Ρωτάμε : Πόσα θα βάλεις στην τσέπη σου Παπακωνσταντίνου από τα 24 δις ευρώ που χαρίζεις στους κλέφτες του δημοσίου ;Τι σόι λαμόγιο του κερατά είσαι του λόγου σου ; Δικά σου χρήματα διαχειρίζεται βρε χαγάχε

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

star

Προσωρινά αποσύρετε η τροπολογία για την διαγραφή χρεών προς το δημόσιο που κατέθεσε ο εβραιόδουλος Παπακωνσταντίνου εκπληρώνοντας έτσι το χρέος αυτών που πιθανόν τον στήριξαν ή τον "πριμοδότησαν" . Δεν εξηγείτε αλλιώς η (ν)τροπολογία αυτή την ώρα που όλος ο Ελληνικός λαός κυριολεκτικά είναι στο χείλος της οικονομικής καταστροφής .
Ή μας περνάει για μαλάκες ή είμαστε μαλάκες !

Διαβάστε την τροπολογία της απόλυτης ξεφτίλας :
Μετά το άρθρο 82 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) προστίθεται νέο άρθρο με αριθμό 82 Α  ως  εξής:
«Αρθρο 82 Α
Διαγραφή ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών προς το Δημόσιο
1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, που έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων  και έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης από την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένες, διαγράφονται από τις μερίδες των οφειλετών και τα βιβλία της υπηρεσίας, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών , μετά από γνωμοδότηση του οργάνου της  παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.
2. Ως ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές χαρακτηρίζονται εκείνες για τις οποίες  έχουν εξαντληθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες εντοπισμού πηγών αποπληρωμής και αναγκαστικής είσπραξης και σε κάθε περίπτωση οι εξής:
α Έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες ακίνητης και κινητής περιουσίας.
β. Εφόσον έχουν εντοπιστεί ακίνητα ή κινητά πράγματα, ικανά να καλύψουν μέρος ή το σύνολο των οφειλών,  έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης με επίσπευση από το Δημόσιο ή τρίτους και από το προϊόν της εκποίησης των πάσης φύσεων περιουσιακών στοιχείων και προσόδων του οφειλέτη δεν εξοφλήθηκαν πλήρως  οι απαιτήσεις του Δημοσίου.
γ. Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο προς τον σκοπό αυτό ελεγκτή, ο οποίος πιστοποιεί κατόπιν ελέγχου ότι δεν υφίσταται άλλη πηγή αποπληρωμής.
δ. Εφόσον πρόκειται για πτωχό, οι εργασίες της πτώχευσης έχουν κλείσει ελλείψει ενεργητικού.
ε. Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση υπό εκκαθάριση,  πιστοποιείται ότι από την διαδικασία της εκκαθάρισης δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν εν όλω ή εν μέρει οι απαιτήσεις του Δημοσίου.  
στ. Ειδικά στην περίπτωση διαγραφής απαιτήσεων νομικών προσώπων,   έχουν ολοκληρωθεί για τα συνυπόχρεα ή συνυπεύθυνα φυσικά πρόσωπα τουλάχιστον  οι ενέργειες των περιπτώσεων α, β και γ.
Η αίτηση για τη διαγραφή υποβάλλεται οίκοθεν από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή προς την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία, με τα πλήρη στοιχεία. Από τα στοιχεία  πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη της προτεινόμενης προς διαγραφή οφειλής και δεν υπάρχει πλέον καμία πηγή αποπληρωμής της. Έλεγχος και επαλήθευση των στοιχείων του υποβαλλόμενων στοιχείων διενεργείται από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία, η οποία και εισηγείται στην Επιτροπή της παραγράφου 4 την διαγραφή.
3. Υποβολή αιτήσεως διαγραφής δεν χωρεί εφόσον υπάρχει πιθανότητα έστω και μερικής είσπραξης της απαίτησης.
Στην περίπτωση εντοπισμού από μέρους της Κεντρικής Υπηρεσίας κενών στην υποβολή της πρότασης διαγραφής, η αίτηση με τα επισυναπτόμενα στοιχεία  επιστρέφεται προς συμπλήρωση, ενώ στην περίπτωση εντοπισμού πηγής μερικής ή ολικής αποπληρωμής, ο φάκελος επιστρέφεται και η απαίτηση κατά το μέρος που μπορεί να εισπραχθεί χαρακτηρίζεται εισπράξιμη.
4. Η αίτηση και τα παραστατικά στοιχεία που την συνοδεύουν, με την θετική εισήγηση της Κεντρικής Υπηρεσίας υποβάλλονται σε Επιτροπή που συνιστάται από:
α) έναν Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο,
β) το Γενικό Διευθυντή Φορολογίας ως μέλος
δ) το Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων ως μέλος
Εισηγητής στην Επιτροπή είναι, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τελωνειακή οφειλή συμμετέχει στην Επιτροπή και ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, με εισηγητή  τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών.
Γραμματείς  της Επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της  Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος ορίζει ως αναπληρωτή του κάθε Γενικού Διευθυντή  ένα από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση.
5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, αναζητά εφόσον  το κρίνει σκόπιμο συμπληρωματικά στοιχεία από οποιαδήποτε υπηρεσία ή τρίτο και γνωμοδοτεί υπέρ της ολικής διαγραφής της οφειλής ή της απόρριψης του αιτήματος. Ο Υπουργός Οικονομικών αποδέχεται τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ή την τροποποιεί επί το δυσμενέστερο για τον οφειλέτη.
6. Οφειλή που έχει διαγραφεί με την παραπάνω διαδικασία αναβιώνει εάν σε διάστημα δέκα ετών από τη διαγραφή της, διαπιστωθεί η ύπαρξη ή η απόκτηση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή συνυποχρέου προσώπου που καλύπτει μερικά ή ολικά την οφειλή.
Για  χρονικό διάστημα από τη διαγραφή της οφειλής μέχρι και την ημερολογιακή  λήξη του δέκατου έτους από αυτή,  δεν χορηγείται  φορολογική ενημερότητα στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα για οποιαδήποτε αιτία, δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 ν. 2523/1997 και δεν χορηγούνται πιστοποιητικά για μεταβίβαση ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται και για τις διαγραφές που διενεργούνται με το άρθρο 82.» 

Δείτε και το σχετικό βίντεο για να καταλάβετε το μέγεθος της συντεχνίας και της συμμορίας Αυτό που είναι σίγουρο είναι το εξής : Το νομοσχέδιο αυτό θα περάσει σίγουρα . Άλλωστε το είπε ο "τσάρος" της οικονομίας : "το υπουργείο θα αναλάβει νέα νομοθετική πρωτοβουλία για τη διαγραφή των χρεών ".
Την επιταγή του θα την πληρώσει  , να είστε βέβαιοι .
star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: