ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ : Ο αληθινός ρόλος του στα 1821 ηταν η καταστροφή της Ελλάδος

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

star
Ι. Καποδίστριας


Απο την αρχικη εκδοση (1840) της "ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ" του Θ. Φαρμακίδη

α)  Κατα τον Φεορουάριον του 1828 έτους αυθόρμητος ό τότε αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινουπόλεως Άγαθάγγελος εζήτησε την αδειαν παρα της Όθωμανικης εξουσίας εις το να μεταχειρισθfί και αυτος τα όποία έδιδεν εΙς χείρας αυτου ή θρησκεία όπλα προς ‘ολεθρον τών Έλληνων' και λαβων ταυτην απέστειλεν εις την Έλλ,άδα τέσσαρας επισκόπους και τον μέγαν πρωτoσυγκελλoν (Γεν. Έφημ. Άριθ. 39 του 1828 έτους), δια να διαιρέσωσι τους 'Έλληνας, και υπο το πρόσχημα θρησκευτικιων παραινέσεων ν' αποτοξεύσωσιν εΙς αυτούς εμφυλιον πόλεμον,
 ό εστιν εν τω τέλει ηδη του ιερου ήμών αγώνος να φέρωσι δια της θρησκείας τον παντελη ήμών όλεθρον ! Ιδου καταχθόvιoν επινόημα! Οί απεσταλμένοι ηλθον εις την Έλλάδα κατα τον Μάϊον τού αυτού έτους' αλλ' εαν δεν εδυνήθησαν να φέρωσιν εΙς πέρας τον όλεθριώτατον της εαυτών αποστολης σκοπόν, τουτο χρεωστείται εις τας τότε περιστάσεις. Άλλ' είναι περίεργο ν' ακουση τις την εφημερίδα της Έλληνικης Κυβερνησεως, λαλουσαν περι τούτου, ή μάλλον αυτον τον κυβερνήτην Ι.Α. Καποδίστριαν λαλουντα δι' αυτης περι αυτού:

"'0 ζόφος εις τον όποίον ευρίσκεται το Όθωμανικον ύπουργείον μετα την αποφασιστικην αποποιησιν της συνθήκης της 6 'Ιουλίου, φαίνεται μεν καί εξ άλλων συγκεχυμένων βαδισμάτων της Πόρτας, ουχ ήττον δε και εκ του τρόπου, με τόν οποίον ηλπισεν εσχάτως ηδη να δελεάση τούς 'Έλληνας δια μέσου του εν Κωνσταντινουπόλει Πατριάρχου Άγαθαγγέλου. Άπίθανος θέλει φανη ή διήγησις τών βάσεων του σχεδίου τούτου, είναι ομως άληθής, εξαχθείσα υπό πηγης είδημονος. Μετα τήν άπό Κωνσταντινουπόλεως άναχώρησιν τών τριών Πρέσβεων ό Ρείζ Έφέντης εις μίαν συνέντευξίν του μετα του Πατριάρχου εφάνη παροργισμένος, καί ΄ήλεγξεν αυτόν, οτι δεν εκπληροί τα πατριαρχικα χρέη του. Ό Πατριάρχης φοβηθείς μήπως εκπέση του θρόνου του ή μήπως εύρεθη εις άνάγκην να εκκενώση τόν συναχθέντα πλουτον του, σκεφθείς επενόησε και επρόβαλεν εις τήν Πόρταν οτι, αν τω εδιδετο άδεια, ηδύνατο να μεταχειρισθη τινα μέσα, δια να διαιρέσrι τούς " 'Έλληνας και με πρόσχημα θρησκευτικών παραινέσεων να άπoτoξεύσrι εις αυτούς εμφύλιον πόλεμον.

β)  'Αλλα -σημειούσθω εν παρόδω- αν τις γράψη σήμερον (σ.: 1833) περί του νυν πανευκλεως πατριαρχεύοντος Γρηγορίου του στ΄ οπως έγραφε τόν Σεπτέμβριον του 1828 έτους ό Καποδίστριας περί του Άγαθαγγέλου, ολοι οί σφόδρα ζηλωταί θέλουσι κραυγάσει κατ' αυτου "ώς ασεβεστάτου, ως ακρου ύβριστου καί καταφρονητου της 'Εκκλησίας, ως θέλοντος να φέρη ως πρόβατον επί σφαγην τόν παναγιώτατον καί οικουμενικόν πατριάρχην"! Καί ομως ό Καποδίστριας έγραφε περί του Άγαθαγγέλου, οπως έγραφεν, οτε ό σουλτάνος δεν εδυσκολεύετο παντελως από του να κόψη την κεφαλην αυτου! Άλλ' εΙναι ό Γρηγόριος (ό στ) ολιγώτερον του Άγαθάγγελου ένοχος ώς πρός την Έλλάδα; 'Εκείνος επενόησεν εναντίον αυτης -μηκέτι ανεγνωρισμένης καί παρα των κυσερνήσεων των αλλων εθνων αυτονόμου καί ανεξαρτητου- ολέθριον σχέδιον καί ουτoς επιβουλεύει αυτήν, - αυτόνομον ηδη καί ανεξάρτητον υπάρχουσαν• διότι απαιτουσι τουτο αλλοι απ' αυτου, ώς εκ της διηyήσεως θέλει φανη.

»Καί εκείνος, υπό τό πρόσχημα θρησκευτικων παραινέσεων, εμελέτησε ν' αποτοξεύση μεταξύ των Έλλήνων εμφύλιον πόλεμον - καί ούτος, υπό τό πρόσχημα της διατηρησεως ακεραίου καί απταραχαράκτου της ορθοδοξίας, επενόησεν ή ανεδέχθη να εκτελέση παρ' αλλων έπινοημένον ολεθριώτατον σχέδιον!

»ΕΛΛΗΝΕΣ! ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ από των ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΩΝ καί ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ !


Αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια όπως προκύπτει μέσα από τα ιστορικά κείμενα .


Αρχική σελίδα
star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: