτσι, ὥστε οἱ δρᾶστες ἐκμεταλλευόμενοι τὸ χαλαρὸ κλῖμα τῶν ἡμερῶν νὰ μποροῦν νὰ κινηθοῦν πιὸ ἄνετα. Εἶναι δὲ χαρακτηριστικό, ὅτι πράγματι, ἐπιβεβαιώνοντας ὅσα καταγγέλλουν ὁ δήμαρχος καὶ ἡΚΖ΄ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων, καταγράφονται πολλαπλᾶ ἐπεισόδια τέτοιων «ἀνασκαφῶν» στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Ὀλύμπου τὰ τελευταῖα χρόνια.
Πρόσφατη εἶναι ἡ καταγγελία γιὰ λαθρανασκαφὴ στὴν περιοχὴ τῆς Βροντοῦς Πιερίας. Μέχρι τὴ στιγμὴ ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμές, οἱ ἔρευνες τῶν  Ἀρχῶν δὲν ἔχουν ἀποφέρει κάποιο ἀποτέλεσμα ,καὶ ὅπως ἐνημερωθήκαμε, τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο δὲν ἔχει τοποθετηθῆ ἐπὶ τοῦ θέματος. Συνήθως σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, οἱ εὐθύνες περιφέρονται πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια πολλῶν καὶ ὅταν βροῦν τὸν στόχο τους, ἡ ὑπόθεση ἔχει πλέον ξεχαστῆ.Ἔτσι ἡ κατάσταση διαιωνίζεται ,χωρὶς νὰ λαμβάνωνται δραστικὰ μέτρα, ποὺ θὰ σταματήσουν τὸ ἀπαράδεκτο φαινόμενο τῆς καταστροφῆς ἀρχαιοτήτων τοῦ Ὀλύμπου.

Από τον ΔΑΥΛΟ
star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: