Ανθελληνικοί νόμοι στο Βυζάντιο

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010

star

Στὰ τέλη τοῦ θ΄ αἰῶνα ὁ αὐτοκράτορας Λέων ΣΤ΄ ὁ Σοφὸς ἔδωσε ἐντολὴ σὲ νομομαθεῖς νὰ συγκεντρώσουν τὴν ἕως τότε ἰσχύουσα νομοθεσία, νὰ ἀφαιρέσουν ὅσους νόμους δὲν ἴσχυαν πλέον καὶ νὰ θεσπίσουν ὅσους νέους χρειάζονταν. Ἀπὸ τὴν ἐργασία αὐτὴ προέκυψεμία συλλογὴ ἑξῆντα βιβλίων, ἡ ὁποία ἔμεινε γνωστὴ ὡς «Βασιλικά» καὶ ἴσχυσε μέχρι τέλους τοῦ Βυζαντίου
Παραθέτουμε δειγματoληπτικὰ παραγράφους ἄρθρων καὶ διατάξεις ἀπὸ τὴν ἀνθελληνικὴ νομοθεσία τοῦ πρώτου βιβλίου.


Πρόκειται γιὰ ἱστορικὰ ντοκουμέντα ἀπόλυτης ἀποδεικτικῆς ἰ σχύος, καὶ γι’ αὐτὸ τὰ δημοσιεύομε στὴν πρωτότυπη γλωσσικὴ μορφή τους. Συγγράμμα τα Ἑλλήνων: Καύση ἐπὶ τῆς πυρᾶς.
«Δεῖ τὰ Πορφυρίου καὶ τῶν ὁμοίων αὐτοῦ συγγράμματα πυρὶ καίεσθαι»
(παρ. 3).
 Ἔθιμο παρατήρησης «σπάλας» τοῦ ἀρνιοῦ: Ποινὴ σταύρωσης!
«Μηδεὶς τολμάτω θυσίαν οὔτε ποιεῖν, ὡς ἐφορᾶν τὸ ἧπαρ καὶ τὰ σπλάχνα τοῦ θυομένου θρέμματος διὰ τὸ ἐ παγγέλεσθαι τὰ μέλλοντα, εἰ δέ τις τολμήσει τί τοιοῦτο ποιῆσαι, ἐπήρτηται αὐτῷ τιμωρία τῆς σταυρώσεως, εἴτε περὶ ἐνεστώτων, εἴτε περὶ μελλόν των διὰ τῆς σπλαγχνοσκοπίας περιεργάζεται» (παρ. 12).
Γιὰ νὰ θεσπίζουν τέτοιους νόμους μὲ προβλεπόμενη ποινὴ τὴν σταύρωση τὸν ι΄ αἰῶνα, σημαίνει, ὅτι δὲν εἶχαν κα τα φέρει ἀκόμη νὰ ἐξαλείψουν τὴ θρησκεία καὶ τὰ ἀρχαῖα ἔθιμα.
 Ἑλληνικὰ ἱερά: Δήμευση ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας
«Πάντας τοὺς τόπους, οὕστινας τοῖς ἱεροῖς ἡ πλάνη τῶν παλαιῶν (= Ἑλλήνων)
ἀφωσίωσε, τῇ ἰδικῇ ἡμῶν οὐσίᾳ βουλόμεθα συνάπτεσθαι... Ταῦτα δέ, ἅτινα πολλαῖς διατάξεσιν εἰς τὴν προσκυνητὴν ἐκκλησίαν ἐβουλήθημεν ἀνήκειν, ἡ χριστιανικὴ
ἐκκλησία ἑαυτὴ διεκδικείτω» (παρ. 15). Ἔτσι ἄρχισε νὰ γιγαντώνεται ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία.

Μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να κατεβάσει από εδώ τα "Βασιλικά"
star

0 αναγνώστες άφησαν σχόλιο: