Η Αμερική θα μιλούσε Ελληνικά !

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010

star

Το 1970 άφίχθη στην Ελλάδα σαν πρεσβευτής της Α-
μερικής ο Τάσκα. Σέ λόγο που εκφώνησε περιέγραψε τον
τρόπο, με τον όποιον δεν καθιερώθηκε στην Αμερική σαν
επίσημη γλώσσα η Ελληνική. Εξ αίτιας της αντιδρά-
σεως των σιωνιστών και έξ αίτιας μιας και μόνης ψήφου
του εβραίου Δανιήλ Ουέμπστερ δεν έγινε η Ελληνική
γλώσσα η επίσημη γλώσσα της Αμερικής.
Αν δεν αντι-
δρούσαν οι σιωνιστές αναλογίζεστε τα οφέλη που θάχε η
πατρίδα μας, από την έπικράτησι της Ελληνικής γλώσ-
σης; Ο Τάσκα είπε (έφημερίς «Εστία» 17.8.1970):
«Αναλογιζόμενος την σημασίαν της συναντήσεως
σας, ανεθυμήθην κάποιον, ο όποιος μού είπεν, ότι αι
Ήνωμ. Πολιτείαι, κατά τάς πρώτας των ημέρας (Σ.Σ.
ως έθνους), τόσον εθαύμαζαν την σοφίαν και τάς
γνώσεις της αρχαίας Ελλάδος, ώστε όταν οι ίδρυ-
ταί της χώρας μας, συνήλθον, διά να αποφασίσουν
ποία θα ήτο η εθνική γλώσσα των Η.Π.Α., η ύπόθε-
σις ετέθη ως «κορώνα-γράμματα», μεταξύ της Αγ-
γλικής και της Ελληνικής. Και η Ελληνική απώλε-
σε με διαφοράν μιας ψήφου. Αν δεν ήτο η ψήφος ε-
κείνη, του Δανιήλ Ουέμπστερ, γεγονός είναι, ότι δεν
θα εύρισκόμην, ενώπιον υμών, ομιλών είς την Αγ-
γλικήν».


ΥΓ. Αν και πόσο αληθεύει δεν το γνωρίζω.
star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: