Γιατί πρέπει να ακυρωθεί μονομερώς η συμφωνία των Πρεσπών και να τιμωρηθούν με την εσχάτη των ποινών οι από την μεριά της Ελλάδος πολιτικοί συντελεστές

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

star
Η κυβέρνηση Τσίπρα δεν έδρασε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον αλλά με αυτό της ιστορικής πορείας του κομουνισμού η οποία επιθυμούσε και επιθυμεί διακαώς τον διαμελισμό της Ελλάδος προς άγραν της πρόσβασης της κομουνιστικής Ρωσίας στο Αιγαίο.

Την ίδια πολιτική ακολουθεί και ο αφελής με το βαρύ βιογραφικό, Κούλης

Για τους προδότες του έθνους μία ποινή υπάρχει : εις θάνατον !Τι θα δείτε μέσα στο βιβλίο αυτό:

- Την 6ην Μαρτίον 1 9 3 2 «Ο Νέος Ριζοσπάστης» εδημοσίευε:

 «’Αποφάσεις τής IV ολομέλειας τής Κεντρικής ’Επιτροπής τού Κ.Κ.Ε. 10.— Ή Ελλάδα είναι κράτος ιμπεριαλιστικό, πού κατέκτησε διά τής βίας ολόκληρες περιφέρειες κατοικημένες από άλλες Εθνικότητες (Μακεδονία καί Θράκη), πού τις καταπιέζει καί τις υποβάλλει σέ μια αποικιακή εκμετάλλευση, πού καταδιώκει καί έξοντώνει τις μειονότητες (Εβραίοι). To Κ.Κ. τής Ελλάδας διακηρύττει εν όνόματι τών βασικών αρχών τού μπολσεβικισμοΰ για τή Μακεδονία καί Θράκη τό σύνθημα τού δικαιώματος τής ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, τού δικαιώιιατος για μια ανεξάρτητη Μακεδονία καί Θράκη καί υποστηρίζει δραστήρια την επαναστατική πάλη τού πληθυσμού τών περιφερειών αυτών για τήν έθνική τους άπελευθέρωση. . . ».

- Κατεσκεΰασαν  οί Σλαΰοι τό 1944 Εθνότητα δήθεν Μακεδονικήν. Καί την ’Εθνότητα αυτήν την δήθεν Μακεδονικήν οί Σλαΰοι παρουσιάζουν διεθνώς ώς : άγωνιζομένην υπέρ των δικαίων της έν όνόματι τής αρχής των 'Εθνοτήτων, τής αύτοδιαθέσεως των λαών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τώ 1924 τό επίσημον κατά τήν εποχήν εκείνην έντυπον τής ηγεσίας τού Κ.Κ.Ε. ή «Κομμουνιστική Έπιθεώρησις» έγραφε:
«Τό Μακεδονικό ζήτημα είναι γενικό Βαλκανικό ζήτημα καί μόνο σάν τέτοιο μπορεί νά λυθή. «Τό Μακεδονικό έδαφος καί ό Μακεδονικός Λαός μοιράστηκαν ανάμεσα στη Σερβία, στή Βουλγαρία καί στήν 'Ελλάδα. «Έκτος απ’ αυτό ή μεγάλη μάζα τών μεταναστευμένων Μακεδονικών στοιχείων ζή στή Βουλγαρία καί σε άλλες χώρες. Επαναστατικές δε όργανώσεις υπάρχουν όχι μόνον μέσα στους πληθυσμούς τών Μακεδονικών περιφερειών, αλλά καί μέσα στους μετανάστες. «Τά Βαλκανικά Κ.Κ. μόνον τότε θά κρατήσουν ορθή πολιτική, όταν υπολογίσουν τό σύνολο όλων τών διεσπαρμένων στις διάφορες χώρες επαναστατικών Μακεδονικών δυνάμεων». 

Εις τό αυτό τεύχος τής «Κομμουνιστικής Έπιθεωρήσεως» έδημοσιεύθη ή άπόφασις τού 5ου Συνεδρίου τής «Κομιντέρν», τήν οποίαν έψήφισαν φυσικά καί οί εκπρόσωποι τού Κ.Κ.Ε. Ή άπόφασις αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων καί τά εξή ς:
«. . .Ό τελευταίος ιμπεριαλιστικός πόλεμος 1914 - 1918 στά Βαλκάνια, πού τελείωσε μέ τήν οικονομική καταρείπωση, τήν πολιτική υποδούλωση καί τό μοίρασμα τής Μακεδονίας καί Θράκης μεταξύ τής Σερβίας, τής Ελλάδας και τής Βουλγαρίας, περιέπλεξε ακόμα περισσότερο το Εθνικό ζήτημα καί έκανε πιο βαθύ το μίσος μεταξύ των λαών. «Το μοίρασμα της Μακεδονίας μεταξύ τής Σερβίας, τής 'Ελλάδας και τής Βουλγαρίας ένίσχυσε ακόμα περισσότερο τον πόθο των Μακεδόνων στα διάφορα κομμάτια τής διαμελισμένης τους πατρίδας για τή συνέπεια και την αποκατάσταση μιας Μακεδονίας ένιαίας καί ανεξάρτητης. « ...Τά Κ.Κ. Βαλκανικής και ή Βαλκανική 'Ομοσπονδία οφείλουν να υποστηρίξουν μέ όλη τους τή δραστηριότητα τό εθνικό επαναστατικό κίνημα των καταπιεζομένων λαών τής Μακεδονίας καί τής Θράκης για τή δημιουργία ανεξαρτήτων δημοκρατιών».

Αυτά και άλλα πολλά ... κατεβάστε και διαβάστε από τον παρακάτω σύνδεσμο για την μεγάλη προδοσία της κομουνιστικής Τσιπροπαρέας

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΣΛΑΥΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ

star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: