Ακόμη σκλάβοι θα ΄μασταν αν τους άκουγαν οι αγωνιστές

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

star
Συνοδικὴ ἐγκύκλιος τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχη Εὐγενίου Β΄ 
πρὸς τοὺς κατοίκους τῆςΚρήτης, Πελοποννήσου καὶ νησιῶν 
τοῦ Αἰγαίου Πελάγους, καταδικαστικὴ τῶν ἐπαναστα-
τικῶν ἀπελευθερωτικῶν κινημάτων καὶ προτρεπτικὴ 

σὲ δουλικὴ ὑποταγὴ στοὺς κρατοῦντες. 
[Ἰανουάριος 1822. Ἀρχεῖο Οἰκονόμων (φάκ. ΧΧΧΙΙΙ).]

Ενῷ μαινόταν ἡ ἐπανάσταση στὴν Κρήτη, οἱ ἱεράρχες γύριζαν στὰ χωριά, λέγοντας πὼς οἱ ἐπαναστάτες εἶναι ἀφωρισμένοι, καὶ πὼς πρέπει νὰ παρατήσουν τὰ ὅπλα καὶ νὰ ζητήσουν συγχώρεση ἀπὸ τὴν «κραταιάν, ἔνδοξη καὶ φιλάνθρωπον βασιλείαν».
Στὸ τέλος τοῦ 1823 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης ἔγραφε στὸ ποίμνιό του:

«Χριστιανοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ ! Γνωστὸν ἔστω ὑμῖν ὅτι ὁ ἐνδοξώτερος ἀρχιστράτηγος Χασὰν Πασᾶς ἀπὸ φιλανθρωπίαν κινηθεὶς ἀπεφυλάκισε πολλοὺς ἄλλους ἀδελφοὺς ἡμῶν καὶ ἐμὲ τὸν ἴδιον. Εὑρισκόμενος ἐγὼ τώρα ὑπὸ τὴν εὐνοϊκὴν προστασίαν του ,ὡς περὶ τούτου θέλει σᾶς πληροφορήσει καὶ ὁ διάκονός μου, δὲν δύναμαι ἀπὸ εὐγνωμοσύνην να κρύψω τὴν προαίρεσιν καὶ τὴν δικαιοσύνην του. Ἔρχομαι ὅμως να παρακαλέσω ὑμᾶς, χριστιανοί ,νὰ ἔλθητε πλέον εἰς συναίσθησιν καὶ νὰ γνωρίσητε μὲ ποίαν ἰσχυρὰν δύναμιν τοῦ Ἀντιβασιλέως τῆς Αἰγύπτου ἔχετε νὰ κάμετε. Ὅθεν σᾶς συμβουλεύω νὰ ῥίψητε τὰ ὅπλα καὶ νὰ προσπέσητε εἰς τοιοῦτον φιλάνθρωπον ἀρχιστράτηγον, τὸν ὁποῖον ἐπίτηδες ὁ ἐνδοξώτατος Μεχμὲτ Ἀλῆς ἔστειλεν τοιοῦτον, διὰ νὰ εἰρηνεύσῃ τὸν τόπον μας... Οὕτω πράξητε χριστιανοί μου προτιμῶντες τὸν εἰρηνικὸν βίον παρὰ τὰς τόσας ζημίας ,τὰς ὁποίας καθ’ἑκάστην λαμβάνητε ὑμεῖς αὐτοί, τὰ τέκνα σας καὶ τὰ κτήματά σας» (βλ.Κριτοβουλίδη,40).

Τὸ 1827, ἂν καὶ γλυκοχάραζε ἡ αὐγὴ τῆς ἀνεξαρτησίας, ὁ ἐπίσκοπος Κυδωνίας (Κρήτης) Ἀρτέμιος κοινοποίησε τὴν παρακάτω ἐγκύκλιο, μὲ τὴν ὁποία συνιστοῦσε τὴν ὑποταγή:
 

«Χριστιανοί, εὑρισκόμενος εἰς Γραμβοῦσαν, σᾶς εὔχομαι .Λυποῦμαι , ἀδελφοί μου, ὅτι σᾶς μωραίνει ἡ τύχη, ὥστε νὰ ἐπιμένετε ἀσυλλογίστως εἰς τὸ ὀλέθριον φρόνημα τῆς ἀποστασίας, τὸ ὁποῖον μέλλει δυστυχῶς νὰ ἐπιφέρῃ καὶ τὸν τέλειον ἀφανισμόν σας ,ἐὰν δὲν μεταμεληθῆτε, ἑωσότου ἔχετε καιρόν, καὶ ἀποστραφῆτε τὴν ὁδὸν ταύτην τῆς πλάνης σας. Δὲν πρέπει κατ’οὐδένα τρόπον νὰ φροντίζετε ,τὶ κάμνουν εἰς ἄλλα μέρη οἱ ἀποστάται. Σεῖς χρεωστεῖτε νὰ φροντίζετε περὶ τῆς ἰδικῆς σας σωτηρίας καὶ περὶ τῆς ζωῆς τῶν τέκνων σας. Ἐντὸς ὀλίγου περιμένονται ἐδῶ οἱ στόλοι τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς Κων/λεως, οἱ ὁποῖοι μέλλουν νὰ σᾶς πολιορκήσουν ,αὐτοὶ μὲν διὰ θαλάσσης ,τὰ δὲ στρατεύματα διὰ ξηρᾶς ,ὥστε νὰ σᾶς βιάσωσι νὰ παραδοθῆτε καὶ νὰ χαθῆτε.Ὁ Μουσταφᾶ βέης εἶναι φιλάνθρωπος καὶ γνωρίζω καλῶς ὅτι δὲν θέλει τὸ κακόν σας· ὅθεν ἀπὸ χριστιανικὴν ἀγάπην κινούμενος σᾶς συμβουλεύω καὶ ἐγὼ να προλάβητε τὰ φρικτὰ δυστυχήματα, τὰ ὁποῖα σᾶς περιμενοῦν ,ἐὰν πρότερον ἑκουσίως δὲν καταθέσητε τὰ ὅπλα καὶ ὑποταχθῆτε εἰς τὸν Ὑψηλότατον βέην μας . Καὶ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι φυλακισμένοι καπεταναῖοι μὲ παρεκάλεσαν νὰ σᾶς γράψω περὶ τούτου καὶ πρὸς τούτοις νὰ λάβητε συμπάθειαν εἰς τὰ βάσανα, τὰ ὁποῖα σήμερον ὑποφέρουν ἐξαιτίας σας.» (Κριτοβουλίδη, 363-364, Γ.Κορδᾶτος, «Ἱστορία τῆς νεώτερης Ἑλλάδας».)


Από τον ΔΑΥΛΟ
star

6 αναγνώστες άφησαν σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Την ίδια στιγμή αφανείς ιερείς έπαιρναν τα όπλα και πολεμούσαν ενάντια στους Αιγύπτιους και Τούρκους και τους Δεσποτάδες οι οποίοι τους αφόριζαν τελικά.
Αυτές είναι οι ΜΑΥΡΕΣ ΒΔΕΛΕΣ που ρουφάνε ακόμα και σήμερα το αίμα της Ελλάδας μας.
Το γράφουν άλλωστε και οι γραφές, ότι αυτοί ( οι Αρχιεπίσκοποι) θα είναι πολύ χειρότεροι και από τους εγκληματίες.

Ανώνυμος είπε...

Τέτοιες αντιεπαναστατικές προτροπές υπάρχουν κι από πολιτικούς στην Κρήτη. Κι αργότερα, ακόμη κι ο Βενιζέλος κι άλλοι όμοια μιλούσαν, γιατί στάθμιζαν αν ο εχθρός είχε υπέρτερες δυνάμεις ή όχι.

Από όσο θυμάμαι, μπορεί να κάνω λάθος, ο ελληνικός στρατός έχασε απότ ους Αιγυπτίους στη ξηρά γιατί ο δικός τους ήταν οργανωμένος ενώ ο ελληνικός όχι.

Είναι βλακώδες να επιμένουμε πως τάχα πρέπει όλες οι διακυρήξεις να είναι επαναστατικές.

Μπορούμε σήμερα να λέμε βλάκα κι ανθέλληνα όποιον δεν κράζει στους ελληνικυπρίους να ξεσηκωθούν έναντι στους Τουρκοκύπριους αν δε σταθμίσουμε πρώτα τις πιθανότητες νίκης;

Συνεπώς η κριτικής που κάνετε είναι φανατική και υπερφλίαρη και δεν έχει σώους τα φρένας.

ΚΑνείς λαός κατακτημένος δεν μιλά διαρκώς για επανάσταση ΑΝ προηγουμένως δεν υπάρχουν πιθανότητες νίκης. Ειδάλλως... ο λαός αυτός είναι χαμένος από χέρι.

Βλέπω πολλούς εθνικόφρονες ενάντια στους κληρικούς αλλά κανέναν ενάντια στο μαντείο των Δελφών που συνέστηνε την υποδούλωση στους Πέρσες.

Βλέπω πολλούς εθνικόφρονες ενάντια στους κληρικούς, αλλά κανέναν ενάντια στην υποδούλωση των αρχαίων Ελλήνων της Μ. Ασίας εις τους Πέρσες. Εκεί, στη Μ. Ασία δηλαδή, νομίζετε πως οι πατριώτες μιλούσαν κάθε μέρα για επανάσταση;

Πώς άραγε θα έκαναν κάτι τέτοιο αφού γνώριζαν πως μάχη ενάντια στους Πέρσες δίχως αρωγή Αθηναίων και Σπαρτιατών ήταν χαμένη από χέρι;

Ηρεμήστε λοιπόν και σκεφτείτε. Ειδάλλως έχετε τυφλώση την κριτική σας από αντιεκκλησιαστικό φρόνημα.

Μακεδόνας είπε...

Θα σχολιάσω όταν αποκατασταθεί η σύνδεσή μου

noessis είπε...

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ , ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΡΩΤΟΥΣΕ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΣΕ , ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΜΟΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΟΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΣΗ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΔΕΝ ΔΕΧΟΤΑΝ ΔΟΓΜΑΤΑ, ΑΝΥΣΗΧΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ , ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΤΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗΝΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΠΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ 2000 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΝ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗ , ΤΟΥ ΞΗΛΩΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ Ο,ΤΙ ΓΙΑΥΤΟΝ ΗΤΑΝ ΙΕΡΟ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΗΣΩ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ, ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ.... ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΜΩΑΜΕΘ Ο Β΄Ο ΠΟΡΘΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΠΡΟΝΟΜΟΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΔΕΣ.... ΑΥΤΟΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΗΤΑΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΕΙΝΕ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟ 400 ΧΡΟΝΙΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΑΦΕΥΓΕΙ ¨ΗΤΑΝΕ ΘΕΛΗΜΑ ΘΕΟΥ Η ΠΟΛΗ ΝΑ ΤΟΥΡΚΕΨΕΙ¨ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ, Η ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΛΙΓΗ ΒΑΣΑΝΟ ΝΑ ΚΑΤΑΝΝΟΗΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ , ΟΜΩΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ¨ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ¨ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΗΓΟΥΜΕ, ΠΡΩΤΙΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ¨ΚΑΙ ΔΙΑΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ ¨ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΕΓΚΟΣΜΙΑ ΑΛΛΑ ΤΑ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ ¨ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΦΥΣΙ ΖΩΟ ΕΣΤΙ. Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΙΛΟΣ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ ΑΝΟΜΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ,ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟ, ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΗΣ ΧΑΝΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΑΠΟΤΙΝΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΡΑΓΙΑΔΙΣΜΟ, ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΟΥΜΕ ΕΥΘΗΝΕΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΦΟΒΙΖΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΦΤΙΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΑΛΟΥΣ , ΑΛΛΟΥΣ ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΣΕΙ.

Ανώνυμος είπε...

καλημερα Αδερφε Μακεδονα!

Θα ηθελα να αναδημοσιευσω το παρον αθρο ....
Γεια να μαθαινει ο κοσμος ...

Μπορω???????

Μακεδόνας είπε...

Ελεύθερα φίλε μου