Η NASA επαληθεύει τον Πυθαγόρειο αστρονόμο Φιλόλαο .

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

star
Ο Νεοανακαλυφθεὶς πλανήτης ἦταν γνωστὸς στοὺς Ἕλληνες.Στὶς 30 Ἰουλίου 2005 ἡ Ν.Α.Σ.Α. ἀνακοίνωσε ὅτι ὁ ἀστρονόμος Μ. Μπράουν
ἀνακάλυψε ἕνα νέο πλανήτη (ἐφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», 1 Αὐγούστου), ὁ ὁποῖος
εὑρίσκεται σὲ ἀπόσταση 97 φορὲς μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν ἀπόσταση Γῆς–Ἡλίου,
δηλαδὴ (χονδρικά) 97 ἀστρονομικῶν μονάδων ἀπὸ τὸν Ἥλιο, στὸν ὁποῖον
ἔδωσαν κωδικὸ ἀριθμὸ 2003UB 313 καὶ πρόχειρο ὄνομα « ΖΗΝΑ». Τόσον ἡ
ὕπαρξη τοῦ νέου πλανήτη ὅσο καὶ ἡ θέση του εἶχαν προ-εντοπισθῆ καί προγνωστοποιηθῆ στὴν Ν.Α.Σ.Α. μὲ τὴν ἀπὸ 25 Ὀκτωβρίου 1991 ἐπιστολή μου ὡς πόρισμα τοῦ ἀνακαλυφθέντος μαθηματικοῦ νόμου τῶν ἀποστάσεων τῶν πλανητῶν τοῦ Φιλολάου (5ος π.Χ. αἰ.), τὸν ὁποῖο μαθηματικὸ νόμο διετύπωσα στὰ Ἀγγλικὰ καὶ τὸν ἔστειλα στὴν Ν.Α.Σ.Α. μὲ συστημένη ἐπιστολή μου τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2002, γιὰ τὴν διευκόλυνση τῆς ἀστρονομικῆς ἀνακαλύψεως νέων ἀγνώστων πλανητῶν.

Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνωτέρω πλανητικὴ μελέτη τοῦ Φιλολάου γνωστοποίησα στὴν Ν.Α.Σ.Α., ὅτι πέραν τοῦ πλανήτη Πλούτωνος ὑπάρχουν δύο εἰσέτι πλανῆτες, ποὺ πληροῦν τὸν νόμο τοῦ Φιλολάου, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἕνας εὑρίσκεται στὴν περιοχὴ τῆς Ἡλιόπαυσης σὲ ἀπόσταση 98,176 ἀστρονομικῶν μονάδων ἀπὸ τὸν Ἥλιο, πρᾶγμα ποὺ ἐπιβεβαιώνεται μὲ τὴν πρόσφατη ἀνακοίνωση τῆς Ν.Α.Σ.Α., ὁ δὲ ἕτερος εὑρίσκεται σὲ τροχιὰ 67,117 ἀ.μ. Ἡ ἀλήθεια τῆς μελέτης ἔχει ἤδη ἐπιβεβαιωθῆ ἀπὸ προγενέστερη ἀνακοίνωση τῆς Ν.Α.Σ.Α. τῆς 15ης Μαρτίου 2004, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Μ. Brown ἀνακάλυψε ἀστρονομικὰ ἕνα οὐράνιο σῶμα τὸ 2003VB 12 (SENTNA), ποὺ περιφέρεται σὲ ἀπόσταση 67 ἀ.μ. ἀπὸ τὸν Ἥλιο. Τὸ οὐράνιο αὐτὸ σῶμα θεωρήθηκε ἀπὸ μερικοὺς ἀστρονόμους, λόγῳ τῆς μικρότητάς του, ὡς πλανητοειδές.
Λαμβανομένου ὕπ’ ὄψιν, ὅτι τὸ πλανητικὸ πραγματικὸ πρότυπο τοῦ Φιλολάου διαλαμβάνει 12 ἐν συνόλῳ πλανῆτες καὶ ὅτι ἐξ αὐτῶν εἶναι γνωστοὶ 9 σὺν μία «ἀνωμαλία» = 10 πλανῆτες, οἱ δύο νεο-ανακαλυφθέντες συμπληρώνουν τὸ σύνολο τοῦ δικοῦ μας πλανητικοῦ συγκροτήματος.
Ἐπίσης, ἀφοῦ οἱ ὑπάρχοντες 9+1 πλανῆτες ἐπαληθεύουν τὸν μαθηματικὸ νόμο τῶν ἀποστάσεων τῶν πλανητῶν τοῦ Φιλολάου καὶ εὑρέθη ὅτι καὶ τὰ ἄλλα δύο νέα οὐράνια σώματα ἐπαληθεύουν καὶ αὐτὰ τὸν ὡς ἄνω νόμο, ἕπεται πλέον ἀναντίρρητα, ὅτι ὁ «μαθηματικὸς νόμος τῶν ἀποστάσεων τῶν πλανητῶν τοῦ Φιλολάου» εἶναι γενικῆς ἰσχύος καὶ ὡς τοιοῦτος δέον νὰ ἀναγνωρισθῇ ἐπισήμως ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα καὶ νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸν ἤδη ὑπάρχον τα τοιοῦτον τῶν Μόντε καὶ Τίτιους, ὁ ὁποῖος, ὡς εἶναι γνωστό, εἶναι ἐμπειρικὸς καὶ λανθασμένος.
Κατόπιν ὅλων τῶν ἀνωτέρω θεώρησα σκόπιμο νὰ ἀλληλογραφήσω ἐκ νέου μὲ τὴ ΝΑΣΑ
καὶ νὰ ἀπαιτήσω τὴν ἀναγνώριση τῆς ἀλήθειας ὅλων τῶν ὡς ἄνω μαθηματικῶν προβλέψεων καὶ ἐπαληθεύσεων μὲ τὴν παρακάτω δημοσιευόμενη ἐπιστολή μου (σὲ ἑλληνικὴ μετάφραση).


Τὸ αὐτὸ ἔπραξα καὶ μὲ τὴν Ε.Σ.Α., μὲ τὴν ὁποία εἶχα ἐπίσης ἀνάλογη ἀλληλογραφία προ-
-γνωστοποιήσεως τῶν ἀποστάσεων τῶν νεο-ανακαλυφθέντων οὐρανίων σωμάτων ἀπὸ τοῦ
ἔτους 1991. (Βλέπε «Δαυλόν», τεῦχος 270/2004.)
Εἰδικὴ παρατήρηση
Τὴν πλήρη μελέτη τοῦ Πλανητικοῦ Προτύπου τοῦ Φιλολάου μαζὶ μὲ τὴν γνωστοποίηση
τῶν ἀποστάσεων τῶν ἀγνώστων τότε πλανητῶν ἀπέστειλα καὶ σὲ ἄλλα 5 ἐρευνητικὰ κέντρα
τοῦ διαστήματος, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦταν καὶ ἡ συνεργάτιδα τῆς ΝΑΣΑ ἑταιρεία «Teledyne
Brown Ing. Co.». (Ὁ ἀνακαλύψας ἀστρονομικὰ καὶ τὰ δύο ὡς ἄνω οὐράνια σώματα ὀνομά-
ζεται Brown.)
Τέλος γιὰ τὴν τελικὴ ὀνομασία τῶν εὑρεθέντων νέων οὐρανίων σωμάτων προτείνω τὰ κά-
τωθι: Τὸ ἀκρότατο οὐράνιο σῶμα 2003UB313 νὰ ὀνομασθῇ ΡΕΑ, διότι εἶναι μυθολογικὰ τὸ
«ἕτερον ἥμισυ» τοῦ ὑπάρχοντος πλανήτη «ΚΡΟΝΟΥ». Τὸ δὲ ἄλλο, τὸ 2003VB12, νὰ ὀνομασθῇ
ΗΡΑ, διότι ἐπίσης εἶναι τὸ «ἕτερον ἥμισυ» τοῦ ὑπάρχοντος πλανήτη «ΔΙΟΣ».

Ἱπποκράτης Δάκογλου
Διπλ. Πολιτικὸς Μηχανικὸς ΕΜΠ
Ὁμ. μέλος Τ.Ε.Ε.
Μέλος Ἑλλ. Μαθηματικῆς Ἑταιρείας

πηγή
star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: