Ο ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ "BIG BANG" ΑΠ' ΤΟΝ 5o π.Χ. αιώνα !!!

Κυριακή, 18 Απριλίου 2010

star


ΠΩΣ ΣΥΝΕΣΤΗΚΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ

«Ο νυν κόσμος περικεκλασμένω σχήματι εσχημάτισται τον τρόπο τούτον:  Των ατόμων σωμάτων απρονόητονκαι τυχαίαν εχόντων την κίνησιν  συνεχώς τε και τάχιστα κινουμένων,εις ταυτό πολλά σώματα συνηθροίσθη,δια τούτο ποικιλίαν έχονταΑθροιζομένων δε εν ταυτώ, τούτων τα μεν οσα μείζονα ην και βαρύτερα πάντων υπεκάθιζεν, όσα δε μικρά και περιφερή και λεία και ευόλισθα ταύτα εξεθλίβετο,κατά την σύνοδον των ατόμων, εις τε το μετέωρον ανεφέρετο. ώς δε ουν εξέλειπεν μεν, η πληκτική δύναμις μετεωρίζουσα, ουκέτι δε ήγεν η πληγή πρός το μετέωρον,εκωλύετο δε ταύτα κάτω φέρεσθαι, τους δυνάμενους δέξασθαι.Ουτοι δε ήσαν οι πέριξ και προς τούτοιςτο πλήθος των σωμάτων περιεκλάτω:κατά την περίκλασιν τον ουρανόν εγέννησε.Της δε αυτής εχόμεναι φύσεις αι άτομοι,ποικίλαι ούσαι... την των άστρων φύσιν απετέλουν»

Νεοελληνική απόδοση :


ΠΩΣ  ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ  Ο  ΚΟΣΜΟΣ
O Κόσμος αυτός, σε (αυτή την) διασπαρμένη μορφήεσχηματίσθη με τον εξής τρόπο: Τα σώματα των ατόμων, χωρίς αιτίακαι τυχαία έχοντας την κίνηση,κινούμενα συνεχώς και ταχύτατα,πλήθος επί τον αυτό (τόπο) συγκεντρώθησαν...(και) σχημάτων και μεγεθών.Συναθροιζομένων στον ίδιο τόποεξ’ αυτών τα μεν όσα μείζονα και βαρύτερα,υπό κάτω πάντων (στο κέντρο) εκάθιζαν,όσα δε μικρά και περιφερόμενα,λεία και ολισθηρά, επιέζοντο,αυτά, κατά την συγκέντρωση των σωμάτωνσχηματίζοντας  μετέωρο, (ουράνιο φαινόμενο).Όμως όταν εξέλιπε η πληκτική δύναμη (πλήττω= βαρώ= βαρυτική!!!) που τα μετεώριζεκι όταν έπαψε να οδηγεί (η βαρύτητα τα άτομα) προς το μετέωρο,εμποδίζοντο (περεταίρω τα άτομα) να φτάσουν κάτω
επιέζετο [δε βιαίως] πρός τους τόπους  (δηλαδή στο κέντρο του φαινομένου), βιαίως δε (με έκρηξη) αυτά εσπρώχθησαν σε τόπους που μπορούσαν να τα δεχθούν.Αυτοί δε (οι τόποι) ήταν ο περιβάλλον χώροςπεριπλεκόμενα δε αλλήλοις  το πλήθος των σωμάτων διεσπάσθη.Περιπλεκόμενα δε μεταξύ τους και σ΄ αυτόν τον χώρο κατά την διαίρεση τον ουρανό εγέννησαν!Της αυτής δε φύσεως άτομα,που είναι ποικίλα αυτή των ατόμων... την φύση των άστρων αποτελούν.

 πηγή
star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: