Η συμφωνία της Βάρκιζας

Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

star
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφ' ενός οι κ.κ. Ιωάννης
Σοφιανόπουλος υπουργός επί των Εξωτερικών, Περικλής
Θ. Ράλλης υπουργός επί των Εσωτερικών και Ιωάννης
Μακρόπουλος υπουργός επί της Γεωργίας, αποτελούντες
την υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως εξουσιοδοτημένη
Αντιπροσωπεία, και αφ' ετέρου οι κ.κ. Γεώργιος Σιάντος
Γραμματεύς της Κεντρικής Επιτροπής του
Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, )ημήτριος
Παρτσαλίδης Γραμματεύς της Κεντρικής Επιτροπής του
Ε.Α.Μ. και Ηλίας Τσιριμώκος Γενικός Γραμματεύς της
Ενώσεως Λαϊκής )ημοκρατίας (Ε.Λ.).), αποτελούντες
την υπό της Κεντρικής Επιτροπής του Ε.Α.Μ.
προσηκόντως εξουσιοδοτημένην Αντιπροσωπείαν,
συνήλθαμεν εις διάσκεψιν εις Βάρκιζαν και από κοινού
εξητάσαμεν τα μέσα και τον τρόπον της καταπαύσεως
του εμφυλίου πολέμου και της συμφιλιώσεως του
Ελληνικού Λαού και κατελήξαμεν εις την κατωτέρω
συνομολογηθείσαν συμφωνίαν.

Η Κυβερνητική Αντιπροσωπεία εξεδήλωσε κατά την
σύσκεψιν ταύτην την σταθεράν θέλησιν της
Κυβερνήσεως όπως άνευ νέας αιματοχυσίας τερματίση
την θλιβεράν εσωτερικήν κρίσιν, αποκαταστήση την
ενότητα του Κράτους και επαναφέρη την εσωτερικήν
ειρήνην και την πολιτικήν ομαλότητα. Ούτω μόνον θα
δυνηθεί ο Ελληνικός Λαός να αναλάβη την
δημιουργικήν προσπάθειαν δια την ανοικοδόμησιν της
Χώρας εκ των ερειπίων, τα οποία σκληροί αγώνες προς
τους εξωτερικούς εχθρούς και ο αδελφοκτόνος πόλεμος
επεσώρευσαν.
Ίνα δε η επελθούσα συμφωνία προσλάβη τον χαρακτήρα
ενός ακαταλύτου ηθικού συμφώνου, εκφράζοντος τας
επιταγάς της πολιτικής συνειδήσεως του Ελληνικού
Λαού, η Κυβερνητική Αντιπροσωπεία εζήτησεν όπως δι'
αυτού διακηρυχθή η σταθερά θέλησις του Ελληνικού
Λαού δια την ανάπτυξιν ελευθέρου και ομαλού
πολιτικού βίου, του οποίου κύριον χαρακτηριστικόν θα
είναι ο σεβασμός της πολιτικής συνειδήσεως των
πολιτών, η ειρηνική διαφώτισις και διάδοσις πολιτικών
ιδεών και ο σεβασμός προς τας ελευθερίας, τας οποίας ο
Καταστατικός Χάρτης του Ατλαντικού και αι αποφάσεις
της Τεχεράνης διεκήρυξαν και η συνείδησις των δι'
αυτάς αγωνιζομένων ελευθέρων λαών απεδέχθη.
Κατά την διάσκεψιν διεπιστώθη πλήρης συμφωνία
αντιλήψεων της Αντιπροσωπείας του Ε.Α.Μ. επί των
αρχών τούτων.
Άρθρον 1ον: Ελευθερίαι
Η Κυβέρνησις θα εξασφάλιση σύμφωνα προς το
Σύνταγμα και τας απανταχού καθιερομένας
)ημοκρατικάς Αρχάς, την ελευθέραν εκδήλωσιν των
πολιτικών φρονημάτων των πολιτών, καταργούσα πάντα
τυχόν προηγούμενον ανελεύθερον Νόμον. Θα
εξασφαλίση επίσης την απρόσκοπτον λειτουργίαν των
ατομικών ελευθεριών, ως του συνέρχεσθαι, του
συνεταιρίζεσθαι και της δια του Τύπου εκφράσεως των
στοχασμών. Ειδικώτερον η Κυβέρνησις θα
αποκαταστήση πλήρως τας συνδικαλιστικάς ελευθερίας.
Άρθρον 2ον: Άρσις Στρατιωτικού νόμου
Ο Στρατιωτικός Νόμος θα αρθή ευθύς μετά την
υπογραφήν της παρούσης συμφωνίας. Άμα τη άρσει
ταύτη, θα τεθή εις εφαρμογήν συντακτική πράξις
πανομοιότυπος προς την Κ)', δια της οποίας θα
επιτρέπεται η αναστολή των εν τη Κ)' πράξει
αναφερομένων άρθρων του Συντάγματος.
)ια )ιατάγματος θα ανασταλή αμέσως καθ' όλην την
χώραν η ισχύς των άρθρων 5, 10, 20 και 95 του
Συντάγματος. Η αναστολή αυτή θα εξακολουθήση μέχρι
συμπληρώσεως του αφοπλισμού και της εγκαταστάσεως
)ιοικητικών, )ικαστικών και Στρατιωτικών Αρχών καθ'
άπασαν την Χώραν. Όσον αφορά ειδικώτερον το άρθρον
5, τούτο δεν θα ανασταλή εις τας πόλεις Αθηνών και
Πειραιώς μετά των προαστίων και συνοικισμών. Ειδικώς
όμως δια τους μέχρι σήμερον συλληφθέντας,
συνομολογείται ότι δεν ισχύει το άρθρον 5 του
Συντάγματος και ότι ούτοι θα απολυθούν εντός του
συντομωτέρου δυνατού χρόνου, διδομένων των προς
τούτω αναγκαίων διαταγών προς τας αρμοδίους αρχάς.
Οπαδοί του Ε.Α.Μ., ενδεχομένως συλληφθέντες και
κρατούμενοι υπό άλλων οργανώσεων, θα αφεθούν ως
τάχιστα ελεύθεροι.
Άρθρον 3ον: Αμνηστία
Αμνηστεύονται τα πολιτικά αδικήματα τα τελεσθέντα
από της 3ης )εκεμβρίου 1944 μέχρι της υπογραφής του
παρόντος. Εξαιρούνται της αμνηστίας τα συναφή κοινά
αδικήματα κατά της ζωής και της περιουσίας, τα οποία
δεν ήσαν απαραιτήτως αναγκαία δια την επιτυχίαν του
πολιτικού αδικήματος. Ο σχετικός Νόμος θα δημοσιευθή
άμα τη υπογραφή της παρούσης συμφωνίας. Εξαιρούνται
της αμνηστίας όσοι, υπόχρεοι εις παράδοσιν όπλων άτε
ανήκοντες εις τας Οργανώσεις του Ε.Λ.Α.Σ., της
Εθνικής Πολιτοφυλακής και Ε.Λ.Α.Ν., δεν παραδώσουν
ταύτα μέχρι της 15 Μαρτίου 1945. Η τελευταία αυτή
διάταξις περί εξαιρέσεως εκ της αμνηστίας μετά την
διαπίστωσιν ότι ο αφοπλισμός του Ε.Λ.Α.Σ.
επραγματοποιήθη, μη έχουσα πλέον δικαιολογητικον
λόγον θα καταργηθή.
Εγγυήσεις και λεπτομέρειαι της παρεχομένης αμνηστίας
αναγράφονται εις το προσηρτημένον τω παρόντι σχέδιον
Νόμου.
Άρθρον 4ον: Όμηροι
Άπαντες οι πολίται οι συλληφθέντες παρά του Ε.Λ.Α.Σ.
ή της Εθνικής Πολιτοφυλακής ή του Ε.Λ.Α.Ν.
ανεξαρτήτως ημερομηνίας συλλήψεως, θα αφεθούν
αμέσως ελεύθεροι. Όσοι τυχόν κρατούνται με την
κατηγορίαν ότι είναι δοσίλογοι ή ένοχοι αδικημάτων, θα
παραδοθούν εις την )ικαιοσύνην του Κράτους ίνα
δικασθούν υπό των αρμοδίων κατά Νόμον )ικαστηρίων.
Άρθρον 5ον: Εθνικός Στρατός
Ο Εθνικός Στρατός, πλην των κατ' επάγγελμα
αξιωματικών και υπαξιωματικών, θα αποτελήται από
οπλίτας των εκάστοτε στρατολογουμένων κλάσεων. Οι
ειδικώς εκπαιδευθέντες εις τα νέα όπλα έφεδροι
αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίται υπαρχόντων
σχηματισμών θα παραμείνουν εν υπηρεσία. Ο Ιερός
Λόχος θα παραμείνη ως έχει, εφ' όσον ευρίσκεται υπό
τας αμέσους διαταγάς του Συμμαχικού Στρατηγείου,
συγχωνευόμενος ευθύς κατόπιν εις τον Ενιαίον Εθνικόν
Στρατόν, συμφώνως προς την ανωτέρω τεθείσαν βάσιν.
Θα καταβληθή προσπάθεια ίνα επεκταθή η τακτική
στρατολογία καθ' άπασαν την Ελλάδα, συμφώνως και
προς την τεχνικήν ευχέρειαν και τας
παρουσιασθησομένας ανάγκας. Εις τας ήδη υπάρχουσας
μονάδας θα προσέλθουν προς κατάταξιν μετά την
αποστράτευσιν του Ε.Λ.Α.Σ., οι ανήκοντες εις κληθείσας
κλάσεις συμφώνως με το προσηρτημένον πρωτόκολλον.
Θα απολυθώσι δε των τάξεων πάντες όσοι κατετάγησαν
εις τας υπάρχουσας μονάδας, χωρίς να ανήκωσιν εις τας
κληθείσας κλάσεις. Άπαντα τα μόνιμα στελέχη του
Εθνικού Στρατού θα κριθώσιν υπό των Συμβουλίων,
περί ων υπ' αριθ. 7 Συντακτική Πράξις. Τα πολιτικά και
κοινωνικά φρονήματα των στρατευομένων πολιτών θα
είναι σεβαστά.
Άρθρον 6ον: Αποστράτευσις
Άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος, αποστρατεύονται αι
ένοπλοι δυνάμεις Αντιστάσεως και συγκεκριμένως ο
Ε.Λ.Α.Σ, τακτικός και εφεδρικός, το Ε.Λ.Α.Ν. και η
Εθνική Πολιτοφυλακή. Η αποστράτευσις και η
παράδοσις των όπλων θέλουσι συντελεσθή κατά τα
ειδικώτερον διαλαμβανόμενα εις το πρωτόκολλον το
συνταχθέν υπό της Τεχνικής Επιτροπής, όπερ
προσαρτάται εις το παρόν δεόντως μονογραφημένον. Το
Κράτος θέλει ρυθμίσει τα των επιτάξεων των γενομένων
υπό του Ε.Λ.Α.Σ. Τα παρά του Ε.Λ.Α.Σ. επιταχθέντα
πράγματα, ζώα, αυτοκίνητα κλπ. άτινα θέλουσι
παραδοθή εις το Κράτος, κατά λεπτομερέστερον
εκτιθέμενα εις το συνταχθέν πρωτόκολλον, όπερ
προσαρτάται τω παρόντι, θέλουσι θεωρηθή ως
επιταχθέντα παρά του Ελληνικού )ημοσίου.
Άρθρον 7ον: Εκκαθάρισις Υπαλλήλων
Η Κυβέρνησις θα προβή δι' Επιτροπών ή Συμβουλίων τα
οποία ειδικός Νόμος θέλει ορίση, εις την εκκαθάρισιν
των )ημοσίων Υπαλλήλων, Υπαλλήλων Προσώπων
)ημοσίου )ικαίου, )ημοτικών και Κοινοτικών τοιούτων
και λοιπών υπηρεσιών εξηρτημένων εκ του Κράτους, ή
επιχορηγουμένων υπ' αυτού. Κριτήρια της εκκαθαρίσεως
θα είναι η επαγγελματική επάρκεια, ο χαρακτήρας και το
ήθος, η συνεργασία μετά του εχθρού και η
χρησιμοποίησις του υπαλλήλου ως οργάνου της
δικτατορίας. Υπάλληλοι εκ των ανωτέρω
προσχωρήσαντες κατά τον χρόνον της κατοχής εις τας
δυνάμεις αντιστάσεως επανέρχονται εις τας θέσεις των
και θα κριθούν καθ' ον τρόπον και οι άλλοι υπάλληλοι.
Τα αυτά ως άνω Συμβούλια θα κρίνωσι τους
υπαλλήλους, οι οποίοι συμμετέσχον ή συνείργησαν εις
την εκδήλωσιν των γεγονότων από της 3 )εκεμβρίου
1944 μέχρι της υπογραφής του παρόντος. Τους εκ των
τελευταίων τούτων ενεχομένους δύνανται να θέσουν εις
διαθεσιμότητα επί τη βάσει των Νόμων, της οριστικής
αυτών θέσεως καθορισθησομένης υπό της κυβερνήσεως
ήτις θα προέλθη από τας εκλογάς της Συντακτικής
Συνελεύσεως. Οι μέχρι τούδε τεθέντες εις διαθεσιμότητα
δυνάμει αποφάσεως των Υπουργών θα υποβληθούν υπό
την κρίσιν των εν αρχή του παρόντος αναφερομένων
Συμβουλίων. Ουδείς υπάλληλος θα διωχθή μόνον δια τα
πολιτικά του φρονήματα.
Άρθρον 8ον: Εκκαθάρισις Σωμάτων Ασφαλείας
Η εκκαθάρισις των Σωμάτων Ασφαλείας, Χωροφυλακής
και Αστυνομίας Πόλεων, θα συντελεσθή το ταχύτερον
παρ' Ειδικών εκκαθαριστικών Συμβουλίων με τα αυτά
ως και οι )ημόσιοι υπάλληλοι κριτήρια. Άπαντες οι
αξιωματικοί και οπλίται των εν λόγω Σωμάτων οι
εμπίπτοντες εις τας διατάξεις του Νόμου περί αμνηστίας,
οίτινες κατά την διάρκειαν της κατοχής προσεχώρησαν
εις τας τάξεις του Ε.Λ.Α.Σ., του Ε.Λ.Α.Ν. ή της Εθνικής
Πολιτοφυλακής, θα επανέλθουν εις τας θέσεις των και
θα υποβληθούν εις την κρίσιν των εκκαθαριστικών
Συμβουλίων, καθ' ον τρόπον και οι λοιποί συνάδελφοι
των. Άπαντες οι αξιωματικοί και οι οπλίται των εν λόγω
Σωμάτων, οι εγκαταλείψαντες τας θέσεις των από της 3
)εκεμβρίου 1944 μέχρι της υπογραφής του παρόντος,
τίθενται εις διαθεσιμότητα, της οριστικής αυτών θέσεως
καθορισθησομένης παρά Συμβουλίων περί ων θα
αποφασίση η μέλλουσα να προέλθη εκ των εκλογών
κυβέρνησις.
Άρθρον 9ον:  ημοψήφισμα και Εκλογαί
Το ταχύτερον δυνατόν, πάντως δε εντός του τρέχοντος
έτους θα διεξαχθή εν πάση ελευθερία και γνησιότητι
δημοψήφισμα, το οποίον θα τερματίση οριστικώς το
πολιτειακόν ζήτημα, υποτασσομένων πάντων εις την
απόφασιν του Λαού. Θα επακολουθήσουν δε ως τάχιστα
και εκλογαί Συντακτικής Συνελεύσεως δια την
κατάρτισιν του νέου Συντάγματος της Χώρας. Και αι δύο
αντιπροσωπείας συμφωνούν, όπως προς έλεγχον της
γνησιότητος της εκφράσεως της Λαϊκής θελήσεως
παρακληθούν αι Μεγάλαι Σύμμαχοι δυνάμεις και
αποστείλουν παρατηρητάς.
Του παρόντος εγένοντο δύο όμοια, ων το εν έλαβεν η
Κυβερνητική αντιπροσωπεία και το έτερον η
Αντιπροσωπεία του Ε.Α.Μ.
Εν Αθήναις, εν τω Υπουργείω των Εξωτερικών τη 12
Φεβρουαρίου 1945.
Η αντιπροσωπεία της Ελληνικής Κυβερνήσεως:
Ι. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΡΑΛΛΗΣ, Ι.
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ.
Η αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του Ε.Α.Μ.:
Γ. ΣΙΑΝΤΟΣ, ). ΠΑΡΤΣΑΛΙ)ΗΣ, ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜ9ΚΟΣ.
Ο Γραμματεύς της )ιασκέψεως:
Γ. ΒΑΡΣΑΜΗΣ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Συμφωνία της Βάρκιζας / Πρακτικόν Συμφωνίας
Κατόπιν λεπτομερών συζητήσεων, αι οποίαι
διήρκεσαν επί μίαν ακόμη εβδομάδα και κατά
τας οποίας εξητάσθησαν διαδοχικώς όλα τα
τιθέμενα προβλήματα από πολιτικής και
στρατιωτικής πλευράς, την 12 Φεβρουαρίου
1945, εις τας 04.30 π.μ. αι δύο Αντιπροσωπείαι
κατέληξαν εις οριστικήν συμφωνίαν και
υπάεγραψαν το ακόλουθον πρωτόκολλον:
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ιωάννης
Σοφιανόπουλος, Υπουργός επί των Εξωτερικών,
Περικλής θ. Ράλλης, Υπουργός επί των Εσωτερικών και
Ιωάννης Μακρόπουλος, Υπουργός επί της Γεωργίας,
αποτελούντες την υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως
εξουσιοδοτημένην αντιπροσωπείαν, και αφ’ ετέρου οι
κ.κ. Γεώργιος Σιάντος, Γραμματεύς της Κεντρικής
Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος,
)ημήτριος Παρτσαλίδης, Γραμματεύς της Κεντρικής
Επιτροπής του ΕΑΜ και Ηλίας Τσιριμώκος, Γενικός
Γραμματεύς της Ενώσεως Λαϊκής )ημοκρατίας (ΕΛ)),
αποτελούντες την υπό τής Κεντρικής Επιτροπής τού
ΕΑΜ εξουσιοδοτημένην Αντιπροσωπείαν, δηλούν ότι
επί όλων των θεμάτων κατέληξαν εις απόλυτον
συμφωνίαν ήτις διατυπουμένη εις αναλυτικόν πρακτικόν
θέλει υπογραφή σήμερον και ώραν 14ην εις το εν
Αθήναις Μέγαρον του Υπουργείου των Εξωτερικών.
Εν Βάρκιζα τη 12 Φεβρουαρίου
1945. Ώρα 04.30'
Η Αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ
ΓΕ9ΡΓΙΟΣ ΣΙΑΝΤΟΣ
)ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΤΣΑΛΙ)ΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΡΙΜ9ΚΟΣ
Η Αντιπροσωπεία της Ελληνικής Κυβερνήσεως
Ι9ΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΑΛΛΗΣ
Ι9ΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Γραμματεύς της )ιασκέψεως
Γ. ΒΑΡΣΑΜΗΣ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Συμφωνία της Βάρκιζας/Πρωτόκολλον
Συμφωνίας ια Στρατιωτικά Ζητήματα
ΠΡ9ΤΟΚΟΛΛΟΝ ΣΥΜΦ9ΝΙΑΣ )ΙΑ ΣΤΡΑΤΙ9ΤΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ
1. Άμα τη υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας, το
Γενικόν Στρατηγεΐον του ΕΛΑΣ θά κηρύξη περαιωμένον
τό έργον εσωτερικής αντιστάσεως και τό Γενικόν
Στρατηγεϊον τοϋ ΕΛασ θά έκδώση διαταγάς καταθέσεως
των δπλων καί γενικώς άποστρατεύσεως των ενόπλων
δυνάμεων ΕΛΑΣ (τακτικού καί εφεδρικού), ΕΛΑΝ και
Εθνικής Πολιτοφυλακής συμφώνως προς τους δρους τοΰ
είδικοϋ σχεδίου άποστρατεύσεως.
2. Τό Γενικόν Στρατηγείον του ΕΛΑΣ θα λύση των προς
τον ΕΛΑΣ καί το ΕΑΜ υποχρεώσεων τους μονίμους
αξιωματικούς καί θά απολύση των τάξεων του ΕΛΑΣ,
ΕΛΑΝ καί Ε.Π. άπαντας τους εφέδρους αξιωματικούς
καί οπλίτας.
3. Η Κυβέρνησις θεωρεί τους μονίμους αξιωματικούς
παντός όπλου του ΕΛΑΣ εν ενεργεία, άλλ' ούτοι θά
κριθώσιν ως και οι λοιποί συνάδελφοι των υπό των
Συμβουλίων των προβλεπομένων υπό της υπ' αριθ. 7
Συντακτικής Πράξεως.
Επίσης θεωρεί εν ενεργεία τους μονίμους
υπαξιωματικούς και οπλίτας παντός όπλου.
4. Η Κυβέρνησις αναλαμβάνει την ύποχρέωσιν νά
θεώρηση προσωρινώς έν ενεργεία τους εφέδρους έκ
μονίμων τους μή υπαγόμενους εις κρίσιν ύπό
Συμβουλίων δυνάμει της ϋπ' αριθ. 7 Συντακτικής
Πράξεως. )ιά τούτους θά λάβη μέριμναν δπως
ϋπαχθώσιν εις τους νόμους τους αφορώντας τους
λοιπούς συναδέλφους των της αυτής κατηγορίας τους
παραμείναντας είς τήν Ελλάδα ή ϋπηρετήσαντας εις
ομάδας εσωτερικής αντιστάσεως.
5. Η Κυβέρνησις αναγνωρίζει εφέδρους αξιωματικούς
τους άποκτήσαντας τόν βαθμόν μέχρι της 28 Απριλίου
1941.
Η Κυβέρνησις δεν αναγνωρίζει τους εφέδρους
αξιωματικούς του ΕΛΑΣ και λοιπών "Οργανώσεων τους
όνομασθέντας ύπό τών "Οργανώσεων κατά τήν
διάρκειαν τής κατοχής. )ιά τούτους αναλαμβάνει τήν
ύποχρέωσιν όπως εις περίπτωσιν προσκλήσεως των ύπό
τά δπλα καΐ έφ' δσον θά συγκροτηθώσι σχολαί εφέδρων
αξιωματικών έκ της κλάσεως των, κέκτηνται δέ τά υπό
τών νόμων προβλεπόμενα προσόντα, εισάγονται
υποχρεωτικώς εις τάς Σχολάς Εφέδρων.
Τήν αυτήν ύποχρέωσιν αναλαμβάνει καί διά τούς
διατελέσαντας καπετανέους.
Εξαιρετικώς και μόνον η Κυβέρνησις θα αναγνώριση ως
εφέδρους αξιωματικούς κατόπιν αυστηρών ανακρίσεων
εκείνους εκ των υπο των μονάδων αντιστάσεως
όνομασθέντων αξιωματικών, οϊτινες κατέστησαν
ανάπηροι ή έφονεύθησαν.
6. Ο χρόνος της υπηρεσίας αδιακρίτως αξιωματικών και
οπλιτών ύπηρετησάντων εις μονάδας εσωτερικής
αντιστάσεως, θα άναγνωρισθή υπο της Κυβερνήσεως ως
πολεμικός.
7. Υπο του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ θά
παραδοθώσιν εις το Γενικόν Έπιτελεΐον Στρατοϋ εντός
30 ήμερων απο της υπογραφής της παρούσης αι κάτωθι
καταστάσεις:
α) Των μονίμων αξιωματικών κατά
κατηγορίας και των εφέδρων εκ μονίμων.
β) Των 1500 ἐφέδρων όνομασθέντων προ
της 28 "Απριλίου 1941.
γ) Των 1270 ἐφέδρων ὀνομασθέντων ύπό
τοϋ ΕΛΑΣ.
δ) Των 1001 καπετανέων τοΰ ΕΛΑΣ.
ε) Των αναπήρων και φονευθέντων
Εφέδρων Αξιωματικών των όνομασθέντων
 υπο του ΕΛΑΣ.
Εις τας καταστάσεις των Εφέδρων Αξιωματικών και των
καπετανέων θα έμφαίνωνται και τα στρατολογικά των
στοιχεία.
8. Το υπό του ΕΛΑΣ καί ΕΛΑΝ κατεχόμενον παντός
είδους πολεμικόν ύλικόν αρμοδιοτήτων Επιμελητείας
Πυροβολικού, Μηχανικού, Ιππικοΰ, Ιππωνειών,
Αυτοκινήτων, Κτηνιατρικού, Υγειονομικού (ήτοι
τυφέκια, πιστόλια, αυτόματα δπλα, ελαφρά καί βαρέα,
δλμοι, πυροβόλα, πυρομαχικά παντός είδους, έκκρητικαί
ύλαι, νάρκαι, ασύρματοι, τηλεφωνικόν ύλικόν,
αυτοκίνητα, τρακτέρ, οχήματα παντός είδους, ιστιοφόρα,
βενζινόπλοια, τρόφιμα, ύγειονομικόν καί φαρμακευτικόν
ύλικόν, κτήνη παντός είδους), περιέρχεται είς τήν
κυριότητα τοϋ Ελληνικού )ημοσίου.
Αί λεπτομέρειαι συγκεντρώσεως καί παραδόσεως του
ύλικου τούτου εις την Κυβέρνησιν καθορίζονται εις το
είδικόν σχέδιον άποστρατεύσεως.
Αι υποχρεώσεις τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ προς ίδιώτας κλπ. θά
ρυθμισθώσιν υπο του Κράτους ως ορίζεται εις το γενικόν
πρακτικόν.
9. Ο Έλεγχος εκάστης περιοχής κατεχόμενης ήδη υπο
του ΕΛΑΣ και η ασφάλεια ταύτης θα περιέρχεται
διαδοχικώς εις τα Τμήματα Εθνοφυλακής
συμπαρισταμένων και Βρεταννικών )υνάμεων
συμφώνως τω είδικώ σχεδίω άποστρατεύσεως και
κατόπιν λεπτομερειακών διαταγών έκδοθησομένων υπο
του Βρεττανικοΰ Στρατηγείου και Γενικού Επιτελείου
Στρατοΰ.
Οι υπο του ΕΛΑΣ και της Ε.Π. κρατούμενοι υπόδικοι
στρατιωτικοί και ίδιώται θα παραδίδωνται εις τας
Μονάδας Εθνοφυλακής άμα τη έγκαταστάσει των μετά
των σχετικών δικογραφιών.
10. Είς τήν διάθεσιν των τοπικών Μονάδων
Εθνοφυλακής άμα τη έγκαταστάσει των εις έκάστην
περιοχήν κατεχομένην ύπό τοϋ ΕΛΑΣ τίθενται άπαντες
οι Μόνιμοι καί Εφεδροι εκ Μονίμων αξιωματικοί τοΰ
ΕΛΑΣ ώς καί Μόνιμοι υπαξιωματικοί και όπλϊται. Ούτοι
μέχρις οριστικής διαθέσεως των υπο του Υπουργείου
Στρατιωτικών θα μισθοδοτοϋνται μερίμνη της
Εθνοφυλακής ως καί οι λοιποί εν ενεργεία συνάδελφοι
των.
11. Άπαντες οί Έφεδροι αξιωματικοί και οπλίται του
ΕΛΑΣ θά μεταφερθώσιν εις τας εστίας των μερίμνη τοΰ
ΕΛΑΣ χρησιμοποιούντος τά μεταφορικά του μέσα μέχρι
πέρατος των μεταφορών καί τη συνδρομή τών
Βρεττανικών Αρχών. Εκ τούτων οι ανήκοντες εις
κληθείσας κλάσεις στρατευθεισών περιοχών θά
παρουσιασθώσιν είς τα οίκεϊα Κέντρα Κατατάξεως εντός
1Οημέρου μετά την εις τας εστίας των έπιστροφήν των.
Τροφοδοσία θά χορηγηθή είς τους άπολυόμενους έκ τών
διατιθεμένων πόρων του ΕΛΑΣ. Αι κατά τόπους
στρατιωτικαΐ και πολιτικοί αρχαί θα μεριμνήσωσι δια
την στέγασιν και τροφοδοσίαν των διερχομένων.
12. Τά Νοσοκομεία του ΕΛΑΣ θά διατηρηθώσι
προσωρινώς ως έχουσι μέχρι συγκροτήσεως τακτικών
Στρατιωτικών Νοσοκομείων. Τό προσωπικόν των θά
είναι άοπλον. Τά ιδρύματα ταϋτα θα ενισχυθώσι το
ταχύτερον μερίμνη του υπουργείου Στρατιωτικών εις
ύγειονομικόν προσωπικόν και ύλικόν.
13. Ειδική μέριμνα θα ληφθη υπο του ΕΛΑΣ δια την
συντήρησιν των κτηνων μέχρι παραδόσεως τούτων. Τό
προσωπικόν το οποίον θα διάθεση δια την συντήρησιν
των κτηνών θα είναι άοπλον.
Τά περί συγκροτήσεως του Εθνικοΰ Στρατοϋ
περιλαμβάνονται εις το γενικόν.
Εν Αθήναις τη 12 Φεβρουαρίου 1945
ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: