Η βίαιη επιβολή της χριστιανικής βάπτισης και ο ρουφιάνος "νονός" .

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

star

Κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ τῆς κορυφώσεως τοῦ μεγάλου ἐμφυλίου ἰουδαϊκοῦ πολέμου μεταξὺ τῶν Ἐσσαίων καὶ τῶν Ζηλωτῶν, ἐναντίον τοῦ ἰουδαϊκοῦ ἱερατείου καὶ τῶνΡωμαίων ,ἡ βάπτιση ἦταν ἕνα μυστήριο τῶν Ἐσσαίων. Γινόταν σὲ ὑπαίθριους χώρους καὶ κυρίως σὲ ποτάμια καὶ λίμνες μεταξὺ ἐνηλίκων Ἑβραίων καὶ πάντοτε μὲ τὴν συγκατάθεση τοῦ νεοεισερχομένου στὴν κοινότητα τῶν Ἐσσαίων. Μετὰ τὴν παραποίηση τοῦ κινήματος τῶν Ζηλωτῶν καὶ τῶν Ἐσσαίων ποὺ ἐπέβαλε ὁ ἀπόστολος Σαούλ-Παῦλος καὶ τὸ ἱερατεῖο τῶν Φαρισαίων μὲ τὴν μετατροπὴ τοῦ ἐπαναστατικοῦ κινήματος σὲ θρησκεία τοῦ Γιαχβέ, τὸ βάπτισμα μεταλλάχθηκε.Οἱ ἱερεῖς τῆς νέας θρησκείας, τοῦ νέουΧριστιανισμοῦ τοῦ Σαούλ-Παύλου, μετέφεραν τὸ βάπτισμα σὲ εἰδικὰ διαμορφωμένους ἐσωτερικοὺς χώρους ,τὰ βαπτιστήρια. Ἀρχικῶς τελοῦνταν μέσα στὶς κατακόμβες καὶ τὶς σαρκοφάγους ,ἡ δὲ πράξη τῆς βαπτίσεως ἦταν ἕνα εἶδος προσηλυτισμοῦ τῶν Ζηλωτῶν καὶ τῶν ὑπολοίπων αἱρέσεών τους στὰ νέα «οὐράνια» δόγματα τοῦ Σαούλ- Παύλου καὶ γι’αὐτὸ ὠνομαζόταν καὶ «κατήχησις». Κατὰ τὸν ΚύριλλοἈλεξανδρείας, τὸν Κλήμεντα τὸν Ἀλεξανδρέα καὶ τὸν Γρηγόριο Νύσσης ἡ βάπτιση «ἀποβάλλει τὴν ἁμαρτία τοῦ προπάτορος καὶ πᾶσαν ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ταύτης ρυεῖσαν τῆς φύσεως φθοράν», δηλαδὴ ἀποβάλλει τὴν ἁμαρτία τοῦ προπάτορος καὶ ὁτιδήποτε ἄλλο ἀπ’ τὴν ἁμαρτία αὐτὴ καὶ μεταβάλλει τῆν φθορὰ τῆς φύσεως.Αὐτὰ συνέβαιναν μέχρι τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Νέας Ρώμης (Βυζαντίου) Θεοδοσίου.Τότε τὸ χριστιανικὸ ἱερατεῖο κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Β΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου (382μ.Χ.) σὲ συνεννόηση μὲ τὸν Θεοδόσιο, ποὺ μετεῖχε αὐτῆς ,ἀνάμεσα στὶς πολλὲς δόλιες καὶ ἐγκληματικὲς ἀποφάσεις ἐναντίον τοῦ Ἑλληνισμοῦ συνέλαβαν τὴν μέθοδο τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ ἀφελληνισμοῦ τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, τὸν νηπιοβαπτισμό.Μὲ εἰδικὸ διάταγμα, ποὺ ἐκδόθηκε τὴν ἑπόμενη ἡμέρα ἀπ’τὸν αὐτοκράτορα, ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς ἐπικράτειας ἔπρεπε νὰ βαπτίσουν τὰ παιδιά τους χριστιανούς. Ὅσοι δὲν δέχονταν τὴν ἀπόφαση αὐτή, θὰ ἔχαναν τὰ πολιτικά τους δικαιώματα ὡς Ρωμαῖοι πολίτες καὶ τὰ παιδιά τους θὰ ἔχαναν καὶ τὸ δικαίωμα τῆς κληρονομιᾶς ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους.
Τότε χιλιάδες ἀνυπότακτοι Ἕλληνες πουλήθηκαν στὰ σκλαβοπάζαρα ὡς δοῦλοι καὶ ἀμέτρητες περιουσίες κατασχέθηκαν ἀπ’τὴν Ἐκκλησία.Παρὰ τὰ σκληρὰ μέτρα ποὺ ἐπεβλήθησαν, οἱ Ἕλληνες ἀρνοῦνταν πεισματικὰ τὸν ἀφελληνισμό τους. Τότε ἕνα νέο διάταγμα ὥρισε τὴν θανατικὴ ποινὴ γιὰ τοὺς παραβάτες. Οἱ διωγμοὶ συνεχίσθηκαν μὲ ἀμείωτη ἔνταση μέχρι τὴν ἐποχὴ τοῦ Γιουτπράδα (Ἰουστινιανοῦ).
«Γνωρίζουμε, ὅτι αὐτοὶ οἱ εἰδωλολάτρες ἐγκατέλειψαν τὴν προσκύνηση τοῦ μόνου καὶ ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ προσέφεραν θυσίες στὰ εἴδωλα ἐξαἰτίας ἑνὸς ἀσυλλόγιστου σφάλματος καὶ πραγματοποίησαν ἀνόσιες ἑορτές. Ἂν αὐτοὶ διέπραξαν αὐτὰ τὰ ἁμαρτήματα, ἐνῷ εἶχαν ἀξιωθῆ τὸ ἅγιο βάπτισμα, θὰ ὑποβληθοῦν στὴν ἀντίστοιχη τιμωρία.Μὲ τὸν παρόντα ὅμως νόμο ἀνακοινώνουμε σὲ ὅλους,ὅτι ἐκεῖνοι μὲν ποὺ ἔχουν γίνει χριστιανοὶ καὶ ἔχουν ἀξιωθῆ τὸ ἅγιο καὶ σωτήριο βάπτισμα, σὲ ὁποιαδήποτε χρονικὴ στιγμή, ἂν φανοῦν ὅτι ἐπιμένουν στὴν πλάνη τῶν Ἑλλήνων, θὰ ὑποβληθοῦν στὴν ἐσχάτη τῶν ποινῶν.Ὅσοι δὲ δὲν ἔχουν ἀξιωθῆ ἀκόμη τὸ σεβαστὸ βάπτισμα, θὰ πρέπει νὰ φανερωθοῦν στὴν βασιλεύουσα πόλι μας, εἴτε στὶς ἐπαρχίες καὶ νὰ πᾶνε στὶς ἱερώτατες ἐκκλησίες μαζὶ μὲ τοὺς συζύγους τους καὶ τὰ παιδιά τους καὶ ὅλα τὰ μέλη τοῦ οἴκου τους καὶ νὰ διδαχθοῦν τὴν ἀληθινὴ πίστη τῶν χριστιανῶν. Ἂν δὲν τὸ κάνουν, θὰ χάσουν τὰ πολιτικά τους δικαιώματα καὶ τὴν κινητὴ καὶ ἀκίνητη περιουσία τους.Θὰ τοὺς ἀφαιρεθοῦν τὰ πάντα καὶ θὰ ἐγκαταλειφθοῦν στὴν ἔνδεια καὶ θὰ ὑποβληθοῦν στὶς ἔσχατες τιμωρίες (…) ὅσοι πάσχουν ἀπ’τὴν νόσο τῶν ἀνόσιων Ἑλλήνων.» (Ἰουστινιάνιος Κῶδιξ 1.11,σὲ ἰσχὺ μέχρι τῆς ἐποχῆς Λέοντος τοῦ Θρακός.)
Ὁ νονός-ρουφιάνος τῆς χριστιανικῆς ἐξουσίας
Τὸ 530 μ.Χ ὁ Σλαυοεβραῖος αὐτοκράτωρ τῆς Νέας Ρώμης ἔδωσε τὴν χαριστικὴ βολὴ στὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ καὶ στοὺς «ἀλιτηρίους Ἕλληνας», ὅπως τοὺς ἀποκαλεῖ ὁ Κώδικάς του.Ἡ καινοτομία τοῦ Γιουτπράδα-Ἰουστινιανοῦ ἦταν ἡ καθιέρωση τοῦ θεσμοῦ τοῦ «νονοῦ».Ὁ νονὸς ἦταν κυριολεκτικὰ ἕνας χριστιανὸς πράκτωρ ,ποὺ τὸν ὥριζε ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ἡ Ἐκκλησία καὶ ἀφιέρωνε τὴν ζωή του στὴν παρακολούθηση τοῦ βίου τοῦ νεοβαπτισθέντος νηπίου.Ἂν οἱ γονεῖς καὶ τὸ νήπιο δὲν τελοῦσαν τὰ χριστιανικά τους καθήκοντα,τὸ κατέδιδε στὴν Ἐκκλησία καὶ τότε τὸ παιδὶ καὶ οἱ γονεῖς θανατώνονταν χωρὶς δίκη καὶ δημευόταν ἡ περιουσία τους.Οἱ νονοὶ κατὰ τὴν μεταχριστιανικὴ περίοδο ἔγιναν μισητοὶ ἀπ’τοὺς ἐναπομείναντες Ἕλληνες,γι’αὐτὸ καὶ ἡ ἔννοια τῆς λέξεως ταυτίσθηκε μὲ σκοτεινοὺς ἐγκληματικοὺς ἀνθρώπους ,ὅπως «σωματέμπορας» καὶ «νταβατζῆς». π.χ. «ὁ νονὸς τῆς νύχτας», ὁ «νονὸς τῆς Μαφίας» κ.ἄ.
Τὰ ἀβάπτιστα νεογνὰ κατὰ τὴν Βυζαντινὴ περίοδο ὠνομάζονταν ὑποτιμητικὰ «δράκοι» ἢ «δρακοῦλες»,ἐνῷ ἡ φράση τοῦ νονοῦ γιὰ τὸ βρέφος «μοὔ δωκες Ὁβριὸ (Ἑβραῖο) καὶ σοῦ παραδίδω χριστιανό» (ἘγκυκλοπαίδειαἭλιος,λῆμμα«Βάπτισις») δείχνει τὴν ἑβραιοποίηση ποὺ εἶχαν ὑποστῆ πλέον οἱ Ἕλληνες.Ἡ βυζαντινὴ ταφόπλακα ἐπὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶχε πλέον ὁριστικὰ θεμελιωθῆ. Ἑκατομμύρια Ἑλλήνων ἀφελληνίστηκαν ἢ κατακρεουργήθηκαν κάτω ἀπ’τὴν χριστιανοβυζαντινὴ «Ἱερὰ Ἐξέταση».

Τὰ ὀνόματα Ἀντίγονος, Ἀγησίλαος ,Πλούταρχος, Ἑκάβη, Ἠλέκτρα χάθηκαν ὁριστικά. Μαζί τους χάθηκε καὶ ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμός. Ἡ νέα γενιὰ τῶν ἀφελληνισμένων Ρωμιῶν εἶχε ὀνόματα ὅπως Ἀβραάμ, Βαβύλας ,Θωμᾶς ,Πέτρος ,Ρεβέκκα, Μύριαμ καὶ συνείδηση ἑβραιοχριστιανική.
Ο ΒΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
Σήμερα οἱ ἱερεῖς τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν βαπτίζουν τὸ νήπιο,ἂν δὲν ἔχῃ ἐπιλέξει ὁ «νονός» χριστιανικὸ ὄνομα, ἀφοῦ τὰ ἑλληνικὰ ὀνόματα εἶναι ἐπὶ δύο χιλιετίες ὑπὸ ἀνηλεῆ διωγμό. Πολλὰ ὀνόματα ἀρχαιοελληνικὰ διασῴζονται μέχρι τὶς ἡμέρες μας, λόγῳ ὅτι ἀρκετοὶ συμπατριῶτες μας μαζὶ μὲ τὸ χριστιανικὸ ὄνομα τῆς Ἐκκλησίας ἔπαιρναν καὶ ἕνα δεύτερο ἑλληνικό.Ἐπίσης ἀρκετοὶ ἅγιοι εἶχαν ὀνόματα ἑλληνικά ,ὅπως ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος ὁ Αἰγυπτιώτης ,τὸν ὁποῖο καὶ ἑορτάζουμε σήμερα ἀντὶ τοῦ Μ.Ἀλεξάνδρου. Τὰ τελευταῖα δεκαπέντε περίπου ἔτη ἔχουν γίνει ἀπ’τοὺς ἱεράρχες μας πάμπολλες περικοπὲς ὀνομάτων χριστιανῶν ἁγίων, ποὺ τύγχανε νὰ ἔχουν ἑλληνικὸ ὄνομα.Ἡ τελευταία περικοπὴ πολλῶν ὀνομάτων ἔγινε πρόσφατα ἀπ’τὸν ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο.Τὰ βυζαντινὰ διατάγματα ἰσχύουν ἐν μέρει μέχρι τὶς μέρες μας, ἀφοῦ τὸ μεσαιωνικὸ κράτος τῆς Ρωμιοσύνης ἐπιβάλλει ὑποχρεωτικὰ τὸν νηπιοβαπτισμό, ἐκβιάζοντας τὸν λαό, διότι κάθε κοινωνικὴ σταδιοδρόμηση ἀπαιτεῖ πιστοποιητικὸ βαπτίσεως. Ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν κηδεία ἀπαιτεῖται τὸ συγκεκριμένο πιστοποιητικό,  διότι οἱ ἱερεῖς δὲν θάβουν τοὺς νεκρούς, ἂν εἶναι ἀβάπτιστοι.Ὅμως ἡ πολιτικὴ βάπτιση ἔχει κάνει δειλά-δειλὰ τὴν ἐμφάνισή της καὶ στὴν τριτοκοσμικὴ χώρα μας.Σήμερα κάθε πολίτης ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ δώσῃ τὸ ὄνομα ποὺ ἐπιθυμεῖ στὸ παιδί του μὲ μία ἁπλῆ αἴτηση στὸ δῆμο ποὺ ἀνήκει.
Τὸ τυπικὸ τῆς τελετῆς τοῦ βαπτίσματος ἀποτελεῖ τὴν ἀπόδειξη τοῦ μίσους,ποὺ διαχρονικὰ ἔκρυβε καὶ κρύβει ἡ Ὀρθοδοξία γιὰ τὸν Ἑλληνισμό.
Ἀρχικὰ ὁ ἱερέας ἐπικαλεῖται τὸν θεὸ τοῦ Ἰσραὴλ Γιαχβὲ μὲ τὸ προσωνύμιο «Σαββαώθ» καὶ τὸν καλεῖ νὰ «θεραπεύσῃ πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐπὶ τοῦ δούλου του».Ὕστερα βουτᾷ τρεῖς φορὲς μὲ τὴν βία,ἂν χρειαστῇ,τὸ ἀνυπεράσπιστο μωρὸ στὸ νερὸ μὲ τὸ λάδι τῆς κολυμπήθρας ,φτύνει στὸ πρόσωπο τὸ βρέφος τρεῖς φορὲς
καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἀλείμματος μὲ τὸ λάδι κόβει τρεῖς τοῦφες ἀπ’τὰ μαλλιά του.
Ὕστερα ψάλλει τὸ «Πιστεύω», γιὰ νὰ τὸ ἀφιερώσῃ ὁλοκληρωτικὰ στὸν Γιαχβέ,  φτύνει ἄλλες τρεῖς φορὲς στὸ πάτωμα καὶ λέγει τρεῖς φορὲς «ἀπετάξω τῷ σατανᾷ». Ὁ νονὸς συμφωνῶντας ἀπαντᾷ τρεῖς φορὲς «ἀπεταξάμην».Ἐδῶ βεβαίως ὁ σατανᾶς εἶναι ὁ Ἑλληνισμὸς ἐν γένει, διότι, ἂν εἶναι δυνατόν,ἕνα ἀθῷο κι ἁγνὸ μωρὸ νὰ φέρῃ μέσα του τὸν σατανᾶ.
Τὸ τελετουργικὸ τοῦ ἐξευτελισμοῦ τελειώνει μὲ τὴν φράση: «Καὶ ἀπόπλυνόν μου τὸν ρύπον τοῦ σώματος καὶ τὸν σπίλον τῆς ψυχῆς· αὐτὸς ὡς δοῦλος ἁμαρτίας δόκιμος γένομαι· μὴ ἀποστραφείην τεταπεινωμένος καὶ κατῃσχυμένος.» Ἡ ὕβρις τῆς βαπτίσεως ἐναντίον ἑνὸς ἀθῴου βρέφους ἔχει ὁλοκληρωθῆ. Ἀξίζει ἐδῶ νὰ σημειωθῇ, ὅτι ἡ ἐξευτελιστικὴ αὐτὴ καὶ ὑβριστικὴ τελετὴ γινόταν καὶ γίνεται μέχρι καὶ σήμερα ἀπ’τοὺς ἱερεῖς τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπευθυνόμενους πρὸς τοὺς Ἕλληνες καὶ μόνον. Οἱ Καθολικοὶ καὶ οἱ Διαμαρτυρόμενοι χριστιανοὶ χρησιμοποιοῦν μόνον τὸ ράντισμα, οἱ Βαπτιστὲς βαπτίζονται μόνον μεγάλοι κ.ἄ.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στὴν σημερινὴ ἐποχὴ τῆς χριστιανικῆς παραπληροφορήσεως τῶν σειριοουφολόγων καὶ τῶν ἑλληνοχριστιανῶν ἑλλαδεμπόρων τὸ κοιμώμενο «ποίμνιον», ὁ ἐξαθλιωμένος σημερινὸς Νεοέλλην (Ρωμιός) σύρεται τσουβαληδὸν στὶς ἐκκλησίες νομίζοντας ὅτι ὁ νηπιοβαπτισμὸς ἀποτελεῖ ἕνα ἀπ’τὰ θέσφατα τῆς Ἑλληνικῆς Παραδόσεώς του.Ἡ ἰδεολογικὴ σύγχυση, ποὺ τοῦ ἔχει ἐπιβληθῆ ἀπ’τὸ Ρωμαίικο κρατίδιο,ὅπου ζοῦμε,σκοπὸ ἔχει τὸν πλήρη καὶ οὐσιαστικὸ ἀφελληνισμό του.Απ΄τον ΔΑΥΛΟ
star

9 αναγνώστες άφησαν σχόλιο:

George είπε...

Κλασανε οι μακεδόνες κ βγηκες ΕΣΥ ....κατακαημενη Μακεδονία...μάλλον επειδή υπάρχουν κάτι ανθελληνικα κ αντιμακεδονικα βλήματα σαν κ σενα έχουμε ξεφτιλιστει από γυφτοσκιανους....

Θεό7δωρος είπε...

Καλημέρα φίλε μου, δεν ξέρω αν όσα λες για την ιστορία του Βαπτίσματος είναι αλήθεια αλλά πάντως θα το ψάξω. Η αλήθεια είναι ότι εγιναν ορισμένα εγκλήματα από τους Χριστιανούς όπως και γίνεται. Αυτό δε σημαίνει όμως πως ο Χριστιανισμός ειναι εγκληματική θρησκεία. Κάποιοι ανόμησαν φορόντας τη μάσκα του Χριστιανισμού.
Όσο για τα ονόματα.... σχεδόν όλα τα ονόματα τα συναντάμαι και στην αρχαία Ελλάδα και στο Χριστιανισμό.
Δυστυχως λίγοι το γνωρίζουν αυτό. Για παραδειγμα εμένα με λένε Θεόδωρο. Όλοι ξέρουν τους Αγιους Θεοδωρους τους στρατηλάτες. Οι περισσότεροι αγνοούν πως υπήρξε στην αρχαία Σάμο, Θεόδωρος που ήταν αρχιτεκτονας δωρικού ρυθμού. Ένα παράδειγμα ανέφερα, υπάρχουν πάρα πολλά.
Όσο για την απαγόρευση των ονόματων... δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο ο Χριστόδουλος αλλά ο Μητροπολιτης Βόλου Ιγνάτιος, που είναι με το μέρος του Βαρθολομαίου. Και μη συγχέεις τους Εβραίους με τους Χριστιανούς.
(Σου ζητησα από το το cbox, να επικοινωνησουμε κιολας αν θες!)

George είπε...

...όταν οι ανθελληνες δήθεν Μακεδόνες μιλούν για ανθελλληνισμό...τι άλλη ξεφτίλα θα δούμε από όλους αυτούς τους μυθομανεις δήθεν....έλεος

Μακεδόνας είπε...

Το είπε και ο Χριστόδουλος και οι προγενέστεροί του .

«Και η κατά καινοτομίαν παρά ταύτα εισαχθείσα των παλαιών ελληνικών ονομάτων επιφώνησις εις τα βαπτιζόμενα βρέφη των πιστών, ως ηκούσαμεν, λαμβανομένη ως μία καταφρόνησις της χριστιανικής ονοματοθεσίας, είναι διόλου απροσφυής και ανάρμοστος· όθεν ανάγκη η Αρχιερωσύνη σας να διαδώσητε παραγγελίας εντόνους εις τους Ιερείς των ενοριών σας, και νουθεσίας πνευματικάς εις τους ευλογημένους επαρχιώτας σας, δια να λείψη τουντεύθεν και η κατάχρησις αύτη, και αφεθέντες της ακαίρου και μηδέν εχούσης το χρήσιμον φιλοτιμίας και επιδείξεως οι γονείς και ανάδοχοι να ονοματοθετώσιν εις το εξής εν τω καιρώ της θείας και μυστικής αναγεννήσεως τα ειθισμένα ταις ευσεβέσιν ακοαίς πατροπαράδοτα χριστιανικά ονόματα των εγνωσμένων τη Εκκλησία και των ενδόξως υπ’ αυτής εορταζομένων Αγίων, δια να είναι έφοροι και φύλακες των βαπτιζομένων νηπίων και ταχείς και αδιάλειπτοι χορηγοί της χάριτος αυτών εις τους μετά πίστεως».

Το κείμενο αυτό είναι του πατριάρχη Γρηγόριου του Ε΄... καταλαβαίνεις τι λέει ε ;

"Όσο για τα ονόματα.... σχεδόν όλα τα ονόματα τα συναντάμαι και στην αρχαία Ελλάδα και στο Χριστιανισμό."

Θα πρέπει να γνωρίζεις πως τα αρχαία Ελληνικά ονόματα αριθμούν πάνω από 7-8000 (κατ΄άλλους διπλάσια αυτών) .

"Και μη συγχέεις τους Εβραίους με τους Χριστιανούς."

Δέν συγχέω τίποτα . Είναι μία εβραϊκή θρησκεία η οποία επιβλήθηκε στον Ελλήνισμό .

ΥΓ. Δεν κάθομαι πολύ ώρα στον υπολογιστή Θόδωρε ... με δίωχνουν τα παιδιά μου !!! Στείλε τα σχόλια σου και απαντώ σ΄ότι θέλεις .

Μακεδόνας είπε...

George , δημοσίευσα τα σχόλια σου για ένα και μόνο λόγο ... για να δουν κι άλλοι αναγνώστες το ήθος σου, το επίπεδό σου και τις διαλεκτικές αρετές σου ...

Είναι προφανές πως είσαι άσχετος με το αντικείμενο και κατά συνέπεια ο διάλογος μαζί σου θα είναι άκαρπος .

Λές ανθέλληνα εμένα που υποστηρίζω την αρχαία Ελληνική ονοματοδοσία και δεν είσαι εσύ ο ανθέλληνας που υιοθετείς το ξενόφερτο νηπιοβαπτισμό ;

George είπε...

εισαι ενας βλάκας μυθομανης αρχαιολάτρης και που λογω της προοδευτικής αντιχριστίλας δεν θα καταλάβεις ποτε μα ποτε γιατι ο Χριστός όταν τον επισκέφθηκαν κάποιοι ΈλΛηνες (και εννοείται όχι "ελλληνες" και μάλιστα "μακεδόνες" οι οποίοι λόγω της "ιστορικής" τους "πολυμάθειας" ειναι ίδιοι και χειρότεροι απο τους φαρισαίους της εποχης του Χριστού {ως βαπτισμένοι Χριστιανοί οι μεν και ως εβραιοι οι δε της τότε εποχής), είπε: ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ - 12

20 Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ. 21 οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. 22 ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ, καὶ πάλιν Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσι τῷ Ἰησοῦ· 23 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.


...άχρηστε

Μακεδόνας είπε...

Μάλιστα κύριε George !!! Εγώ είμαι βλάκας και άχρηστος και εσύ είσαι ο εφυής και ο χρήσιμος !!!

Λοιπόν εφυή φίλε μου , δεν θα σου ανταποδώσω του χαρακτηρισμούς (που έτσι κι αλλιώς σε αντιπροσωπεύουν στο ακέραιο ) αλλά θα πρέπει να γνωρίζεις μιας και το αναφέρεις πως το συγκεκριμένο εδάφιο ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ . Ουδέποτε ο Ιησούς ανέφερε κατι σχετικό .

Το συγκεκριμένο κείμενο καμία σχέση δεν έχει με το Ευαγγέλιο . Ανήκει στον Φίλωνα Αλεξανδρέα τον Ιουδαίο το οποίο επανέλαβε ο Ευσέβιος Καισαρείας μόλις τον 4ο αιώνα ΔΙΧΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟ !!!
Το παρών κείμενο εντάσσεται μέσα στα πλαίσια "ελληνοποίησης" της Κ.Διαθήκης ούτως ώστε να "χτυπήσουν" τις χορδές της Ελληνικής ευαισθησίας και να θεωρηθεί περισσότερος δικός μας .

Αλλη φορά όταν θα γράψεις ένα σχόλιο φρόντισε να ξέρεις σε τι αναφέρεσε ... άσχετε !!!

ΥΓ. Κόψε τις ύβρεις . Αποδεικνύεις έτσι πως είσαι γνήσιος απόγονος των Ιουδαίων μισελλήνων .

George είπε...

βρε αιϊ στον αγυριστο ..."σχετικε" ....
παλιοεβραίε...

Μακεδόνας είπε...

Σσσσσσσ ... η σιωπή είναι χρυσός !!