Τα Εβραϊκά είναι Ελληνικά

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

star
Τὸ βιβλίο ἐκδόθηκε τὸ 1982 ἀ πὸ τὶς ἐκδόσεις Becket Publications τῆς Ὀξφόρδης στὸ Λονδῖνο καὶ προλογήθηκε ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Saul Levin. Τὸ σύγγραμμα τοῦτο ἔχει ἀριθμὸ ISBN 072890013 καὶ ἀποτελεῖμία πολυετῆ μελέτη καὶ ἐξονυχιστικὴ ἔρευνα γραμμένη στὰ Ἀγγλικὰ καὶ καλύπτει μία ἔκταση ἄνω τῶν ἑπτακοσίων πυκνογραφημένων σελίδων, μὲ μιὰ ἐκτενέστατη ἀνάπτυξη γλωσσικὰ ὁμολόγων ὁμάδων, οἱ ὁποῖες παρουσιάζονται στὰ Ἑλληνικὰ καὶ ἑκατέρωθεν αὐτῶν οἱ ἴδιες ὁμόλογες λέξεις στὰ Ἑβραϊκὰ καὶ Ἀραβικά.
Ὁ συγγραφέας Ἰ. Γιαχούντα προλογίζοντας τὸ πόνημά του ἀναφέρει, πὼς ἡ ἐργασία αὐ ὴ θὰ ἔ πρεπε νὰ ἔχῃ γίνει ἀπὸ τοὐλάχιστον τρεῖς εἰδικευμένους μελετητὲς στὶς τρεῖς γλῶσσες: Ἑλληνικά, Ἑβραϊκά, Ἀραβικὰ καὶ νὰ μελετήσουν ἐπισταμένως, πῶς ἡ ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα γέννησε θαυμάσια τὶς ἄλλες δύο. Τὴν ἐργασία τὴν ἀνέλαβε ὁ ἴδιος μονάχος του καὶ χωρὶς καμμία βοήθεια διεκπεραίωσε τὸν ἆθλο τοῦτο, χωρὶς νὰ βρῇ οὔτε ἕναν Ἕλληνα νὰ συνεργαστῇ μαζί του.


Ὁ Ἰ. Γιαχούντα ἀποδεικνύει μὲ χιλιάδες παραδείγματα ὁμόλογων λέξεων τὴν ταυτότητα τῆς Ἑβραϊκῆς Γλώσσας μὲ τὴν Ἑλληνική. Τὸ βιβλίο, γραμμένο στὰ Ἀγγλικὰ καὶ χωρὶς τὴ γνώση τῆς Ἑβραϊκῆς οὔτε τῆς Ἀραβικῆς Γλώσσας, γίνεται κατανοητό, καὶ τὰ συμπεράσματα μόνο στὴν Ἀγγλικὴ εἶναι εὐλογοφανῆ καὶ κατανοητά. Ὁ ἀναγνώστης ἀβίαστα φτάνειστὸ τελικὸ συμπέρασμα γιὰ τὴ μοναδικότητα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.

Ὁ Γιαχούντα ὁμολογεῖ, ὅτι μελετοῦσε ἀ πὸ πολὺ νέος τὴν Βίβλο καὶ τὴν ἑβραϊ κὴ μετάφραση τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἀπὸ μικρὸς ἀνέπτυξε μίαν ἐχθρότητα πρὸς τοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς Ρωμαίους. Μὲ τὴν ἐνηλικίωσή του ὅμως τὰ αἰσθήματα αὐτὰ ἄλλαξαν.

Διαπιστώνει, ὅτι οἱ διαφορὲς τῶν ἀνθρώπων εἶναι καὶ ἐμφύλιες. Φτάνει στὸ ἱστορικὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ πολιορκία καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Τροίας ἦταν ἕνας ἐμφύλιος πόλεμος μεταξὺ Ἑλλήνων. Στὰ 30 του χρόνια πείθεται, ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἑλληνικῆς καταγωγῆς.

Στὴν ἡλικία αὐτὴ τῶν 30 ἐτῶν ἐνδιαφέρθηκε νὰ σπουδάσῃ Βιολογία. Στὴ μελέτη τῆς Βιολογίας συνάντησε πολλὲς ἑλληνικὲς λέξεις. Ρωτήστε ἕνα μαθητὴ καὶ ἐδῶ στὴ Μελβούρνη, ποὺ σπουδάζει Βιολογία –Biology στὸ VCE Year 11 καὶ Year 12: θὰ σᾶς κάνῃ τὴν ἴδια παρατήρηση: Πάρα πολλὲς λέξεις εἶναι ἑλληνικές, για τὶ μόνο μ’ αὐτὲς ὑπάρχει Ἐπιστήμη.

Στὴν περίπτωση τοῦ Γιαχούντα, ἐπειδὴ γνώριζε πολὺ καλὰ τὴν Ἑβραϊκὴ Γλῶσσα καὶ ὅταν εἶδε, ὅ τι στὴν Βιολογία ἡ Ἑβραϊκὴ χρησιμοποιεῖ τὶς ἴδιες λέξεις, ποὺ ἀ κούγονται ἑβραϊκές, ἔφτασε τὸ συμπέρασμα, ὅτι οἱ Ἕλληνες τὶς δανείστηκαν ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους. Ἔφτασε μάλιστα στὴν πράξη νὰ κάνῃ ἕναν κατάλογο μὲ αὐτὲς τὶς λέξεις, γιὰ νὰ ἀποδείξῃ μὲ ἁπτὰ παραδείγματα, πὼς ἡ Ἑβραϊκὴ Γλῶσσα ἐπηρέασε πολλαπλᾶ τὴν Ἑλληνική. Ἀγνοοῦσε τελείως, ποῦ θὰ τὸν ὡδηγοῦσε ἡ θεωρία καὶ ἡ ἔρευνα του αὐτή.

Γιὰ περαιτέρω ἐμβάθυνση ἔμαθε τὸ Ἑλληνικὸ Ἀλφάβητο τὸ 1933 καὶ στρώθηκε στὴ δουλειά, γιὰ νὰ βρῇ τοὺς κρίκους τῆς ἕνωσης τῆς Ἑβραϊκῆς μὲ τὴν Ἑλληνική.

Ἔτσι ἦλθε σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ ἄρχισε νὰ μελετᾷ ἐπισταμένως τὴ μετάφραση τῆς Βίβλου τῶν Εβδομήκοντα. Τότε κάνει καὶ τὴν ἐπαφή του μὲ τὸν Ὅμηρο (Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσεια) ἀπὸ τὸ πρωτότυπο.

Ὁ κατάλογός του τῶν ὁμοίων προφορικὰ λέξεων Ἑβραϊκῆς καὶ Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἔφτασε τὶς 600 (ἑξακόσιες) καὶ περιελάμβανε λέξεις γιὰ κάθε φάση τῆς ζωῆς.

Εἶναι ἐδῶ ποὺ ὁ Γιαχούντα ἔκανε στροφὴ 180˚ καὶ συνεπέρανε, πὼς οἱ Ἑ βραῖοι δανείστηκαν τὶς λέξεις αὐτὲς ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες. Ἡ ἔρευνά του τὸν ἔκανε νὰ πειστῇ, ὅτι δὲν ἐπρόκειτο γιὰ δανεισμὸ ἀλλὰ γιὰ μία γενετικὴ σχέση. Τὸ κλειδί, γιὰ νὰ δῇ καὶ νὰ μελετήσῃ διεξοδικὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, ἦταν ἡ Γραμματικήτης.

Μετὰ τὴ μελέτη της καὶ ταξινομῶντας καὶ ἀναλύοντας τὶς ἑλληνικὲς καὶ «ἑβραϊκές» ὁμόλογες λέξεις φτάνει σὲ πολλὰ χρήσιμα συμπεράσματα τῆς μεταμόρφωσης τῶν ἑλληνικῶν λέξεων σὲ ἑβραϊκές. Οἱ καταλήξεις τῶν ἑλληνικῶν λέξεων γίνονται προθέμα τα στὶς ἑβραϊκές. Μερικὰ ἑλληνικὰ γράμματα ἐναλλάσσονται διαλεκτικά: π.χ. τὸ κ μὲ τὸ τ, τὸ ο μὲ τὸ α, τὸ σ μὲ τὸ δ. Μὲ τέτοιες ἀλλαγὲς ἐπιβεβαιωνόταν ἡ ἀκρίβεια τῶν ὁμολόγων λέξεων, καὶ αὐτὴ ἡ ἐπιβεβαίωση γινόταν μὲ τὴν ἴδια σημασία τῶν λέξεων στὶς δύο γλῶσσες.

Τέλος ἀξίζει τὸν κόπο νὰ δοῦμε μία μόνο παράγραφο, πῶς προλογίζουν τὴ σημαντικὴ αὐτὴ ἐργασία τοῦ Ἰ. Γιαχούντα οἱ ἐκδότες τοῦ ριζοσπαστικοῦ αὐτοῦ βιβλίου:  «It emerges from his vast and meticulous philological research: that the holders were of Hellenic descent and that the Arabs were of Hittite (Skythian) origin; that they were both intimately related to the Greeks by religion and custom; that the traditional segregation of the Indo-European from the so-called Semitic languages is baseless.»

[Δηλαδή: «Ἀπὸ τὴν τεράστια καὶ σχολαστικὴ φιλολογικὴ ἔρευνά του ἀποδεικνύεται: ὅτι οἱ Ἑβραῖοι ἦταν ἑλληνικῆς καταγωγῆς καὶ ὅτι οἱ Ἄραβες ἦταν χεττιτικῆς (σκυθικῆς) προέλευσης, ὅτι καὶ οἱ δύο συγγένευαν στενὰ μὲ τοὺς Ἕλληνες στὴ θρησκεία καὶ τὶς συνήθειες, ὅτι ὁ παραδοσιακὸς διαχωρισμὸς τῶν ἸνδοΕὐρωπαίων ἀπὸ τὶς λεγόμενες Σημιτικὲς γλῶσσες εἶναι ἀβάσιμος.»

Ἐὰν συμφωνήσου με μὲ τὸν Γιαχούντα, θὰ πρέπει νὰ ἀναθεωρήσουμε ὅλη τὴν Παγκόσμια Ἱστορία ἀπὸ κοινωνική, πολιτικὴ καὶ θρησκευτικὴ πλευρά. Τότε θὰ ὑπάρχῃ Δυτικὸς Πολιτισμὸς μὲ ἀμερικανικὴ ἡγεμονία; Πῶς θὰ θάψουμε τὴν ἰνδοευρωπαϊκή –καὶ γιὰ ἄλλους ἰνδογερμανικὴ ὁμογλωσσία; Πμπολλα εἶναι τὰ ἐρωτηματικὰ ἐδῶ. Ἐν κατακλεῖδι ἡ θεώρηση τῆς ζωῆς θὰ πρέπει νὰ ἔχῃ ἑλληνικὸ ὅραμα μὲ βάση τὴν ἐλεύθερη σκέψη καὶ χωρὶς δόγματα.
Τα συμπεράσματά του παρακάτω (σελ. 7,8,9) :Φυσικά το βιβλίο αυτό είναι απίθανο να βρεθεί σήμερα κάπου . Κάποιοι φρόντισαν αμέσως μετά την έκδοσή του να το "εξαφανίσουν" . Σήμερα στο διαδύκτιο διατίθεται στην τιμή των 1,269.90 δολλαρίων !!!

Εγώ το έχω σε μορφή pdf  . Δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να το αναρτήσω εδώ , αλλά αν κάποιος ενδιαφέρεται ας μου υποδείξει τον τρόπο να το αναρτήσω ή να του το στείλω . Θεωρώ πως κάποια στιγμή κάποιος θα πρέπει να έρθει σε συμφωνία με τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του βιβλίου και να το εκδόσει εις την Ελληνικήν γλώσσα .


Αρχική σελίδα
star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: