Ολα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχουν ...

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

star
Δεν έχουν ίχνος ντροπής τα ρεμάλια 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Αρ. Φύλλου 218 - 5 Απριλίου 2011
 
 
Τρίπολη, 6 /04/2011
Αρ. Πρωτ: οικ. 12612/3924
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Στην Τρίπολη σήμερα την 6η Απριλίου 2011, ο Πέτρος Τατούλης, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και η Παρασκευή Τατούλη του Πέτρου συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα εξής:
A) O πρώτος από τους συμβαλλόμενους προβαίνει ύστερα από την αριθμ. 1093/07-02- 2011 απόφασή του που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 218/τ.Γ’/05-04-2011 στην πρόσληψη της δευτέρας ως δημοσιογράφου της Περιφέρειας Πελοποννήσου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε θέση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τον οργανισμό
Εσωτερικής Οργάνωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 131/27-12-2010, σύμφωνα με τους εξής όρους:
1) Υποχρεούται να πληροφορεί τα Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στην
Περιφέρεια, αλλά και των μέσων ενημέρωσης εθνικής εμβέλειας, να
καλύπτει γεγονότα και εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος για ενημέρωση
της κοινής γνώμης, να ενημερώνει και να συλλέγει ειδήσεις και
δημοσιεύματα που αφορούν την Περιφέρεια καθώς και ειδήσεις και
δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας, να μεριμνά για την επικοινωνία του
Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών με τα Μ.Μ.Ε., να παρέχει
πληροφορίες σε λοιπούς δημοσιογράφους και να μεριμνά για τη σωστή
οργάνωση και τέλεση των δημόσιων εορτών και επίσημων τελετών.
2) Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται αποκλειστικά στον
Περιφερειάρχη που έχει έδρα την Τρίπολη.
3) Για την εμφάνιση και ανάληψη καθηκόντων συντάσσεται σχετική έκθεση
από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
4) Η θητεία της δευτέρας εκ των συμβαλλομένων διαρκεί όσο η θητεία του
Περιφερειάρχη και η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για την
Περιφέρεια, σε περίπτωση έκπτωσης της δημοσιογράφου ή της
αποχώρησης του Περιφερειάρχη.
5) Η μηνιαία αντιμισθία της θα είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις
ισχύουσες διατάξεις.
6) Υποχρεούται να εργάζεται ανελλιπώς και όλες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες του ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και υπάγεται στον έλεγχο του Περιφερειάρχη
7) Ασκεί καθήκοντα επιτελικά και δεν έχει αποφασιστική αρμοδιότητα
οποιασδήποτε μορφής.
8) Η απόλυσή της λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή
της παραίτησής της ενεργείται αζημίως για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
B) Η δευτέρα από τους συμβαλλόμενους αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους
ανεξαιρέτως τους όρους της σύμβασης. Η σύμβαση συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται από τους ανωτέρω
συμβαλλόμενους.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                Η ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ
                                        ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ                    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ

 O καλός μπαμπάκας πρέπει να φροντίζει για την κορούλα του !


 
Έδωσα ένα κομματάκι ψωμί στην κορούλα μου, κακό είναι;


πηγή

Θα έρθει η ώρα σας βρωμόσκυλα . Αλήτες με γραβάτα είστε όλοι σας . 
===============================================
Σημείωση ιστολογίου : Μπορείτε ελεύθερα να αναδημοσιεύσετε όποιο κείμενο θέλετε . Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την αναδημοσίευση κειμένων του ιστολογίου ***ΜΑΚΕΔΩΝ*** , είναι η σαφής αναφορά σ΄αυτό μ΄ενεργό λινκ .
star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: